Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 4 MW (U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona64/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 4 MW (U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 40m

 5. nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 7 przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 7. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 8. dopuszcza się remonty istniejących garaży naziemnych i budynków gospodarczych

 9. ustala się możliwość realizacji nowej zabudowy

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Łowickiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem

 1. ul.Łowicka 21A – dom7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. kształtowanie linii zabudowy wzdłuż ul.Łowickiej zgodnie z rysunkiem planu

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Dąbrowskiego

 2. zachowanie wartościowego drzewostanu

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie parcelacji działki z obiektem wpisanym do ewidencji zabytków

 2. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektu chronionego planem

 3. zachowanie detalu architektonicznego w postaci balkonów, balustrad, charakteru i materiału stolarki okiennej i drzwiowej itp.


§ 155

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 5 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 24m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 2. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 3. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 2. ustala się iż maksymalna ilość kondygnacji naziemnych dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wynosi 6

 3. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Wołoskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12uchwały

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: ulic: Balladyny, Wrotkowej, Madalińskiego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 1561   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   71


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna