Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 6 MW/MNPobieranie 2.41 Mb.
Strona65/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 6 MW/MN


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub jednorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,8

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 20m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. dopuszcza się przebudowę zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 2. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 3. ustala się iż maksymalna ilość kondygnacji naziemnych dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wynosi 5, a jednorodzinnej wynosi 3

11) dopuszcza się wymianę zabudowy - z zastrzeżeniem ust. 7

12) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały.

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: ulic: Balladyny, Wrotkowej, Madalińskiego, Karłowicza

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Madalińskiego 89, 91, 93, 95, 101 – domy

 2. domy szeregowe przy ul.Karłowicza 9/1 -5 i ul.Karłowicza 11/1-5

 3. ul.Wrotkowa 10 - dom

 4. układ urbanistyczny terenu

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie układu zabudowy z zakazem wprowadzania nowej zabudowy

 3. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 4. zakaz rozbudowy i nadbudowy obiektów chronionych planem

 5. dopuszcza się wymianę obiektów na obiekty o tych samych gabarytach i nawiązujących architekturą do charakteru istniejącej zabudowy - do cech funkcjonalizmu

 6. zakaz wprowadzania wygrodzeń przestrzeni pomiędzy zabudową wielorodzinną

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie dziedzińca wewnątrz osiedlowego pomiędzy budynkami przy ul.Madalińskiego 97 oraz 99 a i b

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

 3. rewaloryzacja ww. zieleni osiedlowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci balkonów, balustrad, charakteru i materiału stolarki okiennej i drzwiowej itp.


§ 157

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 7 MN(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,8

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy, z uwzględnieniem ochrony układu przestrzennego i walorów estetycznych zabudowy - z zastrzeżeniem ust. 7

 8. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy w ramach wymiany zabudowy

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego, Karłowicza, Łowickiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Karłowicza 16, 18 - domy

 2. ul.Łowicka 27, 29, 31 A, 33, 35/35A, 37 - domy

 3. ul.Madalińskiego 83, 85, 87 - domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 3. zakaz wprowadzania nowej zabudowy

 4. w zagospodarowaniu terenu od strony ul.Madalińskiego - ograniczenie w stosowaniu zieleni wysokiej i nośników reklamowych, które przysłaniałyby obiekty chronione planem

 5. zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. na działkach z zabudową jednorodzinną zachowanie dotychczasowych proporcji pomiędzy powierzchnią zabudowy a powierzchnią zieleni

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, charakteru i materiału stolarki okiennej itp.

 3. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków chronionych planem


§ 158


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna