Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 8 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona66/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 8 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę ,nadbudowę do maksymalnie 4-ej kondygnacji naziemnej, z uwzględnieniem walorów estetycznych zabudowy

 8. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy w ramach wymiany zabudowy

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego, Łowickiej, Kieleckiej, Różyckiego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Madalińskiego 77/79/81 - domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. Zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych na działkach zabudowanych

 3. ograniczenie wysokości nowej zabudowy do IV kondygnacji

 4. kształtowanie linii zabudowy wzdłuż ulicy Łowickiej zgodnie z istniejącą linią zabudowy terenu C13

 5. w zagospodarowaniu terenu od strony ul.Madalińskiego należy uwzględnić, że jest on strefą ekspozycji zabytków - ograniczenie w stosowanie zieleni wysokiej i nośników reklamowych, które przysłaniałyby zabytki

 6. zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

1) zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Łowickiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, charakteru i materiału stolarki okiennej itp.

 3. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków chronionych planem


§ 159

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 9 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 2. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 3. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 2. dla przedwojennej zabudowy wielorodzinnej od strony ul. Madalińskiego ustala się zakaz nadbudowy

 3. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury, wymianę nawierzchni

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały.

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego, Kieleckiej, Łyżwiarskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem

  ul.Madalińskiego 71 i 73/75 – domy7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie układu urbanistycznego terenu z zakazem wprowadzania nowej zabudowy oraz rozbudowy i nadbudowy obiektów istniejących

 3. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 4. zakaz wprowadzania nowych wygrodzeń przestrzeni między zabudową wielorodzinną

 5. w zagospodarowaniu terenu od strony ul.Madalińskiego - ograniczenie w stosowaniu zieleni wysokiej i nośników reklamowych, które przysłaniałyby obiekty chronione planem

 6. zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie dziedzińca wewnątrz osiedlowego

 2. zachowanie wartościowego drzewostanu

 3. rewaloryzacja ww. zieleni osiedlowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci pilastrów, gzymsów, balkonów, balustrad, charakteru i materiału stolarki okiennej itp., także w stosunku do obiektów nie objętych ochroną planem

 3. zakaz tynkowania i malowania elewacji z okładziną kamienną w stosunku do wszystkich obiektów istniejących

 4. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków chronionych planem


§ 160


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna