Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 10 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona67/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 10 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się, - z zastrzeżeniem ust. 7 przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 8. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 5. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego, al. Niepodległości, Łyżwiarskiej , Różyckiego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. al.Niepodległości 129/131/133 – domy

 2. układ urbanistyczny zabudowy osiedla WSM z lat 50-tych

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie układu zabudowy z zakazem wprowadzania nowej zabudowy

 3. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 4. dopuszcza się nową zabudowę w ramach uzupełnienia pierzei ulicznej wzdłuż al.Niepodległości z ograniczeniem wysokości do równej wysokości zabudowy istniejącej (VI kondygnacji) i w nawiązaniu do cech istniejącej architektury

 5. kształtowanie linii zabudowy zgodnie z linią zabudowy istniejącej

 6. zakaz grodzenia przestrzeni między budynkami w ramach całego terenu

 7. dopuszcza się zachowanie istniejących wygrodzeń od strony ul.Madalińskiego

 8. zachowanie rozplanowania układu komunikacyjnego, zachowanie układu wejść do budynków

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Łowickiej, ul.Dąbrowskiego i al.Niepodległości

 2. zachowanie wartościowego drzewostanu

 3. zachowanie dzedzińców zieleni wewnątrz osiedlowej jako wspólnej przestrzeni osiedlowej, zachowanie układu jej rozplanowania

 4. zakaz lokalizacji parkingów na tych terenach

 5. rewaloryzacja ww. zieleni osiedlowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zakaz rozbudowy i nadbudowy obiektów chronionych planem

 2. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 3. zachowanie detalu architektonicznego w postaci balkonów, balustrad i charakteru stolarki okiennej i drzwiowej itp. w stosunku do obiektów chronionych planem oraz zabudowy z lat 50-tych należącej do układu urbanistycznego osiedla WSM

 4. zakaz tynkowania i malowania elewacji z okładziną kamienną w stosunku do wszystkich obiektów istniejących
§ 161

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 11 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 60%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 18 m

 5. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 6. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę budynku przedszkola, z zachowaniem charakteru zabudowy oraz układu przestrzennego osiedla

 7. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury oraz wymianę nawierzchni utwardzonych

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Dąbrowskiego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 162


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna