Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 12 MW (U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona68/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 12 MW (U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 18m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 2. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Dąbrowskiego, Kraushara, Wiktorskiej, Łowickiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. układ zabudowy osiedla WSM z lat 50-tych

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie układu zabudowy z zakazem wprowadzania nowej zabudowy oraz rozbudowy obiektów istniejących z wyłączeniem współczesnej zabudowy (ul.Wiktorska 80 i ul.Dąbrowskiego 69)

 2. w stosunku do zabudowy współczesnej (ul.Wiktorska 80 i ul.Dąbrowskiego 69) dopuszcza się wymianę oraz rozbudowę i nadbudowę obiektów z ograniczeniem wysokości do V kondygnacji; kształtowanie linii zabudowy zgodnie z linią istniejącej zabudowy

 3. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 4. zakaz grodzenia przestrzeni między budynkami w ramach całego terenu

 5. postulowana likwidacja ogrodzeń istniejących

 6. zachowanie rozplanowania układu komunikacyjnego, zachowanie układu wejść do budynków

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Łowickiej

 2. zachowanie wartościowego drzewostanu

 3. zachowanie dzedzińców zieleni wewnątrz osiedlowej jako wspólnej przestrzeni osiedlowej

 4. zachowanie układu jej rozplanowania

 5. zakaz lokalizacji parkingów na tych terenach

 6. rewaloryzacja ww. zieleni osiedlowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji zabudowy osiedla WSM oraz zachowanie detalu architektonicznego w postaci balkonów, balustrad i charakteru stolarki okiennej i drzwiowej itp.
§ 163

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 13 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 60%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 15 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 7. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę budynku, z zachowaniem charakteru zabudowy

 8. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Wiktorskiej poprzez teren I 12

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

§ 164


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna