Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1 U-NPobieranie 2.41 Mb.
Strona7/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1 U-N


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi nauki

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 30 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę istniejącej zabudowy

 7. możliwość lokalizacji nowej zabudowy

 8. ochrona zieleni wysokiej

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Boboli - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały.

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Narbutta

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Narbutta 86 - budynek szkoły wyższej

 2. ul. Narbutt 84 - budynek Wydziału Samochodów i Maszyn Rolniczych PW

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie obiektów chronionych planem

 2. ograniczenie wysokości nowej zabudowy na tyłach budynków Politechniki Warszawskiej do V kondygnacji i nie większej niż istniejące budynki

 3. dostosowanie charakteru nowej zabudowy w nawiązaniu do architektury modernistycznej

 4. kształtowanie linii nowej zabudowy wzdłuż ulicy Narbutta, ulicy Boboli i ulicy Akacjowej zgodnie z obecnymi liniami zabudowy

 5. zachowanie strefy ekspozycji zabytkowych obiektów od strony ul.Narbutta i ul.Boboli

 6. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów kubaturowych

 7. zakaz lokalizacji nośników reklamowych

 8. dopuszcza się odtworzenie ulicy Wrzosowej, której ślady pozostały na tyłach zabudowy Wydziałów PW z wjazdem od ulicy Akacjowej

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Narbutta i ul.Boboli

 2. zachowanie terenu zieleni od strony ul.Narbutta przed budynkiem Wydziału Samochodów i Maszyn Rolniczych wraz z charakterystycznym rozplanowaniem

 3. w zagospodarowaniu zielenią terenu od strony ul.Narbutta i ul.Boboli należy uwzględnić, że obszar ten jest strefą ekspozycji, co wymaga właściwej kompozycji zieleni - ograniczenie w stosowaniu zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. nakaz zachowania elewacji wraz z detalem architektonicznym, w tym okładziny z płyt kamiennych z zakazem ich tynkowania i malowania oraz zakazem tynkowania i malowania elewacji z cegły betonowej

 3. nakaz zachowania charakteru stolarki okiennej

 4. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków chronionych


§ 31

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C2 U-KS


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: obiekty sakralne

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 7. dopuszcza się przebudowę oraz nadbudowę istniejącej zabudowy z ograniczeniem do III kondygnacji (do wysokości budynku Kolegium Bobolanum), przy zachowaniu układu przestrzennego zespołu

 8. ustala się ochronę istniejącej zieleni wysokiej

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Boboli - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Rakowieckiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektu chronionego planem

 2. zakaz zabudowy terenu zieleni od strony ul.Rakowieckiej jako strefy ekspozycji zabytków

 3. zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie terenu zieleni od strony ul.Rakowieckiej jako strefy ekspozycji zabytkowej zabudowy

 2. w zagospodarowaniu zielenią ww. terenu oraz od strony ul.Boboli należy uwzględnić, że obszar ten jest strefą ekspozycji zabytków, co wymaga właściwej kompozycji zieleni - ograniczenie w stosowaniu zieleni wysokiej


§ 32


Pobieranie 2.41 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna