Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 16 U-OPobieranie 2.41 Mb.
Strona70/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 16 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 8. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę maksymalnie do 3 kondygnacji naziemnej, z zachowaniem charakteru zabudowy oraz układu przestrzennego

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury, placu zabaw

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Racławickiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Wiktorskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 167

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 17 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 80%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,05

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 6 m

 5. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami; ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Racławickiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Wiktorskiej poprzez teren I 18

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 168

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 18 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,4

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 24m

 5. zachowanie zwartych pierzei zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali w parterach skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury i podkreślenie osi kompozycyjnej układu zabudowy

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Racławickiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Wiktorskiej , Projektowanej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. układ urbanistyczny zabudowy całego terenu

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie układu zabudowy z zakazem wprowadzania nowej zabudowy oraz rozbudowy obiektów istniejących

 2. zachowanie oraz zakaz zabudowy terenu zieleni pomiędzy dwoma pasami ul.Łowickiej jako części układu urbanistycznego

 3. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 4. zakaz grodzenia przestrzeni między budynkami w ramach całego terenu

 5. zachowanie rozplanowania układu komunikacyjnego, w tym parkingów

 6. zachowanie układu wejść do budynków

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie terenu zieleni pomiędzy dwoma pasami ul.Łowickiej

 2. zachowanie dziedzińców zieleni wewnątrzosiedlowej jako wspólnej przestrzeni osiedlowej

 3. zakaz lokalizacji parkingów na tych terenach

 4. rewaloryzacja ww. zieleni osiedlowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie przejazdów bramowych

§ 169


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna