Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 19 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona71/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 19 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,8

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 24m

 5. zachowanie zwartych pierzei zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali w parterach skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 8. dla nowej zabudowy ustala się wytworzenie zwartej pierzei od strony ul. Wiktorskiej – w dostosowaniu do układu osiedla

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Racławickiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Wiktorskiej , Projektowanej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. układ urbanistyczny terenu

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie układu zabudowy z zakazem wprowadzania nowej zabudowy oraz rozbudowy obiektów istniejących

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 3. zakaz grodzenia przestrzeni między budynkami w ramach całego terenu

 4. zachowanie rozplanowania układu komunikacyjnego

 5. zachowanie układu wejść do budynków

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Wołoskiej, zachowanie wartościowego drzewostanu

 2. zachowanie dziedzińców zieleni wewnątrzosiedlowej jako wspólnej przestrzeni osiedlowej

 3. zakaz lokalizacji parkingów na tych terenach

 4. rewaloryzacja zieleni osiedlowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji zabudowy oraz zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, wykuszy, pilastrów itp.

 2. zachowanie przejazdów bramowych§ 170

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 20 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 80%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,05

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 5%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 6 m

 5. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 6. ustala się zasadę, że szacie roślinnej mogą towarzyszyć w zależności od potrzeb elementy małej architektury takiej jak: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji i utrzymaniu porządku

 7. zakazuje się realizacji innych obiektów i urządzeń poza wymienionymi w pkt 6

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Wiktorskiej poprzez teren I 19

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 171

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 21 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartej pierzei od strony ulicy Wiktorskiej

 7. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 8. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę, z zachowaniem charakteru zabudowy oraz układu przestrzennego

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury, placu zabaw

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Racławickiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Wiktorskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 172

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 22 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 60%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 15 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 7. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę , z zachowaniem charakteru zabudowy oraz układu przestrzennego osiedla

 8. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury, placu zabaw

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Wiktorskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 173

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 23 MW


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,4

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 18m

 5. zachowanie zwartych pierzei zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. nadbudowy istniejących budynków

 2. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 3. przebudowy lokali w parterach skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Dąbrowskiego, Wiktorskiej , Łowickiej , Lipskiego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. układ urbanistyczny zabudowy całego terenu

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie układu zabudowy z zakazem wprowadzania nowej zabudowy oraz rozbudowy obiektów istniejących

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 3. zakaz grodzenia przestrzeni między budynkami w ramach całego terenu

 4. zakaz lokalizacji parkingów wewnątrz osiedla, zachowanie rozplanowania układu komunikacyjnego

 5. zachowanie układu wejść do budynków

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie wartościowego drzewostanu

 2. zachowanie dzedzińca zieleni wewnątrzosiedlowej jako wspólnej przestrzeni osiedlowej

 3. zachowanie układu jej rozplanowania

 4. zakaz lokalizacji parkingów na tym terenie

 5. rewaloryzacja ww. zieleni osiedlowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów

 2. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji oraz zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad itp.

§ 174

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 24 MW


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 24m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych

  2. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  3. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 8. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 9. w ramach wymiany zabudowy dopuszcza się lokalizacje nowej zabudowy w dostosowaniu do układu osiedla

 10. dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, maksymalnie do 5-ej kondygnacji naziemnej

 11. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Wołoskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Dąbrowskiego, Wiktorskiej, Lipskiego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. układ urbanistyczny zabudowy całego terenu

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie układu zabudowy z zakazem wprowadzania nowej zabudowy oraz rozbudowy obiektów istniejących

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 3. zakaz grodzenia przestrzeni między budynkami w ramach całego terenu

 4. zakaz lokalizacji parkingów wewnątrz osiedla

 5. zachowanie rozplanowania układu komunikacyjnego

 6. zachowanie układu wejść do budynków

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Wołoskiej

 2. zachowanie dzedzińców zieleni wewnątrz osiedlowej jako wspólnej przestrzeni osiedlowej

 3. zakaz lokalizacji parkingów na tych terenach

 4. rewaloryzacja ww. zieleni osiedlowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci balkonów, balustrad i charakteru stolarki okiennej i drzwiowej itp.

§ 175
1. Dla zapewnienia realizacji zasad wymienionych w § 11 ust.1 ustala się warunki zagospodarowania terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolami KD, KP i KPj zapisane w poniższej tabeli:
Symbol

na rysunku planuKlasa drogi

Zasady powiązań, obsługi oraz warunki zagospodarowania terenu ulicy

Informacja

o drodze

1

2

3

4
  1KD-G

główna

 • wyznacza się wschodnią linię rozgraniczającą według rysunku planu

 • liczba jezdni: 2

 • skrzyżowania: ul. Rostafińskich (prawe skręty)
  ul. Rakowiecka
  ul. Narbutta (prawe skręty)
  ul. Madalińskiego
  ul. Dąbrowskiego
  ul. Wiktorska (prawe skręty)
  ul. Racławicka

 • komunikacja zbiorowa: tramwaj, autobus

 • ścieżka rowerowa na odc.ul.Batorego-Racławicka po stronie zachodniej

 • - chodniki: obustronne

ciąg ulic Chodkiewicza – Wołoska droga powiatowa
2KD-G

główna

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 42,5÷101,0m

 • liczba jezdni: 2

 • skrzyżowania: ul. Batorego
  ul. Rakowiecka
  ul. Narbutta
  ul. Ligocka (prawe skręty)
  ul. Madalińskiego
  ul. Dąbrowskiego
  ul. Wiktorska (prawe skręty)
  ul. Racławicka

 • komunikacja zbiorowa: metro, autobus, tramwaj na odc. ul. Rakowiecka – ul. Batorego

 • ścieżka rowerowana odcinku ul.Batorego-ul.Rakowiecka: po stronie zachodniej

 • chodniki: obustronne

 • parkingi: obustronne

Aleja Niepodległości droga powiatowa
3KD-G

główna

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 41,5÷52,0m

 • liczba jezdni: 2

 • skrzyżowania: ul. Rakowiecka
  ul. Olszewska (prawe skręty)

ul. Rejtana (prawe skręty)
ul. Narbutta (prawe skręty)
ul. Willowa (prawe skręty)
ul. Madalińskiego
ul. Dworkowa (prawe skręty)
ul. Olesińska (prawe skręty)
ul. Grażyny (prawe skręty)
ul. Różana (prawe skręty)
ul. Dąbrowskiego
ul. Belgijska (prawe skręty)
ul. Odolańska (prawe skręty)
ul. Wiktorska (prawe skręty)

 • komunikacja zbiorowa: tramwaj, autobus

- chodniki: obustronne

ul. Puławska droga powiatowa
4KD-G

główna

 • wyznacza się południowo-zachodnią linię rozgraniczającą według rysunku planu

 • liczba jezdni: 2

 • skrzyżowania: ul. Słoneczna (prawe skręty)
  ul. Zajączkowska (prawe skręty)

ul. Grottgera (prawe skręty)
ul. Promenada (prawe skręty)

 • komunikacja zbiorowa: tramwaj, autobus

 • ścieżka rowerowa: po stronie wschodniej na odcinku od północnej granicy planu do ul.Gagarina oraz po stronie zachodniej od ul.Gagarina do ul.Promenady

 • chodniki: obustronne

ciąg ulic: Spacerowa – Belwederska droga powiatowa
5KD-G

główna

 • wyznacza się południową linię rozgraniczającą według rysunku planu

 • liczba jezdni: 2

 • skrzyżowania: Al.Niepodległości
  ul.Wiśniowa

 • komunikacja zbiorowa: autobus na odc. ul. Boboli – al. Niepodległości

 • chodniki: obustronne

ul. Batorego droga powiatowa
6KD-G

główna

- wyznacza się północną linię rozgraniczającą według rysunku planu

 • skrzyżowania: ul. Wołoska
  proj. ul. 26KDD (prawe skręty)
  Al.Niepodległości
  ul.Kazimierzowska

 • komunikacja zbiorowa: autobus

 • ścieżka rowerowa na odc. ul.Wołoska-Kazimierzowska po stronie północnej

 • chodniki: obustronne

ul. Racławicka droga powiatowa
7KD-Z

zbiorcza

 • na odcinku od ulicy Wiśniowej do ulicy Puławskiej wyznacza się południową linię rozgraniczającą według rysunku planu

 • na odcinku od zachodniej granicy planu do ulicy Wiśniowej szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 29,5÷57,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Boboli
  ul. Bruna
  ul. Akacjowa
  ul. Fałata
  ul. Łowicka
  ul. Kielecka
  ul. Opoczyńska
  ul. Asfaltowa
  al. Niepodległości
  ul. Kazimierzowska
  ul. Wiśniowa
  ul. Starościńska
  ul. Sandomierska
  ul. Puławska

 • komunikacja zbiorowa: autobus, tramwaj, pętla autobusowa i pętla tramwajowa

 • ścieżka rowerowa na odc.Al.Niepodległości-Boboli po stronie północnej

 • chodniki: obustronne

 • ochrona cennych zespołów zieleni, w szczególności drzewostanu na wydzielonych w ramach podziałów wewnętrznych terenach ZP – według rysunku planu

ul. Rakowiecka droga powiatowa
8KD-Z

zbiorcza

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 20,5÷30,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Wołoska
  ul. Wrotkowa

ul. Karłowicza
ul. Łowicka
ul. Kielecka
ul. Łyżwiarska
al. Niepodległości
ul. Króżańska
ul. Kwiatowa
ul. Lewicka
ul. Kazimierzowska
ul. Wiśniowa
ul. Sandomierska
ul. Puławska

 • komunikacja zbiorowa: autobus

 • chodniki: obustronne

 • ochrona cennych zespołów zieleni, w szczególności drzewostanu na wydzielonych w ramach podziałów wewnętrznych terenach ZP (według rysunku planu) oraz ochrona cennego drzewostanu poza terenami ZP

ul. Madalińskiego droga powiatowa
9KD-L

lokalna

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 10,0÷47,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Boboli
  ul. Fałata
  ul. Łowicka
  ul. Kielecka
  ul. Opoczyńska
  ul. Asfaltowa
  al. Niepodległości
  ul. Kwiatowa
  ul. Kazimierzowska
  ul. Wiśniowa
  ul. Sandomierska
  ul. Puławska (prawe skręty)

 • ścieżka rowerowa: po stronie południowej

 • chodniki: obustronne

 • ochrona cennych zespołów zieleni, w szczególności drzewostanu na wydzielonych w ramach podziałów wewnętrznych terenach ZP (według rysunku planu) oraz ochrona cennego drzewostanu poza terenami ZP

ul. Narbutta droga powiatowa
na odc.
ulica Boboli – Aleja. Niepodległości;
droga gminna na odc. Aleja. Niepodległości
– ulica Puławska

10KD-L

lokalna

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 20,0÷36,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Wołoska
  ul. Łowicka
  al. Niepodległości
  ul. Kazimierzowska
  ul. Wiśniowa
  ul. Bałuckiego
  ul. Puławska

 • ścieżka rowerowa: po stronie północnej

 • chodniki: obustronne

 • ochrona cennych zespołów zieleni, w szczególności drzewostanu na wydzielonych w ramach podziałów wewnętrznych terenach ZP (według rysunku planu) oraz ochrona cennego drzewostanu poza terenami ZP

ul. Dąbrowskiego droga powiatowa
11KD-L

lokalna

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 18,0÷24,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Rakowiecka
  ul. Narbutta
  ul. Madalińskiego
  ul. Różyckiego
  ul. Dąbrowskiego
  ul. Wiktorska

 • komunikacja zbiorowa: autobus na odc. ul. Rakowiecka – ul. Madalińskiego

 • ścieżka rowerowa: po stronie wschodniej

 • chodniki: obustronne

 • ochrona cennych zespołów zieleni, w szczególności drzewostanu na wydzielonych w ramach podziałów wewnętrznych terenach ZP – według rysunku planu

ul. Łowicka droga gminna
12KD-L

lokalna

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 25,0÷32,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Rakowiecka
  ul. Narbutta
  ul. Madalińskiego
  ul. Różana
  ul. Dąbrowskiego
  ul. Odolańska
  ul. Wiktorska
  ul. Racławicka

 • komunikacja zbiorowa: autobus

 • ścieżka rowerowa: po stronie wschodniej

 • chodniki: obustronne

ul. Kazimierzowska droga powiatowa
13KD-L

lokalna

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 22,0÷27,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Batorego
  ul. Rakowiecka
  ul. Narbutta

 • komunikacja zbiorowa: autobus na odc.
  ul. Rakowiecka – ul. Narbutta

 • ścieżka rowerowa: po stronie zachodniej

 • chodniki: obustronne

ul. Wiśniowa odc. ulica Narbutta – ulica Batorego droga gminna
14KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 10,5÷37,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: al. Niepodległości
  ul. Rakowiecka

 • chodnik: po stronie północnej i zachodniej

ul. Bruna

droga gminna


15KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 10,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Rakowiecka

 • chodniki: obustronne

ul. Akacjowa

droga gminna


16KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 14,0÷15,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Rakowiecka
  ul. Narbutta

 • chodniki: obustronne

ul. Fałata

droga gminna


17KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 8,0÷17,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Rakowiecka
  ul. Narbutta
  ul. Madalińskiego
  ul. Różyckiego

 • chodniki: obustronne

ul. Kielecka
na odc.
ulica Rakowiecka – ulica Różyckiego droga gminna
18KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 17,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Rakowiecka
  ul. Narbutta

 • chodniki: obustronne

ul. Opoczyńska droga gminna
19KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 17,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Rakowiecka
  ul. Narbutta

 • chodniki: obustronne

ul. Asfaltowa droga gminna
20KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 7,0÷10,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Wrotkowa
  ul. Karłowicza

 • chodniki: obustronne

ul. Balladyny droga gminna
21KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 9,0÷16,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Madalińskiego

 • chodniki: po stronie południowej

ul. Karłowicza droga gminna
22KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 12,5÷17,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: al. Niepodległości

ul. Króżańska

 • chodniki: obustronne

ul. Ligocka droga gminna
23KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 10,0÷16,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Łowicka
  ul. Kielecka
  ul. Łyżwiarska

 • chodnik: po stronie północnej

ul. Różyckiego na odc.
ul. Łowicka –
ul. Łyżwiarska droga gminna
24KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 5,5÷8,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Madalińskiego
  ul. Różyckiego

 • chodnik: po stronie wschodniej

ul. Łyżwiarska droga gminna
25KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu na odc. ul. Wołoska – ul. Kazimierzowska 10,0÷22,0m

 • wyznacza się północną linię rozgraniczającą według rysunku planu na odc. ul. Kazimierzowska – ul. Puławska

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Wołoska
  ul. proj. 26KDD
  ul. Łowicka
  al. Niepodległości
  ul. Kazimierzowska

 • chodniki: obustronne

 • ochrona szpalerów i skupisk cennej zieleni

ul. Wiktorska droga gminna
26KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 15,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Wiktorska
  ul. Racławicka

 • chodniki: obustronne

Projektowana
droga gminna
27KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 12,5÷17,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Ligocka
  ul. Madalińskiego
  ul. Różana

 • chodniki: obustronne

ul. Króżańska

 • 1) odc.
  ul. Ligocka –
  ul. Madalińskiego

2) sięgacz od
ul. Różanej
droga gminna
28KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 12,5÷19,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Narbutta
  ul. Madalińskiego
  ul. Różana

 • chodniki: obustronne

ul. Kwiatowa droga gminna
29KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 13,5÷14,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Madalińskiego
  ul. Różana

 • chodniki: obustronne

ul. Lewicka droga gminna
30KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 10,0÷17,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Różana

 • chodniki: obustronne

ul. Falęcka droga kategoria gminna
31KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 16,5÷21,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Króżańska
  ul. Kwiatowa
  ul. Lewicka
  ul. Falęcka
  ul. Kazimierzowska
  ul. Wiśniowa
  ul. Grażyny
  ul. Bałuckiego
  ul. Bez Nazwy
  ul. Puławska (prawe skręty)

 • chodniki: obustronne

- ochrona cennego drzewostanu

ul. Różana droga gminna
32KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 13,0÷20,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Kazimierzowska
  ul. Wiśniowa
  ul. Bałuckiego
  ul. Puławska (prawe skręty)

 • chodniki: obustronne

ul. Odolańska droga gminna
33KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 10,0÷24,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Narbutta
  ul. Melsztyńska
  ul. Madalińskiego
  ul. Różana
  ul. Dąbrowskiego
  ul. Odolańska
  ul. Wiktorska

 • chodniki: obustronne

ul. Wiśniowa
1) odc.
ul. Narbutta –
ul. Melsztyńska
2) sięgacz od
ul. Madalińskiego
3) odc.
ul. Różana –
ul. Wiktorska
droga kategoria gminna
34KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 15,0÷17,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Rakowiecka
  ul. Rejtana

 • chodniki: obustronne

ul. Starościńska droga gminna
35KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 17,0÷19,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Rakowiecka
  ul. Olszewska
  ul. Rejtana
  ul. Narbutta
  ul. Melsztyńska
  ul. Madalińskiego
  ul. Olesińska

 • chodniki: obustronne

ul. Sandomierska odc.
ul. Rakowiecka – ul. Olesińska droga gminna
36KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 13,0÷18,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Sandomierska
  ul. Puławska (prawe skręty)
  ul. Chocimska

 • chodniki: obustronne

ul. Olszewska odc.
ul. Sandomierska – ul. Chocimska droga gminna
37KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 17,0÷18,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Starościńska
  ul. Sandomierska
  ul. Puławska (prawe skręty)

 • chodniki: obustronne

ul. Rejtana droga gminna
38KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 14,0÷20,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Wiśniowa
  ul. Sandomierska

 • chodniki: obustronne

ul. Melsztyńska droga gminna
39KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 17,0÷21,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Sandomierska
  ul. Puławska (prawe skręty)

 • chodniki: obustronne

ul. Olesińska droga gminna
40KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 16,0÷26,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Różana
  ul. Puławska (prawe skręty)

 • chodniki: obustronne

ul. Grażyny droga gminna
41KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 15,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Różana
  ul. Dąbrowskiego
  ul. Odolańska
  ul. Wiktorska

 • chodniki: obustronne

ul. Bałuckiego droga gminna
42KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 14,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Różana
  ul. Dąbrowskiego

 • chodniki: obustronne

ul. Bez Nazwy droga gminna
43KD-D

dojazdowa

 • wyznacza się południową linię rozgraniczającą według rysunku planu

 • skrzyżowanie: ul. Chocimska

 • chodniki: obustronne

ul. Kujawska droga gminna
44KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 16,0÷18,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Kujawska
  ul. Olszewska
  ul. Humańska
  ul. Willowa

 • chodniki: obustronne

ul. Chocimska droga gminna
45KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 14,0÷22,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Spacerowa
  ul. Humańska
  ul. Willowa

 • chodniki: obustronne

ul. Słoneczna droga gminna
46KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 13,0÷14,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Chocimska
  ul. Słoneczna

 • chodniki: obustronne

ul. Humańska droga gminna
47KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 13,0÷17,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Puławska (prawe skręty)
  ul. Chocimska
  ul. Słoneczna

 • chodniki: obustronne

ul. Willowa droga gminna
48KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 11,0÷17,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Puławska (prawe skręty)
  ul. Smetany

 • chodniki: obustronne

ul. Dworkowa droga gminna
49KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 13,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Dworkowa

 • chodniki: obustronne

ul. Smetany droga gminna
50KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 10,5÷20,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Puławska (prawe skręty)

 • chodniki: obustronne

ul. Belgijska droga gminna
51KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 10,0÷11,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Ludowa

 • chodniki: obustronne

ul. Boryszewska
odc.
ul. Wygoda –
ul. Ludowa
droga gminna
52KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 13,5÷21,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Boryszewska
  ul. Huculska

 • chodniki: obustronne

ul. Ludowa droga kategoria gminna
53KD-D

dojazdowa

 • wyznacza się północną linię rozgraniczającą według rysunku planu

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Ludowa
  ul. Konduktorska

 • chodniki: obustronne

ul. Huculska droga gminna
54KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 23,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Promenada
  ul. Huculska

 • chodniki: obustronne

ul. Konduktorska droga gminna
55KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 10,5÷12,5m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Pogodna

 • ul.Spacerowa (prawe skręty)

 • chodniki: obustronne

ul. Zajączkowska droga gminna
56KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 13,0÷15,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Zajączkowska
  ul. Grottgera

 • chodniki: obustronne

ul. Pogodna droga gminna
57KD-D

dojazdowa

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 17,0÷18,0m

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Pogodna
  ul. Belwederska

 • chodniki: obustronne

ul. Grottgera
droga gminna
58KD-D

dojazdowa

 • wyznacza się północną linię rozgraniczającą według rysunku planu

 • liczba jezdni: 1

 • skrzyżowania: ul. Konduktorska
  ul. Włoska
  ul. Belwederska (prawe skręty)

 • chodniki: obustronne

ul. Promenada droga gminna

1KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 9,0m

ul. Wrotkowa droga gminna

2KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 5,5-14,0m

ul. Kielecka
sięgacz od
ul. Różyckiego droga gminna

3KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 7,0÷18,0m

ul. Różyckiego
odc.
ul. Łyżwiarska – koniec ulicy droga gminna

4KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 13,0÷17,5m

ul. Lipskiego droga gminna

5KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 12,0÷13,5m

ul. Kraushara droga gminna

6KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 8,0÷16,0m

ul. Piłkarska droga gminna

7KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 6,5÷11,0m

ul. Drużynowa

8KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 12,5m

ul. Króżańska

sięgacz od ul. Madalińskiego droga gminna9KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 5,5÷6,0m

ul. Komedy droga kategoria gminna

10KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 7,0m

Łącznik
pomiędzy
ul. Olesińską
i ul. Grażyny droga gminna

11KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 16,0-16,5m

ul. Sandomierska
odc.
ul. Olesińska
– ul. Grażyny droga gminna

12KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 9,5÷16,0m

ul. Łomnicka
odc.
ul. Narbutta –
ul. Melsztyńska droga gminna

13KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 14,0÷16,0m

ul. Olszewska
odc.
ul. Chocimska – ciąg pieszy 3KP droga gminna

14KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 4,0÷8,0m

ul. Wybieg droga gminna

15KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 5,0÷9,0m

ul. Morskie Oko droga gminna

16KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 6,0÷11,5m

ul. Boryszewska
sięgacz od
ul. Puławskiej
droga gminna

17KPj

ciąg pieszo-jezdny

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 8,0÷10,0m

ul. Wygoda droga gminna

1KP

ciąg pieszy

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 3,0÷23,5m

od
ul. Rakowieckiej na północ chodnik kategoria gminna

2KP

ciąg pieszy

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 10,0m

ul. Łomnicka
odc.
ul. Melsztyńska – ul. Madalińskiego chodnik kategoria gminna

3KP

ciąg pieszy

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 25,0÷28,5m

ciąg ul. Olszewskiej
odc. 15KP-J –
ul. Spacerowa chodnik kategoria gminna

4KP

ciąg pieszy

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 8,5÷16,5m

na odc.
ul. Wybieg -
ul. Spacerowa chodnik kategoria gminna

5KP

ciąg pieszy

 • szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu 8,0-11,5m

ul. Boryszewska
odc.
ul. Ludowa –
ul.Konduktorska chodnik kategoria gminna


Rozdział 3


Przepisy końcowe

§ 176
Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.


§ 177
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 178
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady m.st. Warszawy
Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna