Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C3 MW(MN)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona8/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C3 MW(MN)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,6

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 16 m

 5. zachowanie zwartej pierzei zabudowy według rysunku planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy, pod warunkiem pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. zakaz wprowadzania usług wymagających zapewnienia dojazdów dla samochodów dostawczych oraz organizacji odpowiednich parkingów

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Fałata, ul. Akacjowej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


 1. obszar „Szare Domy" - zespół budowlany z zielenią (ul. Akacjowa 2, 4, 6, 8, 10 - domy, ul. Fałata 7, 9, 11, 13, 15 -domy, ul. Rakowiecka 59, 59A-dom), wpisany pod Nr A/1530 z dn. 27.09.1992

7.2 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków

 2. zakaz wprowadzania nowej zabudowy

 3. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 4. zakaz wprowadzania wygrodzeń na terenie zieleni urządzonej wewnątrz terenu pomiędzy budynkami z wyjątkiem ażurowych ogrodzeń dla ogrodów należących do jednopiętrowej zabudowy jednorodzinnej

 5. zachowanie od strony ul.Rakowieckiej strefy otoczenia zabytku z zakazem sytuowania nośników reklamowych

7.3 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i ochrona zieleni urządzonej we wnętrzu zespołu i wzdłuż pierzei ulicznych

 2. zachowanie układu zieleni wewnątrz zespołu wraz z układem komunikacyjnym i charakterystycznym materiałem

7.4 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zakaz tynkowania i malowania elewacji z cegły betonowej, zachowanie detalu architektonicznego oraz charakteru i materiału stolarki okiennej i drzwiowej (biała kolorystyka)

 3. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków wpisanych do rejestru zabytków
§ 33

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C4 MW


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

  1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

  2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

  3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

  4. maksymalna wysokość zabudowy: 16 m

  5. zachowanie zwartej pierzei zabudowy według rysunku planu

  6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

  7. zakaz nadbudowy istniejących budynków

  8. dopuszcza się przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy, pod warunkiem uzyskania zgody Konserwatora Zabytków

  9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. zakaz wprowadzania usług wymagających zapewnienia dojazdów dla dużych samochodów dostawczych oraz organizacji odpowiednich parkingów

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Łowickiej, Narbutta

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona pomników przyrody - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 2 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków


 1. obszar „Szare Domy" - zespół budowalny z zielenią (ul.Łowicka 51, 53 - domy, ul.Fałata 2,4, ul.Narbutta 82/84), wpisany pod Nr A/1530 z dn. 27.09.1992

8.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Fałata 6 - dom

 2. ul. Rakowiecka 57 - dom

8.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków

 2. zakaz wprowadzania nowej zabudowy

 3. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 4. zakaz wprowadzania dodatkowych wygrodzen na terenie zieleni urządzonej wewnątrz terenu

 5. zachowanie latarni w formie pastorałek wzdłuż ul. Fałata

8.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ulicy Łowickiej i Narbutta

 2. zachowanie układu zieleni wewnątrz zespołu wraz z układem komunikacyjnym i charakterystycznym materiałem

8.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zakaz tynkowania i malowania elewacji z cegły betonowej, zachowanie detalu architektonicznego oraz charakteru i materiału stolarki okiennej i drzwiowej (biała kolorystyka w przypadku Szarych Domów)

 3. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków wpisanych do rejestru zabytków
§ 34


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna