Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C5 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona9/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C5 MW(U)

Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. zachowanie zwartej pierzei zabudowy według rysunku planu

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu

 7. dopuszcza się wymianę zabudowy oraz realizację nowej zabudowy , przy zachowaniu charakteru zabudowy oraz układu przestrzennego zespołu

 8. dopuszcza się nadbudowę budynków do wysokości sąsiednich kamienic

 9. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych, natomiast zakazuje się:

   1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę elementów małej architektury, takich jak ogrodzenia, schodki, wyraźnie spójnych z architekturą budynków

11) ustala się ochronę zieleni wysokiej

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od Kieleckiej, Łowickiej, Narbutta

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

 1. ul.Kielecka 33 - dom, wpisany pod Nr A-464 z dn.22.08.2005

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Kielecka 31 A, 33A, 35, - domy

 2. ul.Łowicka 52, 56, 58, 60, 62 – domy

 3. ul.Narbutta 78A - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków i chronionych planem

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 3. zachowanie obecnego układu zabudowy

 4. zakaz wprowadzania nowej zabudowy

 5. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy przy ograniczeniu jej gabarytów oraz nawiązaniu architekturą do charakteru istniejącej zabytkowej zabudowy

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Łowickiej, ul.Kieleckiej i ul.Narbutta

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie wyglądu elewacji, dachów obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, charakteru i materiału stolarki okiennej itp., zakaz tynkowania i malowania elewacji z okładziną kamienną

 3. zachowanie formy ogrodzeń - na podmurówce, ażurowego z murowanymi cokołami bramnymi

 4. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków wpisanych do rejestru zabytków i chronionych planem
§ 35

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 20 m

 5. zachowanie zwartej pierzei zabudowy według rysunku planu

 6. dopuszcza się realizację nowej zabudowy

 7. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od Kieleckiej, Łowickiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 36


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna