Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G10 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona47/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G10 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 4,0

 2. maksymalna wysokość zabudowy 15 m

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 100%

 4. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, pod warunkiem, iż przekształcenie nie zniszczy cennej formy zabudowy

 5. ustala się zakaz:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali w parterach skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

  3. nadbudowy

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Puławskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 119

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G11 MW (U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ulic: Puławskiej Olesińskiej, Grażyny – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

  3. nadbudowy tych obiektów

 8. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do budynków istniejących – z zastrzeżeniem ust. 7

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Puławskiej Olesińskiej, Grażyny , Sandomierskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Olesińska 5, ul.Puławska 38, ul.Grażyny 4/6, 8, 10, 12A -domy

 2. ul.Olesińska 7 – dom

 3. oficyny przy ul.Grażyny 8

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy- wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z granicami terenu, ograniczenie wysokości zabudowy terenu do V kondygnacji w pierzei ul.Olesińskiej, ul.Sandomierskiej, ul.Grażyny i we wnętrzu terenu oraz VI kondygnacji w pierzei ul.Puławskiej, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy, a w przypadku wymiany zabudowy ograniczenie wysokości jak wyżej

 3. zachowanie latarni wzdłuż ulicy Grażyny w formie stylizowanych na gazowe

 4. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Sandomierskiej i ul.Olesińskiej

 2. uporządkowanie i uczytelnienie kompozycji zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, wykuszy itp.


§ 120


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna