Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H3 MW/MN(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona56/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H3 MW/MN(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub jednorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 3,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 30 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ulicy Lewickiej – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. dopuszcza się nadbudowę kamienic - maksymalnie do 5 kondygnacji naziemnej

 2. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 3. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 4. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do budynków istniejących

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego, Różanej, Falęckiej , Lewickiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem


  ul.Lewicka 8 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektu chronionego planem

 2. zachowanie i kształtowanie układu zabudowy wzdłuż ulic: Lewickiej, Madalińskiego i Falęckiej - wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z rysunkiem planu

 3. od strony ul.Różanej zachowanie wolnostojącej zabudowy jednorodzinnej z zachowaniem układu parcelacyjnego i zakazem wprowadzania nowej zabudowy

 4. zachowanie i ograniczenie wysokości zabudowy jednorodzinnej od strony ul.Różanej do II-kondygnacyjnej

 5. w stosunku do pozostałej zabudowy ograniczenie wysokości do V kondygnacji w pierzei ul.Madalińskiego i ul. Lewickiej i IV kondygnacji w pierzei ul.Falęckiej oraz we wnętrzu terenu, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy

 6. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

 7. likwidacja ogrodzeń we wnętrzu terenu i utworzenie wspólnego dziedzińca zagospodarowanego zielenią

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Różanej

 2. uporządkowanie zieleni we wnętrzu terenu z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 3. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zakaz rozbudowy, nadbudowy obiektu chronionego planem

 2. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektu chronionego planem

 3. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad itp.


§ 137

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H4 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony: ul. Madalińskiego, Kazimierzowskiej, Falęckiej – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

8) dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do budynków istniejących

9) dopuszcza się nadbudowę kamienic - maksymalnie do 5 kondygnacji naziemnej – z zastrzeżeniem ust. 7

10) zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

11) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego, Kazimierzowskiej, Falęckiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem

 1. ul.Kazimierzowska 51 –dom7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy - wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z rysunkiem planu

 3. ograniczenie wysokości zabudowy do IV kondygnacji, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy

 4. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul. Kazimierzowskiej

 2. uporządkowanie zieleni we wnętrzu terenu z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 3. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, kominów itp.

§138Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna