Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H8 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona58/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H8 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne : usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,8

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Kazimierzowskiej, ul. Dąbrowskiego i ul. Różanej

 6. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, pod warunkiem, iż przekształcenie nie zniszczy jej historycznej formy

 7. dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy do 4 kondygnacji naziemnej, pod warunkiem, iż przekształcenie będzie nawiązywać do zabudowy w kwartale – z zastrzeżeniem ust. 7

 8. zakaz lokalizacji nowych budynków wewnątrz terenu

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę elementów małej architektury, uzupełnienie zieleni

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od: ul. Kazimierzowskiej, ul. Dąbrowskiego i ul. Różanej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Dąbrowskiego 38, 40 – domy
7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy - zakaz lokalizacji nowej zabudowy

 3. zachowanie i ograniczenie wysokości zabudowy w kwartale do IV-kondygnacyjnej

 4. zakaz nadbudowy istniejących obiektów, w przypadku wymiany istniejącej zabudowy nie chronionej planem zachowanie wymogów jak wyżej i zachowanie obowiązującej linii zabudowy od strony ulic zgodnej z granicami terenu oraz nawiązanie forma architektoniczną do cech zabytkowego otoczenia

 5. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul. Kazimierzowskiej, ul.Różanej i ul.Dąbrowskiego

 2. uporządkowanie zieleni we wnętrzu terenu z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 3. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, lukarn, pilastrów, boniowania, tympanonów, kominów itp.

 3. zachowanie formy dachu i materiału pokrycia dachowego


§ 142

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H9 MN


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 50%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,6

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 12 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, pod warunkiem, iż przekształcenie nie zniszczy jej historycznej formy

 8. zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych

 9. zakaz zmiany kompozycji przestrzennej

 10. wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ekspozycji zabudowy mieszkaniowej

 11. wszelkie przekształcenia zabudowy, prace remontowe i modernizacyjne muszą być przeprowadzane w sposób, aby obiekty nie zatraciły cech, świadczących o ich wartościach historycznych

 12. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od: ul. Dąbrowskiego, ul. Różanej i al. Niepodległości

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona zespołu wpisanego do Rejestru Zabytków - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust.2 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków


 1. ul.Różana - al.Niepodległości - ul.Odolańska - ul.Dąbrowskiego - układ urbanistyczny i zespół budowlany, wpisany pod Nr 1435-A z dn. 04.07.1990

8.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Dąbrowskiego 48, 50, 52/54, 56, 58, 60, 62/64, 66/68, 70, 72 - domy

 2. al.Niepodległości 112 – domy

 3. ul.Różana 49, 53, 59/61, 63, 65, 67/69, 71/73, 75 - domy

8.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie układu parcelacyjnego działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 3. zachowanie nieregularnej linii zabudowy, jak w układzie istniejącym

 4. nie dopuszcza się rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy - zachowanie skali i proporcji zabudowy

 5. dopuszcza się wymianę istniejącej, nie chronionej planem zabudowy pod warunkiem zachowania lokalizacji zabudowy względem działki, zachowaniem powierzchni zabudowy (jak w stanie istniejącym lub mniejszej), ograniczeniem wysokości zabudowy do II kondygnacji i z dostosowaniem formy architektonicznej obiektu do charakteru obszaru (styl dworkowy)

 6. wprowadzenie dla obszaru wymogu stosowania białej lub jasnożołtej kolorystyki elewacji, spadzistych dachów oraz pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w kolorze naturalnym lub blachy cynkowej (srebrnej)

 7. zakaz lokalizacji nośników reklamowych na elewacjach budynków i ogrodzeniach

8.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż al.Niepodległości, ul.Różanej i ul.Dąbrowskiego

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

8.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w tym oryginalnej formy stolarki okiennej, gzymsów, balkonów, balustrad, kolumn, lukarn, kominów itp.


§ 143


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna