Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 14 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona69/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 14 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 30m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony al. Niepodległości, ul. Dąbrowskiego i ul. Wiktorskiej

 7. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 8. dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 7 przebudowę istniejących budynków, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków

 2. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 3. przebudowy lokali w parterach skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Dąbrowskiego, Kraushara, Wiktorskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem

 1. al.Niepodległości 121/123 – domy

 2. ul.Dąbrowskiego 69 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zakaz rozbudowy i nadbudowy obiektów istniejących,

 2. dopuszcza się nową zabudowę w ramach uzupełnienia pierzei ulicznej wzdłuż al.Niepodległości z ograniczeniem wysokości do równej wysokości zabudowy istniejącej (VI kondygnacji)

 3. kształtowanie linii zabudowy zgodnie z linią zabudowy istniejącej

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż al.Niepodległości

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów itp.

 3. zakaz malowania i tynkowania elewacji z płyt kamiennych


§ 165

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 15 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,6

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 30m

 5. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony al. Niepodległości i ul. Racławickiej

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali w parterach skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 8. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości i ul. Racławickiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Wiktorskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 166


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna