Prezydent Miasta Olsztyn Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu sportu i rekreacji w 2009 rokuiwI kwartale 2010 roku Olsztyn, kwiecień 2010 rok Spis treściPobieranie 0.91 Mb.
Strona1/11
Data03.05.2016
Rozmiar0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Prezydent Miasta Olsztyn


Informacja

o realizacji przez Miasto Olsztyn

zadań z zakresu sportu i rekreacji

w 2009 roku i w I kwartale 2010 roku
Olsztyn, kwiecień 2010 rok

Spis treści


 1. Wstęp .............................................................................................................. str. 5

 2. Zadania Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ...... str. 6

 3. Budżet Miasta Olsztyn na kulturę fizyczną w 2009 i 2010 roku .................... str. 9

 4. Inwestycje sportowo – rekreacyjne ................................................................. str. 15

 5. Współpraca Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi realizującymi

zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu .................................................. str. 18

 1. Sport dzieci i młodzieży ................................................................................. str. 20

 2. Sport powszechny .......................................................................................... str. 35

 3. Sport kwalifikowany ..................................................................................... str. 38

 4. Imprezy sportowe i sportowo – rekreacyjne .................................................. str. 46

 5. Promocja olsztyńskiego sportu. Promocja Miasta przez sport. ..................... str. 50

 6. Muzeum Sportu .............................................................................................. str. 53

 7. Rada Sportu .................................................................................................... str. 55


I. Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi informację o realizowanych przez Miasto Olsztyn zadaniach z obszaru sportu i rekreacji w 2009 roku i I kwartale 2010 roku. Realizowane zadania tematycznie były i są spójne z priorytetami i wnioskami z raportu o stanie kultury fizycznej Miasta Olsztyn - marzec 2009 r., który został przedstawiony na sesji Rady Miasta Olsztyn w maju 2009 roku.

Zadania z zakresu sportu i rekreacji były i są realizowane przez niżej wymienione komórki Urzędu Miasta:


 1. Biuro Sportu i Rekreacji,

 2. Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

 3. Wydział Edukacji,

 4. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki,

 5. Wydział Inwestycji Miejskich,

 6. Wydział Obsługi Funduszy Europejskich,

 7. Biuro Komunikacji Społecznej,

a także przez jednostkę organizacyjną Miasta – Ośrodek Sportu i Rekreacji, szkoły, placówki oświatowe oraz przez współpracujące z Miastem organizacje pozarządowe prowadzące działalność sportowo – rekreacyjną.

Informacja została przygotowana przez pracowników Biura Sportu


i Rekreacji, przy współpracy z pracownikami ww. komórek Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta.


 1. Zadania Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na poszczególnych szczeblach władzy samorządowej są realizowane zadania związane z szeroko pojętą kulturą fizyczną. Miasto Olsztyn jest tzw. powiatem grodzkim, czyli gminą na prawach powiatu, realizującą zadania obydwu szczebli władzy samorządowej.

W związku z powyższym Miasto Olsztyn zobowiązane jest do: 1. tworzenia warunków prawno–organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej, a Miasto Olsztyn jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania
  w zakresie kultury fizycznej jako zadania własne (art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej);

 2. organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno–technicznych dla jej rozwoju, w szczególności poprzez: popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo–rekreacyjnych, szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej (art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej);

 3. jako gmina, Olsztyn zobowiązany jest do zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez realizację m.in. spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym);

 4. jako powiat, Olsztyn wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie kultury fizycznej i turystyki (art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy
  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym);

 5. prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków (art. 7 ust. 4, art. 15 ust. 1 i 3, art. 16 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, art. 8 ust. 5, art.25-28, art. 30 ust. 1, art. 31, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach).

Prezydent Miasta wydaje także zezwolenia oraz zakazy na przeprowadzenie imprez masowych, w tym w zakresie kultury fizycznej i sportu ( art. 8, art. 9 ust. 1, art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Planując na 2009 i 2010 rok zadania Miasta z zakresu szeroko pojętego sportu


i rekreacji, zostały uwzględnione priorytety takie jak:

  1. rozbudowa miejskiej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej;

  2. większa dostępność dla mieszkańców Olsztyna do różnych form aktywności fizycznej;

  3. poszerzenie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi poprzez zwiększenie w rocznym programie współpracy ilości zadań z zakresu sportu
   i rekreacji;

  4. organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych
   w celu:

 1. promowania wśród mieszkańców zdrowego stylu życia,

 2. promowania Miasta przez sport;

  1. wspieranie kariery sportowej uzdolnionych, olsztyńskich sportowców poprzez wypracowanie nowych zasad przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem zawodników dyscyplin i konkurencji olimpijskich, paraolimpijskich oraz zawodników dyscyplin objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego;

  2. określenie sposobu i formy zarządzania obiektami sportowo – rekreacyjnymi
   w Olsztynie, a tym samym wypracowanie przyszłej formy organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji;

  3. promowanie olsztyńskich inicjatyw sportowo–rekreacyjnych i osiągnięć olsztyńskich sportowców.

W ramach powyższych priorytetów (spójnych z wnioskami określonymi w raporcie
o stanie kultury fizycznej Miasta Olsztyn – marzec, 2009 r.) realizowane były następujące zadania:

 1. tworzenie prawa miejskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu;

 2. planowanie środków w budżecie Miasta na realizację zadań o charakterze sportowo– rekreacyjnym;

 3. planowanie i realizowanie inwestycji o charakterze sportowo–rekreacyjnym;

 4. prowadzenie działalności programowej i inwestycyjnej przez jednostkę organizacyjną Miasta – Ośrodek Sportu i Rekreacji;

 5. przyznawanie dotacji na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;

 6. przyznawanie nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów i działaczy sportowych przyczyniających się do osiągnięcia tych wyników oraz stypendiów sportowych dla zawodników;

 7. organizacja i współorganizacja imprez sportowych oraz sportowo–rekreacyjnych;

 8. funkcjonowanie w olsztyńskich szkołach klas sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego;

 9. realizowanie programów i projektów, w ramach których, między innymi realizowane były zadania inwestycyjne, zajęcia sportowo–rekreacyjne, imprezy masowe skierowane do mieszkańców Olsztyna;

 10. udostępnianie miejskich obiektów sportowo–rekreacyjnych;

 11. realizację zadań promujących olsztyński sport i Miasto Olsztyn poprzez sport;

 12. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej
  i ich związków.

W zakresie tworzenia prawa miejskiego, w 2009 roku zostały przygotowane projekty uchwał przyjęte przez Radę Miasta Olsztyn. Są to:

   1. uchwała Nr XLIII/498/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,

   2. uchwała Nr XLIII/497/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,

   3. uchwała Nr XLVIII/543/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 lipca 2009 roku
    w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych dla zakładów budżetowych,

   4. uchwała Nr XLVIII/544/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie nadania imienia Muzeum Sportu funkcjonującemu w strukturze organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olszynie,

   5. uchwała Nr LIII/604/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 listopada 2009 roku
    w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.


III. Budżet Miasta na kulturę fizyczną i sport
Miasto Olsztyn realizując zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje
w swoim budżecie niezbędne środki, głównie w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”.

Tabela nr 1. Wysokość budżetu Miasta Olsztyn na kulturę fizyczną i sport - dział 926 w 2009 r.

i planowana na 2010 rok

Rok

Budżet Miasta Olsztyn

Wysokość budżetu Miasta Olsztyna na kulturę fizyczną i sport

Ogółem


% budżetu Miasta
na kulturę fizyczną
w stosunku do ogólnego budżetu Miasta Olsztyn


Zadania realizowane przez Biuro Sportu
i Rekreacji


Zadania realizowane przez OSiR
w ramach dotacji przekazanej
z budżetu Miasta Olsztyn


Szkolne inwestycje sportowe

Pozostałe inwestycje miejskie


2009772 386 215

4 129 733

5 146 705

4 637 643

1 052 216

14 966 297

1,9

2010

(plan na 31.03.2010r.)868 987 434

3 430 790

6 681 140

7 500 000

30 500 000

48 111 930

5,5


Pobieranie 0.91 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna