Prezydent Miasta SzczecinPobieranie 389.49 Kb.
Strona1/12
Data10.05.2016
Rozmiar389.49 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Prezydent Miasta Szczecin

70-456 Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1


EGZ. NR 3

v. 0

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SZCZECIN
Szczecin, lipiec 2009

OPRACOWANIE:

ECOPLAN RYSZARD KOWALCZYK

45-010 Opole

ul. Szpitalna 3/9

www.ecoplan.pl

ZESPÓŁ AUTORSKI W SKŁADZIE:


MGR RYSZARD KOWALCZYK – GŁÓWNY PROJEKTANT
MGR INŻ. TOMASZ MALEC

MGR SŁAWOMIR MROCZKO

MGR INŻ. JAROSŁAW KOWALCZYK


1. WPROWADZENIE - PROCEDURA POSTĘPOWANIA FORMALNEGO 4

2. ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW FORMALNO-PRA-WNYCH, DOKUMENTACJI ARCHIWALNYCH I LITERATURY 6

2.1 Materiały formalno-prawne 6

2.2 Materiały planistyczne i dokumentacje archiwalne 8

2.3 Literatura 8

3. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 11

3.1 Główne cele programu 11

3.2 Powiązanie projektu programu z innymi dokumentami publicznymi 11

Dokumenty krajowe 11

Dokumenty wojewódzkie 14

Dokumenty miasta Szczecin 253.3 Charakterystyka projektu programu 30

4. CHARAKTERYSTYKA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU SRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH JEGO ZMIAN W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ W PRZYPAD-KU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA 33

4.1. Charakterystyka istniejącego stanu elementów środowiska i ich wzajemnych powiązań 33

4.1.1 Położenie i rzeźba terenu 33

4.1.2 Budowa geologiczna i surowce mineralne 34

4.1.3. Warunki wodne 36

4.1.4 Warunki glebowe 37

4.1.5. Warunki klimatyczne 38

4.1.6 Charakterystyka szaty roślinnej i fauny oraz różnorodności biologicznej 39

4.1.7. Charakterystyka powiązań między elementami środowiska, w tym z szerszym otoczeniem 40

4.1.8. Obszary Natura 2000 41

4.1.9. Charakterystyka zagospodarowania terenu oraz wykorzystania zasobów naturalnych 42

4.1.10 Charakterystyka zabytków i dóbr kultury 434.1.11 Charakterystyka form ochrony przyrody 44

4.2. Charakterystyka potencjalnych zmian środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie 45

4.3. Charakterystyka stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 46

5. CHARAKTERYSTYKA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCH-RONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEK-TOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OB-SZARÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 46

6. CHARAKTERYSTYKA I OCENA CELÓW OCHRONY SRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNO-TOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEK-TOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ZOSTAŁY UWZGLEDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU. 49

7. CHARAKTERYSTYKA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO I JEGO ZASOBY NATURALNE
z uwzględnieniem zależności pomiędzy elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy 50


7.1. Prognoza wpływu na rośliny i zwierzęta oraz różnorodność biologiczną 50

7.2 Prognoza wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, rzeźbę i utwory geologiczne 52

7.3. Prognoza oddziaływania na walory krajobrazowe 52

7.4. Prognoza wpływu na zabytki, dobra kultury i dobra materialne 53

7.5. Prognoza wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz zagrożenie powodziowe 53

7.6. Prognoza wpływu na zdrowie i warunki życia ludzi 54

7.7 Prognoza wpływu na przyrodnicze obszary chronione 54

7.8 Charakterystyka zagrożenia odpadami 55

7.9. Prognoza wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 55

8. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 56

9. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 57

10. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY NA JAKIE NA-POTKANO OPRACOWUJĄC PROGNOZĘ 57

11. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 58

12. PROPOZYCJE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 58

13. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 62

14. WNIOSKI Z WYKONYWANEJ PROGNOZY I PROPOZYCJE DO USTA-LEŃ PROJEKTOWANEGO PROGRAMU W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 62

STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE 63
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna