Prezydenta miasta gdańskaPobieranie 17.94 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar17.94 Kb.
ZARZĄDZENIE NR 447/04

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA


z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania gruntu położonego w Gdańsku przy ulicy Hallera 165 obejmującego działkę nr 377/5 o powierzchni 2.508 m2, będącego w użytkowaniu wieczystym BP POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 1.

Na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst – Dz. U. Nr 46, poz. 543 z dnia 7 czerwca 2000r., zmiany: z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676,
Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003r.: Nr 1, poz. 15,Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568,Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124;
z 2004r.: Nr 6, poz. 39, 19 poz. 177)


zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wyznacza się termin dodatkowy do dnia 31 października 2004 roku zagospodarowania gruntu obejmującego działkę nr 377/5 o powierzchni 2.508 m2, zapisaną w Księdze Wieczystej Nr 69695, położonego w Gdańsku przy ulicy Hallera 165, oddanego w użytkowanie wieczyste na 99 lat na rzecz Weinhaus Jakob Gerhard Polonia sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku na podstawie umowy zawartej w dniu 12 grudnia 1995r. w formie aktu notarialnego (Rep. A. Nr 14726/1995), będącego obecnie w użytkowaniu wieczystym BP POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Jasnogórska 1.
§ 2.

Szczegółowe warunki dotyczące zagospodarowania nieruchomości z uwzględnieniem terminu dodatkowego ustalone zostaną w protokole uzgodnień.§ 3.

Zmiana umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste o której mowa w § 1 zarządzenia powinna być dokonana w formie aktu notarialnego na koszt użytkownika wieczystego.§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
UZASADNIENIE

Aktem notarialnym z dnia 12.12.1995r. Rep. A. Nr 14726/1995 – Weinhaus Jakob Gerhard Polonia spółka z o.o. nabyła w drodze przetargu ustnego – licytacji od Gminy Miasta Gdańska w użytkowanie wieczyste na 99 lat grunt położony w Gdańsku przy ulicy Hallera165 obejmujący działkę nr 377/5 o powierzchni 2.508 m2, z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo – usługowego.

W § 7 cyt. wyżej aktu notarialnego ustalone zostały terminy zabudowy w/w działki tj:


  • rozpoczęcie inwestycji w terminie jednego roku tj: do dnia 12.12.1996r.,

  • zakończenie inwestycji w terminie trzech lat tj: do dnia 12.12.1998r.

Powyższe terminy nie zostały przez użytkownika wieczystego dotrzymane.

Umową przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z dnia 15.09.1999r. Rep. A Nr 13048/99 – nowym użytkownikiem wieczystym działki nr 377/5 o pow. 2.508 m2 została spółka „ARAL POLSKA” z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wierzbięcice 1, która nabyła przedmiotową nieruchomość już po upływie określonych wyżej terminów zabudowy, przejmując jednak wszelkie zobowiązania zawarte w akcie notarialnym z dnia 12.12. 1995r.

Zarząd Miasta Gdańska na wniosek inwestora pismem nr WS-I-722/P/389/01/GG z dnia 05 maja 2001r. wyznaczył termin dodatkowy zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości do dnia 31 grudnia 2001r.

W dniu 28 lipca 1999r. spółka „Aral Polska” wystąpiła do Wydziału Urbanistyki


i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy stacji paliw płynnych z usługami towarzyszącymi wraz z urządzeniami technicznymi.
Decyzją z dnia 2 września 1999r. Prezydent Miasta Gdańska odmówił ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla powyższej inwestycji, natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 19 czerwca 2000r. uchyliło powyższą decyzję i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Wnioskiem z dnia 21 grudnia 2000r. spółka Aral Polska wystąpiła ponownie z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Decyzją z dnia 03 października 2001r. odmówiono ponownie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Od powyższej decyzji inwestor złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które to Kolegium decyzją z dnia 22.01.2002r. uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W tym stanie rzeczy, nie mogąc wywiązać się z wyznaczonego terminu dodatkowego z przyczyn niezależnych od inwestora – Zarząd Miasta Gdańska pismem
nr WS-I-722/P/368/02/GG z dnia 2 lipca 2002r. zmienił dodatkowy termin zagospodarowania nieruchomości na dzień 31 grudnia 2003r.

W dniu 17 października 2002r. Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla stacji paliw płynnych wraz z usługami towarzyszącymi na terenie działki nr 377/5 przy ulicy Hallera 165.

Od powyższej decyzji odwołało się Stowarzyszenie „Wrzeszczańskie Komitety Obywatelskie” domagając się unieważnienia lub uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 18 czerwca 2003r. po raz kolejny uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Podstawę uchylenia omawianej decyzji była utrata ważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Wrzeszcz – Dolny zatw. Uchwałą Nr VIII/79/94 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.11.1994r.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, w przypadku braku miejscowego planu zagosp. przestrzennego wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego następuje po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej.


Stąd w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozpatrzenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze zarzutów podniesionych przez odwołujące się Stowarzyszenie może być rozpatrzone zgodnie z obowiązującą procedurą, dopiero po zastosowaniu przepisów art. 40 ust. 2 i art. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).

W dniu 01 sierpnia 2003r zgodnie z przedstawioną wyżej procedurą, przeprowadzona została w tut. Urzędzie rozprawa administracyjna w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Koniecznym było również opracowanie przez inwestora „ Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko”.

Aktualnie toczy się postępowanie zmierzające do uzgodnienia przez Wojewodę Pomorskiego przesłanego przez tut. Urząd projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w kontekście ich zgodności z prawem.

W wyniku bezskutecznego upływu wyznaczonego wyżej dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości zostało wszczęte w dniu 27.01.2004r. z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia dodatkowej opłaty rocznej, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Uwzględniając przedstawioną wyżej toczącą się procedurę administracyjną, w przedmiocie uzyskania stosownych pozwoleń umożliwiających zabudowanie przedmiotowej działki – niezależną od inwestora - wnioskiem z dnia 24 lutego 2004r. wystąpiono o nie naliczanie dodatkowej opłaty rocznej i dalsze przedłużenie terminu zakończenia budowy do czasu uzyskania pozytywnych decyzji.

Jednocześnie inwestor poinformował, że w dniu 15 września 2003r. spółka BP POLSKA została połączona ze spółką ARAL POLSKA sp. z o.o. poprzez przejęcie tej ostatniej i jest jej następcą prawnym, wstępując we wszelkie prawa i obowiązki spółki ARAL POLSKA


sp. z o.o.

Jak wykazano powyżej – zasadne jest pozytywne rozpatrzenie wniosku inwestora z dnia 24 lutego 2004r. i ustalenie ostatecznego terminu zagospodarowania terenu.

Biorąc pod uwagę powyższe – podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Wnioskodawca:


Radca Prawny:
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna