Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 rokuPobieranie 43.91 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.91 Kb.

PW-0152/400/2003
Zarządzenie Nr 400/2003

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 4 czerwca 2003 roku
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnych za ochronę zamkniętych lokali obwodowych komisji do spraw referendum na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy w trakcie przerwy w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 roku w nocy z 7 na 8 czerwca 2003 roku.
Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu (Dz. U. Nr 75, poz. 677) zarządza, się, co następuje:
§ 1
1. Wyznacza się przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnych za ochronę zamkniętych lokali obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w trakcie przerwy w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 roku, w nocy z 7 na 8 czerwca 2003 roku, zwanych dalej przedstawicielami i upoważnia do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 3.

2. Listę przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnych za ochronę zamkniętych lokali obwodowych komisji do spraw referendum określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Zakres obowiązków wyznaczonych przedstawicieli określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw wyborów - urzędnikowi wyborczemu w m.st. Warszawie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy/-/ Lech Kaczyński

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 400/2003 z dnia 4 czerwca 2003

Dzielnica Nr OKR Nazwisko Imię

Wola

212 Sowiński Zbigniew

213 Sowiński Zbigniew

214 Korszeń Ignacy

215 Ciszewska Jolanta

216 Tobota Waldemar

217 Korszeń Ignacy

218 Tobota Waldemar

219 Myszkowski Tadeusz

220 Orzechowski Andrzej

221 Orzechowski Andrzej

222 Orzechowski Andrzej

223 Kozioł Krzysztof

224 Zawadzka Bożenna

225 Burlikowska Iwona

226 Burlikowska Iwona

227 Kozioł Krzysztof

228 Gałązka Andrzej

229 Chałasiewicz Andrzej

230 Kozioł Krzysztof

231 Gałązka Andrzej

232 Gałązka Andrzej

233 Szyłkowski Włodzimierz

234 Kowalski Jan

235 Szymański Zbigniew

236 Szymański Zbigniew

237 Twarowski Wojciech

238 Raguszewski Józef

239 Omiecińska Jadwiga

240 Kabat Sławomir

241 Omiecińska Jadwiga

242 Kaczmarek Krysztof

243 Kaczmarek Krysztof

244 Grabińska Teofla

245 Stańczak Józef

246 Nogalski Edward

247 Nogalski Edward

248 Florczak Iza

249 Wanago Waldemar

250 Dolny Andrzej

251 Kowalczyk Remigiusz

252 Królik Władysław

253 Królik Władysław

254 Zdunek Michał

255 Pastor Adam

256 Barszczewski Zygmunt

257 Barszczewski Zygmunt

258 Oleksiak DariuszNr OKR Nazwisko Imię

259 Oleksiak Dariusz

260 Roliński Wojciech

261 Tarczyński Waldemar

262 Tarczyński Waldemar

263 Zalewski Jan

264 Waszkiewicz Dariusz

265 Waszkiewicz Dariusz

266 Waszkiewicz Dariusz

267 Szczepańska-Filipp Anna

268 Armiak Adam

269 Armiak Adam

270 Świnarski Jarosław

271 Szczepańska-Filipp Anna

1023 Ćwiek Marian

1024 Szymańska Ewa

1025 Kielmel Zbigniew

1026 Chudy Zbigniew

1027 Bereda Tadeusz

1028 Olszewski Hubert

1029 Gorzkowski Tadeusz

1030 Peńsko Norbert

1031 Kurpiński Mariusz

1058 Stachera Edward

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 400/2003 Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 4 czerwca 2003 roku

Zadania i obowiązki

osoby ochraniającej siedzibę obwodowej komisji ds. referendum ogólnokrajowego

w m.st. Warszawie
1. Wykonywanie zadań ochrony obiektu, będącego siedzibą komisji, ze szczególnie czujnym i stałym prowadzeniem zewnętrznego dozoru lokalu komisji oraz sprawdzanie stanu zabezpieczeń w czasie przerwy w głosowaniu od godz. 20.00 dnia 7 czerwca 2003 do godz. 6.00 dnia 8 czerwca 2003 r., poprzez:

- bezpośrednią obserwację budynku, a zwłaszcza drzwi i okien lokalu komisji, a w miarę możliwości wnętrza lokalu komisji,

- kontrolę stanu zamknięć i pieczęci na nich,

- dozór sygnalizacji alarmowej, o ile jest zainstalowana w obiekcie,- udział w zamknięciu i otwarciu lokalu przez przewodniczącego komisji.
2. Przy zamykaniu lokalu komisji w dniu 7 czerwca 2003 r. sprawdzić wraz z jej przewodniczącym stan zabezpieczenia pomieszczenia i budynku, a w szczególności właściwe zamknięcie drzwi i okien, obecności osób niepowołanych oraz sprawdzenie opieczętowania wejść i włączenie urządzeń zabezpieczenia elektronicznego, o ile takowe są zainstalowane.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zamknięć lub pieczęci lokalu komisji natychmiast i przede wszystkim powiadomić najbliższy patrol policji lub właściwą terytorialnie jednostkę policji, (numer telefonu podany w wykazie lub pogotowie policji 997, komórkowy 112) i w miarę posiadanych możliwości przystąpić do udaremnienia działań mających na celu wdarcie się do lokalu lub kradzież albo zniszczenie rzeczy, a zwłaszcza dokumentów w nim się znajdujących.
4. W razie innych zagrożeń lub wydarzeń nadzwyczajnych powiadomić właściwe służby, np. Państwową Straż Pożarną (numer telefonu 998) i Służbę Dyżurną Miasta (tel. 9656) i w miarę możliwości przystąpić do usuwania zagrożenia dostępnymi środkami.
5. O każdym wydarzeniu nadzwyczajnym należy informować przewodniczącego komisji (numer telefonu w wykazie) i Urząd m.st. Warszawy (numer telefonu w wykazie).
6. Zadania i obowiązki powyższe odnoszą się również do osób, które ochraniają lokale komisji, nie pełniąc jednocześnie czynności ochrony obiektów, stanowiących ich siedziby.
7. Osoba wykonująca czynności ochronne lokalu obwodowej komisji ds. referendum ogólnokrajowego w m.st. Warszawie posiada przy sobie zaświadczenie wystawione przez zastępcę urzędnika wyborczego w dzielnicy oraz w widocznym miejscu identyfikator.
: prawo -> v syrenka -> samorzad -> wladze -> zarzadzenia -> doc
doc -> Pw-0152/1017/2003 Zarządzenie Nr 1017/2003
doc -> Zarządzenie Nr 138/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce z o o. pod firmą „Metro Warszawskie”
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 1076/2003 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2003 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką
doc -> Pw-0152/187/2003 Zarządzenie Nr 187/2003
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 862/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego
doc -> Zarządzenie Nr 546/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 sierpnia 2003 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna