Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 rokuPobieranie 38.97 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar38.97 Kb.

PW-0152/395/2003
Zarządzenie Nr 395/2003

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 4 czerwca 2003 roku
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnych za ochronę zamkniętych lokali obwodowych komisji do spraw referendum na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w trakcie przerwy w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 roku w nocy z 7 na 8 czerwca 2003 roku.
Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu (Dz. U. Nr 75, poz. 677) zarządza, się, co następuje:
§ 1
1. Wyznacza się przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnych za ochronę zamkniętych lokali obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w trakcie przerwy w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 roku, w nocy z 7 na 8 czerwca 2003 roku, zwanych dalej przedstawicielami i upoważnia do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 3.

2. Listę przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnych za ochronę zamkniętych lokali obwodowych komisji do spraw referendum określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Zakres obowiązków wyznaczonych przedstawicieli określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw wyborów - urzędnikowi wyborczemu w m.st. Warszawie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy/-/ Lech Kaczyński

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 395/2003 z dnia 4 czerwca 2003

Dzielnica Nr OKR Nazwisko Imię
Ursynów

460 Zieliński Aleksander

461 Telutki Rafał

462 Dąbrowa Zdzisław

463 Gąsewicz Mirosław

464 Krzyżanowski Zbigniew

465 Ziółka Włodzimierz

466 Pytka Marek

467 Wiśniewski Jan

468 Dzierzbicki Henryk

469 Dzierzbicki Maciej

470 Bińkiewicz Piotr

471 Radomski Jacek

472 Giska Tadeusz

473 Pyłka Andrzej

474 Rubin Wojciech

475 Miściorak Wiesława

476 Cybulski Tomasz

477 Jurczak Łukasz

478 Grzejda Kazimierz

479 Puchta Artur

480 Seta Robert

481 Zimiński Jerzy

482 Janiak Dariusz

483 Zapaśnik Stanisław

484 Capiga Łukasz

485 Przybylski Henryk

486 Szymański Jan

487 Szymański Stanisław

488 Motyliński Arkadiusz

489 Zieliński Wiesław

490 Szczogryn Paweł

491 Urbański Rafał

492 Wziątek Marcin

493 Malarowski Krzysztof

494 Lusztyk Sławomir

495 Ziółkowski Tomasz

496 Santolak Józef

497 Pionkowski Jerzy

498 Gromół Ryszard

499 Zych Marek

500 Krzemiński Janusz

501 Owczarczyk Jan

502 Dropiewski Edward

503 Łojszczyk Krzysztof

504 Dropiewska Renata

505 Rojek Zdzisław

Nr OKR Nazwisko Imię

506 Przychodzień Marek

507 Krupa Bogdan

508 Zieliński Jerzy

509 Gąsiewski Sylwester

510 Bułyszko Marek

511 Jaworski Tomasz

512 Ogrodziński Mirosław

513 Wereda Piotr

514 Gieleciński Roman

1041 Bendowski Robert

1042 Latkowski Waldemar

1061 Patkowski Adam
Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 395/2003 Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 4 czerwca 2003 roku

Zadania i obowiązki

osoby ochraniającej siedzibę obwodowej komisji ds. referendum ogólnokrajowego

w m.st. Warszawie
1. Wykonywanie zadań ochrony obiektu, będącego siedzibą komisji, ze szczególnie czujnym i stałym prowadzeniem zewnętrznego dozoru lokalu komisji oraz sprawdzanie stanu zabezpieczeń w czasie przerwy w głosowaniu od godz. 20.00 dnia 7 czerwca 2003 do godz. 6.00 dnia 8 czerwca 2003 r., poprzez:

- bezpośrednią obserwację budynku, a zwłaszcza drzwi i okien lokalu komisji, a w miarę możliwości wnętrza lokalu komisji,

- kontrolę stanu zamknięć i pieczęci na nich,

- dozór sygnalizacji alarmowej, o ile jest zainstalowana w obiekcie,- udział w zamknięciu i otwarciu lokalu przez przewodniczącego komisji.
2. Przy zamykaniu lokalu komisji w dniu 7 czerwca 2003 r. sprawdzić wraz z jej przewodniczącym stan zabezpieczenia pomieszczenia i budynku, a w szczególności właściwe zamknięcie drzwi i okien, obecności osób niepowołanych oraz sprawdzenie opieczętowania wejść i włączenie urządzeń zabezpieczenia elektronicznego, o ile takowe są zainstalowane.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zamknięć lub pieczęci lokalu komisji natychmiast i przede wszystkim powiadomić najbliższy patrol policji lub właściwą terytorialnie jednostkę policji, (numer telefonu podany w wykazie lub pogotowie policji 997, komórkowy 112) i w miarę posiadanych możliwości przystąpić do udaremnienia działań mających na celu wdarcie się do lokalu lub kradzież albo zniszczenie rzeczy, a zwłaszcza dokumentów w nim się znajdujących.
4. W razie innych zagrożeń lub wydarzeń nadzwyczajnych powiadomić właściwe służby, np. Państwową Straż Pożarną (numer telefonu 998) i Służbę Dyżurną Miasta (tel. 9656) i w miarę możliwości przystąpić do usuwania zagrożenia dostępnymi środkami.
5. O każdym wydarzeniu nadzwyczajnym należy informować przewodniczącego komisji (numer telefonu w wykazie) i Urząd m.st. Warszawy (numer telefonu w wykazie).
6. Zadania i obowiązki powyższe odnoszą się również do osób, które ochraniają lokale komisji, nie pełniąc jednocześnie czynności ochrony obiektów, stanowiących ich siedziby.
7. Osoba wykonująca czynności ochronne lokalu obwodowej komisji ds. referendum ogólnokrajowego w m.st. Warszawie posiada przy sobie zaświadczenie wystawione przez zastępcę urzędnika wyborczego w dzielnicy oraz w widocznym miejscu identyfikator.
: prawo -> v syrenka -> samorzad -> wladze -> zarzadzenia -> doc
doc -> Pw-0152/1017/2003 Zarządzenie Nr 1017/2003
doc -> Zarządzenie Nr 138/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce z o o. pod firmą „Metro Warszawskie”
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 1076/2003 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2003 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką
doc -> Pw-0152/187/2003 Zarządzenie Nr 187/2003
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
doc -> Zarządzenie Nr 862/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego
doc -> Zarządzenie Nr 546/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 sierpnia 2003 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna