Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 rokuPobieranie 44.06 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar44.06 Kb.

PW-0152/392/2003
Zarządzenie Nr 392/2003

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 4 czerwca 2003 roku
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnych za ochronę zamkniętych lokali obwodowych komisji do spraw referendum na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w trakcie przerwy w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 roku w nocy z 7 na 8 czerwca 2003 roku.
Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu (Dz. U. Nr 75, poz. 677) zarządza, się, co następuje:
§ 1
1. Wyznacza się przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnych za ochronę zamkniętych lokali obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w trakcie przerwy w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 roku, w nocy z 7 na 8 czerwca 2003 roku, zwanych dalej przedstawicielami i upoważnia do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 3.

2. Listę przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnych za ochronę zamkniętych lokali obwodowych komisji do spraw referendum określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Zakres obowiązków wyznaczonych przedstawicieli określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw wyborów - urzędnikowi wyborczemu w m.st. Warszawie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy/-/ Lech Kaczyński

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 392/2003 z dnia 4 czerwca 2003

Dzielnica Nr OKR Nazwisko Imię

Śródmieście

1 Kornacki Wiesław

2 Banaszek Witold

3 Jurzyk Adam

4 Gołąb Wojciech

5 Nowicki Dariusz

6 Andryszczyk Paweł

7 Zalewski Andrzej

8 Omieciński Mariusz

9 Pacek Janusz

10 Golecka Agnieszka

11 Krzysztofiak Tomasz

12 Mostowski Piotr

13 Wiśniewski Józef

14 Brzostek Marian

15 Kośnik Jan

16 Białkowski Juliusz

17 Andryszczyk Robert

18Andryszczyk Robert

19 Stelmaszczyk Joanna

20 Wereda Piotr

21 Młynarski Kazimierz

22 Kumański Grzegorz

23 Kumański Grzegorz

24 Gruszek Jacek

25 Jabłoński Paweł

26 Lizut Michał

27 Kędzior Krzysztof

28 Niebieszczański Konrad

29 Kornatko Bogdan

30 Łukaszak Krzysztof

31 Sulej Adam

32 Kwiatkowski Mirosław

33 Łaziuk Arkadiusz

34 Łaziuk Arkadiusz

35 Adamczyk Piotr

36 Lechański Leszek

37 Kaczmarczyk Dariusz

38 Chodkowski Tadeusz

39 Aleksandrowicz Justyna

40 Smalczyńska Małgorzata

41 Bryk Waldemar

42 Kosiec Artur

43 Wach Sławomir

44 Wojewódzki Krzysztof

45 Głowiesa Magdalena

46 Buga Wiesław

Nr OKR Nazwisko Imię

47 Bartelik Ryszard

48 Ciszkowska Dorota

49 Murawski Jacek

50 Domański Bogdan

51 Forysiak Piotr

52 Niziołek Sylwester

53 Duch Paweł

54 Skibiński Piotr

55 Falba Witold

56 Niegodzisz Wojciech

57 Habrych Ryszard

58 Krasuski Paweł

59 Deptuszewski Jacek

60 Walczak Bogumił

61 Dymitrowski Stanisław

62 Barcikowski Stanisław

63 Kieruł Dariusz

1000 Jezierski Dariusz

1001 Krajeńska Jadwiga

1002 Zakrzewski Alfred

1003 Niedziółka Mirosław

1004 Dzienniak Wojciech

1005 Modzelewski Romuald

1006 Pergoł Łukasz

1007 Wąsowski Stanisław

1050 Placha Hanna

1054 Plaskaty Ewa

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 392/2003 Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 4 czerwca 2003 roku

Zadania i obowiązki

osoby ochraniającej siedzibę obwodowej komisji ds. referendum ogólnokrajowego

w m.st. Warszawie
1. Wykonywanie zadań ochrony obiektu, będącego siedzibą komisji, ze szczególnie czujnym i stałym prowadzeniem zewnętrznego dozoru lokalu komisji oraz sprawdzanie stanu zabezpieczeń w czasie przerwy w głosowaniu od godz. 20.00 dnia 7 czerwca 2003 do godz. 6.00 dnia 8 czerwca 2003 r., poprzez:

- bezpośrednią obserwację budynku, a zwłaszcza drzwi i okien lokalu komisji, a w miarę możliwości wnętrza lokalu komisji,

- kontrolę stanu zamknięć i pieczęci na nich,

- dozór sygnalizacji alarmowej, o ile jest zainstalowana w obiekcie,- udział w zamknięciu i otwarciu lokalu przez przewodniczącego komisji.
2. Przy zamykaniu lokalu komisji w dniu 7 czerwca 2003 r. sprawdzić wraz z jej przewodniczącym stan zabezpieczenia pomieszczenia i budynku, a w szczególności właściwe zamknięcie drzwi i okien, obecności osób niepowołanych oraz sprawdzenie opieczętowania wejść i włączenie urządzeń zabezpieczenia elektronicznego, o ile takowe są zainstalowane.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zamknięć lub pieczęci lokalu komisji natychmiast i przede wszystkim powiadomić najbliższy patrol policji lub właściwą terytorialnie jednostkę policji, (numer telefonu podany w wykazie lub pogotowie policji 997, komórkowy 112) i w miarę posiadanych możliwości przystąpić do udaremnienia działań mających na celu wdarcie się do lokalu lub kradzież albo zniszczenie rzeczy, a zwłaszcza dokumentów w nim się znajdujących.
4. W razie innych zagrożeń lub wydarzeń nadzwyczajnych powiadomić właściwe służby, np. Państwową Straż Pożarną (numer telefonu 998) i Służbę Dyżurną Miasta (tel. 9656) i w miarę możliwości przystąpić do usuwania zagrożenia dostępnymi środkami.
5. O każdym wydarzeniu nadzwyczajnym należy informować przewodniczącego komisji (numer telefonu w wykazie) i Urząd m.st. Warszawy (numer telefonu w wykazie).
6. Zadania i obowiązki powyższe odnoszą się również do osób, które ochraniają lokale komisji, nie pełniąc jednocześnie czynności ochrony obiektów, stanowiących ich siedziby.
7. Osoba wykonująca czynności ochronne lokalu obwodowej komisji ds. referendum ogólnokrajowego w m.st. Warszawie posiada przy sobie zaświadczenie wystawione przez zastępcę urzędnika wyborczego w dzielnicy oraz w widocznym miejscu identyfikator.
: prawo -> v syrenka -> samorzad -> wladze -> zarzadzenia -> doc
doc -> Pw-0152/1017/2003 Zarządzenie Nr 1017/2003
doc -> Zarządzenie Nr 138/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce z o o. pod firmą „Metro Warszawskie”
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 1076/2003 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2003 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką
doc -> Pw-0152/187/2003 Zarządzenie Nr 187/2003
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 862/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego
doc -> Zarządzenie Nr 546/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 sierpnia 2003 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna