Prezydenta Miasta Stołecznego WarszawyPobieranie 106.63 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar106.63 Kb.

PW-0152/289/2003Zarządzenie Nr 289/2003

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy


z dnia 8 kwietnia 2003 roku
w sprawie przyznania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań m. st. Warszawy z zakresu kultury w roku 2003.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 118 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. 2003 Nr 15 poz. 148) oraz § 2 i 10 ust. 1 uchwały nr V/73 Rady m. st. Warszawy z dnia 16.01.2003 r. w sprawie trybu przyznawania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań m. st. Warszawy oraz dzielnic m. st. Warszawy na lata 2003 – 2004 zarządza się, co następuje:
§ 1

Przyznaje się dotacje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację niektórych zadań m. st. Warszawy z zakresu kultury w roku 2003, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2


Środki na dotacje, o których mowa w § 1, określone są w projekcie budżetu m. st. Warszawy na 2003 rok.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Kultury 1, Urzędu m. st. Warszawy.


§ 4
Zarządzenie wymaga ogłoszenia na tablicach ogłoszeń Urzędu m. st. Warszawy oraz stronie internetowej m. st. Warszawy.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy/-/ Lech Kaczyński

Załącznik do zarządzenia Nr 289/2003

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 kwietnia 2003 r.
L.p.

Organizator

Nazwa imprezy

Kwota dotacji w zł

1

Fundacja "Art 2000"

60-ta rocznica Powstania w Getcie Warszawskim - program "Getto-pieśni z gett"

30 000

2

Fundacja "Concerto Avenna"

Wybrane koncerty Warszawskich Solistów "Concerto Avenna"

60 000

3

Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej"

XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej

40 000

4

Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej"

X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej "Organy Archikatedry"

40 000

5

Fundacja "Forma - Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych"

Scena Formy - czwartkowe spektakle, koncerty, spotkania kameralne w Piwnicy W. Warskiej i A. Kurylewicza

10 000

6

Fundacja "Homo et Planta"

VIII Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny "Floralia Muzyczne-Muzyka w Kwiatach"

25 000

7

Fundacja "Jazzarium"

Festiwal "Warsaw Summer Jazz Days"

100 000

8

Fundacja "Ogrody Muzyczne"

Festiwal "Ogrody Muzyczne"

80 000

9

Fundacja "Paderewski in memoriam"

XIII Dni I.J. Paderewskiego "Paderewski in memoriam"

30 000

10

Fundacja "Scena Współczesna"

Scena Współczesna - działalność, premiery

100 000

11

Fundacja "Świat Gawędy"

50-lecie Zespołu "Gawęda"

15 000

12

Fundacja "Zdrowie Publiczne"

IX Ogólnopolska Wystawa Twórczości Artystycznej Sprawnych Inaczej pn. "Żyjemy wśród Was"

19 000

13

Fundacja Akademii Sztuk Pięknych

Cykl wystaw w Galerii Prezydenckiej - Sztuka Indywidualności

90 000

14

Fundacja Akademii Sztuk Pięknych

100-lecie ASP - Wystawa historyczna "W kręgu pracowni litografii ASP"

10 000

15

Fundacja Akademii Sztuk Pięknych

100-lecie ASP - Wystawa "Pracownia grafiki warsztatowej ASP"

10 000

16

Fundacja Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza

Jubileusz 80-lecia urodzin Aliny Janowskiej w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Estradowej

30 000

17

Fundacja Filharmonia im.R.Traugutta

III Letni Festiwal Kompozytorów Pieśni Polskich

22 000

18

Fundacja Filharmonia im.R.Traugutta

Koncerty pasyjne

8 000

19

Fundacja Filharmonii Warszawskiej

Jubileusz 50-lecia Chóru Filharmonii Narodowej

50 000

20

Fundacja im.K.Szymanowskiego

Koncerty "Małej Filharmonii"

30 000

21

Fundacja Instytut Mokotowski Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży

Realizacja premiery przedstawienia "O(d)czepiny"

5 000

22

Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Osób Niepełnosprawnych "Mazowiacy"

5 000

23

Fundacja Kultura Tutaj Obecna

Konkurs Teatrów Ogródkowych

150 000

24

Fundacja Muzyki "AUKSO"

Cykl koncertów muzyki współczesnej "Galeria Muzyki AUKSO"

25 000

25

Fundacja Promocji Nieprofesjonalnych Zespołów Muzycznych

Obchody Roku Jubileuszowego 30-lecia zespołu wokalnego "Ars Antiqua"

10 000

26

Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego

Jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia Fundacji Warszawskiego Chóru Chłopięcego

10 000

27

Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "CULANI"

VI Letni Piknik Integracyjny

10 000

28

Krakowska Fundacja Kultury

"366 wierszy w 365 dni"

10 000

29

Parafia Ewangelicko-Augsburska

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kantatowej "Bach... Ale nie tylko"

10 000

30

Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ

VII Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "Korczak 2003"

30 000

31

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

Przestrzenie Dźwięku - cykl koncertów muzyki współczesnej

10 000

32

Społeczny Komitet Opieki Nad Starymi Powązkami im.J.Waldorffa

Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starych Powązek

50 000

33

Stowarzyszenie "Druga Strefa"

Spektakl "Gdy w dzień przyleci nocny ptak"

10 000

34

Stowarzyszenie "Dom Tańca"

"Polski Dom Tańca" - Nasze Korzenie

10 000

35

Stowarzyszenie "Pro Varsovia"

VII Ogólnopolski i IV Międzynarodowy Przegląd Młodzieżowych Filmów Amatorskich "Jutro Filmu"

10 000

36

Stowarzyszenie "Uśmiech dla Dziecka"

III Międzynarodowy Festiwal Kataryniarzy

20 000

37

Stowarzyszenie "Wolna Strefa"

Republika Tańca 5 edycji - prezentacje teatrów tańca

20 000

38

Stowarzyszenie Autorów Polskich

Światowy Dzień Poezji pod patronatem UNESCO

10 000

39

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich

Warszawska Premiera Literacka

30 000

40

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Spotkania autorskie promujące nową twórczość pisarzy, spotkania jubileuszowe

20 000

41

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

Koncerty promujące młodych artystów

30 000

42

Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Muzycznej "Jeunesses Musicales"

Polska Orkiestra Jeunesses Musicales przedstawia - wybrane koncerty

25 000

43

Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Ruchu

"Eksperyment w Teatrze" - prezentacje teatrów off - u

35 000

44

Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Ruchu

"Miasto i poeci" - prezentacje twórczości młodych poetów

5 000

45

Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

Wydanie "Kroniki Warszawy"

75 000

46

Stowarzyszenie Studio Teatr TEST

Premiera sztuki M. Marczewskiego pt. "Casting"

10 000

47

Stowarzyszenie Studium Teatralne

Wybrana premiera teatralna

40 000

48

Stowarzyszenie Tancerzy Niezależnych

V Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego "Ciało-Umysł"

60 000

49

Stowarzyszenie Teatr Adekwatny

Wielka Literatura i Teatr - cykl spektakli dla młodzieży

30 000

50

Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu Akt

Przygotowanie spektaklu scenicznego "Klown"

10 000

51

Studio Teatralne "Koło"

Wybrana premiera teatralna

20 000

52

Światowy Związek Żołnierzy AK

Wydanie książki "Z tajemnic powstańczej Warszawy. Łączność dowodzenia i ewakuacja na terenach południowych"

15 000

53

Towarzystwo Muzyki Dawnej "TRAZOM"

Cykl koncertów "Arcydzieła muzyki oratoryjno-kantatowej"

50 000

54

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

"Spotkania w willi Struvego"

10 000

55

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Zarząd Główny

Konkurs wiedzy o Warszawie dla dzieci i młodzieży

6 000

56

Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego

Wydanie "Rocznika Warszawskiego"

45 000

57

Towarzystwo Sztuki Perkusyjnej

IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej "Perkusja 2003"

50 000

58

Towarzystwo Śpiewacze "Harfa"

Adam Jarzębski i muzyka baroku Wazów - 4 koncerty

10 000

59

Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia"

Cykl koncertów chóru "Lutnia"

10 000

60

Unia Teatr Niemożliwy

Premiera spektaklu "Wersja"

20 000

61

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. St. Moniuszki

VI Festiwal Muzyczny "Stanisław Moniuszko"

30 000

62

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. St. Moniuszki

Konserwacja zbiorów Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. St. Moniuszki

30 000

63

Związek Artystów Scen Polskich

Prowadzenie ośrodka dokumentacji i informacji o współczesnym teatrze, filmie i estradzie w Polsce

50 000

64

Związek Kompozytorów Polskich

Opracowanie i udostępnienie zbiorów Biblioteki - Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich

40 000

65

Związek Kompozytorów Polskich - Oddz. Warszawski

XVII Warszawskie Spotkania Muzyczne "Muzyka Dawna - Muzyka Nowa"

85 000

66

Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Warszawski

Warszawski Przegląd Sztuk Pięknych - wystawa przeglądowa środowiska warszawskich plastyków

30 000


2 075 000

: prawo -> v syrenka -> samorzad -> wladze -> zarzadzenia -> doc
doc -> Pw-0152/1017/2003 Zarządzenie Nr 1017/2003
doc -> Zarządzenie Nr 138/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce z o o. pod firmą „Metro Warszawskie”
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 1076/2003 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2003 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką
doc -> Pw-0152/187/2003 Zarządzenie Nr 187/2003
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 862/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego
doc -> Zarządzenie Nr 546/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 sierpnia 2003 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna