Prezydenta miastaPobieranie 108.63 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar108.63 Kb.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PREZYDENTA MIASTA


Ostrowa Wielkopolskiego

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
od sprawozdania złożonego

na X Sesji Rady Miejskiej, w dniu 25 sierpnia 2011 roku


Ostrów Wielkopolski, dnia 12 września 2011 roku
Sprawozdanie za okres od 09.08.2011 do 12.09.2011 roku zawiera: 1. Realizacje uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podjętych na:

 • X Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 25.08.2011 roku.
 1. Działania Prezydenta Miasta podejmowane w celu realizacji uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. 1. Informacje o opublikowaniu uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 1. Wyszczególnienie spraw realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ze zmianami. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej przygotowane przez Prezydenta Miasta.
 1. Omówienia odpowiedzi:
  1. Na zapytania i interpelację Radnego Miasta złożone na X Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 25 sierpnia 2011 roku. 1. Opis spraw podjętych w formie zarządzeń Prezydenta Miasta. 1. Informacje z działalności pozaadministracyjnej Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta.


Ad.1 Realizacja uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podjętych na:

  • X Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 25.08.2011 roku.
  1. Przekazanych do realizacji Prezydentowi Miasta:
   1. Nr X/114/2011 z dnia 25.08.2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.12.2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2045.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Skarbnikowi Miejskiemu.


   1. Nr X/115/2011 z dnia 25.08.2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2011 rok.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Skarbnikowi Miejskiemu.


   1. Nr X/118/2011 z dnia 25.08.2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2011 – 2015.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Kierownikowi Biura ds. Zdrowia i Rodziny.


   1. Nr X/119/2011 z dnia 25.08.2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowie Wielkopolskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Kierownikowi Biura ds. Zdrowia i Rodziny.


   1. Nr X/120/2011 z dnia 25.08.2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie wszystkim kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.


   1. Nr X/122/2011 z dnia 25.08.2011 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian trzech nowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Kierownikowi Biura ds. Obsługi Inwestorów.


   1. Nr X/123/2011 z dnia 25.08.2011 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Sekretarzowi Miasta.   1. Nr X/124/2011 z dnia 25.08.2011 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09.10.2011 r.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Sekretarzowi Miasta.  1. Uchwały Rady Miejskiej, których wykonanie powierzono Przewodniczącemu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego:
   1. Nr X/116/2011 z dnia 25.08.2011 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

Prezydent Miasta przyjął ww. uchwałę do wiadomości.


   1. Nr X/117/2011 z dnia 25.08.2011 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Prezydent Miasta przyjął ww. uchwałę do wiadomości.

Ad.2 Działania Prezydenta Miasta podejmowane w celu realizacji uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
2.1 Nr L/653/2010 z dnia 26.08.2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Wiśniowej – część A.

Po uzgodnieniu projektu planu oraz po zasięgnięciu opinii i dokonaniu uzgodnień z organami właściwymi do uzgadniania projektu planu zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zdecydowano wyłożyć projekt planu oraz prognozę oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zawiadamiając mieszkańców o tym fakcie poprzez: ogłoszenie w prasie, obwieszczenie a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości przynajmniej na 7 dni przed wyłożeniem projektu planu.


2.2 Nr LII/699/2010 z dnia 04.11.2010 roku przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ulicą Kaliską a ulicą Nowa Krępa.

Po uzgodnieniu projektu planu oraz po zasięgnięciu opinii i dokonaniu uzgodnień z organami właściwymi do uzgadniania projektu planu zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zdecydowano wyłożyć projekt planu oraz prognozę oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zawiadamiając mieszkańców o tym fakcie poprzez: ogłoszenie w prasie, obwieszczenie a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości przynajmniej na 7 dni przed wyłożeniem projektu planu.Ad.3 Informacje o opublikowaniu uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  1. Nr VIII/87/2011 z dnia 26.05.2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Łanowej.


Dz. Urz. Nr 216 z dnia 08.08.2011 roku, poz.3377  1. Nr VIII/88/2011 z dnia 26.05.2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ulicą Wojska Polskiego a ulicą Kolejową.


Dz. Urz. Nr 216 z dnia 08.08.2011 roku, poz.3378  1. Nr IX/106/2011 z dnia 30.06.2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/105/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.06.2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.


Dz. Urz. Nr 230 z dnia 26.08.2011 roku, poz.3708


  1. Nr IX/99/2011 z dnia 30.06.2011 roku w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2011-2014”.


Dz. Urz. Nr 232 z dnia 29.08.2011 roku, poz.3733


  1. Nr IX/101/2011 z dnia 30.06.2011 roku w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Osiedlowej od ulicy Przeskok do ulicy Staroprzygodzkiej w mieście Ostrowie Wielkopolskim.


Dz. Urz. Nr 232 z dnia 29.08.2011 roku, poz.3734  1. Nr IX/105/2011 z dnia 30.06.2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


Dz. Urz. Nr 232 z dnia 29.08.2011 roku, poz.3735

Ad.4 Wyszczególnienie spraw realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ze zmianami.
4.1 Projekty zarządzeń wstępnie zaakceptowane przez Prezydenta Miasta i przekazane do

zaopiniowania właściwym Komisjom Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego na

podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, dotyczące:


   1. Nieodpłatnego ustanowienia służebności drogi koniecznej przy ulicy Partyzanckiej.

Do tut. Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek osoby fizycznej o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez tereny miejskie, oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 15 do działki nr 5/3 z obrębu 0072 o powierzchni 0,1116 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW KZ1W/00058580/3, na której usytuowany jest budynek usługowy – drukarnia. Działka nr 5/3 z obrębu 0072 jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskującego – udział w wysokości 1/2 części w zabudowanej nieruchomości drugiej osoby fizycznej - udział również do 1/2 części opisanej powyżej nieruchomości. Powyższa działka nie posiada zapewnionego prawnie dojazdu. Do tej pory użytkownicy wieczyści i właściciele budynku usytuowanego na działce 5/3 korzystali z dojazdu przez teren Szkoły Podstawowej Nr 1 od strony ulicy Zamenhofa. Ponieważ na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 planowana jest inwestycja - budowa boisk sportowych – nie będzie możliwości dojazdu do ww. działki od strony ulicy Zamenhofa.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Południowej.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 2 z arkusza mapy 1, obręb 0127, o powierzchni 0,0792 ha, zapisanej w KW KZ1W/00058934/5. Przedmiotowa nieruchomość wchodzi w skład terenu, który zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XLIX/129/2003 z dnia 17.06.2003 roku przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącą działalnością usługową. Działka nr 2 wchodzi w skład zasobów gruntów miejskich. Ze względu na kształt (pas gruntu o szerokości 6 m) nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. W terenie usytuowana jest pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych i obecnie wykorzystywana jest jako dojazd do nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1/2, będącej własnością osoby fizycznej. Z wnioskiem o nabycie od Gminy ww. nieruchomości wystąpiła osoba fizyczna - właściciel nieruchomości bezpośrednio z nią sąsiadującej. Rozpatrując złożony wniosek wystąpiono z pismem do pozostałych właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 2, z prośbą o wypowiedzenie się czy są zainteresowani jej nabyciem. Otrzymano informację, iż jedna z osób fizycznych nie jest zainteresowana nabyciem tego gruntu, natomiast druga zrezygnuje z nabycia działki nr 2 pod warunkiem, że nowy jej nabywca ustanowi nieodpłatną służebność drogi koniecznej, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości rolnej nr 1/2, do czasu wydzielenia i otwarcia drogi KL zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania. Ponadto, ze względu na przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia, zagospodarowanie działki nr 2 będzie wymagać uzgodnień z Wielkopolską Spółką Gazownictwa – Zakładem Gazowniczym w Kaliszu, które to uzgodnienie nowy nabywca wykona we własnym zakresie, a także ustanowi nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz ww. Spółki. O zobowiązaniach poinformowano wnioskodawcę, który je zaakceptował i podtrzymuje chęć nabycia działki nr 2.


   1. Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kościuszki, zabudowanej garażem.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem działki nr 15, z arkusza mapy 1, obręb 0096, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kościuszki. Działka nr 15 przeznaczona w części do wydzierżawienia położona jest na terenie gdzie, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr V/43/2003 z dnia 31.01.2003 roku, który oznaczony jest częściowo symbolem U, ZP oraz KG. Teren, oznaczony symbolem U, ZP, przeznaczony jest pod zabudowę usługową i zieleń urządzoną z ciągami pieszymi i rowerowymi (z wykluczeniem cmentarzy). Natomiast teren oznaczony symbolem KG przeznaczony jest dla realizacji ulicy publicznej klasy głównej (G) oraz skrzyżowań z istniejącymi ulicami wraz z towarzyszącym zainwestowaniem. Właściciel garażu, wydzierżawia teren z działki miejskiej na zasadzie umowy dzierżawy, dla której termin ważności upływa z dniem 31.10.2011roku. Dotychczasowy użytkownik terenu pod garażem jest zainteresowany dalszym jego użytkowaniem.


   1. Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Żwirki, zabudowanych garażami.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem działek nr 85/9, 91/6, 91/7, 91/8, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 93/18, 93/19, 111/6, 113/3, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8 z arkusza mapy 1, obręb 0097, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Żwirki. Działki nie są objęte planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki mają symbol MW – co oznacza tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną, od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych. Właściciele garaży, wydzierżawiają teren z działek miejskich na zasadzie umów dzierżawy zawartych na okres trzech lat, dla której termin ważności upływa z dniem 31.10.2011 roku. Dotychczasowi dzierżawcy terenu pod garażami są zainteresowani dalszym jego użytkowaniem.


   1. Nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną w rejonie ulicy Jaworowej.

Działki nr 128/2 i 152/3 obręb 0207 zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XLIII/632/2006 z dnia 22.08.2006 roku, przeznaczone są pod gminną drogę publiczną. Negocjacje z właścicielami nieruchomości trwały już od 2008 roku. Właściciele nie zgodzili się na wycenę sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 121.590,00 zł, przedstawiając swoją propozycję w wysokości 300.000,00 zł. Powyższa cena była zbyt wygórowana, dlatego przystąpiono do dalszych negocjacji. W związku z faktem, iż operat szacunkowy z 2008 roku stracił już swoją aktualność, zlecono wykonanie kolejnej wyceny dla przedmiotowych działek, których wartość w roku 2009 została oszacowana na kwotę 169.030,00 zł. Jednak kwota ta nie była dla właścicieli satysfakcjonująca, którzy wówczas zaproponowali cenę sprzedaży w wysokości 340.000,00 zł. Projekt zarządzenia w powyższej sprawie został przedstawiony merytorycznym komisjom Rady Miejskiej, który został zaopiniowany negatywnie. W czerwcu 2011 roku odbyło się w tut. Urzędzie posiedzenie Komisji Działalności, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej, która wystąpiła o ponowne przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie przejęcia nieruchomości położonej przy ulicy Jaworowej, uwzględniając cenę negocjacji do 169 030,00 zł. Właściciele wyrazili wolę sprzedaży działek za kwotę z operatu szacunkowego.


   1. Wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedle Leśne i przeznaczenia wydzielonych działek do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 141/3 z arkusza mapy 1, obręb 0207, o powierzchni 0,0875 ha, położonej w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Osiedle Leśne. Przedmiotowa nieruchomość wchodzi w skład terenu, który zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XLIII/632/2006 z dnia 22.08.2006 roku przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne. Działka nr 141/3 stanowi zasób gruntów miejskich i ze względu na kształt (pas gruntu o szerokości 3m) nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. W terenie usytuowana jest pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych. Z wnioskiem o nabycie od Gminy działek, wydzielonych z ww. nieruchomości, na szerokości swoich posesji wystąpili właściciele nieruchomości przy ulicy Osiedle Leśne, sąsiadujący bezpośrednio z przedmiotową działką.

Proponowane do sprzedaży nieruchomości to grunt o powierzchni ca: • 69 m2 - na rzecz osób fizycznych (właścicieli działek nr 138 i 118),

 • 72 m2 – na rzecz osoby fizycznej (właściciela działek nr 137 i 119),

 • 75 m2 – na rzecz osób fizycznych (właścicieli działek nr 136 i 120),

 • 126 m2 – na rzecz osoby fizycznej (właściciela działek nr 135, 134, 121 i 122),

 • 54 m2 – na rzecz osób fizycznych (właścicieli działek nr 133 i 123),

 • 48 m2 – na rzecz osoby fizycznej (właściciela działki nr 146/1).

Pozostali właściciele nieruchomości, również sąsiadujący z działką 141/3, nie są zainteresowani jej nabyciem.


   1. Wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i dokonania zamiany wydzielonej działki, na nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym Spółki SLAM POLAND Sp. z o.o. z/s w Ostrowie Wielkopolskim.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3/75, obrębu 0122, o powierzchni 2,5013 ha, zapisanej w KW KZ1W/00089548/8. Spółka SLAM POLAND Sp. z o.o. posiada prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej:

 • działki nr 3/65, obręb 0122 - na której prowadzi działalność gospodarczą,

 • działki nr 3/68 o powierzchni 0,2213 ha - stanowiącej drogę wewnętrzną.

Ze względu na charakter świadczonych usług ww. Spółka w najbliższym czasie planuje dalszą budowę obiektów, co wiąże się z koniecznością powiększenia swojej nieruchomości gruntowej. Z tego też względu wystąpiła z wnioskiem o nabycie od Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski gruntu o powierzchni ca 0,2213 ha, wydzielonego z działki nr 3/75 bezpośrednio przylegającej do działki 3/65, będącej ich własnością. Spółka SLAM POLAND Sp. z o.o. proponuje, by nabycie nieruchomości od Gminy nastąpiło w ramach umowy zamiany za działkę nr 3/68, obręb 0122 o powierzchni 0,2213 ha, stanowiącą w terenie drogę wewnętrzną. Rozliczenie wartości zamienianych nieruchomości nastąpi w oparciu o operat szacunkowy, wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego, a ewentualną różnicę wartości zamienianych nieruchomości pokryje strona, której to będzie dotyczyć.

4.2 Zarządzenia Prezydenta Miasta podjęte po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w oparciu o upoważnienie wynikające z ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, dotyczące:
   1. Nieodpłatnego ustanowienia służebności drogi koniecznej przy ulicy Partyzanckiej.

W zarządzeniu Prezydent Miasta ustanowił nieodpłatnie – w formie aktu notarialnego – służebność drogi koniecznej polegającej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych wieczystych użytkowników i właścicieli działki nr 5/3, z arkusza mapy 1, obręb 0072, zapisanej w KW KZ1W/00058580/8 przez działki nr: 25,24,28,2/1,4/1,5/1 i 6/1 z arkusza mapy 1, obręb 0072 zapisane w KW KZ1W/00060188/7, będące własnością Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej.   1. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Dembińskiego.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował przeznaczyć do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego działkę nr 108, z arkusza mapy 1, obręb 0042 będącą własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski o powierzchni 18 m², zapisaną w KW KZ1W/00060006/8.


   1. Wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Lotniczej i przeznaczenia wydzielonej działki do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

W zarządzeniu Prezydent Miasta wyraził zgodę na podział nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 67, z arkusza mapy 1, obręb 0046 o powierzchni 0,0252 ha, zapisanej w KW KZ1W/00058963/7. Wydzieloną działkę o powierzchni ca 0,0025 ha z ww. nieruchomości zdecydował przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Koszty podziału, wyceny i aktu notarialnego poniesie nabywca.


   1. Zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, na nieruchomość gruntową będącą własnością Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Spółki z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim ulica Kościuszki 14.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował dokonać zamiany nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr:

- 3/75 z arkusza mapy 1, obręb 0010 o powierzchni 0,0934 ha,

- 3/76 z arkusza mapy 1, obręb 0010 o powierzchni 0,0843 ha,

- 3/77 z arkusza mapy 1, obręb 0010 o powierzchni 0,0751 ha,

zapisanej w KW KZ1W/00047159/8, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Torowej, będącej własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, na nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 4/4 z arkusza mapy 1, obręb 0119 o powierzchni 0,2050 ha, zapisaną w KW KZ1W/00071793/1, położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej, będącą własnością Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Spółki z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. Zamiana nieruchomości gruntowych dokonana zostanie w oparciu o wartości określone w operatach szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych. Koszty aktu notarialnego strony pokrywają po połowie.   1. Przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Rataja.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował przeznaczyć do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość gruntową położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Rataja, stanowiącą działkę nr 21/7, z arkusza mapy 1, obręb 0138, o powierzchni 0,0021 ha, zapisaną w KW KZ1W/00076458/6.   1. Wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Sikorskiego.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o wydzierżawieniu - dotychczasowym dzierżawcom - części nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 23 z arkusza mapy 1, obręb 0059, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Sikorskiego, zapisanej w KW KZ1W/00059981/6 - z przeznaczeniem na tereny zieleni. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do 3 lat z mocą obowiązującą od dnia następnego po wygaśnięciu obowiązujących umów.


   1. Wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Garncarskiej.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o wydzierżawieniu - dotychczasowemu dzierżawcy – części nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 200 m² stanowiącej części działek:

-nr 163 z arkusza mapy 1, obręb 0115, zapisaną w KW 35283,

-nr 4 z arkusza mapy 1, obręb 0116, zapisaną w KW KZ1W/00058934/5,

-nr 93 z arkusza mapy 1, obręb 0116, zapisaną w KW 5490;

położone w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Garncarskiej – z przeznaczeniem na teren zieleni. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat z mocą obowiązującą od dnia następnego po wygaśnięciu aktualnie obowiązującej umowy. Wysokość czynszu zostanie ustalona w stosunku rocznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego.


   1. Wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Bema.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o wynajęciu – dotychczasowemu najemcy – części nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 3 z arkusza mapy 1, obręb 0048 o powierzchni 10 m2, zapisanej w KW KZ1W/00062996/8, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Bema - z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 3 lat z mocą obowiązującą od dnia następnego po wygaśnięciu aktualnej umowy.  1. Zarządzenia Prezydenta Miasta określające procedurę postępowania w sprawach podjętych z upoważnienia ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dotyczące:
   1. Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej, w trybie II ustnego przetargu nieograniczonego.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o sprzedaży, w trybie II ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej, z arkusza mapy 1, obręb 0121 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:

- 7/45 o powierzchni 0,3000 ha, KZ1W/00064559/7,

- 7/46 o powierzchni 2,4242 ha, KZ1W/00064559/7,

za cenę wywoławczą netto:

- działka nr 7/45 – 72.000,00 zł,

- działka nr 7/46 – 581.808,00 zł.

Oferent wybrany w przetargu jako nabywca zobowiązany zostanie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% od zaproponowanej ceny netto. Koszty aktu notarialnego poniesie nabywca.

Ad.5 Projekty uchwał Rady Miejskiej przygotowane przez Prezydenta Miasta w sprawie:  1. Nadania nazwy nowopowstałej ulicy w rejonie ulicy Nowa Krępa.
  1. Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian trzech nowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.
  1. Zmiany uchwały nr III/20/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.12.2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2045.
  1. Uchwalenia zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2011 rok.
  1. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09.10.2011 roku.
  1. Dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.Ponadto Prezydent Miasta przedstawił Radzie Miejskiej:


    1. Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za I półrocze 2011 roku.
    1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2011 roku.
    1. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, za I półrocze 2011 roku.Ad. 6 Omówienia odpowiedzi:
6.1 Na zapytania i interpelację Radnego Miasta złożone na X Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 25 sierpnia 2011 roku.

p. Łukasza Jędrzejaka – Radnego Miasta
„Odpowiadając na Pana zapytania złożone 25 sierpnia 2011 roku podczas X Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego uprzejmie wyjaśniam:

- w sprawie skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z nowopowstałą ulicą Jerzego Ofierskiego (ulica prowadząca do Galerii Handlowej Ostrovia) - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wyjaśnił, iż określenie „tymczasowe” wynika z faktu, że dla przedmiotowego skrzyżowania opracowany został projekt techniczny zakładający rozbudowę drogi krajowej nr 25 i dla takiego rozwiązania wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z przesunięciem w czasie realizacji II etapu obwodnicy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a więc także przebudowy drogi krajowej nr 25, na obecne rozwiązanie ze względów formalnych możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę, traktując je jako skrzyżowanie tymczasowe tj. do czasu realizacji rozwiązania docelowego. Realizowane obecnie rozwiązanie na skrzyżowaniu „tymczasowym”, na które uzyskano pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, spełnia wszelkie wymagania przepisów prawa i warunków technicznych.


- w sprawie chodnika przy ulicy Nałkowskiej wyjaśniam, że projekt chodnika przy przedmiotowej ulicy został wykonany w 2006 roku. Ponieważ na wykonanie ww. chodnika nie było wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, w dniu 16 maja 2006 roku dokonano zgłoszenia wykonania robót w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Zgłoszenie jest ważne 2 lata, zatem przed rozpoczęciem robót należałoby dokonać ponownego zgłoszenia. W przypadku uchwalenia zadania obejmującego budowę chodników przy ulicy Nałkowskiej w oparciu o posiadaną dokumentację zostanie dokonane ponowne zgłoszenie oraz aktualizacja uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych i kosztorysu inwestorskiego.

Jednocześnie informuję, iż Rada Osiedla Nr 3 złożyła wniosek o ujęcie zadania - budowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2012 rok. Przedmiotowy wniosek będzie rozpatrywany w trakcie prac nad budżetem miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2012.


Odpowiadając na Pana interpelację złożoną 25 sierpnia 2011 roku podczas X Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie stanu przygotowań do aplikacji przez Holdikom S.A. o środki finansowe w ramach inicjatywy Jessica, uprzejmie wyjaśniam, iż przedmiot pretendującego do uzyskania ww. wsparcia projektu czyli park przemysłowy, który ma powstać na terenie poprzemysłowym przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim został ujęty w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2011-2015. Dokument ten otrzymał już akceptacje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wyrażone pozytywnymi opiniami w sprawie odstąpienia od procedury przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zarząd Spółki Holdikom S.A. finalizuje aktualnie kwestie związane z założeniem spółki

zadaniowej, która będzie docelowo wnioskodawcą o preferencyjną pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego – dysponenta środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla inicjatywy Jessica. W lipcu 2011 roku podpisano akt notarialny umowy spółki celowej. Z uwagi na brak celowości ponoszenia kosztów Zarządu i Rady Nadzorczej ww. organy nie będą powołane, do momentu wniesienia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski środków aportu w postaci prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz środków finansowych w kwocie 1.000.000,- zł tytułem podniesienia udziałów w spółce Holdikom S.A.

Do złożenia wniosku aplikacyjnego niezbędne są jednak poza dokumentami planistycznymi takimi jak studium wykonalności, również dokumenty rejestrowe spółki i inne załączniki, np.: opinia organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, że inwestycja wymaga lub nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ze wstępnych informacji wynika, że inwestycja podlegać będzie pełnej ocenie środowiskowej co znacznie wydłuży proces uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto, zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Zarządu Pana Dariusza Kowalskiego Spółka Holdikom S.A. prowadzi już wzmożone prace nad opracowaniem studium wykonalności, jak i prace koncepcyjne dotyczące kształtu infrastruktury parku przemysłowego.

Z uwagi na złożoność przedmiotowej inwestycji Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz pracownicy merytoryczni Spółki Holdikom S.A. pozostają w stałym kontakcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w zakresie przygotowania ww. dokumentacji. Dnia 18 sierpnia 2011 roku miała miejsce kolejna już wizyta konsultantów z Banku Gospodarstwa Krajowego w siedzibie spółki.”

Ad. 7 Sprawy podjęte w formie zarządzeń, którymi Prezydent Miasta:

7.1 Wprowadził zmiany budżetu i w budżecie miasta na 2011 rok, a mianowicie:


7.1.1 Zarządzeniem nr 459/VI/2011 z dnia 16.08.2011 roku:

Dokonano zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2011 rok, jak niżej:


   1. Po stronie wydatków:


 1. Przeniesiono w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) kwotę 601 zł do § 4680 (Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie odsetek związanych z uregulowaniem podatku VAT od otrzymanego odszkodowania za grunty miejskie przejęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu pod obwodnicę S-11. (RGG)

 2. Przeniesiono w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 600 zł do § 4280 (Zakup usług zdrowotnych) z przeznaczeniem na badania psychologiczne i badania lekarskie dla dwóch członków OSP Osiedla Nr 5 „Pruślin” przewidzianych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz badania lekarskie dla ośmiu strażaków biorących udział
  w bezpośrednich działaniach ratowniczych. (WZK)

 3. Przeniesiono w Szkole Podstawowej Nr 5 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

  • z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) kwotę 2 000 zł,

  • z rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4410 (Podróże służbowe krajowe) kwotę 2 000 zł,

  • do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 4 000 zł,

z przeznaczeniem na wymianę siatki ogrodzeniowej znajdującej się przy boisku szkolnym ze względu na realizację Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.

 1. Przeniesiono w dz. 852 – Pomoc społeczna, z rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, § 4140 (Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) kwotę 24 000 zł do rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, § 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na zabezpieczenie odpłatności za podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej. Przeniesienie możliwe było w związku z przewidywaną mniejszą do zapłaty składką na PFRON do końca roku. (MOPS)Zarządzenie stanowiło podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek.


7.1.2 Zarządzeniem nr 476/VI/2011 z dnia 29.08.2011 roku:Dokonano zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2011 rok, jak niżej:
Dokonano zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2011 rok, jak niżej:
 1. Po stronie dochodów:


 1. Zwiększono dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 2010 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami) o kwotę 11 016 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-275/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku. (zadania zlecone)

 2. Zwiększono dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, § 2010 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami) o kwotę 49 221 zł z przeznaczeniem na sfinansowaniem zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-21/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku. (zadania zlecone - WFN)


  1. Po stronie wydatków:

 1. Przeniesiono w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, z § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 4 500 zł do § 4430 (Różne opłaty i składki) z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego znajdującego się na wyposażeniu Miejskiego Zarządu Dróg i Biura Strefy Płatnego Parkowania. (MZD)

 2. Przeniesiono w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, z § 4600 (Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) kwotę 1 000 zł do § 4580 (Pozostałe odsetki) z przeznaczeniem na wypłatę odsetek ustawowych w sprawach dotyczących wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych. (ELiD)

 3. Zwiększono dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 11 016 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-275/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku. (zadania zlecone)

 4. Przeniesiono w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z § 3030 (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych) kwotę 2 739 zł do § 4430 (Różne opłaty i składki) z przeznaczeniem na uiszczenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu za II półrocze 2011 roku oraz na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu za IV kwartał 2011 roku w związku z podwyższeniem składek przez Związek Miast Polskich. (RM)

 5. Przeniesiono w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, z § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 1 000 zł do § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na obsługę spotkań z przedstawicielami mediów. (BPR)

 6. Przeniesiono w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, z § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 2 500 zł do § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) w Radzie Osiedla Nr 7 w związku z organizacją Rajdu Rowerowego, Turnieju Piłki Nożnej oraz Turnieju Andrzejkowego.

 7. Zwiększono dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu,
  o kwotę 49 221 zł, w tym:

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 3 706 zł

§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 594 zł

§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 32 760 zł

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 7 071 zł

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę  4 670 zł

§ 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 100 zł

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej)

§ 4430 (różne opłaty i składki) o kwotę 320 złz przeznaczeniem na sfinansowaniem zadań związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku, w tym na:

 1. sporządzenie spisu wyborców,

 2. uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,

 3. wydatki kancelaryjne obwodowej komisji wyborczej,

 4. obsługę obwodowej komisji wyborczej (w tym wydatki związane
  z użytkowaniem lokalu),

 5. druk i plakatowanie obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

 6. koszty głosowania przez pełnomocnika,

 7. koszty głosowania korespondencyjnego,

 8. inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszty przejazdów członków komisji wyborczych),

 9. obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych.

Zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-21/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku. (zadania zlecone - WFN)

 1. Przeniesiono w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, z § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 3 549 zł do § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) celem prawidłowej realizacji. (WE)

 2. Przeniesiono w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

  • z rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 1 400 zł, z zadania „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych”,

  • z rozdz. 90095 – Pozostała działalność, § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 5 600 zł, z zadania „Programy, plany, oceny oddziaływania na środowisko”,

  • do rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 7 000 zł, na zadanie „Sprzątanie świata – usunięcie odpadów”. (ROS)

 3. Przeniesiono w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, z § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 8 000 zł do § 4090 (Honoraria), w związku z organizacją koncertu organowego oraz Ostrowskich Zaduszek. (RKS)

 4. Przeniesiono w dz. 926 – Kultura fizyczna, w tym:

  • z rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, z § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) kwotę 930 zł do § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) z przeznaczeniem na odprowadzenie składki na ubezpieczenie społeczne,

  • z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, z § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 900 zł do § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) w związku z koniecznością przeprowadzenia atestacji trasy na planowany Międzynarodowy Bieg Uliczny Niepodległości. (RKF)
 1. Dokonano zmiany załącznika nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku.
 1. Dokonano zmiany załącznika nr 9 – Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla" na 2011 rok.
 1. Dokonano zmiany załącznika nr 10 – Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2011 rok.

Zarządzenie stanowiło podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek.
  1. Wyznaczył miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
  1. Przyznał dotację z budżetu miasta na realizacje zadania pn.: Ostrowskie Seminarium Teatralne realizowane przez Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne Pracownia Teatralna w Ostrowie Wielkopolskim.
  1. Udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim, do wykonywania czynności obejmujących zwykły zarząd jednostką.
  1. Ogłosił konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: ”Profilaktyka chorób układu moczowego dla dzieci 4 - letnich zameldowanych na pobyt stały w Ostrowie Wielkopolskim”.
  1. Powołał komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Partyzanckiej w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska szkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 1)”, w składzie: L.Kołodziej, H.Górska, Ł.Studniewski, K.Harych, B.Garbarczyk.
  1. Zdecydował o przejęciu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski nakładów poniesionych przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim na wykonanie oświetlenia ulicy Strzeleckiej na odcinku od ulicy Klasztornej do ulicy Kamiennej w Ostrowie Wielkopolskim.
  1. Zdecydował o przejęciu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski nakładów poniesionych przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim na urządzenia kanalizacji deszczowej wybudowanej przez Miejski Zarząd Dróg w latach 2009 i 2010.
  1. Przeznaczył do wydzierżawienia nieruchomość gruntową zabudowaną garażem położoną przy ulicy Konopnickiej.
  1. Nie skorzystał z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej.
  1. Zdecydował o wypłaceniu – na rzecz osoby fizycznej – odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej stanowiącej działki z obrębu 0085: nr 31/2 o powierzchni 0,0618 ha, nr 31/4 o powierzchni 0,0049 ha, nr 31/6 o powierzchni 0,0296 ha, nr 31/9 o powierzchni 0,1752 ha, nr 31/13 o powierzchni 0,0297 ha oraz nr 31/15 o powierzchni 0,0050 położonej w rejonie ulicy Jankowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, w wysokości 229.018,25 złotych.
  1. Zdecydował przekazać Osiedlu Nr 2 „WENECJA” w Ostrowie Wielkopolskim - na okres 3 lat do korzystania i administrowania – teren stanowiący części działek nr: 80/1, 82/3, 79/1, 71/3 z arkusza mapy 1, obręb 0036 przy ulicy Długosza w Ostrowie Wielkopolskim, wydzielony trwałym ogrodzeniem wraz z urządzeniami placu zabaw i boisk sportowych.
  1. Zdecydował o wypłaceniu – na rzecz osób fizycznych – odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 81/5, obręb 0108 o powierzchni 0,0332 ha położonej przy ulicy Olszowej w Ostrowie Wielkopolskim, w wysokości 21.980,00 złotych.
  1. Powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Profilaktyka chorób układu moczowego dla dzieci 4-letnich zameldowanych na pobyt stały w Ostrowie Wielkopolskim”, w składzie: B.Podsadna, J.Lisiecki, M.Bargiel, E.Brzozowska, J.Łykowska.
  1. Zdecydował o przeprowadzeniu na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego obowiązkowej deratyzacji w terminie 17.10 - 14.11.2011 roku.
  1. Zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
  1. Zdecydował o przekazaniu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski do Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ulicy Królowej Jadwigi 5 w Ostrowie Wielkopolskim nakładów poniesionych na inwestycję związaną z wykonaniem nawierzchni boiska rekreacyjnego z kostki betonowej POLBRUK przy Szkole Podstawowej Nr 4.
  1. Zdecydował o przekazaniu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski do Publicznego Przedszkola Nr 16 w Ostrowie Wielkopolskim nakładów poniesionych na inwestycję związaną z modernizacją tarasów – II etap.
  1. Dokonał zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego poprzez powołanie Pani Anny Torz.
  1. Przyjął założenia do projektu budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2012 rok.

Ad.8 Informacja z działalności pozaadministracyjnej Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta:
Uczestniczyli w:


 • Festynie pn. Finisz Lata na Piaskach”.
 • Kapitule Konkursu „Wielkopolski Lider Innowacji”.
 • Meczu TP „Ostrovia 1909” z okazji awansu zespołu do IV Ligi.
 • Rowerowej Masie Krytycznej ostrowskich cyklistów.
 • Uroczystym koncercie z dedykacją Ks. Infułatowi Tadeuszowi Szmytowi z podziękowaniem za wieloletnie duszpasterstwo ostrowskiej codzienności. 
 • Uroczystym otwarciu nowego obiektu Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim połączonym z miejską inauguracją roku szkolnego 2011/2012.
 • Konferencji „Rolnictwo w kontekście wsparcia dziś i po 2013 roku”.
 • Uroczystych obchodach z okazji Święta Straży Miejskiej.
 • Podsumowaniu Trzynastego Memoriału im. Kazimierza Frąszczaka.
 • Konferencji poświęconej Ogólnopolskiemu Turniejowi Gier Speedway, który zostanie połączony Łańcuchem Herbowym, jubileuszem 80-lecia żużla w Ostrowie Wielkopolskim.
 • Wykładzie lekarza medycyny Pani Agaty Płoweckiej na zaproszenie Ostrowskiego Stowarzyszenia Żywienia Optymalnego.
 • Promocji książki dr Jana Mosińskiego.
 • Uroczystościach z okazji DNIA WETERANA.
 • XXIV Międzynarodowym Biennale Małej Formy Graficznej i Exlibrisu.
 • Konferencji prasowej poświęconej 19. Festiwalowi Wszystko jest Poezją”.
 • Otwarciu ścieżki edukacyjno – ekologicznej na terenie Piasków - Szczygliczka.
 • Uroczystych obchodach XIII Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich we

Wrześni.


 • Pogrzebie ś.p. dr Anny Rogalanki - Honorowej Obywatelki Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 • 9. Letnim Festiwalu Muzycznym Chopin- Liszt.
 • Uroczystościach i turnieju strzeleckim związanym z XX Memoriałem Poległych i Pomordowanych Braci Kurkowych.
 • Uroczystości zakończenia 50. Ogólnopolskiego RAJDU "Jesień Chopinowska".Spotkali się z :


 • Martyną Cebulską, koszykarką Ostrovii Ostrów Wielkopolski, reprezentantką kraju na Mistrzostwach Europy w koszykówce kobiet.
 • Przedsiębiorcami w Izbie Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski. 


: bip -> files
files -> Prezydenta miasta
files -> Do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
files -> Szpital powiatowy we wrześNI” spóŁka z o. O. 62-300 Września, ul. Słowackiego 2
files -> Szpital powiatowy we wrześNI” spóŁka z o. O. 62-300 Września, ul. Słowackiego 2
files -> Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
files -> W warszawie 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2012 r po
files -> W bydgoszczy 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2012 r po
files -> W b iałymstoku 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013r po
files -> Lista kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich
files -> W warszawie 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r po

Pobieranie 108.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna