Prezydentmiastasiedlc e informacja nt stanu przygotowania do wypoczynku letniego dzieci I młodzieży. Materiał przedkładaPobieranie 324.21 Kb.
Strona1/3
Data05.05.2016
Rozmiar324.21 Kb.
  1   2   3


P R E Z Y D E N T M I A S T A S I E D L C E

Informacja nt. stanu przygotowania do wypoczynku

letniego dzieci i młodzieży.


Materiał przedkłada:

Wydział Edukacji

Urzędu Miasta Siedlce

Zatwierdził:

Siedlce, czerwiec 2013 rokInformacja nt. stanu przygotowania do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
w okresie wakacji w 2013 roku.

Podstawą prawną organizacji wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych
dla uczniów jest art. 92a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania
i nadzorowania
(Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

Inne ważne akty prawne to:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz.2268 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków i bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r. Nr 57,poz.358).


Zgodnie z ww. przepisami prawa organizatorzy mają obowiązek zapewnić bezpieczne warunki wypoczynku, spełniając określone wymagania.

Organizacje pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3


ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U z 2010, Nr 234, poz.1536 ) mogą ubiegać się o dofinansowanie organizacji zadania
w formie wyjazdowej, a także półkolonii. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku dofinansowanego z budżetu państwa przysługuje dzieciom i młodzieży zamieszkałej
na terenach wiejskich z rodzin o niskich dochodach oraz dzieciom i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji.

W ramach nadzoru pedagogicznego kuratoria oświaty koordynują, wspomagają


i nadzorują organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa. Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania
i nadzorowania
organizator zgłasza wypoczynek kuratorowi oświaty właściwemu dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora. Rozwiązanie to usprawnia organizację wypoczynku dzieci, ponieważ organizatorzy i rodzice mają bliższy kontakt właśnie z kuratorium w swoim województwie. Dodatkowo pozwala ono zmniejszyć obciążenia administracyjne kuratoriów w województwach, w których w okresie wolnym od nauki wypoczywa największa liczba dzieci i młodzieży szkolnej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/512/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 roku na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży przyznano środki finansowe w wysokości 120 000 złotych.


Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w wyniku konkursu ofert przeznaczono kwotę 60 000 złotych do realizacji przez niżej wymienione stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych:
- Caritas Diecezji Siedleckiej - 25 000 złotych,

- Stowarzyszenie Kultura- Oświata-Samorządność KOS Siedlce - 5 000 złotych,

- ZHP Hufiec "Podlasie" Siedlce - 12 000 złotych,

- Stowarzyszenie Edukacyjno – Krajoznawcze „Tramp-Ek” w Strzale - 7 500 złotych,

- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach - 7 000 złotych,

- Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" w Siedlcach - 3 500 złotych.


Organizatorzy wypoczynku letniego podpiszą stosowne umowy z Miastem Siedlce określające wysokość dofinansowania zadania z zakresu organizacji wypoczynku w okresie wakacji oraz zostaną zobowiązani do złożenia pisemnego sprawozdania z realizacji wypoczynku.
Ponadto w 2013 roku zaplanowano w budżecie środki w kwocie 70 tysięcy złotych na realizację zadań miasta przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach konkursu ofert z dnia 18 marca 2013 roku w Sferze XII „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w miejscu zamieszkania w okresie wakacji.
Zarządzeniem Nr 127/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 kwietnia 2013 roku następujące organizacje pozarządowe otrzymały dotację ogółem w wysokości 44 688 zł na realizację zadania - Pozalekcyjne zajęcia sportowe w okresie wakacji:Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Siedlce

Program „Obóz sportowy”

8 000 zł

2.

Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Siedlce

„Wakacje z UKKS Siedlce 2013”

2 528 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Siedlce

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w formie obozu sportowego w miejscu zamieszkania, od 22. 07. do 2.08 2013

7 080 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Siedlce

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w formie obozu sportowego w miejscu zamieszkania, od 19.08. – 31.08.2013

7 080 zł

5.

Uczniowski Klub Sportowy „SP Dwunastka” Siedlce

„Wakacje na sportowo 2013”

10 000 zł

6.

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „STYL ŻYCIA” Siedlce

Program „Sport to zdrowie” w okresie od 1.07. do 31.08.2013

10 000 zł  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna