Procedura nadania szkole imieniaPobieranie 114.05 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar114.05 Kb.
Numer procedury: A-24

Tytuł procedury:

PROCEDURA NADANIA SZKOLE IMIENIA


wprowadzona na podstawie
Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Stołpiu

z dnia 19 marca 2014 r.


WYKAZ ZMIAN W PROCEDURZENr wydania

Nr zmiany

Rozdział – strona

Data zatwierdzenia

Opis zmiany

Podpis DyrektoraLogo


PROCEDURA
Nr procedury

A-24

PROCEDURA NADANIA SZKOLE IMIENIA

Wydanie 1PROCEDURA NADANIA SZKOLE IMIENIA

Podstawa prawna 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz.624, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222)

§1. Poszukiwanie patrona- historia podjętych działań.

1.1. Potrzeba uzyskania swoistej indywidualności i tożsamości, oparcia swoich działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona, a przede wszystkim wskazywanie uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania, skłoniły Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski do podjęcia działań zmierzających do wyboru patrona Zespołu Szkół w Stołpiu.

Szkoła wychowuje przez wszystko, co stanowi szkołę. Nie można więc zredukować roli wychowawczej szkoły wyłącznie do programów wychowawczych, profilaktycznych czy też różnego rodzaju akcji.

Specyfiką pracy szkoły jest wytwarzanie dóbr duchowych, co wymaga odpowiedniej atmosfery psychicznej. Wychowanie, które jest procesem ciągłym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej. Bardzo pomocnym w procesie wychowania jest oparcie tegoż procesu o wzór osobowościowy patrona szkoły.

1.2. Wniosek na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 27 czerwca 2011 r. został zatwierdzony wniosek 1.2.1 Podjęcie działań w celu nadania szkole imienia (Uchwała Nr 9/9/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wniosków i priorytetów do pracy szkoły w roku szkolnym 2011/2012). Pani dyrektor Hanna Elak zobowiązała się do sprawdzenia przepisów związanych z nadaniem szkole imienia.  1. Pierwsze działania.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 05 lipca 2012 r. zatwierdzono wniosek 1. Kontynuować działania związane z realizacją projektu szkolnego- nadanie szkole imienia. Odpowiedzialni- koordynator i nauczyciele. Termin: rok szkolny 2012/2013. Powołano koordynatora, p. Maria Łuczak do realizacji projektu edukacyjnego : ,,Mój szkolny patron. Podjęcie działań w celu nadania szkole imienia”. Projekt realizowała klasa II gimnazjum (rok szkolny 2011/2012).

  1. Kolejne działania.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19 marca 2014 r. postawiono wniosek nadania szkole imienia w roku szkolnym 2014/2015, w tym celu powołano zespół zadaniowy, który miał opracować wstępny projekt (p. Ewa Tywoniuk, p. Iwona Szafraniec, p. Maria Łuczak, p. D. Strzelecka i p. Piotr Bakun, na czele którego stanął Dyrektor Szkoły – p. Hanna Elak). Przyjęto procedurę, która uwzględnia poparcie wniosku Rady Pedagogicznej przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

  1. Przedstawienie uczniom i rodzicom wniosku Rady Pedagogicznej.

Wniosek Rady Pedagogicznej został przedstawiony rodzicom podczas marcowego spotkania z dyrektorem szkoły (27 marca 2014 r.), a uczniom podczas apelu porządkowych prowadzonych przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego - p. Andrzeja Hadama i pedagoga szkolnego – p. Agnieszkę Bartosz.

1.6. Uzyskanie poparcia przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców (Uchwała opiniująca Nr 1/3/2014 Rady Rodziców Zespołu Szkół w Stołpiu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zadania nadanie szkole imienia) zostały zapoznane ze wstępnym projektem działań i udzieliły poparcia dla wniosku Rady Pedagogicznej o nadanie szkole imienia.


  1. Projekt „Mój szkolny Patron”.

Koordynator projektu edukacyjnego 2011/2012 i Wychowawcy klas I-VI sp oraz I- III g przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat: „Kto może być patronem naszej szkoły? Nasz Patron”. Odbyły się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły.

Uczniowie zgłaszali swoje propozycje do przygotowanej skrzynki znajdującej się w szkolnej bibliotece do dnia 31 maja 2012 r., nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogli zgłaszać swoje propozycje na przygotowaną wcześniej listę wyłożoną w pokoju nauczycielskim. Rodzice i społeczność lokalna zgłaszali swoje kandydatury do wychowawców i na adres szkoły.

Efekty realizacji projektu edukacyjnego, wyłonienie propozycji kandydatur na patrona szkoły zaprezentowano społeczności szkolnej podczas Happeningu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w dniu 5 czerwca 2012 r.

Zgodnie z wolą społeczności szkolnej: uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły, kandydatami na Patrona Zespołu Szkół w Stołpiu, wyłonionymi w wyniku głosowania, zostali:1. Maria Curie- Skłodowska

2. Stanisława Dziedzic

3. Józef Piłsudski

W celu przybliżenia całej społeczności szkolnej sylwetek kandydatów na patrona, podjęto następujące zadania: • zespół koordynujący przygotował na szkolnym korytarzu wystawę prezentującą wybranych

kandydatów.

- wybrani nauczyciele przedstawili sylwetki kandydatów w postaci prezentacji multimedialnych. • uczniowie pod opieką wychowawców przygotowali plakaty informacyjne i gazetki w salach i na korytarzach.

W dniu 27 marca 2014 odbyły się kolejne ogólnoszkolne tajne wybory patrona szkoły. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i pracownicy szkoły większością głosów zdecydowali, iż Patronem Zespołu Szkół w Stołpiu zostanie …………….

§2. Kolejność działań zmierzających do realizacji procedury.

2.1 Wnioskowanie o nadanie szkole imienia przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

2.2 Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie szkole imienia do organu prowadzącego szkołę.

2.3 Przygotowanie uchwały w sprawie nadania szkole imienia.

2.4 Rada Gminy Chełm podejmuje stosowną uchwałę.

2.5 Szkoła organizuje uroczystość nadania szkole imienia.§3. Harmonogram działań przygotowawczych.


L.p.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji


Ujęcie zadania w Pięcioletnim Planie Pracy Szkoły 2009-2014.


Program został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Stołpiu, dnia 8.12.2009 r.

Dyrektor szkoły + RP.

08 grudnia 2009 r.
Przyjęcie zadania uchwałą Rady Pedagogicznej po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski (Roczny Plan Pracy Szkoły).

Dyrektor szkoły + RP.


Rozmowy na zajęciach wychowawców z uczniami na temat znaczenia:

 • wyboru patrona,

- nadania szkole imienia.

Wychowawcy.

I sem. 2010/2011 r.Spotkanie z ogółem rodziców na temat:

 • wyboru patrona,

 • nadania szkole imienia,

-      organizacji uroczystości.

Dyrektor.

wrzesień 2011 r.,

marzec 2014 r.

sierpień 2014 r.

Przybliżenie wybranych postaci na forum każdej z klas.

Wychowawcy. Uczniowie

Kl. II G 2011/2012grudzień 2011r.,

styczeń 2012 r.


Wytypowanie trzech postaci na patrona szkoły przez każdą z klas.

Dyrektor, Rada SU.

Maj 2012 r.Zaprezentowanie społeczności szkolnej efektów realizacji projektu edukacyjnego

Kl. II G 2011/2012

5 czerwca 2012 r.Rozpisanie ankiet i wybór patrona :

-          przez rodziców;

-          przez uczniów;

-          przez nauczycieli i pracowników szkoły;

Postać, która uzyska największą liczbę głosów zostanie wybrana patronem i szkoła będzie nosić jego imię.


Komisja w składzie:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego,

Samorząd Uczniowski.


Marzec 2014 r.Opracowanie wyników ankietowania.

Prezentacja wyników tajnego głosowania w formie graficznej.Dorota Strzelecka

Kwiecień 2014 r.

§4. Harmonogram czynności związanych z pogłębieniem przez dzieci wiedzy o patronie

L.p.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wprowadzanie zasad pedagogicznych współtworzenia i współdziałania w programie wychowawczym szkoły i ich realizacja.

Wychowawcy klas, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

wg planów wychowawczych.

2.

Modyfikacja logo szkoły i procedury związane z jego przyjęciem.

.p. P. Bakun

do 30 czerwca

2014


3.

Gromadzenie materiałów naukowo - biograficznych dotyczących patrona.

Nauczyciele, uczniowie

Kl. IV-VI i I- IIIna bieżąco.

4.

Zbieranie informacji dotyczących wybranego patrona (Internet, literatura…) odpowiednio dla każdego poziomu edukacyjnego.

Nauczyciele, uczniowie kl. I –VI i I-III

Wg szkolnych planów nauczania.

5.

Konkursy literackie:

 • dedykacja „………..?”,
 • pisanie listu do Mojego Szkolnego Patrona
 • Konkurs na słowa hymnu szkoły
Nauczyciele j. pol.

kl. I-III g

p. T. Michalska,

Kl. IV –VI p. M. Łuczak

p. T.Michalska,

p. E.Tywoniuk

p.M. Zabadała


Do 31 maja 2014r.

6.

Przyjęcie i nauka hymnu szkoły. ,

Nauczyciel muzyki p. M. Zabadała we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia.

Do 30 czerwca 2014,

do 30 września 2014r.7.

Konkurs plastyczny - „Portret patrona”

p. U. Kucharska,

p. E. JurekDo 31 maja 2014 r.

8.

Prezentacja sylwetki patrona i jego twórczości. Montaż słowno – muzyczny.

SU IV-VI, SU I-III

p. M. Zabadała
2 czerwca 2014 r.

9.

Zapoznanie z pochodzeniem ……….. na lekcjach historii.

Nauczyciel historii

Wg szkolnych planów nauczania

10.

Wprowadzenie informacji o patronie na stronie internetowej szkoły.

p. Piotr Bakun

Maj- czerwiec 2014r.11.

Wprowadzenie „Kącika patrona”, tablicy pamiątkowej.

Samorządy Uczniowskie

rok szkolny 2013/2014,

2014/201512.

Ustanowienie dnia patrona.

Zespół zadaniowy

14 października każdego roku szkolnego.

13.

Nawiązanie współpracy z instytucjami o tym samym imieniu

Dyrektor , p. H. Elak,

SU, zespół zadaniowyNa bieżąco

14.

Przygotowanie prezentacji multimedialnych: zbieranie materiałów, poszukiwanie informacji w Internecie, tworzenie prezentacji w programie Power Point

Nauczyciel informatyki

p. P. Bakunkontynuacja

do 31 maja 2014r.15.

Tworzenie księgi patrona szkoły

Zespół zadaniowy

na bieżąco.


§5. Harmonogram czynności związanych z nadaniem szkole imienia.


L.p.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacjiPrzesłanie wniosku o nadanie szkole imienia …… do Wójta Gminy Chełm p. Wiesława Kociuby.

Dyrektor szkoły

Kwiecień 2014 r.Powołanie zespołu zadaniowego, celem opracowania harmonogramu czynności związanych z nadaniem szkole imienia:  dyrektor, wychowawcy klas 0-VI

Dyrektor szkoły

Marzec 2014 r.Wykonanie projektów cegiełek, zamówienie i ich kolportaż.

Dorota Kaczmarczyk

Andrzej Hadamkwiecień- lipiec 2014 r.Wykonanie projektów: sztandaru szkoły, zaproszeń i pamiątkowych znaczków.

Zespół  zadaniowy

Maj - czerwiec 2014 r.Zamówienie wykonania sztandaru i tablicy pamiątkowej w porozumieniu z Organem Prowadzącym

Dyrektor szkoły

Lipiec 2014r.Zbieranie funduszy na sztandar i tablicę pamiątkową.

Dyrektor szkoły, rada pedagogiczna- p. E. Jurek,

p. U. Kucharska, p. K. Dąbrowska, p. I. Szafraniec,

p. A. Hadam, p. E. Bakun,

p. E. Tywoniukkwiecień- lipiec 2014r.Napisanie i przedstawienie historii Szkoły. „100 lat SP w Stołpiu” i nadania imienia ……”

Dyrektor szkoły,

Zespół zadaniowyWrzesień 2014r.Przygotowanie plakatów, ogłoszeń, znaczków okolicznościowych , kalendarzy, długopisów, parasoli i kubków z okazji nadania imienia ….

p. P. Bakun, nauczyciel j. polskiego – p. T. Michalska, p. M. Zabadała

Sierpień- wrzesień 2014r.Nawiązanie kontaktu z innymi szkołami noszącymi to samo imię.

Dyrektor, SU

Na bieżącoUstalenie scenariusza uroczystości nadania imienia szkole

Dyrektor, zespół zadaniowy.

czerwiec 2014r.Przygotowanie listy gości i projektu graficznego zaproszeń na uroczystość.

Dyrektor, p. U. Kucharska, p. D. Kaczmarczyk

Sierpień 2014 r.Ułożenie scenariusza części artystycznej, zaplanowanie scenografii i prezentacji multimedialnej.

Nauczyciele j. polskiego, historii, muzyki i informatyki

sierpień 2014 r.Opracowanie harmonogramu i scenariusza przebiegu uroczystości nadania szkole imienia.

Dyrektor, zespół zadaniowy

Wrzesień 2014r.

§6. Harmonogram czynności związanych z przygotowaniem uroczystości.

L.p.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wykonanie zaproszeń dla gości i ich kolportaż.

p. U. Kucharska,p. E. Jurek, p .D. Kaczmarczyk

Wrzesień 2014r.

2.

Dekoracja korytarzy.

Nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne odcinki, SU

Październik 2014r.

3.

Dekoracje sal lekcyjnych.

Wychowawcy.

Październik 2014r.

4.

Przygotowanie wystawy prac o patronie.

.p. M. Zabadała, p. A. Śnieg

Październik 2014r.

5.

Przygotowanie    części artystycznej:

- montażu słowno - muzycznego,

- przedstawienia postaci patrona,


Zespół zadaniowy,

p. M. Zabadaławrzesień- październik 2014r.

6.

Przygotowanie dekoracji miejsca uroczystości:

 • podium

 • ściana budynku ( strona południowa)

 • ogródek, obejście szkoły

 • Kościół

p. K. Dąbrowska,p. M. Błaszczyk, p. J. Szulc, p. E. Bakun, p. E. Jurek, Pracownicy szkoły, p.M. Ciszak, ks. M. Wójcik

Do 13 października 2014r.

7.

Opracowanie i przyjęcie ceremoniału szkoły.

Dyrektor, rada pedagogiczna

Do 31 maja 2014r.

8.

Zorganizowanie nagłośnienia 

Dyrektor, p. P. Bakun, p. A. Hadam


Do 30 września 2014 r.

9.

Wyznaczenie i wyćwiczenie pocztu sztandarowego

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, A. Śnieg, A. Hadam

wrzesień- październik 2014 r.

10.

Przygotowanie uroczystości w Kościele

p. M. Ciszak, ks. M. Wójcik

Październik 2014 r.

11.

Próby na sali gimnastycznej

Zespół zadaniowy, p. M. Zabadała, p. A. Śnieg, p. A. Hadam

wrzesień- październik 2014r.

12.

Próba generalna

Dyrektor, zespół zadaniowy,p. M. Zabadała, p. A. Śnieg, p. A. Hadam

Październik 2014 r.

13.

Przygotowanie poczęstunku + dekoracja stołu i sali

Pracownicy obsługi szkoły z rodzicami


13-14 października 2014 r.

Pobieranie 114.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna