Procedura postępowania z dokumentacją przebiegu nauczaniaPobieranie 65.76 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar65.76 Kb.
Numer procedury: A- 10

Tytuł procedury:


PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA

w ZESPOLE SZKÓŁ w STOŁPIU

wprowadzona na podstawie
Uchwały Nr 7/11/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 13 września 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu dotyczących określenia zasad postępowania z dokumentacją przebiegu nauczaniaTryb wprowadzenia

Stanowisko służbowe

Imię i nazwiskoData

Podpis

Opracował

Zespół


Urszula Kucharska, Teresa Michalska,

Anna Śnieg,01.09.2011 r.
Sprawdził

Rada Pedagogiczna13.09.2011 r.
Zatwierdził

Dyrektor Szkoły

Hanna Elak


13.09..2011 r.


WYKAZ ZMIAN W PROCEDURZENr wydania

Nr zmiany

Rozdział – strona

Data zatwierdzenia

Opis zmiany

Podpis DyrektoraLogo


PROCEDURA
Nr procedury
A -10


PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA

W ZESPOLE SZKÓŁ W STOŁPIU


Wydanie 1


 1. Cel procedury.

Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu, czynności i techniki dokumentowania przebiegu nauczania.


2.0 Zakres procedury
Procedura swym zakresem obejmuje dyrektora szkoły i wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Stołpiu


 1. Unormowania prawne.
 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w Zespole Szkół w Stołpiu

poprzez prowadzenie:

- dzienników lekcyjnych

- dzienników nauczania indywidualnego

- dzienników indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

- dzienników kół zainteresowań

- dzienników zajęć dydaktyczno – wychowawczych

- dzienników zajęć w ramach art. 42 KN

- itp.


- arkuszy ocen uczniów.

 1. Dokumentację przebiegu nauczania prowadzi się w sposób systematyczny i czytelny.

 2. Sprostowanie błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji dokonuje się przez skreślenie

- kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi

wyrazami prawidłowych danych oraz złożenie obok czytelnego podpisu przez osobę

dokonującą sprostowania. Sprostowanie błędu w arkuszu ocen potwierdza się

dodatkowo złożeniem czytelnego podpisu dyrektora szkoły. 1. Obowiązkiem każdego nauczyciela korzystającego z dokumentacji przebiegu nauczania jest zabezpieczenie jej przed zagubieniem i zniszczeniem. Po każdych zajęciach dokumentacja składana jest osobiście przez nauczyciela w wyznaczonym do tego miejscu lub przekazywana innemu nauczycielowi. Zabrania się udostępniania dokumentacji uczniom lub innym nieupoważnionym osobom.

 2. Po zakończeniu roku szkolnego dzienniki oraz arkusze ocen składane są przez wychowawców i nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w sekretariacie szkoły, w terminie podanym przez dyrektora ZSS. Dokumentacja nie podlegająca dalszemu prowadzeniu przechowywana jest w archiwum szkoły.

 3. Dzienniki lekcyjne, nauczania indywidualnego, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, kół zainteresowań, dzienników zajęć w ramach art. 42 KN i arkusze ocen przez cały czas mają być dostępne dla Dyrektora i każdego nauczyciela z niego korzystającego. Zabrania się zatem nauczycielom zabierać go z miejsca wyznaczonego na jego przechowywanie.

Tryb postępowania


 1. Dziennik lekcyjny prowadzi się dla każdego oddziału (klasy) i dokumentuje się w nim

przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

 1. Dziennik lekcyjny zakładany jest przez wychowawcę oddziału w ciągu pierwszego

tygodnia nowego roku szkolnego.

 1. Do dziennika wychowawca wpisuje:

- nazwiska i imiona uczniów w porządku alfabetycznym na podstawie aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego zgodność danych osobowych, innym ustalonym przez dyrektora ZSS,

- daty i miejsca urodzenia oraz adresy zamieszkania uczniów,

- imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adresy ich zamieszkania

i numery telefonów,

- tygodniowy plan zajęć edukacyjnych,

- imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia. 1. Do 20 września wychowawca ma obowiązek uzupełnić w dzienniku dane na temat:

- języka obcego, którego naukę kontynuują uczniowie danego oddziału,

- liczebności uczniów danej klasy urodzonych w poszczególnych latach

kalendarzowych,

- liczebności uczniów dojeżdżających do szkoły. 1. Wpisów związanych z prowadzeniem w danej klasie działań wychowawczo –

pedagogicznych wychowawca dokonuje w dzienniku na bieżąco.

 1. Frekwencja uczniów i całej klasy za dany miesiąc liczona jest przez wychowawcę do 7

następnego miesiąca.

 1. Do 10 następnego miesiąca na szkolnej tablicy osiągnięć przedstawiane jest podsumowanie frekwencji wszystkich klas za dany miesiąc.

 2. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie ma obowiązek systematycznego

odnotowywania w dzienniku lekcyjnym:

- tematów przeprowadzonych zajęć,

- obecności uczniów na zajęciach,

- postępów w nauce uczniów w sposób szczegółowo opisany w WSO ZSS 1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.

 2. W przypadku redukcji zajęć lekcyjnych, wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku

jej przyczynę, np. Zajęcia nie odbyły się z powodu usprawiedliwionej absencji nauczyciela.

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach zastępstwa, dokonuje w dzienniku wszystkich wymaganych wpisów, o których była mowa w punkcie 8. Jeżeli prowadzi lekcję z innego przedmiotu niż przewiduje to plan lekcji zobowiązany jest, w linii w której zapisuje się temat, wpisać nazwę przedmiotu, z którego treści realizuje. Obok podpisu w dzienniku lekcyjnym zapisuje skrót zast.

 2. Przeprowadzenie obserwacji zajęć edukacyjnych oraz kontroli dziennika potwierdza

odpowiednim wpisem i własnoręcznym podpisem osoba sprawująca w szkole nadzór

pedagogiczny. 1. Wyniki klasyfikacji semestralnej oraz rocznej wraz z ocenami zachowania wpisywane są przez wychowawcę do zestawienia zbiorczego zamieszczonego w końcowej części dziennika lekcyjnego.

 2. Z końcem roku szkolnego na każdej stronie dziennika zawierającej dane o uczniu (dane

osobowe), wychowawca zamieszcza adnotację:

„ Rejestr uczniów zakończono na numerze …….”. 1. Każda niewykorzystana w ciągu roku szkolnego strona dziennika zostaje anulowana

przez skreślenie jej powierzchni kreską ukośną.

 1. Dziennik nauczania indywidualnego i dzienniki indywidualnych zajęć rewalidacyjno –wychowawczych

 2. W przypadku dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania albo

uczestnictwa w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, zakłada się

i prowadzi dla każdego ucznia dziennik dokumentujący przebieg zajęć oraz osiągnięcia

ucznia w nauce.


 1. Dziennik nauczania indywidualnego i dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno –

wychowawczych zakładany jest przez wychowawcę oddziału, do którego dany uczeń

uczęszcza, w ciągu tygodnia od momentu rozpoczęcia nauczania lub prowadzenia

zajęć.


 1. Do dziennika wychowawca wpisuje:

- nazwisko i imię ucznia, datę i miejsce jego urodzenia oraz adres zamieszkania,

- imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adres ich zamieszkania i numer telefonu,

- tygodniowy plan zajęć edukacyjnych,

- wykaz prowadzonych zajęć oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących

poszczególne zajęcia.


 1. Dokumentowanie przebiegu zajęć oraz osiągnięć ucznia w nauce prowadzone jest

w dzienniku zgodnie z wymogami przedstawionymi w punkcie 8.

 1. W przypadku niezrealizowania w ustalonym terminie zajęć, każdy nauczyciel

zobowiązany jest wpisać tego przyczynę.

 1. Dziennik kół zainteresowań i dziennik zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, dziennik zajęć w ramach art. 42 KN

 2. Działalność kół zainteresowań oraz zespołów dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć w ramach art. 42 dokumentuje się poprzez prowadzenie dzienników stałych zajęć pozalekcyjnych.

 3. Za założenie i dokonywanie wpisów do dzienników zajęć stałych odpowiada każdy

nauczyciel prowadzący zajęcia.

 1. Do dziennika zajęć stałych wpisuje się:

- w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca ich urodzenia,

- nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania oraz

numery telefonów,

- założenia programowe na dany rok szkolny,

- tygodniowy rozkład zajęć,

- tematy przeprowadzonych zajęć ewentualnie przyczyny ich odwołania,

- obecności uczniów na zajęciach.


 1. W przypadku realizacji godzin z art. 42 KN w formie opieki świetlicowej, dokonuje się wpisów w dzienniku świetlicy zgodnie z wymogami przedstawionymi w punkcie 8.

 2. Arkusz ocen ucznia

 3. Dla każdego ucznia prowadzi się przez cały okres jego nauki w szkole arkusz ocen

ucznia.

 1. Arkusz ocen zakładany jest przez wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń,

do 31 października od rozpoczęcia przez ucznia nauki w danej szkole.

 1. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w:

- księdze uczniów,

- dzienniku lekcyjnym,

- protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

- protokołach zebrań rady pedagogicznej,

- zaświadczeniu o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego bądź o zwolnieniu ucznia ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora OKE.


 1. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów

z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.

 1. Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia

wypełnia się słowami w pełnym brzmieniu. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć

edukacyjnych, wpisuje się „zwolniony/a”. 1. Przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej wpisuje się

w arkuszu ocen tylko tym uczniom, którzy na nie uczęszczali. W miejscu oceny wpisuje

się adnotację „uczestniczył (a)”. 1. Uczniowi, który nie uczęszczał na religię w arkuszu ocen, w miejscu na ocenę robi się

poziomą kreskę.

 1. W arkuszu ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie

programowo najwyższej szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki

klasyfikacji końcowej. 1. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest

uchwała rady pedagogicznej, której datę również wpisuje się do arkusza ocen.

 1. W klasach I – III szkoły podstawowej opisową ocenę roczną i ocenę

zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można

załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen. 1. W rubryce arkusza, która nie jest wypełniona, wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnionych, można je przekreślić

ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome

kreski.


 1. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia

szkoły, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny tok nauki oraz

sporządzeniu odpisu arkusza ocen. 1. W arkuszu ocen wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

 2. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza

ocen ucznia.

 1. Arkusz ocen ucznia, który ukończył lub opuścił szkołę, przechowuje się w archiwum

szkoły.

 1. Z arkuszy ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili

szkołę, zakłada się księgi arkuszy ocen. Arkusze ocen układane są w księdze

w porządku alfabetycznym. 1. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację:

 2. „ Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych w ……….. roku.”

 3. Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację:

„ Księga zawiera:

1) ………………. arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę,

2) ………………. arkuszy ocen uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili

szkołę.”


 1. Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.
 1. Dokumenty związane.
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225), z późniejszymi zmianami.

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz. U. z 2005r. Nr 58, poz. 504), z późniejszymi zmianami.

....................................................

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna