Procedura wyboru kandydata na patrona Zespołu Szkół w Trzebieży w skład którego wchodząPobieranie 12.93 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.93 Kb.
Procedura wyboru kandydata na patrona Zespołu Szkół w Trzebieży

w skład którego wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa w Trzebieży;

 2. Szkoła Filialna w Niekłończycy;

 3. Gimnazjum w Trzebieży.

 1. Założenia organizacyjno- prawne:

 1. Podstawą opracowania i przyjęcia procedury jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

 2. Rada Rodziców Zespołu Szkół w Trzebieży w dniu 10 października 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie projektu „Nadania imienia Zespołowi Szkół w Trzebieży” i wystąpiła do Dyrektora Zespołu Szkół o wszczęcie procedury nadania imienia szkole.

 3. Dyrektor Zespołu zarządzeniem z dnia 16 października 2012 r. powołał Zespół Koordynujący w skład, którego wchodzi: po trzech przedstawicieli - Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

W skład zespołu wchodzą:

 1. Anna Lisowska,

 2. Małgorzata Rzaniak,

 3. Aneta Mieleszko,

 4. Beata Szewczyk,

 5. Agnieszka Czerniawska,

 6. Anna Marcińska,

 7. Zofia Pociej,

 8. Adam Strzelec,

 9. Kacper Wiśniewski.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie procedury wyboru patrona i ustalenie etapów realizacji projektu.

Zaznajomienie z wprowadzoną procedurą wyboru kandydata na patrona Zespołu Szkół w Trzebieży odbędzie się w następujący sposób: 1. Nauczyciele – podczas zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 20 listopada 2012 r.

 2. Rodzice – podczas zebrania Rady Rodziców w dniu 22 listopada 2012 r.;

 3. Uczniowie – na lekcjach wychowawczych;

 4. Cała społeczność szkoły oraz społeczność lokalna na stronie internetowej szkoły.

 1. Założenia projektu

Osoba proponowana na – kandydata na patrona Zespołu Szkół w Trzebieży powinna być autorytetem dla uczniów, nawiązywać do historii lub współczesności Polski lub naszego regionu.

Propozycją kandydatury nie może być imię, które nosi któraś z polickich szkół, jak również imię, którego ocena wzbudza oczywiste kontrowersje, spory i podziały społeczne. 1. W procesie składania kandydatur imienia uczestniczą:

Każdy uprawniony ma prawo oddać jeden głos.

 1. Każdy z w/w wymienionych powinien złożyć swoją jedną propozycję na formularzu ankiety Zespołowi Koordynującemu do 25.01.2013 r. poprzez umieszczenie jej w urnie znajdującej się przy sekretariacie Gimnazjum Zespołu Szkół w Trzebieży oraz w Szkole Filialnej w Niekłończycy.

 2. Ankiety dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzebieży, w Szkole Filialnej w Niekłończycy oraz na stronie internetowej szkoły.

 3. Prawidłowo wypełniona ankieta musi zawierać dane i podpis zgłaszającego kandydaturę oraz uzasadnienie propozycji na imię Zespołu Szkół w Trzebieży.

 4. Ankiety nie spełniające w/w wymogów zostaną odrzucone.

III. Weryfikacja propozycji na imię Zespołu Szkół w Trzebieży oraz prezentacja wyłonionych kandydatur.

Zespół koordynujący w terminie do 12 lutego 2013 r. dokona weryfikacji złożonych ankiet. Weryfikacja polegać będzie na stwierdzeniu spełnienia wymogów określonych niniejszą procedurą. Przyjęcie oraz odrzucenie propozycji na imię zostanie udokumentowane w formie protokołu, przekazanego Dyrektorowi szkoły. Zespół sporządzi listę kandydatur, które zostaną dopuszczone do wyborów. Będzie ona udostępniona na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej. Prezentacja proponowanych kandydatur nastąpi podczas lekcji wychowawczych, zebrań rodziców i pracowników szkoły oraz na stronie internetowej do dnia 25 stycznia 2013 r. Liczba kandydatów dopuszczonych do głosowania: 3 kandydatury.IV Wybory imienia Zespołu Szkół w Trzebieży – 12 marca 2013 r.

Prawo głosowania mają: • uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy Zespołu Szkół w Trzebieży

 • członkowie Rad Sołeckich w Trzebieży, Niekłończycy, Drogoradzu, Dębostrowie oraz Ks. Proboszcz Mieczysław Wdowiak;

Każdy uprawniony ma prawo oddać jeden głos.

Na imię Zespołu Szkół w Trzebieży zostanie wybrana ta kandydatura, która uzyska największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej kandydatury równej liczby głosów wyboru dokona Zespół Koordynujący, przy udziale Dyrektora Zespołu.Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebieży ogłosi na szkolnym apelu, jakie imię zostało wybrane. Informacja ta zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz umieszczona na stronie internetowej szkoły. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Trzebieży skierują wspólny wniosek do Urzędu Miejskiego w Policach o nadanie imienia szkole.
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami

Pobieranie 12.93 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna