Procedury postępowania w wypadku uzyskania informacji o spożywaniu lub posiadaniu przez uczniów alkoholu lub narkotykóWPobieranie 13.77 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar13.77 Kb.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O SPOŻYWANIU LUB POSIADANIU PRZEZ UCZNIÓW ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW


 1. Nauczyciel zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem lub próbuje ustalić do kogo należy znaleziona substancja.

 2. Informuje wychowawcę i doprowadza ucznia do gabinetu pedagoga szkolnego, który powiadamia zespół.

 3. Jeżeli uczeń jest pod wpływem alkoholu członek zespołu wzywa policję celem przebadania. Rodzice zostają wezwani natychmiastowo do szkoły i zabierają dziecko do domu po zakończeniu wszelkich procedur. O fakcie zespół informuje dyrektora szkoły.

 4. Członkowie zespołu mają prawo żądać, aby uczeń przekazał im alkohol lub narkotyki które zabezpieczają do przyjazdu policji. Mają także prawo żądać, aby uczeń pokazał im zawartość plecaka natomiast samodzielnie nie mają prawa wykonywać przeszukania odzieży, ani teczki ucznia.

 5. Jeżeli rodzice ucznia niepełnoletniego odmawiają współpracy ze szkołą zespół powiadamia sąd rodzinny.

 6. Uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły i ocenę naganną z zachowania w bieżącym semestrze.

 7. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach specjalisty ds. nieletnich, sądu rodzinnego.PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O WYSTĄPIENIU AGRESJI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ (AGRESOR)


 1. Nauczyciel, u którego zaistniała sytuacja, reaguje na agresję i przerywa ją.

 2. Poprzez dyżurnego informuje wychowawcę i pedagoga szkolnego, który zwołuje zespół d.s. PA.

 3. Zespół rozmawia z uczniem/uczniami identyfikując ofiarę, agresora i świadka, oceniając zdarzenie i wyciągając wnioski.

 4. Zespół powiadamia rodziców o zajściu oraz rodziców dzieci uczestniczących w zdarzeniu.

 5. Zespół opisuje zaistniałą sytuację oraz informuje rodziców o konsekwencjach, jakie poniesie uczeń- agresor.

 6. Jeśli zaistnieje taka potrzeba zespół udziela pomocy rodzicom w zakresie leczenia agresji dziecka (adresy placówek) i nawiązuje kontakty z odpowiednią placówką służby zdrowia w celu ustalenia terminów badań oraz konsultacji .

 7. Zespół powiadamia policję i dalszy tok postępowania leży w kompetencjach tej instytucji.

 8. Zespół ustala sankcje karne w stosunku do ucznia- agresora tj obniża ocenę z zachowania na naganne w bieżącym semestrze oraz stosuje specjalny nadzór pedagogiczny nad uczniem.

 9. W razie sytuacji powtarzających się uczeń/uczennica pełnoletni zostaje wydalony ze szkoły po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców i zachowaniu wszelkich procedur prawnych. Natomiast w przypadku ucznia niepełnoletniego zostaje przeniesiony do innej szkoły.


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O WYSTĄPIENIU AGRESJI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ (OFIARA)


 1. Nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy a jeśli zachodzi taka konieczność wzywa pogotowie oraz powiadamia poprzez pedagoga szkolnego zespół ds. przeciwdziałania agresji i przemocy

 2. Zespół informuje o zaistniałym fakcie rodziców lub prawnych opiekunów.

 3. Zespół powiadamia policję - specjalistę ds. nieletnich

 4. Uczeń zostaje objęty specjalną opieką i nadzorem pedagogicznym w szkole w celu ochrony przed możliwymi kolejnymi atakami agresji a jeśli zachodzi konieczność zostaje skierowany do poradni psychologiczno-pedagogicznej.


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

(WAGARY, CZĘSTA ABSENCJA) 1. Wychowawca powiadamia rodziców o podejrzeniu wagarów i odnotowuje ten fakt w dzienniku.

 2. Wychowawca rozmawia z uczniem.

 3. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicami i powtarzającej się absencji ucznia wychowawca powiadamia zespół ds. PA

 4. Zespół wzywa rodziców do szkoły, a po ich przybyciu przedstawia konsekwencje wynikające z nierealizowania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki( ust. o Systemie Oświaty)

 5. W przypadku nieobecności rodziców zespoł wysyła upomnienie dotyczące niewypełnienia obowiązku szkolnego określonego postanowieniem art.15 ust.2 z dnia 7 września 91 o Systemie Oświaty

 6. W sytuacjach powtarzających się zespół powiadamia kuratora d.s. rodzinnych i nieletnich oraz U.M.iG. pod który podlega uczeń.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna