Procedury przyjmowania uczniów do klas pierwszych gimnazjum nr 29 im ks. Jana Twardowskiego w SzczeciniePobieranie 62.8 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar62.8 Kb.
PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 29

im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie

Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz.232).

I. Informacje ogólne

 1. Do gimnazjum przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową.

 2. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z bieżącymi wytycznymi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta i Kuratorium Oświaty.

 3. W przypadku zapisania dziecka zamieszkałego w rejonie Gimnazjum nr 29 do innego gimnazjum lub wyjazdu za granicę rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie szkołę rejonową.

II. Warunki przyjmowania uczniów do klas pierwszych.

 1. Do Gimnazjum nr 29 dziecko zapisuje rodzic- - należy przez to rozumieć także opiekunów dziecka oraz osoby ( podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem”- podpisy na wniosku składa dwoje rodziców.

 2. Do klasy pierwszej gimnazjum , dzieci zamieszkujące i zameldowane w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 4. Laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.22 pkt. 8 są przyjmowani w pierwszej kolejności.

 5. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem gimnazjum przyjmowani są tylko wtedy, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 6. Kandydaci zamieszkali poza rejonem gimnazjum przyjmowani są na podstawie kryteriów: (załącznik nr 1).

 7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniający warunek o którym mowa w § 1 punkt 1 niż liczba wolnych miejsc w szkole, pod uwagę Komisja Rekrutacyjna bierze dodatkowe osiągnięcia ucznia ( załącznik nr 2).

 8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów:

  1. oceny i zachowanie ze świadectwa klasy V i pierwszego półrocza klasy VI

  2. warunki socjalne

  3. samotne wychowanie kandydata w rodzinie

  4. wielodzietność rodziny

  5. odległość od szkoły

  6. objęcie kandydata pieczą zastępczą

III. Nabór do klas integracyjnych.

 1. Do klasy pierwszej integracyjnej przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie jak i poza obwodem szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP).

 3. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązani są dostarczyć:

  • aktualne orzeczenia z PPP,

  • zaświadczenie lekarskie uprawniające dyrektora szkoły do zwolnienia ucznia z określonych zajęć edukacyjnych,

  • komplet dokumentów obowiązujących podczas rekrutacji.

 4. Uczniowie zakwalifikowani do klasy integracyjnej powinni wyróżniać się:

  • wysoką kulturą osobistą,

  • poczuciem odpowiedzialności,

  • dojrzałością społeczną,

  • otwartością na potrzeby innych (chodzi o stworzenie najkorzystniejszych warunków, które będą wspomagać w sposób optymalny rozwój wszystkich uczniów klasy integracyjnej).

 5. O przydziale uczniów z orzeczeniami do klasy integracyjnej zdecyduje Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora Wydziału Oświaty.

 6. Komisja Rekrutacyjna Wydziału Oświaty podejmując decyzję o przydziale do klasy integracyjnej będzie brała pod uwagę:

 • miejsce zamieszkania dziecka

 • rodzaj i stopień niepełnosprawności kandydata

 • warunki organizacyjne szkoły z oddziałami integracyjnymi (baza, kwalifikacje kadry pedagogicznej).

 1. W celu zapewnienia właściwego poziomu kształcenia, wychowania i opieki gimnazja z oddziałami integracyjnymi przyjmują uczniów z określonymi iepełnosprawnościami (załącznik nr 3).

IV. Komisja rekrutacyjno - odwoławcza
 1. Naboru uczniów do gimnazjum (z wyjątkiem uczniów, o których mowa w § 2 pkt. 3

dokonywać będzie komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor, wicedyrektor, pedagog.

2. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do gimnazjum pod warunkiem złożenia

wymaganych dokumentów.

a) wniosek zawiera;

- imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, oraz PESEL, a w przypadku braku PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- imiona i nazwiska rodziców kandydata,

- adres zamieszkania i zameldowania rodziców i kandydata,

- adres poczty elektronicznej i numery telefonów,

- wskazanie kolejności wybranych gimnazjum w pierwszej i drugiej kolejności obowiązkowo gimnazjum rejonowe.

b) do wniosku dołącza się:

- świadectwo ukończenia klasy V i oceny cząstkowe klasy VI

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , orzeczenie o niepełnosprawności,

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

- dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

- zaświadczenie o zameldowaniu.

- pisemną zgodę rodziców o przetwarzaniu danych osobowych dziecka.

- dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia kandydata według załącznika nr 2

3. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w terminie ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

4. Listy o których mowa w pkt.3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na terenie gimnazjum.

5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych lub nie, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 5.

7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic kandydata może odwołać się do dyrektora szkoły.

8. Dyrektor placówki ma 7 dni na rozpatrzenie odwołania.

9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia danego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

10. Dane osobowe kandydatów zgromadzone są w celach postępowanie rekrutacyjnego są przechowywane w szkole nie dłużej niż do końca nauki w danej szkole.


 1. Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - oryginał

- zaświadczenie o wynikach sprawdzianu (OKE) – oryginał

10. Termin dostarczenia dokumentów określa zarządzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
V. Terminarz rekrutacji


 1. Nabór do Gimnazjum odbywa się w marcu i kwietniu każdego roku.

 2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji podawany jest co roku zgodnie z bieżącymi wytycznymi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta i Kuratorium Oświaty.


Załącznik nr 1

Ogólne kryteria dla uczniów z poza rejonu Gimnazjum nr 29 w Szczecinie określone przez Organ prowadzący szkołę

Punkty za oceny z pięciu przedmiotów z V klasy szkoły podstawowej (maks. 42 pkt.)

· język polski – ocena x 2 (maks. 12 pkt.)

· matematyka – ocena x 2 (maks. 12 pkt.)

· historia i społeczeństwo – ocena (maks. 6 pkt.)

· język obcy nowożytny – ocena (maks. 6 pkt.)

· przyroda – ocena (maks. 6 pkt.)


Punkty wynikające z oceny zachowania w klasie V szkoły podstawowej (maks. 6 pkt.)
· wzorowe (6 pkt.)

· bardzo dobre (5 pkt.)

· dobre (4 pkt.)

· inne (0 pkt.)


Punkty za świadectwo z wyróżnieniem w klasie V (6 pkt.)
Średnia ocen z pięciu przedmiotów (język polski, matematyka, historia i społeczeństwo, język obcy nowożytny, przyroda) z I półrocza lub II trymestru z VI klasy szkoły podstawowej (maks. 6 pkt.). Średnia ocen wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Dodatkowe osiągnięcia – punkty przyznawane przez szkołę - komisję rekrutacyjną (maks. 10 pkt.).
Maksymalna liczba punktów – 70

Minimalna liczba punktów – 16


Załącznik nr 2

Dodatkowe osiągnięcia przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjną


Lp.

typ konkursu

zasięg

kategoria

Ilość punktów

1.


Konkurs przedmiotowy
organizowany przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświatylaureat


10

finalista8

2.Konkurs matematyczno – przyrodniczy o zasięgu …

ogólnopolskimlaureat

4

finalista

3

wojewódzkim

bardzo dobry

2

miejskim

wyróżnienie

1

3.Konkurs humanistyczny o zasięgu …

ogólnopolskimlaureat

4

finalista

3

wojewódzkim

bardzo dobry

2

miejskim

wyróżnienie

1

4.Konkursy artystyczne o zasięgu …

ogólnopolskimlaureat

3

finalista

3

wojewódzkim

bardzo dobry

2

miejskim

wyróżnienie

1

5.Konkurs językowy lingwistyczny o zasięgu …

ogólnopolskimlaureat

3

finalista

3

wojewódzki

bardzo dobry

2

miejski

wyróżnienie

1

6.Osiągnięcia sportowe o zasięgu …

ogólnopolskimmiejsce


2

wojewódzkim

2

miejskim

udział


1

7.

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina uzyskana w roku szkolnym 2012/2013

tak


4

brak


0

8.

Praca na rzecz szkoły i środowiska

praca w SU

1

praca w samorządzie klasowym

1

wolontariat

1

Załącznik nr 3
GIMNAZJUM nr 18: (ul. Witkiewicza 40)


 • niepełnosprawność ruchowa,

 • niedosłuch, słabosłyszący,

 • niedowidzenie, słabowidzący,

 • choroby przewlekłe.


Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy integracyjnej mają uczniowie niepełnosprawni fizycznie, poruszający się na wózkach.
GIMNAZJUM nr 20: (ul. Brodnicka 10)


 • upośledzenie w stopniu lekkim,

 • upośledzenie w stopniu umiarkowanym,

 • zaburzenia zachowania.

Uczniowie według wymienionymi niepełnosprawnościami będą uczyć się w różnych klasach integracyjnych.


GIMNAZJUM nr 26: (ul. Małkowskiego 12)


 • upośledzenie w stopniu lekkim,

 • upośledzenie w stopniu umiarkowanym,

 • zaburzenia zachowania.

Uczniowie według wymienionymi niepełnosprawnościami będą uczyć się w różnych klasach integracyjnych.


GIMNAZJUM nr 29: (ul. Seledynowa 50)


 • upośledzenie w stopniu lekkim,

 • niedowidzenie,

 • niedosłyszenie,

 • choroby przewlekłe.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna