Procedury wywozowe bez zezwoleniaPobieranie 77.54 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar77.54 Kb.
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA ZEZWOLEŃ ZWALNIAJĄCYCH EKSPORTERA Z OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA DOWODU WPROWADZENIA TOWARU DO OBROTU W KRAJU TRZECIM PRZY WYWOZIE Z REFUNDACJĄ TOWARÓW PRZETWORZONYCH NON-ANEKS I.

PROCEDURY WYWOZOWE BEZ ZEZWOLENIA

Zgodnie z zapisami art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 102 z dnia 17.04.1999 ze zmianami) przedsiębiorca ubiegający się o refundacje wywozowe o zróżnicowanej stawce refundacji zobowiązany jest udowodnić (w ciągu 12 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia wywozowego) dopuszczenie eksportowanego towaru do obrotu w kraju trzecim oraz przedstawić dokument przewozowy obejmujący trasę wysyłki. Podstawowym dokumentem przedstawianym w agencjach płatniczych w celu udokumentowania wprowadzenia towaru do obrotu w kraju trzecim jest przywozowy dokument celny kraju trzeciego lub świadectwo rozładunku i przywozu sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w załączniku VI rozdział III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską, agencja płatnicza może dokonać wypłaty refundacji o stawce zróżnicowanej po skompletowaniu akt sprawy zawierających w szczególności:


 • wniosek o refundację ,

 • kartę kontrolną T5,

 • dokument przewozowy (transportowy), oraz

 • dowód dokonania przywozowych formalności celnych.Art. 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 umożliwia Państwom Członkowskim zwolnienie eksporterów z obowiązku przedstawiania dowodu dokonania przywozowych formalności celnych w przypadku zgłoszenia wywozowego uprawniającego do refundacji, której zróżnicowana część jest mniejsza lub równa:

 1. 2.400 EUR, w przypadku gdy kraje trzecie lub terytorium miejsca przeznaczenia są wymienione w załączniku IV rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999

 2. 12.000 EUR, w przypadku, gdy kraje trzecie lub terytorium miejsca przeznaczenia nie są wymienione w załączniku IV rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999

Za zróżnicowaną część refundacji uważa się różnicę pomiędzy kwotą refundacji należnej za wprowadzenie danej wysyłki do kraju trzeciego wskazanego w polu 17 wniosku o refundację WPR 1 a kwotą refundacji należnej za wyprowadzenie danej wysyłki z obszaru celnego Wspólnoty, wyliczonej przy użyciu najniższej stawki refundacji dla danego produktu podstawowego.

W przypadku podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości w realizacji operacji wywozowej, ARR pomimo zaklasyfikowania zróżnicowanej części refundacji do progów przewidzianych w art. 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999, może wymagać od przedsiębiorcy przedstawienia dowodu dokonania przywozowych formalności celnych.


Wykaz miejsc przeznaczenia wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999:
Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Ceuta i Melilla, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Gruzja, Gibraltar, Helgoland, Islandia, Lichtenstein, Mołdawia, Maroko, Norwegia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Państwo Watykańskie
UWAGA! Prowadzone przez ARR statystyki wskazują, że dotychczas przedsiębiorcy ubiegający się o refundację wywozową w ARR, nie wnioskowali w ramach jednego zgłoszenia wywozowego o refundację, której zróżnicowana część przekroczyłaby wysokość kwoty wskazanej w punkcie a) lub b) art. 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999. W związku z tym ARR przewiduje, że tylko w bardzo nielicznych przypadkach uzasadnione będzie ubieganie się przez przedsiębiorców o wydanie (na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2006) formalnego Zezwolenia zwalniającego z obowiązku dostarczenia dowodu przywozu, zaś większość przedsiębiorców może zostać zwolniona z tego obowiązku na mocy art. 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999.

PROCEDURY WYWOZOWE Z ZEZWOLENIEM
MOC PRAWNA: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2006 z dnia 20 października 2006r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym L291.
Zezwolenie jest ważne przez okres do dwóch lat.
Zezwolenia mogą być wydawane w dwóch wariantach – A i B. Oba rodzaje zezwoleń mogą mieć zastosowanie osobno lub łącznie i dotyczą wniosków uprawniających do refundacji, której zróżnicowana część jest mniejsza lub równa 12 000 EUR niezależnie od kraju lub terytorium przeznaczenia. Dla każdego zezwolenia zostanie nadany przez ARR unikalny numer. W przypadku wniosków o refundację złożonych na mocy tych zezwoleń, w każdej linii dokumentu SAD oraz wniosku o refundację w polu 44 przedsiębiorca zobowiązany jest podać właściwy nr zezwolenia. W przypadku wywozu towarów na podstawie zezwolenia wydanego w wariancie A przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o refundację kopię etykiety widniejącej na wywożonym towarze.
(a) Wariant A - Opakowania detaliczne
O zezwolenie można wnioskować w odniesieniu do towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w bezpośrednich opakowaniach, których masa netto nie przekracza 2,5 kg lub w pojemnikach zawierających nie więcej niż 2 litry. Etykieta powinna wymieniać importera w kraju przeznaczenia lub posiadać tekst w języku urzędowym kraju przeznaczenia lub w języku łatwo zrozumiałym w tym kraju.
W przypadku wywozu towarów na mocy tego zezwolenia wymagany będzie dokument

przewozowy we wszystkich przypadkach;


Pisemny wniosek o zezwolenie w wariancie A powinien zawierać:  • Kod CN;

  • Opis towarów, który powinien zawierać wagę netto bezpośredniego opakowania;

  • Oświadczenie potwierdzające, że towary spełniają warunki ustanowione w art. 54 ust. 3 (a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 (art. 54 ust. 3-6 dodany został na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2006);

  • Oświadczenie potwierdzające, że zezwolenie będzie wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do towarów, dla których zostało przyznane;

  • Zobowiązanie do powiadomienia ARR w przypadku poczynienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do towarów objętych zezwoleniem.

(Treść w/w oświadczeń zawiera wzór wniosku o udzielenie zezwolenia)
W razie konieczności ARR może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych dokumentów.
(b) Wariant B - Regularny wywóz

Zezwolenie przyznawane jest w odniesieniu do 8-cyfrowego kodu CN, do konkretnego odbiorcy towaru oraz do miejsca przeznaczenia. Produkty nie mogą zawierać więcej niż 90% masy produktu podstawowego, dla którego wypłacana jest refundacja wywozowa.

O zezwolenie może ubiegać się przedsiębiorca, który przynajmniej 12 razy w trakcie dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku, wywoził towary przetworzone non-aneks I objęte tym samym 8-cyfrowym kodem CN do tego samego odbiorcy i miejsca przeznaczenia.


W przypadku wywozu towarów na mocy tego zezwolenia wymagany będzie

dokument przewozowy dla minimum 10% zgłoszeń wywozowych odnoszących się do zezwolenia lub 1 rocznie (w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa);
Pisemny wniosek o zezwolenie w wariancie B powinien zawierać:


kopie

  • 12 dokumentów SAD i wniosków o refundację potwierdzających wywóz z refundacją towarów przetworzonych non-aneks I objętych tym samym 8-cyfrowym kodem CN do tego samego odbiorcy i miejsca przeznaczenia;

  • 8-cyfrowy kod CN;

  • opis towarów;

  • miejsce przeznaczenia;

  • nazwę odbiorcy;

  • oświadczenie potwierdzające, że wywożone towary nie zawierają więcej niż 90% masy żadnego z produktów podstawowych, dla których wypłacana jest refundacja wywozowa;

  • oświadczenie potwierdzające, że towary spełniają warunki ustanowione w art. 54 ust. 3 (b) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005;

  • Oświadczenie potwierdzające, że zezwolenie będzie wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do towarów i odbiorcy, dla jakich jest przyznane;

  • Zobowiązanie do powiadomienia ARR w przypadku poczynienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do tych towarów.

(Treść w/w oświadczeń zawiera wzór wniosku o udzielenie zezwolenia)

W razie konieczności ARR może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych dokumentów.
ZRÓŻNICOWANE KWOTY REFUNDACJI ORAZ FUNKCJONOWANIE ZEZWOLEŃ

PYTANIA I ODPOWIEDZI


  1. P: Co to są zróżnicowane stawki refundacji?

O: Ze zróżnicowanymi stawkami refundacji mamy do czynienia wtedy, gdy stawka refundacji jest różna w zależności od tego, dokąd wywożone są towary.


  1. P: Dlaczego wprowadzone zostały zróżnicowane stawki refundacji?

O: Produkty podstawowe wywożone w ramach towaru przetworzonego non-aneks I nie powinny uzyskiwać wyższej refundacji niż należna dla produktów podstawowych eksportowanych w stanie nieprzetworzonym.


  1. P: Jakich produktów to dotyczy?

O: Aktualnie zróżnicowane kwoty refundacji mają zastosowanie dla podstawowych produktów mlecznych, cukru oraz jaj i żółtek jaj we wszystkich towarach przetworzonych non-aneks I.


  1. P: Kiedy można złożyć wniosek o zezwolenie?

O: Wniosek o zezwolenie można złożyć w każdej chwili w centrali ARR – osobiście lub za pośrednictwem poczty.


  1. P: Czy można wnioskować zarówno o zezwolenie dla opakowań detalicznych w wariancie A jak i o zezwolenie dla regularnego eksportera w ramach wariantu B?

O: Tak.


  1. P: Czy w przypadku wnioskowania o wydanie zezwolenia w wariancie B wszystkie 12 wniosków musi uzyskać płatność, aby umożliwić kwalifikację do zezwolenia dla regularnego eksportera?

O: Tak


  1. P: Co się stanie, jeżeli wniosek o zezwolenie nie zostanie złożony lub zezwolenie nie zostanie udzielone przez ARR?

O: Jeżeli wniosek nie zostanie złożony /zezwolenie nie zostanie udzielone, wówczas zastosowanie mają warunki ustanowione w art. 16 i 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999. We wszystkich przypadkach ARR zażąda dokumentu przewozowego (transportowego) i ewentualnie dowodu dokonania przywozowych formalności celnych, w zależności od wysokości zróżnicowanej części refundacji.


  1. P: Co to jest zróżnicowana część refundacji i w jaki sposób się ją oblicza?

O: Zróżnicowana część refundacji to różnica pomiędzy refundacją jaka ma zastosowanie dla rzeczywistego miejsca przeznaczenia a najniższą refundacją ustaloną dla każdego miejsca przeznaczenia dla danego produktu.
Poniżej przedstawione przykłady nie odzwierciedlają aktualnie obowiązujących
stawek refundacji
 1. Przykład – przetwory mleczne:

ex 0405 10 masło

Meksyk 80 EUR / 100 kg

Kenia 120 EUR / 100 kg

Nowa Zelandia 50 EUR / 100 kg


Przy wywozie produktu zawierającego masło do Kenii zróżnicowana część refundacji byłaby w wysokości 120 EUR – 50 EUR = 70 EUR
Zróżnicowana część refundacji (EUR) x 100, zatem 70 EUR x 100 = 58,33%

Stawka miejsca przeznaczenia (EUR) 120 EUR


A zatem zróżnicowana część refundacji dla tego wywozu wyniosłaby 58,33% całkowitej refundacji dla masła.


 1. Przykład – cukier biały

1701 99 10
Meksyk 0 EUR / 100 kg

Kenia 120 EUR / 100 kg

Nowa Zelandia 50 EUR / 100 kg
Przy wywozie produktu zawierającego cukier do Nowej Zelandii zróżnicowana część refundacji byłaby w wysokości 50 EUR – 0 EUR = 50 EUR
Zróżnicowana część refundacji (EUR) x 100, zatem 50 EUR x 100 = 100%

Stawka miejsca przeznaczenia (EUR) 50 EUR


A zatem zróżnicowana część refundacji dla tego eksportu wyniosłaby 100% całkowitej refundacji dla produktów z sektora cukru.  1. P: W jaki sposób oblicza się zróżnicowaną część refundacji, jeżeli w składzie wywożonego towaru przetworzonego jest więcej niż jeden produkt podstawowy o zróżnicowanej stawce refundacji?

O: Należy obliczyć zróżnicowaną część refundacji dla każdego składnika i wyniki zsumować by uzyskać całkowitą zróżnicowaną część refundacji wywożonego produktu w ramach pojedynczej pozycji na wniosku o refundację. Od wysokości kwoty będzie zależeć konieczność przedstawienia dowodu dokonania przywozowych formalności celnych.


  1. P: W jaki sposób oblicza się zróżnicowaną część refundacji, jeżeli wniosek o refundację/SAD obejmuje więcej niż jedną wywożonych pozycji towarowych ?

W przypadku, gdy jeden wniosek o refundację/SAD będzie obejmował kilka pozycji dotyczących tego samego kodu CN oraz opisu towaru, pozycje te uznane zostaną wówczas za jedno zgłoszenie wywozowe, dlatego też zróżnicowana część refundacji odpowiadająca każdej takiej pozycji zostanie sumowana dla całego wniosku o refundację/SAD-u. Zasada ta wynika z konieczności zapobiegania sztucznemu dzieleniu partii wywożonego towaru na poszczególne pozycje.


Zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999, w przypadku gdy zgłoszenie wywozowe zawiera wiele różnych kodów CN wpisy odnoszące się do każdego z tych kodów uważa się za odrębne zgłoszenia.  1. P: Jak długo ważne jest zezwolenie?

O: Wszystkie zezwolenia są ważne przez maksimum 2 lata. Termin ważności zezwolenia określony zostanie na wydanym zezwoleniu.


  1. P: Czy z zezwolenia można korzystać dla wszystkich wywożonych towarów non-aneks I?

O: Nie. Na mocy konkretnego zezwolenia można ubiegać się o refundacje do wywozu, (bez konieczności przedstawienia dowodu dokonania przywozowych formalności celnych), wyłącznie do towarów non-aneks I, dla których przyznano to zezwolenie.


  1. P: Czy w przypadku wygaśnięcia terminu ważności zezwolenia można dalej z niego korzystać oczekując na jego wznowienie?

O: Nie. Przedsiębiorca sam musi zadbać o odnowienie zezwolenia zanim wygaśnie jego okres ważności.


  1. P: Jeżeli przedsiębiorca nie poda kodu zezwolenia lub błędnie poda kod przy braku zezwolenia, czy istnieje możliwość zgłoszenia poprawek?

O: W tym celu należy złożyć w ARR pisemne wyjaśnienie. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Niewłaściwe korzystanie z zezwolenia będzie skutkować jego uchyleniem.

  1. P: Co to jest dokument przewozowy (transportowy)?

O: Lista dokumentów przewozowych:
Dokumenty podstawowe
- Miedzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR

- Karnet TIR

- Miedzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM

- Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS

- Międzynarodowa Konsygnata TIEx

- Konosament Morski ( Bill of Lading – B/L )

- Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy ( Air Waybill – AWB )

- Konosament FIATA ( FBL – FIATA Multimodal Transport Bill of Lading )

- List przewozowy dla transportu kombinowanego COMBICONBIL

- Formularz NATO 302


Dokumenty dodatkowe
- Lista ładunkowa

- Manifest morski

- Świadectwo otrzymania FCR

- FIATA FCR

- Świadectwo transportu FCT


  1. P: Co to jest dowód dokonania przywozowych formalności celnych?

O: Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999, przedsiębiorcy ubiegający się o refundacje do wywozu produktów rolno-spożywczych o stawce zróżnicowanej w zależności od miejsca przeznaczenia zobowiązani są w terminie 12 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia celnego przedstawić w agencji płatniczej dokument przewozowy oraz dokument poświadczający dokonanie przywozowych formalności celnych w kraju przeznaczenia (tj. uiszczenie należności celnych oraz dopuszczenie do swobodnego obrotu).
Zgodnie art. 16 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 800/1999 dowód dokonania przywozowych formalności celnych stanowi jeden z wybranych przez eksportera dokumentów:

a) dokument celny przywozowy wystawiony przez Służbę Celną danego kraju trzeciego, kopia lub kserokopia tego dokumentu potwierdzona przez jednostkę, która podstemplowała dokument oryginalny lub oficjalne przedstawicielstwo Państwa członkowskiego w kraju trzecim lub agencję odpowiedzialną za wypłaty refundacji;


b) świadectwo rozładunku oraz przywozu sporządzone przez międzynarodowy organ kontroli i nadzoru zatwierdzony przez Państwa Członkowskie. Świadectwo musi zawierać datę i numer dokumentu celnego przywozu.

W pewnych przypadkach dowód dokonania przywozowych formalności celnych mogą stanowić inne drugorzędne dokumenty określone w art. 16 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 800/1999


  1. kopia dokumentu rozładunku wydana lub potwierdzona w kraju trzecim, dla którego przysługuje zróżnicowana stawka refundacji wywozowej,

  2. świadectwo rozładunku wydane przez oficjalne przedstawicielstwa Państw Członkowskich zgodnie z wymaganiami zgodnie Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/1999 (załącznik VIII-dodany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1253/2002), stwierdzając dodatkowo, że produkt opuścił miejsce rozładunku lub przynajmniej, zgodnie z wiedzą pracowników przedstawicielstwa, że produkt nie został załadowany dla celów dalszego ponownego wywozu.

  3. świadectwo rozładunku sporządzone przez międzynarodową firmę kontroli i nadzoru zatwierdzoną przez Państwa Członkowskie, zgodnie z zasadami zawartymi w zał. VI rozdz. .II punkt 2, przy użyciu wzoru zawartego w zał IX, stwierdzające dodatkowo, iż produkt opuścił miejsce rozładunku lub przynajmniej, zgodnie z wiedzą pracowników tego organu, że produkt nie został załadowany dla celów ponownego wywozu;

  4. dokument bankowy wydany przez zatwierdzonych pośredników prowadzących działalność na terytorium Wspólnoty, stwierdzający, że w przypadku krajów trzecich, o których mowa w Aneksie II Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999, opłata wywozowa wpłynęła na rachunek bankowy prowadzony przez eksportera;

  5. świadectwo zatwierdzające dostawę wydane przez oficjalne przedstawicielstwo kraju trzeciego w razie zakupu towarów przez ten kraj lub przez oficjalne przedstawicielstwo tego kraju w przypadku, gdy towary zostają wywożone w ramach pomocy żywnościowej;

  6. oświadczenie o zatwierdzeniu dostawy wydane przez międzynarodową organizację lub przez organizację pomocy humanitarnej, zatwierdzoną przez Państwo Członkowskie dokonujące wywozu, jeśli towary stanowią pomoc żywnościową;

  7. oświadczenie o zatwierdzeniu dostawy wydane przez władze kraju trzeciego, organizujące przetarg.Ustalenia przejściowe odnoszące się do zgłoszeń wywozowych przyjętych nie później niż dnia 30 września 2007r., względem, których przedsiębiorca nie jest w stanie dostarczyć dowodu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 800/1999.
W takiej sytuacji ARR przyjmie wraz z dokumentem przewozowym:


  • dokument wymieniony w art. 16 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999; lub

  • dokument bankowy wydany przez zatwierdzonych pośredników mających siedzibę we Wspólnocie, poświadczający że płatność za dany wywóz została przekazana na konto eksportera otwarte u tego pośrednika; lub

  • dowód zapłaty

PYTANIA

W przypadku pytań dotyczących podanych powyżej informacji, prosimy o kontakt z Działem Produktów Przetworzonych Agencji Rynku Rolnego

Anna Kalinowska tel. 661-70-78 e-mail a.kalinowska@arr.gov.pl

Katarzyna Pasennik tel. 661-72-71 e-mail k.pasennik@arr.gov.plPaula Przytulska-Górska tel. 661-78-92 e-mail p.przytulska-gorska@arr.gov.pl
Agnieszka Wielkopolanin tel. 661-71-03 e-mail a.wielkopolanin@arr.gov.pl
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna