Proces zatwierdzania częŚci do produkcji


Załącznik G - Opony – Specyficzne wymaganiaPobieranie 1.57 Mb.
Strona13/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.57 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Załącznik G - Opony – Specyficzne wymaganiaG.1 Wstęp i zakres zastosowania
Organizacja dostarczająca opony musi spełniać wymagania PPAP.
Niniejszy załącznik należy stosować jako przewodnik do objaśnień wymagań, chyba że ustalono inaczej przez uprawionego przedstawiciela klienta, producenta wyrobu finalnego.
Badanie osiągów, w oparciu o wymagania projektowe stosowane przez każdego producenta wyrobu finalnego celem wyboru konstrukcji opony (zatwierdzenie techniczne) ogranicza potrzebę powtarzania wszystkich testów podczas PPAP. Specyficzne testy potwierdzające PPAP są wyspecyfikowane przez każdego producenta wyrobu finalnego.

G.2 Wytyczne dla wymagań PPAP (w odniesieniu do Rozdziału 2.1)Znacząca seria produkcji (2.1)

Jeśli nie zostało inaczej wyspecyfikowane przez producenta wyrobu finalnego, rozmiar partii produkcyjnej dla PPAP to min. 30 opon.


UWAGA 1: Powyższa definicja ma zastosowanie do wszystkich zastosowań „znaczącej partii produkcji” w ramach PPAP.
UWAGA 2: Typowy rozwój projektu nowej opony pociąga za sobą wielokrotne budowanie małych ilości opon. Większość projektów jest zasadnicza w procesach organizacji. Dla przemysłu oponowego PPAP jest zazwyczaj skompletowany z wstępną formą lub formami i to z dużą nadwyżką w stosunku do wymagań klienta dla produkcji masowej.
UWAGA 3: PPAP dla produkcji opon pochodzi zazwyczaj z 1 do 8 godzin wulkanizacji opon z zatwierdzonego procesu produkcji jak wyspecyfikowano to w planie kontroli organizacji.

PPAP nie jest wymagany dla dodatkowych form jakie zainstalowano na linii w zatwierdzonym procesie produkcji. Wszelkie dodatkowe formy muszą być certyfikowane poprzez wewnętrzne kryteria certyfikacji organizacji i dokumentacji.
UWAGA 4: Dla opon oprzyrządowanie definiuje się jako formy do opon. Ta definicja oprzyrządowania ma zastosowanie do wszelkiego użycia „oprzyrządowania” w ramach PPAP.

Wyniki testów materiałowych (w odniesieniu do 2.2.10.1)
Badanie ma zastosowanie jedynie do ukończonych opon a nie do surowców. Praktyka przemysłu oponowego nie wymaga badań chemicznych, fizycznych lub metalurgicznych. Wyniki badań materiałowych nie są wymagane do PPAP.
Cechy specjalne (w odniesieniu do 2.2.11.1)

Jednorodność opony (zmienność sił) i równowaga są oznaczone jako Cechy specjalne.


Raport Zatwierdzenia Wyglądu (AAR) (w odniesieniu do 2.2.13)
Wymagań Raportu Zatwierdzenia Wyglądu nie stosuje się.
Próbka wzorcowa (zobacz 2.2.15 oraz 2.2.9)
Próbki wzorcowe nie są zachowywane.

Diagram przepływu procesu

Zobacz PPAP 2.2.5


Pomoce kontrolne (zobacz 2.2.16)
Pomoce kontrolne nie są wymagane.
Przedłożenie Gwarancji PPAP (zobacz 2.2.18)
Raportowanie z wielokrotnych komór, form, linii, itd. w Gwarancji Przedłożenia części nie jest wymagane dla opon.
Waga Części (Masa) (w odniesieniu do 2.2.18.1)
Opony PPAP mierzy się do dwóch (2) dziesiętnych (xx.xx). Średnią raportuje się w Gwarancji Przedłożenia Części do czterech (4) dziesiętnych (xx.xxxx).
G.3 Przedłożenie do klienta – Poziomy dowodów (w odniesieniu do Rozdziału 4)

Wymagania dla Wstrzymania / Przedłożenia (Tabela 4.2)

Zapisy z elementów przedłożonych (P) i wstrzymanych (W) przechowuje się w odpowiednich miejscach wyznaczonych przez organizację.ZAŁĄCZNIK H - PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH – SPECYFICZNE WYMAGANIA


Wstęp

Organizacja dostarczająca do przypisanych producentów wyrobu finalnego – ciężarówek musi osiągnąć zgodność z wymaganiami zawartymi w niniejszym Załączniku lub stosować zawarte tutaj wskazówki do objaśnienia PPAP. Wymagania tego Załącznika są minimalne i mogą być uzupełnione według potrzeb organizacji i/lub klienta.Zakres zastosowania (zobacz strona 1)

Dodano następujące wymagania:


  • Klient ma prawo wymagać PPAP każdorazowo, aby kwalifikować ponownie komponent produkcyjny.
  • Komponenty pochodzące z Właściwego Procesu Bazowego lub Generowanego Numeru Części są kwalifikowane przez PPAP z zastosowaniem konfiguracji o najwyższej pojemności aby zakwalifikować numer części głównej. Wszelkie inne konfiguracje mogą być zatwierdzone za przedłożeniem Gwarancji Przedłożonej Części wiążącej się z numerem części głównej.
  • Dla materiałów masowych oraz standardowych części katalogowych organizacja musi formalnie kwalifikować swój produkt zgodnie z zapisem projektu i przedstawić na żądanie klienta Gwarancję Przedłożonej Części.


Znacząca seria produkcji (zobacz 2.1)

Ważne jest, aby odpowiednie ilości części zostały wyprodukowane podczas takiej serii, aby potwierdzić jakość i zdolność procesów produkcyjnych w tempie przed pełną produkcją. Uznaje się, że w zastosowaniach o małej ilości rozmiar próbki tak niewielki jak 30 sztuk może być stosowany do wstępnego zbadania zdolności procesu.


Przy wykonywaniu znaczącej serii produkcji wszelkie aspekty zmienności w ramach procesu produkcji muszą być rozpatrzone i przebadane gdy jest to możliwe, np. zmienność przy nastawianiu lub też inne potencjalnie związane z procesem elementy zidentyfikowane w PFMEA.
Rozmiary próbek muszą być wcześnie omawiane i uzgodnione w procesie APQP. Jeśli zaprojektowane ilości są tak niskie, że ilość 30 próbek jest nie do osiągnięcia przed produkcją, wówczas może być przyznane czasowe zatwierdzenie PPAP. Raport z kontroli wymiarów ze 100% kontrolą cech specjalnych wymagany jest w okresie zatwierdzenia czasowego. Gdy 30 następujących po sobie próbek produkcyjnych zostanie wyprodukowanych, zmierzonych i obliczony i zatwierdzony zostanie wskaźnik jakościowy, wówczas zatwierdzenie czasowe zmienia status na zatwierdzenie.

Wyniki kontroli wymiarów (zobacz 2.2.9)
Organizacja musi przedłożyć jako część pakietu PPAP kopię rysunku z każdym wymiarem, badaniem, i/lub specyfikacją zidentyfikowane za pomocą pojedynczego numeru. Numery te muszą być odpowiednio wpisane do kart pomiaru wymiarów lub badań, zaś bieżące wyniki wpisane do odpowiednich kart. Organizacja musi również identyfikować strefę druku odpowiednio dla każdej numerowanej cechy.

Wyniki badań materiałowych (zobacz 2.2.10.1)

Organizacja musi również przedłożyć uzupełniony Plan Weryfikacji Projektu oraz Raport podsumowujący odpowiednie osiągi i wyniki testów funkcjonalnych.Wskaźniki jakościowe (zobacz 2.2.11.2)


Pobieranie 1.57 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna