Proces zatwierdzania częŚci do produkcji


Jeśli klient specyfikuje cechy specjalne a estymowane roczne zużycie wynosi mniej niż 500 sztuk, organizacja musi udokumentować w swoim planie kontroli, że będzie takżePobieranie 1.57 Mb.
Strona14/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.57 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Jeśli klient specyfikuje cechy specjalne a estymowane roczne zużycie wynosi mniej niż 500 sztuk, organizacja musi udokumentować w swoim planie kontroli, że będzie także:


  • Wykonywać 100% kontroli i zapisywać wyniki,

lub  • Przeprowadzi wstępne badanie procesu z minimum 30 częściami produkcyjnymi i utrzyma w trakcie produkcji diagramy kontroli SPC dla cech.

Dla cech specjalnych jakie można zbadać stosując zmiennych danych, organizacja musi używać jednej z następujących technik badania stabilności procesu:  • Wykresy X-R, n=5, wykres z minimum 6 podgrupami

lub

  • Indywidualny Ruchomy Zakres X, wykres z minimum 30 punktami.

Przy wykonywaniu wstępnego badania procesu dane powinny być naniesione z następujących po sobie części pobranych z próbnej partii produkcji. Badania te mogą być poszerzone lub zastąpione poprzez wyniki długoterminowe z tej samej lub podobnej partii produkcji z tego samego wyposażenia za uprzednim powiadomieniem klienta.


Próbka wzorcowa (zobacz 2.2.15)
Próbka wzorcowa musi być zachowana po zatwierdzeniu PPAP do chwili ustalonej przez klienta.
Gwarancja Przedłożonej Części (zobacz 2.2.18)
Gdy jest to wyspecyfikowane przez klienta, organizacja musi stosować Gwarancji Części Przedłożonej przez Producentów Ciężarówek (zobacz Formularz Gwarancji Części Przedłożonej przez Producentów Ciężarówek).
Waga części (masa) (zobacz 2.2.18.1)
Organizacja może zapisywać wagę części przedłożonej w PSW, zmierzoną i wyrażoną w kilogramach do czterech znaczących cyfr (np. 1000 kg; 100,0 kg; 10,00 kg; i 1,000 kg) o ile klient nie wyspecyfikował inaczej. Aby określić wagę części, organizacja musi pojedynczo zważyć dziesięć wyrywkowo wybranych części, obliczyć i raportować średnią wagę. Przynajmniej jedna część musi być zmierzona z każdej formy, narzędzia, linii bądź procesu stosowanych do realizacji procesu.
Ocena przez klienta (zobacz 3.1)
Organizacja musi powiadomić klienta o wszelkich planowanych zmianach w projekcie i procesie. Klient może następnie zdecydować się na wymaganie przedłożenia PPAP do zatwierdzenia. Organizacje dostarczające do przypisanych ciężarówkom producentów wyrobu finalnego są zobowiązane do wypełnienia formularza powiadamiającego o Zmianie w Wyrobie /Procesie aby powiadomić o nadchodzących zmianach w procesie lub właściwościach wyrobu.

Uzupełnienie Gwarancji Przedłożenia Części
INFORMACJA O CZĘŚCI  1. Nazwa części: Nazwa i numer zwolnionej technologicznie ukończonej części z elementów końcowych

  2. Numer części klienta: Nazwa i numer zwolnionej technologicznie ukończonej części z elementów końcowych


3. Poziom zmiany technologicznej: jeśli ma zastosowanie

4. Numer Zamówienia Zakupu Części: jeśli ma zastosowanie

5. Poziom zmiany technologicznej rysunku i data zatwierdzenia: Pokazać poziom zmiany i datę przedłożenia

6. Dodatkowe zmiany technologiczne i data: Wypisać wszystkie dozwolone zmiany technologiczne, jakich nie włączono jeszcze do

zapisu projektu, ale jakie są wprowadzone do części.

7. Pokazane w Numerze Rysunku: Zapis z projektu specyfikujący numer przedkładanej części klienta.

8. Numer zamówienia: Wpisać numer znajdujący się na zamówieniu.

9. Waga: Wpisać aktualną wagę w kilogramach do czterech miejsc dziesiętnych.  1. Numer pomocy kontrolnej: Wpisać numer pomocy kontrolnej, jeśli takowa stosowana jest do kontroli wymiarów oraz

  2. Poziom zmiany technologicznej i datę zatwierdzenia.


INFORMACJA O ORGANIZACJI BĘDĄCEJ WYTWÓRCĄ
12. Nazwa organizacji i kod: Pokazać nazwę i kod przypisany w zamówieniu zakładowi wytwarzającemu.

13. Ulica, adres, region, kod pocztowy, kraj: Wpisać kompletny adres i kod lokalizacji, gdzie produkt został wytworzony.


INFORMACJA O PRZEDŁOŻENIU
14. Nazwa klienta /dywizja: Wpisać nazwę korporacji i dywizji lub grupy operacyjnej.

15. Nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt: Wpisać nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z klientem.

16. Zastosowanie: Wpisać rok modelu, nazwę pojazdu, silnika, skrzyni biegów, itp.

17. Zaznaczyć odpowiednią kratkę aby wskazać raportowane Substancje Niebezpieczne / oznaczone ISO.PRZYCZYNY PRZEDŁOŻENIA
18. Zaznaczyć odpowiednią kratkę. Dodać szczegóły objaśniające w sekcji „Inne”.

ŻĄDANY POZIOM PRZEDŁOŻENIA
19. Zidentyfikować poziom przedłożenia wymagany przez klienta. Zaznaczyć elementy przedłożenia jeśli wymagany poziom to 4.

DEKLARACJA
20. Wyjaśnienia/uwagi: Dostarczyć wszelkie wyjaśniające uwagi dotyczące wyników przedłożenia. Załączyć odpowiednio dodatkowe informacje.

21. Wpisać numer lub kod identyfikujący specyficzną formę, komorę i/lub proces produkcji stosowane do wyprodukowania części wzorcowych.

22. Odpowiedzialny funkcjonariusz organizacji, po sprawdzeniu, czy wyniki wykazują zgodność ze wszystkimi wymaganiami klienta i że dostępna jest całość wymaganej dokumentacji, musi zatwierdzić deklarację i dostarczyć tytuł, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.

TYLKO DO UŻYTKU KLIENTA
Pozostawić puste.

Przemysł Produkcji Ciężarówek Gwarancja Przedłożonej Części
Nazwa części:____________________________ Numer części klienta:_______________________ Poziom zmiany ____________________

Numer zamówienia części: ______________________ Poziom zmiany technologicznej rysunku:_________ Data: ________________

Dodatkowe zmiany technologiczne: _________________________________________________________ Data: ________________

Pokazane w Numerze Rysunku : _______________________Numer zamówienia: __________________ Waga (kg): __________

Numer pomocy kontrolnej: __________________________Numer zmiany technologicznej: _____________Data: ________________INFORMACJA O ORGANIZACJI BĘDĄCEJ WYTWÓRCĄ INFORMACJA O KLIENCIE KTÓREMU PRZEDKŁADANY JEST

DOKUMENT

__________________________________________________ ________________________________________________________

Nazwa organizacji i kod dostawcy/sprzedaży: Nazwa klienta /dywizja:

__________________________________________________ ________________________________________________________

Ulica, adres: Kupiec /kod kupca:

__________________________________________________ ________________________________________________________

Miasto, region, kod pocztowy: Zastosowanie:
Uwaga:

Czy część zawiera zabronione lub podlegające zgłoszeniu substancje? Tak Nie


Czy części plastikowe zidentyfikowano odpowiednimi kodami znakującymi ISO? Tak Nie
PRZYCZYNY PRZEDŁOŻENIA (Zaznaczyć przynajmniej jedną):

Przedłożenie początkowe Zmiana na Opcjonalną konstrukcję lub materiał

Zmiany technologiczne Zmiana dostawcy lub źródła materiałuOprzyrządowanie: Transfer, Zastąpienie, Złomowanie, lub dodatkowe Zmiana w wytwarzaniu części

Korekta rozbieżności Części wytworzone w dodatkowej lokalizacji

Oprzyrządowanie nieaktywne > niż 1 rok Inne – wymienić poniżej

________________________________________ŻĄDANY POZIOM PRZEDŁOŻENIA (Zaznaczyć jeden):

Poziom 1 – Tylko Gwarancja (oraz dla wyznaczonych elementów wyglądu Raport Zatwierdzenia Wyglądu) przedłożona klientowi

Poziom 2 – Gwarancja z próbkami wyrobu i ograniczonymi danymi potwierdzającymi

Poziom 3 – Gwarancja z próbkami wyrobu i kompletnymi danymi potwierdzającymi

Poziom 4 – Gwarancja i inne wymagania określone przez klienta

(zaznaczyć) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Poziom 5 – Gwarancja z próbkami wyrobu i skorygowanymi kompletnymi danymi potwierdzającymi w oddziale produkcyjnym

organizacjiDEKLARACJA

Potwierdzam, że próbki reprezentowane przez niniejszą gwarancję są reprezentatywne dla naszych części, jakie wykonano zgodnie z odpowiednimi rysunkami i specyfikacjami klienta z wyspecyfikowanych materiałów na normalnym oprzyrządowaniu produkcyjnym bez innych czynności jak tylko w normalnym procesie produkcji. Zaświadczam również, że udokumentowane dowody takiej zgodności znajdują się w aktach i są dostępne do przeglądu.WYJAŚNIENIA/UWAGI: _________________________________________________________________________________________________________

_ __________________________________________________________________________________ ______________________

Lista komór / form / Procesów produkcyjnych ___________________________________________________________________________

Podpis uprawnionego przedstawiciela organizacji: _______________________________________________ Data: ____________________

Czytelne nazwisko : _______________________________Nr telefonu: _______________________ Nr faksu ________________________

Tytuł: ________________________________________ Poczta elektroniczna ___________________________________________________
TYLKO DO UŻYTKU KLIENTA (JEŚLI NIEZBĘDNE)

Dyspozycja zatwierdzenia PPAP: Zatwierdzony Odrzucony Uwagi:

__________________________________________________

Zatwierdzony czasowo __________________________________________________

Podpis klienta: _________________________Data: _______________ __________________________________________________

Czytelne nazwisko : _____________________ __________________________________________________


Marzec 2006


__________________________________________________

THE - 1001 __________________________________________________

Przemysł Produkcji Ciężarówek Gwarancja Przedłożonej Części
Nazwa części:____________________________ Numer części klienta:_______________________ Poziom zmiany ____________________

Numer zamówienia części: ______________________ Poziom zmiany technologicznej rysunku:_________ Data: ________________

Dodatkowe zmiany technologiczne: _________________________________________________________ Data: ________________

Pokazane w Numerze Rysunku : _______________________Numer zamówienia: __________________ Waga (kg): __________

Numer pomocy kontrolnej: __________________________Numer zmiany technologicznej: _____________Data: ________________INFORMACJA O ORGANIZACJI BĘDĄCEJ WYTWÓRCĄ INFORMACJA O KLIENCIE KTÓREMU PRZEDKŁADANY JEST

DOKUMENT

__________________________________________________ ________________________________________________________

Nazwa organizacji i kod dostawcy/sprzedaży: Nazwa klienta /dywizja:

__________________________________________________ ________________________________________________________

Ulica, adres: Kupiec /kod kupca:

__________________________________________________ ________________________________________________________

Miasto, region, kod pocztowy: Zastosowanie:
Uwaga:

Czy część zawiera zabronione lub podlegające zgłoszeniu substancje? Tak Nie


Czy części plastikowe zidentyfikowano odpowiednimi kodami znakującymi ISO? Tak Nie
PRZYCZYNY PRZEDŁOŻENIA (Zaznaczyć przynajmniej jedną):

Przedłożenie początkowe Zmiana na Opcjonalną konstrukcję lub materiał

Zmiany technologiczne Zmiana dostawcy lub źródła materiałuOprzyrządowanie: Transfer, Zastąpienie, Złomowanie, lub dodatkowe Zmiana w wytwarzaniu części

Korekta rozbieżności Części wytworzone w dodatkowej lokalizacji

Oprzyrządowanie nieaktywne > niż 1 rok Inne – wymienić poniżej

________________________________________ŻĄDANY POZIOM PRZEDŁOŻENIA (Zaznaczyć jeden):

Poziom 1 – Tylko Gwarancja (oraz dla wyznaczonych elementów wyglądu Raport Zatwierdzenia Wyglądu) przedłożona klientowi

Poziom 2 – Gwarancja z próbkami wyrobu i ograniczonymi danymi potwierdzającymi

Poziom 3 – Gwarancja z próbkami wyrobu i kompletnymi danymi potwierdzającymi

Poziom 4 – Gwarancja i inne wymagania określone przez klienta

(zaznaczyć) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Poziom 5 – Gwarancja z próbkami wyrobu i skorygowanymi kompletnymi danymi potwierdzającymi w oddziale produkcyjnym

organizacjiDEKLARACJA

Potwierdzam, że próbki reprezentowane przez niniejszą gwarancję są reprezentatywne dla naszych części, jakie wykonano zgodnie z odpowiednimi rysunkami i specyfikacjami klienta z wyspecyfikowanych materiałów na normalnym oprzyrządowaniu produkcyjnym bez innych czynności jak tylko w normalnym procesie produkcji. Zaświadczam również, że udokumentowane dowody takiej zgodności znajdują się w aktach i są dostępne do przeglądu.WYJAŚNIENIA/UWAGI: _________________________________________________________________________________________________________

_ __________________________________________________________________________________ ______________________

Lista komór / form / Procesów produkcyjnych ___________________________________________________________________________

Podpis uprawnionego przedstawiciela organizacji: _______________________________________________ Data: ____________________

Czytelne nazwisko : _______________________________Nr telefonu: _______________________ Nr faksu ________________________

Tytuł: ________________________________________ Poczta elektroniczna ___________________________________________________
TYLKO DO UŻYTKU KLIENTA (JEŚLI NIEZBĘDNE)

Dyspozycja zatwierdzenia PPAP: Zatwierdzony Odrzucony Uwagi:

__________________________________________________

Zatwierdzony czasowo __________________________________________________

Podpis klienta: _________________________Data: _______________ __________________________________________________Czytelne nazwisko : _____________________ __________________________________________________

T
Marzec 2006
HE - 1001
__________________________________________________ __________________________________________________
Uzupełnienie procesu / Zawiadomienie o Zmianie w Wyrobie


  1. Pobieranie 1.57 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna