Proces zatwierdzania częŚci do produkcjiPobieranie 1.57 Mb.
Strona16/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.57 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Wypełnij ten formularz i wyślij pocztą elektroniczną do organizacji klienta ilekroć powiadomienie klienta jest wymagane przez tabelę 3.1 w podręczniku PPAP. Twój klient odeśle potwierdzenie i może wymagać dodatkowych wyjaśnień dotyczących zmiany lub wymagań przedłożenia PPAP.

Do: ______________________________________________________ Klient: ____________________________________________


Numer części Organizacji: ____________________________ Poziom zmiany technologicznej: ____________ Data: ______________

Numer części klienta: ________________________________ Poziom zmiany technologicznej: ____________ Data: ______________

Numer Zamówienia Zakupu: __________________________ Przepisy bezpieczeństwa i / lub rządowe: _________________________

Zastosowanie: _________________________________________INFORMACJA O ORGANIZACJI BĘDĄCEJ WYTWÓRCĄ

Nazwa: ___________________________________________________ Kod: __________________________

Ulica, adres: _______________________________________________

Miasto, kod pocztowy _______________________________________ Typ zmiany: (zaznacz wszystkie mające zastosowanie)Wymiary

Zakłady klienta jakich zmiana dotyczy: _________________________ MateriałFunkcjonalna

Odpowiedzialność za projekt: Organizacja Klient Wygląd


Zmiana wprowadzona przez Organizację mogąca wpływać na element końcowy:

Zmiana wyrobu Zmiana technologiczna rysunku Nowy lub zmodyfikowany podkomponent

Przewidywana data uzupełnienia / przedłożenia PPAP: __________________________________________


SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIANY W WYROBIE / PROCESIE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planowana data wdrożenia: _______________________________DEKLARACJA

Niniejszym poświadczam, że reprezentatywne próbki zostaną wyprodukowane z użyciem zmodyfikowanego produktu i/lub procesu oraz odpowiednio skontrolowane na obecność zmian wymiarowych, w wyglądzie, zmian właściwości fizycznych, funkcjonalnie na osiągi i trwałość. Potwierdzam również, że udokumentowane dowody takiej zgodności znajdują się w dokumentacji i są dostępne do wglądu dla klienta.

Wyjaśnienia / uwagi: ____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________


NAZWISKO: _______________________________________________ TYTUŁ: _________________________________________

NR TELEFONU SŁUŻBOWEGO: _____________________________NR FAKSU SŁUŻBOWEGO: ________________________

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: __________________________________________DATA: _________________________
UWAGA: Proszę przedłożyć niniejsze zawiadomienie przynajmniej 6 tygodni przed planowanym wdrożeniem zmiany!
Skontaktuj się ze swoim klientem aby określić czy niniejszy formularz dostępny jest w wersji elektronicznej czy też powinien być przesłany faksem.
Marzec 2006 THE –1002SŁOWNIKAKREDYTOWANE LABOLATORIUMjest to laboratorium skontrolowane i zatwierdzone przez państwowo uznany organ akredytujący, alternatywnie jest to organ akredytacyjny uznany przez klienta, zgodny z Wytycznymi ISO/IEC 58 dla kalibracji lub laboratorium badawcze akredytowane według ISO/IEC 17025 albo równorzędne krajowe.
CZĘŚĆ AKTYWNAczęść na bieżąco dostarczana do klienta jako oryginalne wyposażenie lub stosowana w serwisie. Część pozostaje aktywna, dopóki nie zostanie wydana przez odpowiedni dział klienta zgoda na złomowanie narzędzia. W przypadku części, gdzie klient nie jest właścicielem narzędzia lub w sytuacjach, gdzie to samo narzędzie służy do wykonywania wielu części, wymagana jest od strony klienta zgoda działu Zakupów na dezaktywację części.

UWAGA: Dla surowców określenie „część aktywna” odnosi się do zakontraktowanego surowca, a nie do części jakie są z niego następnie wytwarzane.
ELEMENT WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGOprodukt, jaki jest widoczny po ukończeniu pojazdu. W takim wypadku przed przedłożeniem części produkcyjnej wymagane jest zatwierdzenie wyglądu (kolor, ziarno, tekstura, itd.).
ZATWIERDZONYpojęcie użyte w PPAP oznacza, że części, materiały, i/lub związana z nimi dokumentacja (lub zapisy przedłożone lub skontrolowane przez klienta) spełniają wszystkie wymagania klienta. Po zatwierdzeniu lub zatwierdzeniu czasowym organizacja ma nadane uprawnienia aby wysyłać produkt według zarządzeń klienta.
ZATWIERDZONY RYSUNEKrysunek technologiczny podpisany przez technologa i zwolniony przez system klienta.
ZATWIERDZONE MATERIAŁYmateriały zarządzane zarówno przez przemysłowe specyfikacje normatywne (np. SAE, ASTM, DIN, ISO) jak i przez specyfikacje klienta.
ZATWIERDZONA LISTA ŹRÓDEŁlista organizacji i dostawców, jacy są akceptowani przez klienta. Użycie produktu od zatwierdzonego dostawcy nie zwalnia organizacji z odpowiedzialności za jakość tego produktu.
DANE ATRYBUTYWNEdane jakościowe, jakie można obliczyć z zapisów i analizy. Na przykład zawierają obecność lub brak wymaganej etykiety, instalację wszystkich wymaganych elementów złącznych.

AUTORYZOWANY (I) PRZEDSTAWICIEL (E) KLIENTA – osoba lub osoby posiadające uprawnienia do zatwierdzania w imieniu klienta.


UWAGA: proces klienta powinien identyfikować uprawnienia do zatwierdzania.
CZARNA SKRZYNKA – pojęcie odnosi się do części (np. zespołu, urządzenia elektrycznego, urządzenia mechanicznego lub modułu kontrolnego) gdzie odpowiedzialność za projekt leży po stronie organizacji dostawcy. Wymagania czarnej skrzynki są ogólnie ograniczone do tych cech / elementów wymaganych dla połączeń z interfejsem klienta i sprawdzeniem wymagań funkcjonalnych. „O.D.D.” (Outside Design and Development [Projektowanie i Rozwój na Zewnątrz – przyp. tłum.]) posiada równorzędne znaczenie.

MATERIAŁ MASOWY – jest to substancja (np. ciało stałe nie posiadające wymiarów, ciecz, gaz) taka jak klej, szczeliwo, chemikalia, powłoka malarska, tkanina, smar, itp. Materiał masowy może stać się materiałem produkcyjnym, jeśli zostanie mu nadany numer części produkcyjnej klienta (zobacz MATERIAŁ PRODUKCYJNY).


LISTA KONTROLNA WYMAGAŃ DLA MATERIAŁU MASOWEGO – określa wymagania PPAP klienta wobec materiału masowego. (zobacz Załącznik F).
DANE MATEMATYCZNE CAD/CAM – jest to forma zapisu projektu, w jakiej przesyłane są elektronicznie wszystkie informacje o wymiarach, niezbędne do zdefiniowania produktu. Gdy stosowany jest ten zapis projektu organizacja odpowiedzialna jest za otrzymanie rysunku, aby zakomunikować wyniki kontroli wymiarów.
KALIBRACJA – zespół czynności w czasie których porównuje się w wyspecyfikowanych warunkach wartości zmierzone na części kontrolowanej, wyposażeniu pomiarowym i kontrolnym lub przymiarze kontrolnym do podanej normy.
ZDOLNOŚĆ – jest to całkowity zakres nieodłącznej zmienności w stabilnym procesie. (zobacz podręcznik Statystycznej Kontroli Procesu)
WYDRUK SKONTROLOWANY – zwolniony rysunek technologiczny, zapisany przez organizację, z aktualnymi wynikami pomiarów dla każdego wymiaru na rysunku i dla innych wymagań.
ZGODNOŚĆ – oznacza, że część lub materiał spełnia wymagania i specyfikacje klienta.
KONTROLA – zobacz Statystyczna Kontrola Procesu
DIAGRAMY KONTROLI - zobacz podręcznik Statystyczna Kontrola Procesu
PLANY KONTROLI – opisy systemu kontroli części produkcyjnych lub materiałów masowych i procesów. Są one napisane przez organizacje aby ukierunkować ważne cechy i wymagania technologiczne produktu. Każda część musi posiadać Plan Kontroli, ale w wielu przypadkach „rodzinne” Plany Kontroli mogą być stosowane do pewnej ilości części produkowanych z zastosowaniem wspólnego procesu. Zobacz podręcznik Zaawansowane Planowanie Jakości Produktu i Plan Kontroli, ISO/TS 16949 oraz specyficznych wymagań klienta.
KLIENT – odbiorca produktu lub usługi od organizacji bądź dostawcy.
ZAKRES ODPORNOŚCI ZAMIERZONY KONSTRUKCYJNIE – są to granice w jakich zakresie parametry mogą ulegać zmianie, podczas gdy nadal zapewnione jest, że produkt jest zgodny ze wymaganiami zdatności do użycia.
ZAPIS KONSTRUKCJI – rysunek części, specyfikacja i/lub elektroniczne dane (CAD) stosowane jako nośnik informacji niezbędny do wyprodukowania wyrobu.
ANALIZA TRYBÓW I SKUTKÓW WAD (FMEA) – systematyczna grupa działań mających na celu: (a) rozpoznanie i ocenę potencjalnych wad w wyrobie / procesie oraz skutków tych wad, (b) zidentyfikowanie działań jakie mogłyby wyeliminować lub ograniczyć okazję potencjalnego pojawienia się wady, oraz (c) dokumentację całości procesu. Jest dopełnieniem procesu definiowania tego, co konstrukcja lub proces musi wykonać, aby zadowolić klienta. Zobacz podręcznik Potencjalne Tryby Wad i Analiza ich Skutków.
WSTĘPNE BADANIE PROCESU - zobacz podręcznik Statystyczna Kontrola Procesu
LABORATORIUM – jest to aparatura badawcza mogąca obejmować wykonywanie prób chemicznych, metalurgicznych, wymiarowych, fizycznych, elektrycznych, wytrzymałościowych lub zatwierdzenie testów.
ZAKRES LABORATORIUM – zapis jakościowy zawierający następujące elementy:

 • Specyficzne testy, oceny i kalibracje, jakie laboratorium danej organizacji potrafi i jest uprawnione do wykonywania

 • Lista wyposażenia stosowanego do wykonywania wyżej wymienionych czynności

 • Lista metod i norm zgodnie z którymi wykonuje się wyżej wymienione czynności.


WYDRUK OZNACZONY – zmodyfikowany rysunek technologiczny, podpisany i opatrzony datą przez technologa ze strony klienta (musi być ujęty numer zmiany technologicznej).
ORGANIZACJE – to dostawcy: a) materiałów produkcyjnych, b) części produkcyjnych lub zamiennych, c) zespołów, lub d) obróbki cieplnej, spawania, lakierowania, galwanizacji lub innych usług wykończeniowych, bezpośrednio do producenta wyrobów finalnych lub innych klientów wymagających tego dokumentu.
GWARANCJA PRZEDŁOŻENIA CZĘŚCI [PART SUBMISSION WARRANT –ang.] (PSW) – standardowy dokument w przemyśle wymagany dla wszystkich produktów pochodzących z nowych narzędzi lub po zmianach, za pomocą jakiego organizacja potwierdza, że kontrole i testy na częściach produkcyjnych wykazują zgodność z wymaganiami klienta.
NARZĘDZIA NIETRWAŁE – są to wiertła, frezy, wsady, itp. stosowane do produkcji wyrobu i ulegające zużyciu w procesie.
PROCES – zespół powiązanych ze sobą lub interaktywnych czynności przekształcający wejścia w wyjścia.
DIAGRAM PRZEPŁYWU PROCESU – schematyczne przedstawienie przepływu procesu.

UWAGA 1: Dla PPAP diagram przepływu procesu powinien skupiać się na procesie produkcji, włącznie z przeróbkami i naprawami.

UWAGA 2: Diagramy przepływu procesu mogą mieć zastosowanie w każdym aspekcie biznesu.
ŚRODOWISKO PRODUKCJI – jest to usytuowanie wytwarzania w ramach zakładu produkcyjnego, obejmujące narzędzia do produkcji, wzorniki, proces, materiały, operatorów, otoczenie oraz ustawienia procesu jak na przykład: zasilanie, prędkości, czasy cykli, ciśnienie, temperaturę, ocenę prędkości linii. Środowisko jest zdefiniowane jako wszelkie warunki otaczające proces lub mające wpływ na wytwarzanie i jakość części lub wyrobu. Środowisko będzie zmieniało się dla każdego zakładu, ale generalnie zawiera ono: utrzymanie porządku, oświetlenie, hałas, kontrole HVAC, wyładowań elektrostatycznych, oraz zagrożenia bezpieczeństwa w odniesieniu do utrzymania porządku.
MATERIAŁ PRODUKCYJNY – materiał, jakiemu klient nadał numer części produkcyjnej i jaki jest wysyłany bezpośrednio do klienta.
CZĘŚC PRODUKCYJNA – wytwarza się ją w zakładzie produkcyjnym, stosując narzędzia produkcyjne, kontrolne, proces, materiały, operatorów, środowisko i ustawienia procesu, jak np. zasilanie / prędkości / czasy cyklu / ciśnienie / temperatury.
PRZEDŁOŻENIE ZATWIERDZENIA CZĘŚCI PRODUKCYJNEJ – opiera się na wyspecyfikowanych ilościach części produkcyjnych lub materiałów produkcyjnych pobranych ze znaczącej partii produkcji wykonanych za pomocą narzędzi produkcyjnych, procesów i czasów cykli. Te części lub materiały przedłożone do zatwierdzenia części produkcyjnej muszą zostać zweryfikowane przez organizację, jako spełniające wszystkie wyspecyfikowane wymagania zapisów konstrukcyjnych.
SERIA PRODUKCJI – uzgodniona ilość części wyprodukowanych w zaplanowanym okresie czasu, spełniająca wymagania ilościowe montażu u klienta lub zakładu produkującego, z uwzględnieniem miksu innych produktów i dostępności maszyny.

UWAGA: uzgodniona partia produkcyjna jest zazwyczaj wyspecyfikowana w umowie zakupu.
WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE – są to miary zdolności lub wydajności zarówno dla wyrobu jak i dla procesu, takie jak Cpk lub Ppk . Zobacz podręcznik Statystyczna Kontrola Procesu.
PLANOWANIE JAKOŚCI – jest to ustrukturowany proces dla zdefiniowania metod (np. pomiarowych, badawczych) jakie będą stosowane w produkcji specyficznego wyrobu lub rodziny wyrobów (np. części, materiały). Planowanie jakości obejmuje pojęcia zapobiegania wadom oraz ciągłego doskonalenia przeciwstawiając je wykrywaniu wad (Zobacz podręcznik Zaawansowane Planowanie Jakości Produktu i Plan Kontroli).
ZAPIS JAKOŚCIOWY – dokument wyrażający otrzymane wyniki lub dostarczający dowodów na wykonane czynności, np. wyniki badań, wyniki audytów wewnętrznych, dane kalibracji.
NORMALNE NARZĘDZIE PRODUKCYJNE – narzędzie za pomocą jakiego producent zamierza produkować wyrób produkcyjny.
WYRÓB / CZĘŚĆ ZBYWALNA – pojęcie odnosi się do wyrobu / części wyspecyfikowanej w umowie pomiędzy klientem a organizacją.
ZNACZĄCA SERIA PRODUKCYJNA – zobacz PPAP, 2.1.
ZAKŁAD – jest to lokalizacja w jakiej odbywa się proces wytwarzania z wartością dodaną.
CECHY SPECJALNE – są to cechy wyrobu lub parametry procesu wytwarzania, jakie mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub zgodność z przepisami, zdatność do użycia, funkcjonowanie, wytrzymałość lub kolejne przetwarzanie produktu. Należy odnieść się do specyficznych wymagań klienta.
SPECYFIKACJA – dokument określający wymagania

UWAGA: Dla PPAP każda cecha wyrobu zidentyfikowana w specyfikacji technologicznej musi spełniać wymagania. Wymagane są bieżące pomiary i wyniki badań. Specyfikacji nie należy mylić z granicami kontroli, jakie reprezentują „głos procesu”.
PROCESY STABILNE – procesy będące pod kontrolą statystyczną. Zobacz podręcznik Statystyczna Kontrola Procesu.
STATYSTYCZNA KONTROLA – jest warunkiem procesu z którego wyeliminowano wszystkie specjalne przyczyny zmienności a gdzie pozostały jedynie przyczyny wspólne. Zobacz podręcznik Statystyczna Kontrola Procesu.
STOPIEŃ PRZEDŁOŻENIA – odnosi się do poziomu dowodów wymaganych do przedłożenia PPAP (zobacz PPAP, 4.1).
DOSTAWCY – zaopatrują w materiały produkcyjne lub w części produkcyjne lub zamienne, zespoły, obróbkę cieplną, spawani, malowanie, galwanizowanie lub inne usługi wykończeniowe bezpośrednio producenta wyrobów finalnych lub innych klientów wymagających tego dokumentu.
NARZĘDZIE – określone jest jako część urządzenia mechanicznego stosowanego w procesie, specyficzne dla komponentu lub podzespołu. Narzędzia (lub oprzyrządowanie) stosuje się w procesowych urządzeniach mechanicznych w celu przekształcania surowców w gotową część lub zespół.
WALIDACJA – potwierdzenie poprzez dostarczenie obiektywnych dowodów, że wymagania dla specyficznego zamierzonego użycia lub zastosowania zostały spełnione.
DANE ZMIENNE – są to dane ilościowe, gdzie pomiary stosuje się do analizy. Przykład zawiera średnicę łożyska w milimetrach, siłę zamykania drzwi w Newtonach, koncentrację elektrolitu w procentach lub moment łącznika w Nm.
WERYFIKACJA – jest to potwierdzenie poprzez dostarczenie obiektywnych dowodów, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania.
GWARANCJA - Zobacz Gwarancja Przedłożonej Części.


DELPHI Energia i systemy podwozi
notatka

Data: 07 marca 2006

Do: Zakładowi kierownicy jakości w Delphi

Od: Karen Mavrendes i Melissa Racine

Temat: Proces Zatwierdzania Części do Produkcji – Wydanie czwarte
W załączeniu znajdą Państwo kopię czwartego wydania PPAP, jakie wchodzi w życie przed 1 czerwca 2006. Dodatkowe kopie są dostępne poprzez Grupę Działania Przemysłu Samochodowego (www.aiag.org /).
Zmiany w wydaniu czwartym dążą do tego aby być bardziej gotowym na doskonalenie, nie ma wielkich przeskoków w stosunku do bieżących wymagań. Poniżej znajduje się skrót zmian wyższego szczebla.


 1. Aktualizacja wobec włączenia podejścia procesowego zorientowanego na klienta powiązanego z ISO/TS 16949:2002.

 2. Zestrojenie PPAP z podejściem procesowym ISO/TS 16949:2002, zawierające: zestrojenie porządku wymagań PPAP z rozwojem wyrobu branży motoryzacyjnej i procesem produkcji, włączenie przykładu diagramu przepływu procesu dla PPAP.

3. Usunięcie i relokacja Specyficznych Wymagań klienta do odpowiednich stron internetowych producentów wyrobu końcowego.

4. Aktualizacja wymagań producentów wyrobu końcowego –ciężarówek i przeniesienie ich do załącznika H. 1. Przegląd Gwarancji Przedłożonej Części w celu dostarczenia bardziej logicznego przepływu dla pól

pisujących część / projekt, ulepszenie zastosowania pól adresowych dostawcy dla międzynarodowych lokalizacji, zawarcie raportowania materiałowego w IMDS aby wskazać status raportowania.

 1. Aktualizacja specyficznych wymagań PPAP zawierająca: Raportowanie materiałów i wymagania identyfikacji polimerów w zapisie projektu, użycie wskaźnika Zdolności Procesu (Cpk i Ppk). Definicja i zatwierdzenie części katalogowych i definicja części czarnej skrzynki.

 2. Zmodyfikowane zawiadomienia klienta i wymagania dla przedłożenia w celu zestrojenia z wymaganiami producentów wyrobu końcowego (np. usunięcie 1.3.3 z trzeciego wydania PPAP).

 3. Sklasyfikowanie i uogólnienie Załączników C, D oraz E aby dopasować się do wymagań raportowania.

 4. Przegląd Załącznika dotyczącego Opon aby dopuścić specyfikacje zastosowania producentów wyrobu końcowego ora wyeliminować powielanie się z poprawkami już dopuszczonymi w wymaganiach PPAP.

 5. Reorganizacja i aktualizacja Załącznika F, aby podkreślić wagę Listy Kontrolnej dla Materiału Masowego

 6. Przegląd Słownika aby zapewnić spójność z aktualizacją.


Inne uwagi:


  • Znaczenie słowa „powinien” zmienione na zalecenie.

  • Czwarte wydanie może być stosowane przed oficjalna datą 01.06.2006.

  • Formularze z czwartego wydania, itd. dostępne w DaimlerChrysler 01.03.2006, w Fordzie i GM pod koniec marca.

  • Cpk, Ppk lepiej zestrojone z nowym podręcznikiem SPC.

  • Powiadomienie klienta wymagane jest przy każdej poczynionej zmianie, PPAP może lub nie musi być wymagany w zależności od zmiany. Włączając części typu czarna skrzynka, w historii zbyt wiele było problemów a nawet przypadków wycofania z rynku związanych ze zmianami, dlatego też stało się to wymaganiem. Klient pomaga dostawcy zanalizować zagrożenie związane z jakąkolwiek zmianą. Pomaga również w śladowości i określeniu przyczyn jeśli coś się wydarzy.

  • Podręcznik stara się skupić na rzeczywistej wartości dodanej dla klienta, usunięto brak wartości dodanej. Jest to największa zmiana, nie treść podręcznika.

  • PSW – Usunięto podpisanie funkcjonalnej partii próbnej; dodano pole Numeru Części w Organizacji, pytanie dotyczące IMDS; Deklaracja zawiera obecnie ilość części i godzin znaczącej partii produkcji.

  • Formularze są jedynie szablonami, można używać swoich własnych formularzy jeśli spełniają one wymagania.

  • Niepoprawny wydruk w PSW dla Ciężarówek, 19 kratek zamiast 18 będzie poprawiony.

  • Słowo „dostawca” zastąpiono słowem „organizacja”.

  • Czwarte wydanie PPAP będzie dostępne w wersji elektronicznej około 06.06.

  • Audyty ISO/TS niekoniecznie zastępują inne specyficzne dla danego klienta typy oceny. ISO/TS jest bardziej normatywną oceną systemu, spoglądając na podstawy jakie muszą być wdrożone nie koniecznie gwarantuje dobre części. Mogą być niezbędne inne i bardziej szczegółowe oceny. Zazwyczaj skłania do dostawców do słabych wyników. Jeśli dostawca wykonał i dostarczył dobre części wówczas dodatkowe oceny lub audity nie będą konieczne.

  • Stosowanie dostawcy z listy zatwierdzonych dostawców nie oznacza, że PPAP nie jest wymagany.

  • Przesunięcie z krótkoterminowych i długoterminowych zdolności opisu wskaźników, do opisu i w zamierzeniu rozróżnienie Cpk i Ppk.

Brak większych zmian dla Forda, Chryslera i GM CSR


Chrysler nowy system Powerway zostanie wdrożony 27.03.2006.
GM – klasyfikacja czasowa: wyeliminowano A, B, C, D, E. Obecnie są to: Odrzucony, Do Sprzedaży, Nie do sprzedaży, Zatwierdzony. Ilustracja pomaga pokazać w jaki sposób poprzednia klasyfikacja alfabetyczna będzie odpowiadać elementom Do Sprzedaży, Nie do sprzedaży.

- Zmieniono nazwę Formularza Czasowego – poprzednio GM1411, obecnie nazywany Formularzem PPAP GM 1411.


Pobieranie 1.57 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna