Procesja rezurekcyjna ranoPobieranie 30.22 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar30.22 Kb.
PROCESJA REZUREKCYJNA RANO
I. ADORACJA I POUCZENIE
Po przybyciu do Grobu pańskiego, Ksiądz Arcybiskup przez krótką chwilę adoruje Najświętszy Sakrament, a następnie okadza Go. Ksiądz Arcybiskup zwraca się do wiernych i pozdrawia ich słowami:
Abp: Chrystus zmartwychwstał.
W: Prawdziwie zmartwychwstał.
Następnie Ksiądz Arcybiskup poucza wiernych o znaczeniu procesji:
Abp: W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: „Weselcie się, zastępy Aniołów
w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo! Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa! Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu!” Posłuszni temu wezwaniu pójdziemy
w uroczystej procesji za Chrystusem Zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę
w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu
w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo niebios.


II. PRZEKAZANIE KRZYŻA I FIGURY ZMARTWYCHWSTAŁEGO
Ksiądz Arcybiskup bierze krzyż, na którego ramionach zawieszona jest czerwona stuła
i zwrócony twarzą do wiernych śpiewa trzykrotnie:
Abp: Zmartwychwstał z grobu Pan, alleluja.
W: Który za nas zawisł na drzewie krzyża, alleluja.
Po trzykrotnym śpiewie Ksiądz Arcybiskup wręcza krzyż ministrantowi, który udaje się na czoło procesji. Następnie Ksiądz Arcybiskup śpiewa:
Abp: Twoim zmartwychwstaniem Chryste, alleluja.
W: Radują się niebo i ziemia, alleluja.
Ksiądz Arcybiskup wręcza ministrantowi figurę zmartwychwstałego. Potem zwraca się do Najświętszego Sakramentu i śpiewa:
Abp: Niebo i ziemia się cieszą, alleluja.
W: Ze zmartwychwstania Twojego Chryste, alleluja.
Następnie Ksiądz Arcybiskup odmawia modlitwę:

Abp: Módlmy się.Boże, Ty co roku uweselasz nas obchodem Zmartwychwstania Pańskiego, spraw łaskawie, abyśmy sprawując doroczne uroczystości, stali się godnymi dostąpienia radości wiecznych. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

III. PROCESJA I WPROWADZENIE DO MSZY ŚWIĘTEJ
Ksiądz Arcybiskup otrzymuje welon naramienny, bierze monstrancję i wyrusza procesja ze śpiewem: Wesoły nam dzień lub Chrystus zmartwychwstan jest.

W procesji idą kolejno: krzyż z akolitkami, figura Zmartwychwstałego, feretrony, Kaszubki, ministranci, siostry zakonne, klerycy, księża koncelebrujący, kadzidło, Ksiądz Arcybiskup niosący Najświętszy Sakrament pod baldachimem, orkiestra, lud.

Po przybyciu do ołtarza Ksiądz Arcybiskup okadza Najświętszy Sakrament i odmawia następująca modlitwę:
Abp: Módlmy się.

Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, * aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
Ksiądz Arcybiskup błogosławi Najświętszym Sakramentem, po czym diakon chowa Go do tabernakulum. Ksiądz Arcybiskup udaje się na miejsce przewodniczenia i wprowadza wiernych do Mszy tymi, lub podobnymi słowami:
Abp: W drugiej Mszy Niedzieli Zmartwychwstania dziękujemy Bogu za nowe życie, którego źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa, naszego Zbawiciela. Razem z całym Kościołem śpiewajmy hymn uwielbienia.
Ksiądz Arcybiskup intonuje hymn:
Abp: Chwała na wysokości Bogu
W: A na ziemi pokój ludziom dobrej woli…

IV. KOLEKTA
Abp: Módlmy się.

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego * i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen.
Następuje Liturgia Słowa.


V. MODLITWA POWSZECHNA

WPROWADZENIE:
Abp: Do Boga, który swojego Syna, Jezusa Chrystusa, obdarza trium­fem zmartwychwstania
i chwały, zanośmy nasze modlitwy w in­tencjach Kościoła i wszystkich ludzi na ziemi.


KONKLUZJA:
Abp: Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu lu­dowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, aby mógł osiąg­nąć radość życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.


VI. MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Po rozdaniu Komunii wiernym śpiewa się hymn: Ciebie, Boga, wysławiamy. Po hymnie następuje modlitwa po Komunii.

VII. MODLITWA PO KOMUNII
Abp: Módlmy się.

Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia, otaczaj go nieustannie swoją opieką *
i doprowadź do chwały zmartwychwstania.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

VIII. UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Vczzzzzzzzzzzzvhcvzzvvbbh.zzzzzzzzzzzzczzf,zzzzzzzzzzzz]]zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzhczzzzzzzvhvvzzzzzzzbbh.czzzzf,zzzz]]zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzv

Abp: Pan z wa-mi. W. I z du-chem two-im.


Abp: Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego grzechu.
W: Amen.
Abp: Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego chwale.
W: Amen.
Abp: Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości, * niech sprawi abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej.
W: Amen.
Vcvzzzzzvzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzvzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzgzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzfzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzh.zzzz[

Abp: Niech was bło-go-sła-wi Bóg wszech-mo-gą-cy

Vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhz'zzzzzzzzzzzzzzzíhzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzíhczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhzz.zzzzzzzzzzzzzzfzzz,zzzzz]]zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhzz.zzzzzzzzhzz.zzzzzzzzzzzz]]zzzzzz

Oj-ciec i Syn i Duch Świę-ty. W: A-men.

Diakon rozsyła lud słowami:


BcvzzzzzzzzzzzgzzzzzzzzzzzzzzzzzgzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzgzzzzzzzzzzzzzzzzzzzgzzzzzzzzzzzzzgzzzzzzzzzzzzzzzzgzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzGhzzzzzzzzzzzzzzzh.zzzzzzzzzzzzzzgzzzzzzzzzzfzzzzzzzzzzGhzzzzzzzzzh.zzzzzz[zzzzzzzzzzzzzzzzzz

Dk: Idź-cie w po-ko-ju Chry-stu-sa, al-le-lu-ja,


zzzhzzzzzGkz&^%zzzzzzzzzzzzzfGhzzzzzzzyg.zz,zzzzz]]zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

al- le- lu- ja.

BzzzzzzzzzzzzzzzzzzzgzzzzzzzzzzgzzzzzzzzzzzzzzgzzzzzzzzzzzzgzzzzzzzzzgzzzzzzzzzzGhzzzzzzzzzzzh.zzzzzzzzgzzzzzfzzzzzzzGhzzzzzh.zzzzz[zhzzzGkz&^%zzzzzfGhzzzzyg.zz,zzzzzzzzzzz]]zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzW: Bo-gu niech bę-dą dzię-ki, al-le-lu-ja, al- le- lu-ja.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna