Produkcja i wykorzystanie biopaliwPobieranie 107.21 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar107.21 Kb.


Produkcja i wykorzystanie biopaliw

Program przedmiotu specjalizacyjnego

dla szkół i pozaszkolnych form kształcenia kursowego

osób dorosłych


Opracowanie programu:mgr inż. Barbara Pejka - Zespół Szkół Ogrodniczych w Bydgoszczy

dr inż. Magdalena Stawarz – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu

mgr inż. Elżbieta Tomczak - Zespół Szkół w Kowalu


Projekt nr PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140107

Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej”


zrealizowany ze środków Wspólnot Europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci

Brwinów – Nienburg 2008

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Dyrektor: Ryszard Winter

Partner zagraniczny: DEULA Nienburg

Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach projektu odpowiada wyłącznie jego Beneficjent: Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, publikacji i materiałów powstałych związku z realizacją projektu.

Recenzenci:

dr inż. Kazimierz Witosław

mgr inż. Ewa Marciniak - Kulka

Konsultacja metodologiczna:

mgr inż. Marek Rudziński

Opracowanie redakcyjne:

mgr inż. Małgorzata Pucek

Korekta językowa:

mgr Barbara Przybyszewska

Wydawca

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej, Brwinów 2008

Wstęp

4Szczegółowe cele kształcenia

5Podział materiału nauczania

7Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu

14Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia


16Literatura

17

1. Wstęp

Program kształcenia specjalizacyjnego i kursowego Produkcja i wykorzystanie biopaliw stwarza możliwość uzupełnienia kształcenia szkolnego lub zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności we wspomnianym zakresie tematycznym. Do zaproponowania takiego rozwiązania skłania coraz większe zainteresowanie tymi zagadnieniami w świecie, a szczególnie w Europie.

Zagrożenia związane z ocieplaniem klimatu wywierają rosnący wpływ na politykę energetyczną wysokorozwiniętych krajów. W niektórych z nich wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę, gdyż zasoby konwencjonalnych (nieodnawialnych) źródeł energii jakimi są paliwa kopalne, zmniejszają się w szybkim tempie.

Rozwój wykorzystania biopaliw na świecie kieruje się ku opracowaniu dochodowych technologii ich otrzymywania przy minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko i zapewnieniu większej dostępności. Biopaliwa mają największy, bo ponad 90% udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Głównym dostarczycielem surowców do produkcji biopaliw ma być rolnictwo. Wdrożenie tych paliw do powszechnego użytku ma wiele zalet np.: ochrona środowiska, ograniczenie uzależnienia od importu ropy, rewitalizacja słabnących obszarów wiejskich oraz możliwość zastosowania ich w aktualnie eksploatowanych silnikach.

Materiał nauczania i szczegółowe cele kształcenia zostały zawarte w siedmiu działach programowych:


 1. Znaczenie gospodarcze produkcji biopaliw

 2. Rośliny energetyczne – charakterystyka i technologie produkcji

 3. Opłacalność uprawy roślin na cele energetyczne

 4. Sposoby wykorzystania biopaliw

 5. Technologie produkcji energii z biopaliw

 6. Możliwości wykorzystania energii pochodzącej z innych odnawialnych źródeł

 7. Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej a rozwój energetyki korzystającej ze źródeł odnawialnych

Taka konstrukcja programu zapewnia stworzenie możliwości wielopłaszczyznowego zapoznania się z problematyką wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Szczególne znaczenie nadano w programie problematyce produkcji i wykorzystania biomasy. Produkcja materiałów, które mogą być poddawane dalszej przeróbce na cele energetyczne, stwarza dodatkowe możliwości w produkcji rolniczej, co ma szanse przyczynić się do rozwoju gospodarczego i społecznego na terenach wiejskich.

Program może być wykorzystywany w organizacji zajęć specjalizacyjnych we wszystkich zawodach związanych z produkcją i przetwarzaniem żywności, a także zagospodarowaniem terenów rolniczych.2. Szczegółowe cele kształcenia

W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: • zinterpretować podstawowe pojęcia dotyczące energii odnawialnej,

 • określić źródła energii odnawialnej,

 • określić cele, możliwości produkcji i wykorzystania biopaliw,

 • ocenić wpływ pozyskiwania energii z niekonwencjonalnych źródeł dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i Europy,

 • scharakteryzować wieloletnie i jednoroczne rośliny energetyczne,

 • scharakteryzować warunki klimatyczno-glebowe dla poszczególnych gatunków roślin energetycznych,

 • określić koszty związane prowadzeniem plantacji wybranej rośliny na cele energetyczne,

 • sporządzić kalkulację opłacalności produkcji biomasy,

 • porównać opłacalność produkcji biomasy z różnych roślin energetycznych,

 • rozróżnić biopaliwa: stałe, ciekłe i gazowe,

 • sklasyfikować biopaliwa ze względu na źródło pochodzenia,

 • rozpoznać rodzaje biokomponentów,

 • zinterpretować definicje poszczególnych nośników energii: biogaz, bioetanol, biodiesel,

 • określić gospodarcze i ekologiczne korzyści z produkcji biopaliw,

 • zidentyfikować ograniczenia i zagrożenia związane z produkcją biopaliw,

 • określić rodzaje procesów wytwarzania energii z biomasy,

 • scharakteryzować przebieg procesu spalania,

 • dobrać kotły/piece do rodzaju spalanej biomasy,

 • scharakteryzować przebieg procesu gazyfikacji,

 • scharakteryzować przebieg procesu pirolizy,

 • scharakteryzować przebieg procesu kogeneracji,

 • scharakteryzować przebieg procesu ekstrakcji,

 • określić rodzaje procesów biochemicznych,

 • wyjaśnić zasadę funkcjonowania biogazowi,

 • określić warunki powstawania biogazu,

 • scharakteryzować inne niż biopaliwa odnawialne źródła pozyskiwania energii,

 • określić znaczenie gospodarcze energii wody,

 • scharakteryzować poszczególne rodzaje elektrowni wodnych,

 • scharakteryzować źródła energii geotermalnej,

 • określić znaczenie wykorzystania energii pochodzącej z wnętrza ziemi w gospodarce,

 • scharakteryzować działanie pompy ciepła na przykładzie pompy tłokowej,

 • ustalić słabe i mocne strony geotermii,

 • określić znaczenie gospodarcze aeroenergetyki,

 • scharakteryzować zasady działania siłowni wiatrowej,

 • zinterpretować pojęcie helioenergetyki,

 • określić znaczenie gospodarcze energii słońca,

 • wyjaśnić istotę działania kolektorów słonecznych,

 • określić korzyści pozyskiwania energii słonecznej,

 • określić korzystne warunki lokalizacji elektrowni korzystających ze źródeł odnawialnych na terenie kraju,

 • porównać efektywność ekonomiczną energii pozyskiwanej z różnych źródeł,

 • skorzystać ze źródeł doradczo-finansowych przy planowaniu inwestycji energetycznych,

 • określić możliwości uprawy roślin energetycznych,

 • określić stan produkcji biopaliw w Polsce,

 • określić kraje UE, w których produkcja biopaliw jest najbardziej rozwinięta,

 • określić udział poszczególnych źródeł energii odnawialnej w gospodarce energetycznej Polski i Unii Europejskiej,

 • scharakteryzować problemy zakładów produkujących biopaliwa,

 • ocenić zakłady produkujące biopaliwa , stosując kryterium ekonomiczne i ekologiczne,

 • ocenić znaczenie zakładów produkujących energię wykorzystujące różne źródła,

 • wyszukać źródła prawa decydujące o rozwoju energetyki korzystającej ze źródeł odnawialnych,

 • odszukać zapisy w krajowych i europejskich programowych dokumentach strategicznych określające kierunki rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne,

 • zidentyfikować programy i projekty wspierające rozwój inwestycji produkujących energię ze źródeł odnawialnych,

 • opracować zestaw problemów i pytań w celu skorzystania z usług instytucji wspierających finansowo lub z doradztwa technologicznego.

3. Podział materiału nauczania

Lp.

Dział nauczania

Proponowana liczba godzinZnaczenie gospodarcze produkcji biopaliw

4
Rośliny energetyczne – charakterystyka i technologie produkcji

16
Opłacalność uprawy roślin na cele energetyczne

4
Sposoby wykorzystania biopaliw

8Technologie produkcji energii z biopaliw

12Możliwości wykorzystania energii pochodzącej z innych odnawialnych źródeł

10
Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej a rozwój energetyki korzystającej ze źródeł odnawialnych

6

Razem

60

Proponuje się, aby przedmiot specjalizacyjny Produkcja i wykorzystanie biopaliw, realizowany był w czwartej klasie technikum czteroletniego, ostatniej (drugiej lub trzeciej z zależności od czasu trwania cyklu kształcenia) klasie zasadniczej szkoły zawodowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Harmonogram realizacji zajęć w kształceniu kursowym należy dostosować do podziału materiału nauczania, zaproponowanego dla programu.


I. ZNACZENIE GOSPODARCZE PRODUKCJI BIOPALIWMateriał nauczania


SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA(po zakończeniu procesu kształcenia uczeń powinien umieć)

 • Energia odnawialna, biomasa, biopaliwa.

 • Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska naturalnego.

 • Znaczenie gospodarcze pozyskiwania energii z biopaliw.

 • zinterpretować pojęcia: energia odnawialna, biomasa, biopaliwo,

 • określić źródła energii odnawialnej,

 • określić cele, możliwości produkcji i wykorzystania biopaliw,

 • wyjaśnić znaczenie wykorzystania energii odnawialnej w ochronie środowiska naturalnego,

 • ocenić wpływ pozyskiwania energii z niekonwencjonalnych źródeł dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i Europy,
 1. ROŚLINY ENERGETYCZNE – CHARAKTERYSTYKA I TECHNOLOGIE PRODUKCJI
 • Definicja i klasyfikacja roślin energetycznych.

 • Charakterystyka najważniejszych gatunków roślin energetycznych na cele grzewcze:

  • wierzba energetyczna

  • ślazowiec pensylwański

  • topola

  • miskant

 • Charakterystyka najważniejszych gatunków roślin uprawianych na cele paliwowe:

  • rzepak

  • kukurydza

  • ziemniaki

 • Zasady uprawy wybranych roślin na cele energetyczne.

 • wyjaśnić definicję rośliny energetycznej,

 • scharakteryzować wieloletnie i jednoroczne rośliny energetyczne,

 • dokonać podziału roślin energetycznych ze względu na przeznaczenie,

 • określić cechy roślin energetycznych,

 • rozpoznać charakteryzowane rośliny energetyczne,

 • określić zasady uprawy poszczególnych roślin na cele energetyczne:

  • scharakteryzować warunki klimatyczno-glebowe dla poszczególnych gatunków roślin energetycznych,

  • zaplanować uprawę roli,

  • dobrać odpowiedni termin i technikę siewu/ sadzenia,

  • zaproponować zabiegi pielęgnacyjne,

  • wybrać odpowiednią technikę zbioru dla charakteryzowanych roślin,

 • Technologia uprawy innych roślin rolniczych na cele energetyczne:

  • zboża

  • buraki cukrowe

  • rzepik, słonecznik

  • len

  • soja

  • trawy

  • gorczyca

 • scharakteryzować warunki klimatyczno-glebowe dla poszczególnych gatunków roślin,

 • zaplanować uprawę roli,

 • dobrać termin i technikę siewu/ sadzenia,

 • zaproponować zabiegi pielęgnacyjne,

 • ustalić technikę zbioru dla charakteryzowanych roślin.

III. OPŁACALNOŚĆ UPRAWY ROŚLIN NA CELE ENERGETYCZNE
 • Koszty uprawy.

 • Opłacalność uprawy roślin na cele energetyczne.

 • Warunki podejmowania decyzji produkcyjnych związanych z uprawą roślin na cele energetyczne.

 • Sporządzić kalkulację kosztów uprawy plantacji określonej rośliny na cele energetyczne,

 • przeanalizować koszty zakładania plantacji na przykładzie wybranej rośliny,

 • wykonać kalkulację opłacalności produkcji biomasy na przykładzie uprawy określonej rośliny,

 • porównać opłacalność produkcji biomasy z różnych roślin energetycznych,

 • dobrać opłacalny ekonomicznie kierunek produkcji roślin energetycznych do warunków gospodarstwa.
 1. SPOSOBY WYKORZYSTANIA BIOPALIW
 • Klasyfikacja biopaliw.

 • Charakterystyka nośników energii dla poszczególnych rodzajów biopaliw.

 • Wykorzystanie biopaliw stałych.

 • Wykorzystanie biopaliw płynnych.

 • Wykorzystanie biopaliw gazowych.
 • dokonać podziału biopaliw ze względu na stan skupienia,

 • rozróżnić biopaliwa: stałe, ciekłe i gazowe,

 • sklasyfikować biopaliwa ze względu na źródło pochodzenia,

 • określić przykłady biopaliw z uwzględnieniem źródła pochodzenia,

 • określić rodzaje nośników energii dla poszczególnych rodzajów biopaliw,

 • zdefiniować różne rodzaje paliw pochodzenia organicznego,

 • rozpoznać rodzaje biokomponentów,

 • zinterpretować definicje poszczególnych nośników energii: biogaz, bioetanol, biodiesel,

 • scharakteryzować zastosowanie nośników energii,

 • określić gospodarcze i ekologiczne korzyści z produkcji biopaliw,

 • zidentyfikować ograniczenia i zagrożenia związane z produkcją biopaliw,

 • ocenić możliwości zastosowania biodiesla do napędu nowoczesnych silników.

V. TECHNOLOGIE PRODUKCJI ENERGII Z BIOPALIW
 • Technologie wykorzystania biomasy w procesach:

  • spalania,

  • gazyfikacji,

  • pirolizy,

  • kogeneracji,

  • ekstrakcji,

  • biochemicznych,

   • fermentacji alkoholowej,

   • estryfikacji,

   • fermentacji metanowej.

 • Technologia produkcji biogazu.

 • Technologia produkcji biodiesla.

 • Technologia produkcji bioetanolu.

 • określić rodzaje procesów wytwarzania energii z biomasy,

 • zidentyfikować fazy procesu spalania,

 • scharakteryzować przebieg procesu spalania,

 • dobrać kotły/piece do rodzaju spalanej biomasy,

 • scharakteryzować przebieg procesu gazyfikacji,

 • scharakteryzować przebieg procesu pirolizy,

 • scharakteryzować przebieg procesu kogeneracji,

 • scharakteryzować przebieg procesu ekstrakcji,

 • określić rodzaje procesów biochemicznych,

 • wyjaśnić proces fermentacji alkoholowej,

 • wyjaśnić proces estryfikacji,

 • wyjaśnić proces fermentacji metanowej,

 • określić produkty finalne powstające w procesach wytwarzania energii z biomasy,

 • wyjaśnić zasadę funkcjonowania biogazowi,

 • określić warunki powstawania biogazu,

 • scharakteryzować proces powstawania biodiesela,

 • scharakteryzować proces powstawania bioetanolu,

VI. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII POCHODZĄCEJ Z INNYCH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
 • Energia wody i hydroenergetyka.

 • Energia wnętrza Ziemi i geotermia.

 • Energia wiatru i aeroenergetyka.

 • Energia Słońca i helioenergetyka.

 • Ekonomika korzystania z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 • Doradztwo i wsparcie rozwoju energetyki wykorzystującej źródła odnawialne.

 • scharakteryzować inne niż biopaliwa odnawialne źródła pozyskiwania energii,

 • zinterpretować pojęcie hydroenergetyki,

 • określić znaczenie gospodarcze energii wody,

 • scharakteryzować poszczególne rodzaje elektrowni wodnych,

 • scharakteryzować działanie elektrowni wodnej,

 • określić wady i zalety hydroenergetyki,

 • zdefiniować pojęcie energii geotermicznej,

 • scharakteryzować źródła energii geotermalnej,

 • określić znaczenie wykorzystania energii pochodzącej z wnętrza ziemi w gospodarce,

 • scharakteryzować działanie pompy ciepła na przykładzie pompy tłokowej,

 • ustalić słabe i mocne strony geotermii,

 • zdefiniować pojecie energii wiatrowej,

 • określić znaczenie gospodarcze aeroenergetyki,

 • scharakteryzować zasady działania siłowni wiatrowej,

 • określić szanse i zagrożenia jakie niesie rozwój elektrowni wiatrowych,

 • zinterpretować pojęcie helioenergetyki,

 • określić znaczenie gospodarcze energii słońca,

 • wyjaśnić istotę działania kolektorów słonecznych,

 • określić korzyści pozyskiwania energii słonecznej,

 • określić korzystne warunki lokalizacji elektrowni korzystających ze źródeł odnawialnych na terenie kraju,

 • porównać efektywność ekonomiczną energii, pozyskiwanej z różnych źródeł,

 • skorzystać ze źródeł doradczo-finansowych przy planowaniu inwestycji energetycznych.

VII. POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ A ROZWÓJ ENERGETYKI KORZYSTAJĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
 • Zasoby energii odnawialnej w Polsce.

 • Możliwości uprawy roślin na cele energetyczne w Polsce.

 • Produkcja biopaliw w Polsce.

 • Produkcja biopaliw w Unii Europejskiej.

 • Charakterystyka zakładów produkujących energię wykorzystujących źródła odnawialne.

 • Znaczenie gospodarcze energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w Polsce i UE.

 • określić możliwości uprawy roślin energetycznych,

 • scharakteryzować na podstawie map tematycznych i innych źródeł informacji:

  • zasoby wód geotermalnych,

  • obszary dużych różnic spadku wód,

  • obszary o warunkach korzystnych dla rozwoju aeroenergetyki,

  • możliwości rozwoju energetyki solarnej,

 • określić stan produkcji biopaliw w Polsce,

 • ustalić kraje UE, w których produkcja biopaliw jest najbardziej rozwinięta,

 • określić udział poszczególnych źródeł energii odnawialnej w gospodarce energetycznej Polski i Unii Europejskiej,

 • scharakteryzować problemy zakładów produkujących biopaliwa,

 • ocenić zakłady produkujące biopaliwa, stosując kryterium ekonomiczne i ekologiczne,

 • ocenić znaczenie zakładów produkujących energię wykorzystujące różne źródła,

 • Bezpieczeństwo energetyczne kraju.

 • Podstawy prawne rozwoju energetyki korzystającej ze źródeł odnawialnych, w tym energii biomasy.

 • Programy strategiczne a rozwój energetyki korzystającej ze źródeł odnawialnych.

 • Programy wspierające rozwój energetyki korzystającej ze źródeł odnawialnych.

 • Finansowanie i doradztwo technologiczne w rozwoju energetyki korzystającej ze źródeł odnawialnych.

 • określić warunki bezpieczeństwa energetycznego kraju,

 • określić i wyszukać źródła prawa decydujące o rozwoju energetyki korzystającej ze źródeł odnawialnych,

 • odszukać zapisy w krajowych i europejskich programowych dokumentach strategicznych określające kierunki rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne,

 • zidentyfikować programy i projekty wspierające rozwój inwestycji produkujących energię ze źródeł odnawialnych,

 • opracować zestaw problemów i pytań w celu skorzystania z usług instytucji wspierających finansowo lub z doradztwa technologicznego.


4. Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu

 1. Znaczenie gospodarcze produkcji biopaliw

Ten dział powinien być przeznaczony przede wszystkim na poznanie istoty wykorzystywania biopaliw i energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Metody zastosowane w aranżacji sytuacji dydaktycznych na zajęciach powinny sprzyjać analizowaniu danych, porównywaniu, właściwym rozumieniu pojęć i mechanizmów oraz wnioskowaniu. Metody, które powinny być zastosowane to metaplan, dyskusja, analiza przypadku. Dla atrakcyjnego opanowania zestawu pojęć i definicji można wykorzystać grę dydaktyczną.


 1. Rośliny energetyczne – charakterystyka i technologie produkcji

Najodpowiedniejsze metody pracy w tym dziale to metoda projektów i metoda tekstu przewodniego. Ze względu na duży zakres tematyczny dotyczący charakterystyki uprawianych roślin energetycznych uzasadnione jest zaktywizowanie uczniów poprzez zaproponowanie im opracowania charakterystyki i technologii produkcji wybranej rośliny energetycznej, aby na jej przykładzie poznać uwarunkowania towarzyszące takiemu działaniu. Zatem cele kształcenia w zakresie umiejętności będą kształtowane w pracy grupowej, na wybranym przykładzie rośliny energetycznej, a cele poznawcze, podczas prezentacji poszczególnych projektów. Zarówno w pracy grupowej, jak i inicjującej projekty oraz podczas prezentacji będą kształtowane i prezentowane pożądane postawy.


 1. Opłacalność uprawy roślin na cele energetyczne

Na realizację tego działu przeznaczono mało godzin. Jednak umiejętności, które powinny być tu ukształtowane mają duże znaczenie. Odpowiednie będą tutaj metody analityczne i ćwiczenia. Konieczne będzie korzystanie z różnych źródeł informacji, analiza i ocena tych informacji i ich porównywanie. Na tej podstawie możliwe będzie można podejmować optymalne i odpowiedzialne decyzje.


 1. Sposoby wykorzystania biopaliw

W tym dziale należy opanować dość pokaźną ilość nowej wiedzy. Połączyć tę wiedzę z umiejętnościami ekologicznymi, chemicznymi i fizycznymi. Wskazać perspektywy związane z ewolucją technologii w energetyce. Dobrą strategią aktywizującą uczniów będzie zastosowanie metody tekstu przewodniego. Dzięki temu uczniowie w zorganizowany sposób zgromadzą niezbędne informacje i opracują je kontekstowo. Pomocne również będzie zastosowanie metod porządkujących informacje, takich jak mapa mentalna, labirynt podejmowania decyzji, itp. Dla utrwalenia klasyfikacji biopaliw warto zadbać o właściwą wizualizację.


 1. Technologie produkcji energii z biopaliw

Technologie związane z produkcją energii z biopaliw wymuszają zastosowanie takich metod i technik nauczania, które sprzyjają projektowaniu, logice myślenia, podejmowaniu decyzji i tworzeniu algorytmów postępowania. Wskazane będzie stosowanie bogatego materiału poglądowego w postaci folderów plansz, fotografii, czy filmów. W grupach o wyższym stopniu samodzielności można zastosować metodę projektów. Uczniowie mniej samodzielni powinni być prowadzeni przez nauczyciela w dyskusji przeplatanej ćwiczeniami.


 1. Możliwości wykorzystania energii pochodzącej z innych odnawialnych źródeł

Ze względu na konieczność analizy kilku kierunków wykorzystania energii i mały przydział godzin na opanowanie celów umieszczonych w dziale, najlepszą metodą na zgromadzenie i zaprezentowanie potrzebnych informacji jest metoda projektów. Należy tak zmotywować uczniów pracujących w grupach projektowych, aby opracowali i w atrakcyjny, wizualizowany sposób zaprezentowali wykorzystanie energii ze wskazanego źródła. Projekty powinny być silnie ustrukturyzowane, a także integrować wiedzę z różnych dziedzin (przedmiotów nauczania).


 1. Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej a rozwój energetyki korzystającej ze źródeł odnawialnych

W tym dziale należy zadbać o zastosowanie metod analitycznych sprzyjających pracy z dokumentem programowym, rocznikiem statystycznym, aktem prawnym, mapą, itp. Praca ta musi być odpowiednio zorganizowana, tzn. konieczne będzie opracowanie kart pracy dla uczniów, które będą zawierały instrukcje wykonania ćwiczeń i polecenia ćwiczeniowe.
Uwagi dotyczące kształcenia kursowego

Jeżeli program będzie wykorzystywany do organizowania kształcenia kursowego to zmieni się podejście do zastosowanych metod. Osoby dorosłe trudniej zmotywować do aktywności. Należy tak zaplanować zajęcia, aby umożliwić najlepsze wykorzystanie wykładów. Podczas ich wygłaszania należy stosować prezentacje multimedialne, pokazywać fragmenty filmów, demonstrować naturalne okazy, analizować schematy poglądowe. Taki sposób prezentacji treści pozwoli na komunikowanie się z odbiorcami z wykorzystaniem różnych kanałów sensorycznych, co wpływa na podwyższenie skuteczności edukacji i zwiększenie stopnia zapamiętywania przekazywanych informacji.5. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia
Podczas realizacji zajęć w edukacji szkolnej, należy oceniać zgodnie z przyjętymi w szkole przedmiotowym systemem oceniania dla przedmiotów zawodowych. Warunkiem koniecznym jest poinformowanie uczniów o wymaganiach programowych. Wymagania te można opracować, wykorzystując zaproponowane cele szczegółowe. Staną się one wymaganiem programowym, jeżeli zostaną wzbogacone o kryterium wykonalności.

Do tak skonstruowanych wymagań wskazane jest zaprojektowanie kilku narzędzi pomiaru dydaktycznego w postaci testów sprawdzających wiedzę i umiejętności. Aby skutecznie sprawdzić poziom opanowanych umiejętności, w projektowanych zadaniach należy zastosować jako materiał do wnioskowania i podejmowania decyzji tabele, fotografie, schematy, itp.

Ocenianie kształtujące oparte będzie o zaprojektowane ocenianie projektów edukacyjnych i wiele zestawów pojedynczych zadań sprawdzających poszczególne umiejętności. Podczas prowadzonej ewaluacji wskazane jest wykorzystywanie list kontrolnych do prowadzenia samooceny przez uczniów.
Uwagi dotyczące kształcenia kursowego
W czasie trwania kursu proponuje się dla każdego z uczestników listę kontrolną opanowanej wiedzy i umiejętności, która pozwoli kierunkowo monitorować postępy w tym zakresie.

Na podsumowanie, w tym typie kształcenia, możliwe jest zorganizowanie pisemnego egzaminu końcowego sprawdzającego opanowaną wiedzę i umiejętności.6. Literatura


 1. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. Materiały szkoleniowe. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2007

 2. Bujoczek K.: Z pola do żarówki. Top Agrar Polska, Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 01/2009

 3. Dach J.: Niewyczerpywalne źródło energii. Top Agrar Polska, Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 11/2008

 4. Fotyma M., Kryński K., Kuś J.: Technologie produkcji roślinnej. Wydawnictwo Hortpress, Warszawa 2006

 5. Gołebiowski S., Janowicz L.: Kolektory słoneczne. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 2008

 6. Grzybek A., Tomiczek A., Umeda J.: Biomasa szansą dla kraju – jak ją wykorzystać? – Wokół energetyki, 4/2004

 7. Janowicz L.: Biogaz rolniczy. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Minikowo 2008

 8. Jasińska Z., Kotecki A. (red.): Szczegółowa uprawa roślin. Tom I i II. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003

 9. Kłosowski R.: Alternatywne kierunki produkcji rolniczej – wierzba. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 2007

 10. Materiały konferencyjne. 3 Regionalne Forum Energetyki Odnawialnej. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 2007

 11. Matyka M.: Koszty założenia plantacji roślin uprawnych na cele energetyczne. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2/2008

 12. Monitor Polski 05.53.731. Raport określający cele w zakresie wokół energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w Polsce w latach 2005-2014

 13. Ochmańska M., Jaroszewski J.: Rodzaje biomasy i możliwości jej wykorzystania. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 2006

 14. Szeptycki A.: Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007. Instytut Budownictwa, Melioracji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, 2007

 15. Ustawa o biokomponentach i biopaliwach z dnia 25 sierpnia 2006, z późniejszymi zmianami

 16. www.agroenergetyka.p

 17. www.biomasa.org/

 18. www.biowat.pl/rosliny_energetyczne.php

 19. www.ekoenergia.pl

 20. www.gigawat.net.pl/article/view/668

 21. www.kpodr.pl/roslinna/inne/energia_z_pola.php

 22. www.kpodr.pl/roslinna/inne/miskant_olbrzymi_odnawialne_zrodlo_energii.php

 23. www.kpodr.pl/srodowisko/inne/biogaz.php

 24. www.kpodr.pl/srodowisko/inne/cieplo_z_roslin.php
Pobieranie 107.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna