Prof dr hab. Janusz SobońPobieranie 207.6 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar207.6 Kb.
  1   2   3
Dorobek Naukowy pracowników Zakładu Finansów i Marketingu
prof. dr hab. Janusz Soboń


Rok 2010

1.

Soboń J. (współautor): Podstawy organizacji i zarządzania pracą (wybrane zagadnienia), Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis Uniwersity, Nowy Sącz 2010.

Soboń J.: Fundamentals of organization and management of work(selected issues)streszczenie: w publikacji ukazano znaczenie organizacji i zarządzania w działalności jednostki i zespołów ludzkich, a w szczególności ich funkcjonowanie w procesie pracy. Przedmiotem rozważań jest również racjonalizacja zachowań indywidualnych i społecznych, kształtowanie środowiska naturalnego z usprawnieniem struktur i systemu społeczno – gospodarczego.

summary: in the publication are shown the importance of organization and management of business units and teams of people, particularlytheir functioning in the work process. Essentially, there is also the rationalization of individual behavior and social environmentshaping structures and improvement of the socio - economic development.

słowa kluczowe: organizacja pracy, zarządzanie, przedsiębiorstwo, personel.

key words: the organization of the work, management, enterprise, staff.

2.

Soboń J. (współautor): Decentralizacja, rozwój lokalny i gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Biznesu – National – Louis Uniwersity, Nowy Sącz 2010.

Soboń J.: Decentralization, local development and financial management of local government unitsstreszczenie: w publikacji przedstawiono decentralizację jako układ organizacyjno-finansowy władzy publicznej, nierozerwalnie związany z rozwojem instytucji samorządu terytorialnego. Na uwagę zasługują omawiane zagadnienia z zakresu podziału kompetencji, obowiązków i zadań między władze państwowe i samorządowe, określenie zakresu władztwa podatkowego według poszczególnych szczebli władz publicznych, określenie zasad zasilania finansowego poszczególnych szczebli władz publicznych.

summary: publication presents the decentralization as an organizational andfinancial system of public authority, inextricably linked with the development of institutions of local government. Especially noteworthy are discussed issues of division of powers, duties and responsibilities between the state and local authorities, to determine the scope of the power of the tax according to the different levels of public authorities to regulate the financial powerof different levels of public authorities.

słowa kluczowe: samorząd terytorialny, podatki, dochody własne, finanse.

key words: territorial council, taxes, own earnings, finances.

3.

Soboń J. (współautor): New management formula – Corporate Social Responsibility (selected issuses), WSB-NLU & INSTITUTE OF UKRAINIAN – POLISH COOPERATION, Warszawa 2010.

streszczenie: Nieustannie zmieniające się otoczenie wymusza na współczesnym przedsiębiorstwie wprowadzanie określonych zmian w sposobach działania i koncepcjach zarządzania. Powinny one pomóc firmom w osiągnięciu sukcesu w obecnej rzeczywistości. W publikacji ukazano koncepcje społecznej odpowiedzialności organizacji jako połączenie ekonomicznej i moralnej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

summary: Constantly changing environment forces the introduction of the modern enterprise specific changes in the mode of operation andmanagement concepts. They should help companies achieve success in the current reality. The paper illustrated the conceptsof social responsibility organization as a combination of economic and moral responsibility of the company.

słowa kluczowe: zarządzanie, współczesne przedsiębiorstwa, społeczne koncepcje, strategie.

key words: management, present enterprises, social conceptions, strategies.

4.

Soboń J. (współautor): Podatki i opłaty lokalne w zarządzaniu uzdrowiskowymi podmiotami turystycznymi, Eine Verhandlung und Studien Europäischer Akademie der Naturwissenschaften, Hannover 2010.

Soboń J.: Local taxes and fees in the management of tourist operatorsstreszczenie: istotą lokalnej polityki zarządzania uzdrowiskowymi podmiotami turystycznymi jest kształtowanie systemu podaży turystycznej, co powinno mieć swoje przełożenie w kreowaniu wyrazistego wizerunku obszaru recepcyjnego. W publikacji przedstawiono wpływ podatków i opłat lokalnych na rozwój uzdrowisk, zwrócono również uwagę na znaczenie wykorzystywania projektów i wzorców rozwoju turystyki wskazanych w strategiach rozwoju na poziomie lokalnym.

summary: essence of management policy uzdrowiskowymi local touristoperators supply system is to develop tourism, which should have their ratio in the creation of an expressive image of the receptionarea. This paper presents the impact of local taxes and fees on the development of spas, also highlighted the importance of usingdesigns and patterns identified in the development of tourismdevelopment strategies at local level.

słowa kluczowe: uzdrowiska, zarządzanie, opłaty lokalne, rozwój.

key words: health resorts, management, local payments, development.

5.

Soboń J. (współautor): Wybrane problemy współczesnego zarządzania, INSTITUTE OF UKRAINIAN – POLISH COOPERATION, Kijów 2010.

Soboń J.: Selected problems of modern managementstreszczenie: w publikacji ukazano warunki funkcjonowania współczesnej organizacji, a także na: zarządzanie w warunkach ryzyka i niepewności, zarządzanie w warunkach internacjonalizacji, działania strategiczne, taktyczne i operacyjne w różnych sferach funkcjonowania organizacji.

summary: conditions shown in the publication of the functioning of modernorganizations, as well as: management in conditions of risk and uncertainty management in terms of internationalization, strategicoperations, tactical and operational in various areas of the organization.

słowa kluczowe: zarządzanie organizacje, działania strategiczne, ryzyko.

key words: the management organizations, strategic workings, risk.

6.

Soboń J.: CSR koncept as a new responsible management formula, (w): Dudzik-Lewicka I., Howaniec H., Wszkielewicz W. (red.) Uwarunkowania rozwoju, koncepcje i metody zarządzania organizacjami, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2010.

streszczenie: społeczna odpowiedzialność biznesu staje się nową formułą zarządzania, opartą na filozofii budowania właściwych relacji firmy nie tylko z akcjonariuszami i właścicielami, ale z całym otoczeniem zewnętrznym. Postępująca globalizacja i połączona z tym unifikacja tradycyjnych narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej zwróciły uwagę menedżerów na tzw. miękkie metody zarządzania. Celem niniejszego artykułu jest ogólne przedstawienie istoty CSR, jako formuły mogącej stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

summary: corporate social responsibility becomes a new managementformula, based on the philosophy of building appropriatebusiness relationships not only with shareholders and owners, butwith all the external environment. Increasing globalization and theunification combined with the traditional tools of competitive advantage drew attention to the so-called managers. Softmanagement methods. The purpose of this paper is an overview of the nature of CSR, as a formula that could constitute a competitive advantage to companies.

słowa kluczowe: konkurencyjność przedsiębiorstwa, globalizacja, zarządzanie.

key words: the competitiveness of the enterprise, globalizacja, management.

7.

Soboń J.: (współautor): Wpływ kryzysu finansowego na gospodarkę polską – kierunki reform i perspektywy wzrostu, (w): Libanoeska E., Michałków I., Novikov W., Siroić Z., Stiepanow A. (red.) Społeczno-ekonomiczne problemy transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Społeczne Towarzystwo Polska-Ukraina, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut demografii i Badań Społecznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Rosyjski Uniwersytet Kooperacji, ISBN 83-89884-73-9, Warszawa-Kijów-Moskwa 2010.

Soboń J.: Impact of financial crisis on the Polish economy - the directions of reforms and growth prospectsstreszczenie: jednym z podstawowych zagrożeń wzrostu gospodarczego wciąż pozostaje rozwój sytuacji w największych gospodarkach światowych. Obecnie wielu ekonomistów wskazuje na liczne ryzyka związane z oczekiwaniami szybkiego i trwałego wzrostu gospodarczego w świecie. Wiele będzie zależało od efektywności wprowadzanych pakietów stymulacyjnych, szybkości poprawy perspektyw wzrostu w gospodarce światowej, jak również skali ograniczenia konsumpcji i zmniejszania zadłużenia przez gospodarstwa domowe. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na kierunki reform i perspektywy oraz konieczność szybkiej odbudowy popytu inwestycyjnego jako motoru wzrostu gospodarczego Polski.

summary: one of the main threats of economic growth remains the developments in the world's largest economies. Today, manyeconomists identified numerous risks associated with the expectations of rapid and sustained economic growth in the world. Much will depend on the effectiveness of stimulus packages introduced, the rate of growth prospects in the global economy, as well as the scale of reductions in consumption and reduction of debt by households. The publication highlighted thetrends and prospects for reform and the need for rapid recoveryof investment demand as an engine of economic growth Polish.

słowa kluczowe: kryzys finansowy, gospodarka, reformy.

key words: financial crisis, economy, reforms.

8.

Soboń J., (współautor): Instruments finance by the regional Policy, (w): Zioło Z., Rachwał T. (red.) Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne Nr 15, ISBN 978-83-7271-639-2, Warszawa-Kraków 2010.

streszczenie: aby polityka regionalna mogła być skutecznie prowadzona potrzebne są odpowiednie instrumenty finansowe - z jednej strony systemy planowania, a z drugiej narzędzia za pomocą których organy administracji państwowej mogą te cele osiągać. W publikacji przedstawiono te bodźce finansowe, które mają charakter wspierający w stosunku do celowych i pożądanych działań na rzecz lepszego zagospodarowania regionów.

summary: that regional policy could be effectively carried out are neededfinancial instruments - on the one hand planning systems, andother tools through which government agencies can achievethese goals. The publication presents the financial incentives thatare supporting in relation to the target and the desired action for better land-use regions.

słowa kluczowe: polityka regionalna, instrumenty finansowe, systemy planowania.

key words: regional politics, financial instruments, the systems of the planning.

9.

Soboń J.: Finance reform of The European Union 2014-2020, Vilnius, Lithuania: The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010, Vilnius Gedimanas Technical University In Vilnius, ISSN 2029-4441, Vilnius 2010.

streszczenie: Unia Europejska pracuje nad reformą swych finansów. Trudna debata dotyczyć będzie siedmioletniego planu finansowego, aż do roku 2020. Dlatego budżet na lata 2014-2020 musi być traktowany jako instrument finansowy do realizacji celów strategicznych Unii Europejskiej. Takie podejście będzie wymagało większej koncentracji środków i bardziej zintegrowanego podejścia. W publikacji ukazano m.in. działania Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności, rolnictwa. W ramach opisywanych zagadnień zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia efektywności polityki spójności, ale również na to, co można jeszcze zrobić, aby te politykę usprawnić.

summary: The European Union is working to reform its finances. The difficultdebate will cover a seven-year financial plan until 2020.Therefore, the budget for 2014-2020 must be treated as a financial instrument to achieve the strategic objectives of the European Union. Such an approach will require a greater concentration of resources and a more integrated approach. In the illustrated publications including European Union action in the field of cohesion policy, agriculture. As part of the describedissues highlighted the need to increase the effectiveness ofcohesion policy, but also on what can be done to improve thesepolicies.

słowa kluczowe: budżet, reforma finansów, cele strategiczne, Unia Europejska.

key words: budget, the reform of finances, strategic aims, European Union.

Rok 2009Soboń J., Sirojć Z. SOCIALSCIECES, Klaipeda University 2009, s 74-77

IN GLOBAL WORLD; POSSIBILITIES CHALLENGES AND PERSECTIVES

streszczenie: W artykule szczegółowo dokonano analizy problemów związanych z zarządzaniem kapitałem społecznym.. Autorzy dokonali również prezentacji, w jaki sposób zarządza się kapitałem społecznym w przedsiębiorstwie.

summary: The article analyzes in detail the problems of managing social capital. The authors also made a presentation on how to manage social capital in the company.

słowa kluczowe: Kapitał społeczny, zarządzanie kapitałem społecznym, zarządzanie kapitałem społecznym w przedsiębiorstwie

key words: capital special, special asset management, asset management company in the specialSoboń J. Bezpieczeństwo finansów publicznych w Polsce, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian, Józefów-Warszawa 2009.

Soboń J.: Safety of the public finances in Polandstreszczenie: Artykuł przedstawia problem bezpieczeństwa finansów publicznych w Polsce, z podziałem na system bezpieczeństwa strategicznego i operacyjnego, kontrolę w sektorze finansów publicznych.

summary: This paper presents the security problem of public finances in Poland, by a system of strategic and operational controls in the public finance sector.

słowa kluczowe: finanse publiczne, bezpieczeństwo finansów, stan finansów publicznych, ograniczenie wydatków systemowych.

key words: public finances, security, finance, public finances, reduce spending system.Kariagin J., Soboń J. Problemy rozwoju postsocjalistycznych wielkich aglomeracji. Problemy regionalnego rozwoju w kontekście europejsko-azjatyckiej integracji, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Wiinnickij Koperatiwnyj Instytut, Winnica 2009.

Kartagin J., Soboń J.: Problems of post-socialist development of large conurbations. Problems of regional development in the context of Euro-Asian integrationstreszczenie: W artykule omówione zostały najistotniejsze dokumenty, których zapisy tworzą ramy dla wdrażanych w Europie i Azji rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego, opracowanych przez Unię Europejską. Przedstawiono również akty prawne określające tło regulacyjne dla polityki przestrzennej realizowanej na poziomie Europejsko-Azjatyckim.

summary: The article discusses the most important documents which form the framework for records implemented in Europe and Asia solutions for planning, developed by the European Union. Legislation also sets out the regulatory background for determining the spatial policy pursued at the level of Euro-Asia.

słowa kluczowe: rozwój, aglomeracje, rozwój regionalny, polityka przestrzenna, integracja

key words: development, metropolitan, regional development, spatial integration

4.

Soboń J., Szewczyk R.: Instrumenty finansowe polityki regionalnej XXV, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Procesy transformacji przemysłu i usług w regionach i krajowych układach przestrzennych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2009.
Soboń J., Szewczyk R.: Financial instruments of regional policy XXV International Scientific Conference of the transformation processes of industry and services in the regions and the national systems of spatial

streszczenie: W artykule ukazano problematykę badawczą związaną z procesami przemian regionalnych i krajowych struktur przestrzennych przemysłu i usług. Przedstawiono jak silnie związane są ze sobą procesy transformacji gospodarki krajowej z otoczeniem międzynarodowym, co uwidacznia się w światowych procesach zmian struktury przemysłowej.

summary: The article shown research issues related to the processes of regional and national change of spatial structures of industry and services. Presented as strongly associated with each process is the transformation of the national economy from the international environment, as evident in the global processes of change of industrial structure

słowa kluczowe: instrumenty finansowe, transformacja przemysłu, gospodarka

key words: financial instruments, the transformation of industry, economy.

5.

Soboń j., Szewczyk R. Pozyskiwanie środków na działalność małych i średnich przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.

Soboń J., Szewczyk R.: Obtaining funds for the activities of small and medium-sized enterprisesstreszczenie: wśród małych i średnich przedsiębiorstw, dominują mikroprzedsiębiorstwa, które często mają ograniczony dostęp do niektórych źródeł finansowania. Stanowi to poważne zagrożenie co do dalszego funkcjonowania firmy – realizowanie działalności gospodarczej wymaga bowiem odpowiedniej bazy majątkowej zarówno w momencie rozpoczęcia działalności, jak i w trakcie jej prowadzenia. Dotyczy to zarówno składników aktywów trwałych (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), jak i aktywów obrotowych (poziom zapasów). Majątek w sposób pośredni (aktywa trwałe), bądź bezpośredni (aktywa bieżące) pozwala na wypracowanie nadwyżki ekonomicznej.

summary: among small and medium-sized enterprises, dominated by micro-enterprises which often have limited access to certain sources of funding. This is a serious threat to the continued operation of the business - Providing business requires that an appropriate asset base, both at the start of and during its conduct. This applies to both components of assets (fixed assets, intangible assets) and assets (inventory level). Property indirectly (assets) or direct (current assets) allows for the development of economic surplus.

słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, źródła finansowania, firma, dochody.

key words: companies, financing sources, business, revenue.

Rok 2008

1.

Soboń J., Rogozińska-Mitrut J., Determinanty Rozwoju agroturystyki w Polsce w warunkach otwartej gospodarki, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Patriotycznej, Kijów 2008, s 123-127.

Soboń J., Rogozińska-Mitrut J.: Determinants of rural tourism development in Poland in an open economy.streszczenie: pomimo obiecującego startu polskiej agroturystyki – dalszy jej rozwój napotkać może na szereg barier. Wynikać one będą między innymi ze specyficznych cech współczesnego rynku turystycznego, a mianowicie dużej liczby konkurujących ze sobą podmiotów gospodarczych, znacznego zróżnicowania potrzeb i preferencji jakościowych oraz dużej zmienności warunków działania, w tym także w zakresie okresowych wahań popytu.

summary: Despite a promising start Polish agri-tourism - to further its development may face a number of barriers. They will arise, inter alia, the specific features of the modern tourist market, namely the large number of competing operators, considerable variation in needs and preferences, quality and operating conditions of high volatility, including the periodic fluctuations in demand.

słowa kluczowe: agroturystyka, gospodarka, turystyka, rozwój, dochody, aktywność, dystrybucja, środowisko, oferta.

key words: agrotourism, economy, tourism, revenue growth, activity, distribution, environment, offer.

2.

Soboń J. Monografia – Budżet Unii Europejskiej, Oficyna Wydawcza ASPRA-JR, Warszawa 2008, s. 105.
Soboń J.: Monograph - The European Union Budżet

streszczenie: Finansowanie działalności Unii Europejskiej należy do najczęściej dyskutowanych i wzbudzających wiele kontrowersji problemów, a coroczne uchwalenie budżetu jest jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. Budżet Unii Europejskiej, mimo swoich niewielkich rozmiarów, ma istotny aspekt polityczny ze względu na konieczność dokonywania politycznych wyborów w kwestii alokacji i podziału rzadkich zasobów pomiędzy poszczególne kraje członkowskie, regiony oraz grupy społeczne w tych krajach.

summary: Financing of the European Union is one of the most widely discussed and a number of very controversial issues, and adopting the annual budget is one of the highlights of the year. The budget of the European Union, despite its small size, has an important political aspect because of the necessity of making political choices concerning the allocation and distribution of scarce resources among member states, regions and social groups in these countries.

słowa kluczowe: budżet, Unia Europejska, kraje członkowskie, grupy społeczne.

key words: budget, the European Union member states, social groups.

3.

Soboń J., Rogozińska-Mitrut J., Sirojć Z., Problemy rozwoju wielkich miast Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji systemowej, [w]: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s 591-602.

Soboń J., Rogozińska-Mitrut J., Sirojć Z., Development problems of big cities in Central and Eastern Europe in transition systemstreszczenie: przemiany, jakie po roku 1989 objęły państwa socjalistyczne, spotęgowały się w największym stopniu w wielkich miastach. Na rozwój miast w tej części Europy, obok procesu transformacji systemowej, równolegle oddziaływały procesy globalizacji i regionalizacji. Powoli zaczęły one poddawać się także procesowi metropolizacji.

summary: changes, which after 1989 included the socialist countries, amplified to the greatest extent in large cities. Urban development in this part of Europe, alongside the process of systemic transformation, parallel influenced globalization and regionalization processes. Slowly they began to undergo the process of metropolisation.

słowa kluczowe: statystyka, rozwój, aglomeracje, prywatyzacja, przedsiębiorstwa, miasta.

key words: statistics, development, urban areas, privatization, business, city.

4.

Soboń J. Polska turystyka a Unia Europejska, Materiali Miżanarodni Naukowo-Prakticznoj Knoferencji, Kijów 2008, s 128-133.
Soboń J.: Poland tourism and the European Union

streszczenie: wstąpienie Polski do Unii Europejskiej powinno spowodować przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego i zacieśnienie więzi z pozostałymi państwami członkowskimi, skutkując zwiększonym popytem na usługi hoteli, restauracji i pokrewnych zakładów. Z drugiej strony, swobodny przepływ usług i kapitału pomiędzy innymi państwami UE a Polską może spowodować zwiększoną konkurencję na rynku tego typu usług. Aby jej sprostać, firmy z branży hotelarskiej i gastronomicznej powinny podnosić poziom swoich usług przy zachowaniu niewygórowanej ceny.

summary: Polish accession to the European Union should lead to accelerating economic growth and closer ties with other Member States, resulting in increased demand for services of hotels, restaurants and related establishments. On the other hand, free movement of services and capital between the EU and other countries of Polish may cause increased competition in the market of such services. To her face, a company with the hotel and restaurant industries should improve their services while maintaining affordable prices.

słowa kluczowe: turystyka, Unia Europejska, rozwój, państwa członkowskie, przedsiębiorstwa.

key words: tourism, European Union, development, Member States, companies.

5.

Malicki M., Soboń J., Sirojć. Kapitał społeczny i zarządzanie przedsiębiorstwami oraz miastami w: Ekonomika: problem teorii ta praktyki, Wyd. Nauka i Oświata, Dniepropetowsk 2008, s 15-19, 3A IV Meterli 3A IV Meżdunarodna Nauczna Prakticzna Konferencja, Sofia 2008, s. 6-10.

Malicki M., Soboń J., Sirojć The social capital and the management of the enterprises and of the citystreszczenie: W ostatnich latach pojęcie kapitału społecznego stało się bardzo popularne i używane przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, zwłaszcza przez socjologów i ekonomistów. W rozważaniach pojawia się pytanie o znaczenie tego kapitału dla rozwoju organizacji, grup społecznych czy całych społeczeństw.

summary: In recent years the concept of social capital has become very popular and used by experts from various fields of science, especially by sociologists and economists. In considering the question arises about the importance of capital for development organizations, social groups or entire societies.

słowa kluczowe: kapitał społeczny, przedsiębiorstwa, rozwój, grupy społeczne.

key words: social capital, business, development, social groups.

6.

Soboń J., Soboń D. Globalna strategia i konkurencja i konkurencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Aktualne problemy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2008, s 46-54.

Soboń J., Soboń D.: Global strategy and competition, and competition in the company managementstreszczenie: problemy konkurencji, konkurencyjności i kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw nabrały szczególnego znaczenia wraz z pogłębianiem się procesów internacjonalizacji i globalizacji. W tym kontekście istotna jest analiza zewnętrznych i wewnętrznych czynników wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce.

summary: Issues of competition, competitiveness and development of competitive advantage for businesses acquired special significance with the deepening of processes of internationalization and globalization. In this context it is important to analyze the external and internal factors, increase the competitiveness of enterprises in Poland.

słowa kluczowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, konkurencja, konkurencyjność, globalizacja.

key words: enterprise management, competition, competitiveness, globalization.

7.

Drozdowski G., Nowak M., Soboń J., Determinanty wyznaczania kosztu użycia kapitału własnego w małych przedsiębiorstwach, Studia i Prace Wydziału nauk ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008 s. 165-175.
Drozdowski G., Nowak M., Soboń J., Determinants of determining the cost of using equity capital in small businesses.

streszczenie: przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą musi dyspo­no­wać środkami gospodarczymi, zwanymi funduszem, czy inaczej ka­pita­łem przedsiębiorstwa. Kapitału użyczają właściciele tych środków na trwałe lub czasowe użytkowanie, który służy finansowaniu działal­ności gospodarczej. Głównym kryterium podziału kapitałów jest kry­te­rium własnościowe, związane ze źródłem ich pochodzenia, które dzieli je na kapitały (fundusze) własne i obce.

summary: Enterprise engaged in business activities must have the economic resources, called the fund, or another capital company. Lend capital to the owners of these measures permanent or temporary use, which is used to finance economic activity. The main criterion for the allocation of capital is the criterion of ownership associated with the source of their origin, which separates them into capital (funds) own and alien.

słowa kluczowe: kapitał własny, przedsiębiorstwa, środki gospodarcze, finanse.

key words: equity, business, economic resources, finance.

8.

Soboń J., Kozicki K. Problemy państwowego regulowania w rozwiązywaniu ekonomicznych przeciwieństw w ekonomice rolnictwa, Aktualne problemy menadżmenta, Sbornik naucznych trudow, Rosyjski Uniwesitet Kooperacji Moskwa 2008, s. 69-73.
Soboń J., Kozicki K.: Problems of state regulation in addressing the economic contradictions in agricultural economics.

streszczenie: okazało się, że nie można było dłużej podtrzymywać podstawowych instytucji tej gospodarki, takich jak państwowa własność, centralne planowanie, administracyjne zarządzanie czy lekkie ograniczenia budżetowe. Niezbędna stała się reforma systemowa wprowadzająca radykalne zmiany instytucjonalne umożliwiające rozwój wolnej przedsiębiorczości i wolnego rynku. Głębokie reformy systemowe wymagały opracowania i wdrożenia nowych zasad działania gospodarki.

summary: it turned out that no one could no longer sustain the basic institutions of the economy, such as state ownership, central planning, administration, management or light of budgetary constraints. The necessary reform of the system has become introducing radical institutional changes to enable the development of free enterprise and free markets. Deep systemic reforms required to develop and implement new rules of the economy.

słowa kluczowe: rrolnictwo ekonomiczne, reforma systemowa, ograniczenia budżetowe, gospodarka.

key words: agriculture budget, economic system reform, budgetary constraints, the economy.

9.

Sirojć Z., Soboń J.: Problemy zarządzania nowoczesnymi metropoliami , Aktualnye Problemy menedżmenta, Sbornik naucznych trudow, Rosyjski Uniwesytet Kooperacji Moskwa 2008, s. 152-157.

Sirojć Z., Soboń J.: Management problems of modern metropolita.streszczenie: zapotrzebowanie na zmiany, żeby dogonić Europę a potem współtworzyć jej wizję w odpowiedzi na problemy Świata rośnie. Modernizacja jest warunkiem koniecznym, by zbudować fundamenty trwałego wzrostu gospodarczego na przyszłe dziesięciolecia. Jest też niezbędna jeśli chcemy aktywnie wspierać powstanie społeczeństwa obywatelskiego.

summary: the demand for changes to catch up with Europe and then help develop its vision in response to growing world's problems. Modernization is a necessary condition to build the foundations for sustainable economic growth in coming decades. It is also essential if we are to actively promote the emergence of civil society.

słowa kluczowe: problemy, nowoczesne metropolie, metropolizacja, modernizacja.

key words: problems, modern cities, metropolisation, modernization.

10.

Sirojć Z., Soboń J. Pytania w zakresie zarządzania rozwojem nowoczesnych metropolii, Aktualni problem upraw linia, t I, Zaporiżżja-Rzeszów 2008, s. 201-231.

Sirojć Z., Soboń J.: Questions in the management of the development of modern metropolis.streszczenie: podstawowym wyzwaniem dla polityki regionalnej jest niewątpliwie pogłębianie przestrzennych nierówności w rozwoju społeczno-gospodarczym. Koncentracja nakładów inwestycyjnych w obszarach metropolitalnych przez pozytywne sprzężanie zwrotne przyczynia się do dynamizowaznenia gospodarki krajowej.

summary: a fundamental challenge for regional policy is clearly advancing spatial inequalities in socio-economic development. The concentration of investment in metropolitan areas by the positive feedback loop contributes to the rapid development of national economy.

słowa kluczowe: rozwój, ekonomia, polityka regionalna, gospodarka, zarządzanie, nowoczesne metropolie.

key words: development economics, regional politics, economy, management, modern metropolises.

Rok 2007

1.

Soboń J. (współautor), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział w: Suczasny problemy ekonomiki ta uprawlinnia pidpriemstawami, t. 8, Żowti Wody 2007, s 690-693
Soboń J.: Human Resorce Managment in the Administration of States of European Union

streszczenie: W zarządzaniu zasobami ludzkimi przeplatają się dwa sposoby podejścia do pracownika. Pierwsze ma charakter ekonomiczny, kalkulacyjny i ilościowy - pracownik traktowany jest tu jako typowy zasób materialny, który powinien przynieść efekty odpowiednio wyższe od nakładów. Drugie natomiast zwraca uwagę na człowieka i stawia na komunikację, motywację i przywództwo szukając metod zwiększenia zaangażowania pracowników. Pierwsze podejście nazywamy twardym, drugie miękkim.

summary: In human resource management are two alternate approaches to the employee. The first is economic, spreadsheet and quantitative - the worker is treated here as a typical resource material, which should give effect to appropriate higher level of effort. While the second draws attention to the man and put on communication, motivation and leadership seeking ways of increasing employee engagement. The first approach is called hard, the other soft.

słowa kluczowe: Unia Europejska, zasoby ludzkie, administracja publiczna, kraje członkowskie.

key words: European Union, human resources, public administration, member states.

2.

Soboń J., Rogozińska-Mitrut J., Polski rynek pracy w okresie transformacji, Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie, Społeczne Towarzystwo Polska-Ukraina, Instytut Współpracy Ukraińsko-Polskiej w Kijowie, „Problemy transformacji w Polsce i na Ukrainie”, Warszawa-Kijów 2007, s 123-132.

Soboń J., Rogozińska-Mitrut J.: Polish labor market in transitionstreszczenie: przełom polityczny u progu lat dziewięćdziesiątych otworzył Polsce drogę do ustrojowej transformacji oraz podjęcia fundamentalnych zmian systemu gospodarczego i społecznego. Wyznacznikiem dokonywanych przemian i przekształceń stała się integracja europejska i perspektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

summary: political breakthrough at the beginning of the nineties Poland has opened the way for systemic transformation, and make fundamental changes in economic and social system. Determinant of change and transformation effected became European integration and the prospect of Polish membership in the European Union.

słowa kluczowe: rynek pracy, transformacja, gospodarka, praca, bezrobocie, zatrudnienie.

key words: labor market, transition, economy, work, unemployment, employment.

3.

Soboń J., (współautor), Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskiej administracji po przystapieniu do Unii Europejskiej
Rozdział w: Ekonomika: Problemy teorii ta praktyki, t. II Dnipropietrowsk 2007, s. 289-294.
Soboń J.: The Human Resorce Managment In the Polish Administration after the Accesion to the European Union.

streszczenie: artykuł dotyczy aktualnych problemów ustrojowych i kompetencyjnych oraz procesów reform i modernizacji w administracji rządowej i samorządowej w Polsce i w innych krajach rozwiniętych.

summary: This article applies to the current constitutional and jurisdictional issues and processes of reform and modernization of government in Poland and in other developed countries.

słowa kluczowe: administracja, problematyka, ustroje, Unia Europejska, administracja publiczna.

key words: administration, the issue of regimes, the European Union, Public Administration.

4.

Soboń J., (współautor), Problemy rozwoju wielkich miast Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji systemowej, Rozdział w: Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, T. II, Szczecin 2007, s. 201-210.
Soboń J.: Development problems in the major cities of Central and Eastern Europe in the period of systemic transformation

streszczenie: jakość systemu najłatwiej poznać patrząc na jego skuteczność w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Ukazano w jaki sposób kształtowały się stosunki z zagranicą w ramach systemu komunistycznego. Przedstawiono zarazem ważne są konkluzje dla współczesności.

summary: quality of the easiest to learn by looking at its effectiveness in the domestic and foreign policy. It shows how the developed relations with foreign countries under the communist system. Presented by time are important conclusions for the present.

słowa kluczowe: system, rozwój, transformacja systemowa, polityka wewnętrzna, polityka zagraniczna.

key words: system, development, transformation system, domestic politics, foreign Policy.

5.

Soboń J. (współautor), Kapitał społeczny jako istotny składnik wartości współczesnego przedsiębiorstwa, Rozdział w: Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Szczecin 2007, s. 557-563.

Soboń J.: Social capital as an important component of modern enterprises.streszczenie: organizacje dysponujące dużą ilością kapitału społecznego są bardziej skłonne do przedsiębiorczego podejmowania ryzyka i wprowadzania nowych działalności niż organizacje, które ograniczają spontaniczne tworzenie się grup. Dzieje się tak, gdyż kapitał społeczny jest formą struktury społecznej w przedsiębiorstwie i wzmacnia proaktywne zachowanie się ludzi wewnątrz tej struktury.

summary: Organizations with large amounts of social capital are more willing to take entrepreneurial risks and introducing new activities to organizations that restrict the spontaneous formation of groups. This is because social capital is a form of social structure in the company and reinforces the proactive behavior of the people within that structure.

słowa kluczowe: kapitał społeczny, przedsiębiorstwa, organizacje, struktury społeczne, działalność .

key words: social capital, companies, organizations, social structures, activity.

6.

Soboń J., (współautor), Procesy metropolizacji i współczesnej postindistrializacji, Rozdział w: Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, t. II, Szczecin 2007, s.178-182.

Soboń J.: Metropolizacji processes and contemporary postindistrialization.streszczenie: metropolizacja jest jednym z najbardziej dynamicznych procesów współczesnego świata, zmienia ona istniejące relacje w sieciach osadniczych i tworzy nowe powiązania między wielkimi miastami. Od kilkunastu lat zjawisko to dotyczy również krajów Europy Środkowej.

summary: metropolisation is one of the most dynamic processes of the modern world, it changes the existing relationships in networks of settlements and create new links between major cities. Since several years it affects the countries of Central Europe.

słowa kluczowe: metropolizacja, rozwój, procesy, działania, przemiany społeczno-przestrzenne.

key words: metropolisation, development, processes, activities, social and spatial transformation.

7.

Soboń J., (współautor), Pytania w zakresie zarządzania nowoczesnych metropolii, Rozdział w: Slovenska ekonomika. Myty a fakty o reality, Kosice 2007.

Soboń J.: Questions in the management of a modern metropolis.streszczenie: rozwój miasta nie może być izolowany od rozwoju całej aglomeracji. Nowoczesne zarządzanie metropolią odchodzi od staromodnego podejścia zakładającego że każdy zajmuje się wyłącznie sobą. Konieczne jest całościowe spojrzenie na problem metropolii tak, by nie stawiać sztucznych barier w jej rozwoju.

summary: development of the city can not be insulated from the development of the whole agglomeration. Modern management of the metropolis of moving away from old-fashioned approach will that deals exclusively with each other. It is necessary to look at the overall problem of the metropolis Warsaw so as not to put artificial barriers in its development.

słowa kluczowe: rozwój, metropolie, zarządzanie, zapotrzebowanie.

key words: development, cities, management, dem and.


Pobieranie 207.6 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna