Prof dr hab. Marian Walczak 1 dr hab. Jan Grzesiak prof. Pwsz 7 dr Józef Nawrocki prof. Pwsz 7Pobieranie 102.35 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar102.35 Kb.

prof. dr hab. Marian Walczak 1

dr hab. Jan Grzesiak prof. PWSZ 7

dr Józef Nawrocki prof. PWSZ 7

dr Mieczysław Woźniak 7

dr Tomasz Olejniczak prof. PWSZ 8

dr Paweł Trzos 9

dr Mariusz Jabłoński 10

dr Marianna Styczyńska 10

mgr Małgorzata Chybicka 11

mgr Wiesława Kozłowska 11

mgr Ewa Łechtańska 11

mgr Elżbieta Soja 12

mgr Aldona Wojciechowska 12

mgr Marcin Olejniczak 12

mgr Jolanta Skowrońska 13

mgr Dorota Śliwińska 13

prof. dr hab. Marian WalczakPublikacje zwarte:


 1. Wiedza o kulturze Polaków w początkach XXI wieku. Wykłady dla studentów / M. Walczak. Konin 2006, s. 201.

 2. Migracje ludności w Wielkopolsce w latach 1945 – 1950 / M. Walczak. Poznań – Kalisz, UAM 2005, s. 197.

 3. Informacja i edukacja w społeczeństwie informacyjnym 1950 / M. Walczak. Poznań – Kalisz, UAM 2005, s. 207.

 4. Walka ekonomiczna narodu polskiego w okresie okupacji hitlerowskiej (1939 – 1945) 1950 / M. Walczak. Warszawa 1983, s. 248 (Pierwsza nagroda ówczesnego Ministra Nauki za najlepszą

książkę o latach wojny i okupacji hitlerowskiej w roku 1983).

 1. Polska emigracja zarobkowa i polityczna w Szwecji w dziewiętnastym

i dwudziestym wieku / M. Walczak. Poznań 1993, s. 197.

 1. Kształcenie bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w USA 1950 / M. Walczak. Poznań–Kalisz, UAM 1998, s. 227.

 2. Materiały metodyczne dla szkół i bibliotek. Cz. l: "Bibliotekarstwo w planszach

i wykresach"/ M. Walczak. Jarocin 1993, s. 200.

 1. Kościół Św. Marcina i Franciszkanie w Jarocinie 1950 / M. Walczak. Jarocin 1995, s. 100.

 2. Pałac w Jarocinie / M. Walczak Seria, Jarocin 1996, s. 107.

 3. Wybrane problemy edukacji społeczeństwa obywatelskiego / M. Walczak. Jarocin 1997, s. 110.

 4. Dzieje i współczesność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jarocinie. Zarys

monograficzny w 40-lecie działalności / M. Walczak. Jarocin, 1986, s. 164.

Publikacje zwarte zbiorowe:


 1. Biblioteka i informacja naukowa w demokratycznym systemie edukacji dorosłych /

Red.:Hans Hovenberg, Marian Walczak, Wit J. Wójtowicz. Jarocin - Linköping 1996,

s. 237.


 1. Historia bliższa i dalsza. Polityka – Społeczeństwo – Wojskowość. Studia z historii Powszechnej i Polski. Red.: Stefan Kowal, Gerard Kucharski, Marian Walczak. Poznań – Kalisz, UAM 2001, s. 434.

 2. Studia Pedagogiczno-Artystyczne / Red.: Marian Walczak. Poznań – Kalisz, UAM 2000. T. 1, s.235.

 3. Studia Pedagogiczno-Artystyczne / Red.: Marian Walczak. Poznań – Kalisz, UAM 2003. T.3, s.248.

 4. Studia Pedagogiczno-Artystyczne / M. Walczak. Red.: Marian Walczak. Poznań – Kalisz , UAM 2004. T. 4, s. 358.

 5. Filozofia a filologia. Wyjaśnianie – Rozumienie – Współczucie / Red.: Jadwiga Mizińska, Marian Walczak, Szymon Wróbel. Poznań – Kalisz, UAM 2002, s. 343.

 6. Programy nauczania Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego (2501 MKiSz 1993-07-15) / M. Walczak. [w:] Dokumentacja programowa. Pomaturalne Studium Bibliotekarskie. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1993.

 7. Formy reprezentacji umysłowych / Robert Piłat, Marian Walczak, Szymon Wróbel. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2006, s. 210.


Artykuły w pracach zwartych zbiorowych


 1. Miasto w latach 1945 – 1989 [w:] Dzieje Jarocina / Red. Czesław Łuczak. Biblioteka „ Kroniki Wielkopolski”. Poznań 1998, s. 359 – 446. (Seria: Dzieje miast Wielkopolski Nr 7).

 2. Obraz społeczeństwa polskiego w przełomowych okresach dziejowych w publikacjach naukowych Czesława Łuczaka [w:] Wizje i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce. Poznań, Instytut Historii UAM 2002, s. 50 – 62.

 3. Biblioteki naukowe i szkolne w Polsce w latach 1918 – 1930 w służbie edukacji [w:] Historia bliższa i dalsza. Polityka – Społeczeństwo – Wojskowość. Studia z historii Powszechnej i Polski / Red.: Stefan Kowal, Gerard Kucharski, Marian Walczak. Poznań – Kalisz, UAM 2001, s. 269 -286.

 4. Uwarunkowania gospodarcze i społeczne migracji ludności wiejskiej i miejskiej na ziemiach polskich w latach 1864 – 1914 [w:] Historia bliższa i dalsza. Polityka – Społeczeństwo – Wojskowość. Studia z historii powszechnej i Polski / Red.: Stefan Kowal, Gerard Kucharski, Marian Walczak. Poznań – Kalisz, UAM 2001, s. 287 – 296.

 5. Obiektywizacja idei filozoficznych [w:] . Filozofia a filologia. Wyjaśnianie –Rozumienie – Współczucie / Red.: Jadwiga Mizińska, Marian Walczak, Szymon Wróbel. Poznań – Kalisz, UAM 2002, s. 305 – 321.

 6. Rola badań regionalnych w edukacji [w:] Studia Pedagogiczno-Artystyczne / Red.: Marian Walczak. Poznań – Kalisz, UAM 2000. T. 1, s.24 – 36.

 7. Doświadczenia uczelni amerykańskich w punktowej ocenie wyników nauczania [w:] Studia Pedagogiczno-Artystyczne / Red.: Marian Walczak. Poznań – Kalisz, UAM 2000. T. 1, s. 190 – 196.

 8. Architektoniczna perła Kalisza (Kościół i Klasztor Księży Jezuitów w Kaliszu) [w:] Studia Pedagogiczno-Artystyczne / Red.: Marian Walczak. Poznań – Kalisz, UAM 2003. T.3, s. 17 – 28.

 9. Polacy w Szwecji w dobie staropolskiej i w dziewiętnastym stuleciu [w:] Studia Pedagogiczno-Artystyczne / Red.: Marian Walczak. Poznań – Kalisz, UAM 2003. T. 4, s. 31 – 60.

 10. Polacy w Szwecji w latach 1900 – 1939 [w:] Studia Pedagogiczno-Artystyczne. Różnorodność i pluralizm. Idee naszego czasu? / Red.: Włodzimierz Heller i Mariusz Chołody. Poznań – Kalisz, UAM 2005. T. 5, s. 137 – 170.

 11. Bariery i ograniczenia rozwoju edukacji na obszarach wiejskich oraz możliwości ich eliminacji [w:] Studia Pedagogiczno-Artystyczne. Różnorodność i pluralizm. Idee naszego czasu? / Red.: Włodzimierz Heller i Mariusz Chołody. Poznań – Kalisz, UAM 2005. T.5, s. 317 – 325.

 12. Etyczne aspekty reklamy w procesie wychowania [w:] Edukacja kulturalna w życiu człowieka / Red. Dzierżymir Jankowski. Kalisz, UAM 1999, s. 364 – 377.

 13. Wiedza o mediach. Propozycja programu przedmiotu umownie nazwanego „Wiedza o mediach” na studiach humanistycznych, a w szczególności na studiach z zakresu informacji naukowej, komunikacji społecznej, dziennikarstwa, politologii, pedagogiki i innych. [w:] Dokumenty elektroniczne / Red.: Mirosław Górny i Piotr Nowak. Poznań, Instytut Lingwistyki UAM 1999, s. 151 – 158.

 14. Media elektroniczne w edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej [w:] Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej. Centrum Naukowej Informacji Medycznej. Centralna Biblioteka Medycyny. Konferencja międzynarodowa. Akademia Medyczna. Łódź 22 – 23 Vi 1998. 1999 nr 359, s.65 – 77 .

 15. Rola nauczyciela-bibliotekarza w realizacji permanentnej edukacji kulturalnej [w:] Nauczyciel bibliotekarz. Przygotowanie do zawodu. Problemy Studiów Nauczycielskich / Red. Jerzy Jarowiecki. Kraków, Wydawnictwo Naukowe WSP 1998. Zeszyt nr 15, s. 63 – 75.

 16. Tadeusza Kulisiewicza i Andrzeja Niekrasza kaliski ślad na ziemi [w:] Animatorzy i organicznicy artyści. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kalisz 1999, Zeszyt 4, s. 127 – 147.

 17. Możliwości rozwoju pozaszkolnej oświaty dorosłych w Polsce. Szanse i zagrożenia [w:] Przyszłość pozaszkolnej edukacji dorosłych. Materiały VI Ogólnopolskiej Wiosennej Szkoły Andragogiki. Kalisz 15 – 17 maja 1995 r. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Zarząd Główny. Red. Bolesław Dylak, Grażyna Raj. Warszawa 1998, s. 190 – 196.

 18. The education of scientific information workers In Poland dilemmas, social Leeds, expectations In the work of democratisation of the polish society [w:] Korea – Poland Central - Europe. Perspective Partnership in the Areas Science, Culture, Art, Literature and Economic. The Korean association of East European and Balkan Studies. 2nd International Academic Conference, Poznan, July 14 – 16, 2002. Co-ed. Jerzy Świdziński, Cheong,Byunng Kwon. Seoul 2003, Vol. 2, s. 35 – 45.

 19. Dylematy optymalnego modelu kierownika instytucji oświatowej w społeczeństwie obywatelskim. [:] Z badań naukowych kaliskich pedagogów. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Kalisz 1997, Z. nr 3, s.24 – 40.

 20. Karwowski Stanisław [w:] Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej Ziemi Kaliskiej / Red. Danuta Wańka. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003. T. 2, s. 99.

 21. Niedźwiedziński Ignacy [w:] Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo- Wschodniej Ziemi Kaliskiej / Red. Danuta Wańka. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003. T.2, s. 154.

 22. Radoliński Hugo Juliusz [w:] Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej Ziemi Kaliskiej / Red. Danuta Wańka. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003. T.2, s. 184.

 23. Dylematy kształcenia kadr dla bibliotek w warunkach Zjednoczonej Europy [w:] Program „Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych” / Opr. Marcin Drzewicki, Mirosława Majewska, Jacek Puchalski, Michał Zając. Warszawa 2004. T. 2, s. 29 – 43.

 24. Media w edukacji współczesnego człowieka [w:] Neue Median In der Bibliotek Materialen aus der Deutsch-polnischen Konferenz der Bibliothekaren und Bibliotehekarinnen. Zielona Góra, den 14 – 16. April 2004. Zielona Góra 2004, s. 7 – 15.

 25. Kształcenie bibliotekarzy i pracowników informacji w USA [w:] Problemy i metody nauki o informacji. Szkice i studia / Red.: Mirosław Górny i Piotr Nowak. Instytut Lingwistyki UAM. Poznań 1998, s.11 – 25.

 26. Rozważania o literaturze, sztuce i filozofii w epistolografii Zygmunta Krasińskiego. [w:] Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego / Red.: Jerzy Świdziński. Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2003, s. 143 – 153.

 27. Wizja edukacji kulturalnej człowieka współczesnego w piśmiennictwie naukowym prof. Dzierżymira Jankowskiego / Red.: Jan Grzesiak. Poznań – Kalisz, UAM 2002, s. 20 – 25.

 28. Bibliografia wydawnictw w języku polskim o życiu i działalności Jana Pawła II

[w:] "Studia Gniesnensia" 1990, s. 1-45.

 1. Zainteresowania i partycypacja kulturalna młodzieży akademickiej Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. [w:] Z badań kaliskich pedagogów. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Kalisz 1997.

 2. Biblioteki naukowe i szkolne w Polsce w latach 1918-1930. [w:] „Studia o Książce” (1989), z. 1-2, s. 140-159.

 3. Martyrologia ludności i straty osobowe okręgu jarocińskiego w okresie okupacji hitlerowskiej [w:] Zbrodnie hitlerowskie na Ziemi Kaliskiej w latach 1939-1945 / Red. A. Czubiński. Kalisz 1979, s. 240-257.

 4. Losy bibliotek polskich i ich księgozbiorów w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej. [w:] "Kultura i Oświata" (1982) nr l, s 66-72.

 5. Podstawowe zasady programowe lewicowych organizacji młodzieżowych w latach 1918- 1976. Kalisz 1982, s. 1-40

 6. Miejsce literatury fantastyczno-naukowej w polskiej kulturze literackiej. [w:] "Kultura i Oświata" (1985) nr 3, s. 25-34.

 7. Cinnost Statniho strediska pro vzdelavani knihovnikov v Jarocine (w:) Didakticke metody a audiovizualni prostredky v informatice. Praha 1981, s. 67-84.

 8. Społeczne funkcjonowanie literatury niebeletrystycznej w Polsce w latach 1975-1985. [w:]Materiały z konferencji naukowej pracowników opracowania rzeczowego zbiorów w dużych bibliotekach uniwersalnych. Warszawa, Biblioteka Narodowa 1986.

 9. Kształcenie w zakresie opracowania rzeczowego zbiorów. Stan i potrzeby. [w:] Materiały z konferencji dyrektorów bibliotek centralnych. Warszawa, Ministerstwo Kultury i Sztuki 1986.

 10. Bedeutung von Helena Radlińska für die Entwicklung der bibliologischen Wissenschaften und Organisation der bibliothekarischen Schulung in Polen (w:) The Polish School System. Some Social und Historical Aspects, Universitetet i Linköping, Linköping 1987.

 11. Miejsce literatury fantastyczno-naukowej w polskiej kulturze literackiej (w:) "Kultura i Oświata" (1985) nr 3, s. 25-34.

 12. Z działalności uniwersytetów ludowych w Republice Federalnej Niemiec. [w:] "Oświata Dorosłych" (1987) nr 5.

 13. Komputer w służbie edukacji muzycznej w praktyce szkolnej [w:] Wokalistyka w Polsce i na świecie / Red.: Eugeniusz Sąsiadek, Barbara Ewa Werner, Piotr Łykowski, Izabella Jeżowska, Wrocław 2002. T.1, s. 140 – 151.

 14. Biblioteki w demokratycznym systemie edukacji Polaków. [w:] Kształcenie bibliotekarz dla przyszłości. Warszawa, Wyd. SBP 1996, s. 200. (Seria: „Nauka–Dydaktyka-Praktyka).

 15. Biblioteki i informacja naukowa w demokratycznym systemie edukacji Polaków Wyniki badań w ramach polsko-szwedzkiego programu „S(k)oldem”. [w:] Biblioteka i informacja naukowa w demokratycznym systemie edukacji dorosłych. Jarocin – Linköping 1996.

 16. Biblioteki naukowe i szkolne w Polsce w latach 1918 – 1930. [w:] „Studia o książce” (1989) z. 1-2.

 17. Kształcenie i doskonalenie bibliotekarzy w POKB. [w:] Z doświadczeń kształcenia bibliotekarzy. Warszawa 1978, s. 45-51.

 18. Sterowanie bibliotekami w procesie kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. [w:] Innowacyjność zawodowa i organizacyjna w bibliotekach. Materiały z konferencji bibliotekarzy województwa lubuskiego „Organizacja i zarządzanie biblioteką”, Kalisz, 21 – 22 września 2004 r. , Pro Libris, Zielona Góra 2005 , s. 13 – 23.

 19. Uwarunkowania funkcjonowania bibliotek w społeczeństwie informacyjnym [w:] Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym. Edukacja – Informacja – Media / Red.: Marcin Drzewiecki i Mirosława Majewska. Warszawa, CEBID. 2005, s. 19 – 32.

 20. Poglądy na status edukacyjny bibliotekarza i specjalisty informacji naukowej. [w:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność. Materiały konferencyjne. Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. Poznań 2005, T. 2, s. 2 – 14.

 21. Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym / Red. : Mirosława Majewska i Marian Walczak. Warszawa, CEBID 2006.

 22. Wyzwania dla pedagogiki mediów w bibliotekach. [w:] Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym / Red. : Mirosława Majewska i Marian Walczak. Warszawa, CEBID 2006. s, 21-36.

 23. Polacy wobec kultury po roku 1989. [w:] Studia Pedagogiczno-Artystyczne. Poznań – Kalisz 2006, s. 219-224.

 24. Znaczenie wiedzy o historycznej wielokulturowości dla współczesnej komunikacji międzykulturowej na przykładzie dziejów Ziemi Kaliskiej [w:] Kalisz – miasto otwarte. Mniejszości narodowe i religijne w dziejach Kalisz i Ziemi Kaliskie / Red.: Krzysztof Walczak i Ewa Andrysiak. Kalisz, KTPN, s. 5 – 13.

 25. Cyberprzestrzeń – partner czy przeciwnik w edukacji, w: „Ewaluacja i innowacje w edukacji”, red. J. Grzesiak, PWSZ Konin 2007, s. 49-62.

 26. Rola inteligencji w kształtowaniu świadomości historycznej, w: „Iluzje pamięci”, red.
  Sz. Wróbel, UAM, Poznań – Kalisz 2007, s. 351-362.

 27. M. Walczak, E. Poniedziałek, Podręczniki i kompendia wiedzy jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela w dziejach edukacji, red. J. Grzesiak, UAM, Kalisz 2007, s. 297-308.

 28. Podręczniki i kompendia wiedzy w dziejach edukacji, w: Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, seria: Nauka-Dydaktyka-Praktyka, Wyd. SBP, Warszawa 2007, s. 371-380.


Recenzje wydawnicze opracowań monograficznych i prac źródłowych:


 1. Ares Chadzinikolau, Literatura nowogrecka w przekładach polskich. Poznań, „Poeticon” 2003, s. 252.

 2. Mieczysław Sprengel, Emigracja polska w Australii w latach 1980 – 2000.

Toruń, „Adam Marszałek”, 2004, s. 276.

 1. Iwona Barańska, Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego. Kaliskie

Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Kalisz 2002, s. 228.

 1. Ewa Andrysiak, Ruch bibliofilski w Kaliszu. Historia i współczesność. Kaliskie

Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Kalisz 2002, s. 229.

 1. Ewa Andrysiak, Danuta Wańka, Krzysztof Walczak "Druki kaliskie XIX i I polowy XX

w. (1800-1945) - bibliografia".

 1. Danuta Wańka "Kalisz i ziemia kaliska na łamach Gazety Kaliskiej w latach 1893-1914

bibliografia".

 1. Stanisław Rusak "Jeńcy alianccy w okupowanym Ostrzeszowie (1939-1945)".

 2. Ewa Andrysiak "Ruch bibliofilski w Kaliszu. Historia i współczesność".

 3. Krzysztof Walczak "Czasopisma kaliskie XIX i początków XX w. Losy, ludzie, recepcja"

 4. Władysław Kościelniak "Kalisz od A do Z".

 5. Ewa Andrysiak "Książka w życiu i działalności Alfonsa Parczewskiego".

 6. "Pamiętniki domowe rodziny Lipskich z Lipego w kaliskim powiecie 1603-1713" (oprac.

W. Kościelniak).

 1. "Kalisz miasto otwarte. Mniejszości narodowe i religijne w dziejach Kalisza i Ziemi

Kaliskiej".

 1. Ludwik Dudziński "Ofiarny stos".

 2. Grzegorz Ryżewski, Sztabin. Dzieje obszaru Gminy Sztabin od czasów najdawniejszych

do współczesnych. Białystok – Sztabin 2002, s. 320.

 1. OPINIA wydawnicza dotycząca zamysłu wydania drukiem opracowania p. Stanisława Rusaka pod tytułem „ Norwegowie w obozach niemieckich w czasie drugiej wojny światowej” przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – 7.12.2005.

 2. OPINIA wydawnicza dotycząca zamysłu wydania drukiem III tomu „Słownika Biograficznego Wielkopolski Południowo-Wschodniej - Ziemi Kaliskiej” przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – 7.12.2005.

 3. OPINIA wydawnicza dotycząca zamysłu wydania drukiem opracowania p. Tadeusza

 4. Kokota pod tytułem „Józef Jachimek – nauczyciel wszechczasów (1902 – 1982)”

dla Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. - 9.12.2005.

Publikacje zwarte i artykuły popularyzujące wiedzę historyczną i bibliologiczną


 1. "Magda w świecie książki (od papirusu do komputera)". Jarocin 1995, s. 100.

 2. Jarocin i okolice w źródłach i dokumentach. Jarocin 1988.

 3. Media w edukacji współczesnego człowieka. „Poradnik Bibliotekarza”(2003) nr 1.

 4. Wirtualny świat telewizji. „Poradnik Bibliotekarza” (2003) nr 2.

 5. Internet czyli„Wszechnica Wiedzy Wszelakiej”. „Poradnik Bibliotekarza” (2003) nr 4.

 6. Wiedza na krążkach. „Poradnik Bibliotekarza” (2003) nr 6,cz.1; 2003, nr 7-8, cz. 2.

 7. Poszukiwanie nowych form kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. "Bibliotekarz" (1994) nr 11-12.

 8. Wizja wykształcenia bibliotekarza nowoczesnego. "Bibliotekarz" 1999.

 9. Kartka z dziejów Jarocina. "Mówią Wieki. Magazyn Historyczny" (1984) nr 2.

 10. Znaczenie samokształcenia dla edukacji ustawicznej jednostki i społeczeństwa. "Kultura i Oświata" (1981) nr 2.

 11. Samokształcenie drogą do wiedzy. "Kultura i Oświata" (1982) nr 2.

 12. O potrzebie aktywizacji czytelniczej środowisk wiejskich . "Poradni Bibliotekarza"

(1981) nr 6.

 1. Słabe strony dydaktyki bibliotekarskiej. "Poradnik Bibliotekarza" (1982), nr 5.

 2. Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w opinii uczestników kursów. "Poradnik

Bibliotekarza" (1983) nr 4-5, s. 79-83.

 1. Kształcenie bibliotekarzy w krajach socjalistycznych. "Bibliotekarz" (1983) nr 3,

s. 64-73.

 1. Znaczenie znajomości krytyki literackiej dla pracy bibliotekarza . "Poradnik

Bibliotekarza" (1983) nr 3.

 1. Co nowego w bibliotekarstwie bułgarskim?. "Poradnik Bibliotekarza" (1983) nr 1-2.

 2. Piotr Wasilewski. Z żałobnej karty. "Bibliotekarz" (1981) nr 4.

 1. Trzydzieści lat działalności Domu Kultury Kolejarza w Jarocinie. Jarocin, 1979.

 2. Dzwony... "Przewodnik Katolicki" (1984) nr 29.

 3. Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie. "Bibliotekarz" (1980) nr l.

 4. O spójny system kształcenia bibliotekarzy. "Bibliotekarz" (1982) nr l.

 5. Problemy kształcenia kadr dla działalności podstawowej w bibliotekach na poziomie

Średnim. "Poradnik Bibliotekarza" (1980) nr 3.

 1. Kształcenie i doskonalenie bibliotekarzy w POKB (w:) Z doświadczeń kształcenia

bibliotekarzy. Warszawa, 1978.

 1. Kilka spostrzeżeń o pracy bibliotekarzy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. "Poradnik Bibliotekarza" (1982) nr 2.

 2. Niedostatki kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. "Oświata Dorosłych" (1981)
  nr 8.

 3. Trzydzieści lat działalności POKB. „Rocznik Kaliski” (1980), s. 364-370.

 4. Kształcenie i doskonalenie bibliotekarzy w POKB w Jarocinie w roku 1984. „Rocznik

Kaliski” (1981).

 1. Biblioteka Watykańska. Cz. I: Geneza i zasoby, Cz. II: Polonica i najcenniejsze

eksponaty, Cz. III: Kodeksy, manuskrypty i dokumenty. "Przewodnik Katolicki"

(1985) nr 24, 25, 26. 1. Problemy kształcenia pracowników dla bibliotek. "Bibliotekarz" (1984) nr 9-10.

 2. Dokumenty życia społecznego w bibliotekach publicznych (w:) "Bibliotekarz" 1984,

nr 11

 1. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich. "Poradnik

Bibliotekarza" (1985) nr 5.

 1. Aktuelle Probleme der beruflichen Aus - und Weiterbildung der Bibliothekaren in Polen. "Der Bibliothekar" (1983) z. 11, s. 476-480.

 2. Uwagi o znaczeniu krytyki w kształtowaniu kultury czytania. "Poradnik

Bibliotekarza" (1985) nr 6, s. 165-167.

 1. Rola biblioteki szkolnej w przysposobieniu czytelniczym uczniów. "Bibliotekarz"

(1985) nr 7.

 1. Apostolska Biblioteka Watykańska w Rzymie. "Bibliotekarz" (1986) nr 7-8.

 2. Koncepcja systemy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy

w Polsce. "Bibliotekarz" (1986) nr 9.

 1. Najstarsza szkoła bibliotekarska w Polsce. "Bibliotekarz" (1985) nr 12.

 2. W służbie Polsce i polskości "Bibliotekarz" (1985) nr 3.

 3. Przydatność czasopism bibliotekarskich w oczach czytelników. "Poradnik

Bibliotekarza" (1986) nr l.

 1. Bibliotekarstwo powszechne w Danii. "Bibliotekarz" (1985) nr 11.

 2. Biblioteka Kongresu Amerykańskiego. "Bibliotekarz" (1985) nr 9.

 3. Znaczenie Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. "Przewodnik

Katolicki" (1986) z. 23.

 1. Biblioteka katedralna w Gnieźnie. "Przewodnik Katolicki" (1987) nr 11.

 2. Bibliotekarz czy bibliotekoznawca?. „Poradnik Bibliotekarza” (1987) nr 2 .

 3. Cisza wokół bibliotek zakładowych. "Bibliotekarz" (1987) nr l.

 4. Grzechy główne... "Głos Nauczycielski" (1987) nr 20, z. 17.

 5. Pierwsza powojenna konferencja bibliotekarska w Polsce. "Bibliotekarz" (1987) nr 6.

 6. Znaczenie Biblioteki KUL-u dla rozwoju nauk teologicznych. "Bibliotekarz" (1987) nr 1-2.

 7. Przysposobienie do pracy w zawodzie bibliotekarskim absolwentów wyższych uczelni

we Francji. "Bibliotekarz" (1987) nr 3.

 1. Wokół polemik o społeczności bibliotekarskiej. "Poradnik Bibliotekarza" (1987) nr 7-8.

 2. Z działalności uniwersytetów ludowych w Republice Federalnej Niemiec. "Oświata

Dorosłych" (1987) nr 5.

 1. O reformie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. "Bibliotekarz" (1989) nr 4-5.

51. Środki audiowizualne w nauczaniu i uczeniu się bibliotekarstwa "Bibliotekarz" (1989) nr 1-2.

52. Współczesne bariery informacyjne. "Bibliotekarz" (1989) nr 6, s. 13-20.

53. Nieznane karty emigracyjnej pracy duszpasterskiej. "Przewodnik Katolicki" (1987) nr 47.

54. Życiorysy niepokorne. "Przewodnik Katolicki" (1987) nr 47.

55. Sytuacja społeczno-polityczna w Jarocinie w latach 1945 i 1946. Jarocin 1988, s.1.

56. Międzywojenna reforma rolna w powiecie jarocińskim. Jarocin 1988, s.1- 17.

57. Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy po czterdziestu latach służby dla

kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. „Bibliotekarz” (1988) nr 9.

58. Perspektywa kształcenia bibliotekarzy do końca stulecia. "Bibliotekarz" (1988) nr 7-8.

59. Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy: bariery i perspektywy. "Poradnik Bibliotekarza" (1988)


nr 6.

60. Piotr Wasilewski (1913-1981). „Zapiski Jarocińskie” (2005) nr 4(5), s. 35 – 36


dr hab. Jan Grzesiak prof. PWSZ

 1. Edukacja i kultura. / red. J. Grzesiak. Kalisz, Wydaw. UAM WPA 2002.

 2. Studia Pedagogiczno – Artystyczne. Tom 2. / red. J. Grzesiak. Kalisz Wydaw. UAM WPA 2002.

 3. Nauczanie integrujące i terapia pedagogiczna. / red. J. Grzesiak. Konin, Wydaw. PWSZ 2003.

 4. Ewaluacja i zmiany w edukacji szkolnej dziś i jutro. / red. J. Grzesiak. Konin, Wydaw. PWSZ 2003.

 5. Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki. / red. J. Grzesiak. Kalisz, UAM WPA 2003.

 6. J. Grzesiak, Diagnostyka pedagogiczna. / J. Grzesiak. Kalisz, Wydaw. UAM WPA 2003.

 7. O nowy kształt edukacji nauczycieli wobec przemian kulturowych w okresie transformacji systemowej / J. Grzesiak. [w:] Edukacja jutra . Wrocław 2004.

 8. Aspekty integracji piedagogiczieskoj kultury i chudożiestwiennoj kultury w procesje podgotowki uczitielej / J. Grzesiak. [w:] Aktualnyje problemy Mirowom chydożiestwiennoj kultury. Cz. 1. Grodno 2004.

 9. Podstawy wczesnoszkolnej edukacji dziecka z zastosowaniem systemu zadań zintegrowanych / J. Grzesiak (WPA Kalisz)

 10. Wnioskowanie statystyczne w metodologii badań pedagogicznych / J. Grzesiak (WPA Kalisz)

 11. Nauczanie żywe i karty pracy w reformowanej szkole / J. Grzesiak. [w:] Edukacja jutra. Wrocław 2006.

 12. Standards and values In teacher`s education In XXI century / J. Grzesiak. [w:] Aktualnyje problemy Mirowom chudożiestwiennoj kultury. Cz. 1. Grodno 2006.

 13. Kształcenie pedagogiczne nauczycieli wobec transformacji / J. Grzesiak (red.). Kalisz WPA 2005.

dr Józef Nawrocki prof. PWSZ

  1. Kilka uwag o potrzebie nauczania wybranych zagadnień z psychopatologii w kształceniu psychologicznym pedagogów. Konin, Wydaw. PWSZ 2003.

  2. Kilka uwag o użyteczności wiedzy psychologicznej w kształceniu kandydatów na nauczycieli, [w:] Ewaluacje i innowacje w edukacji nauczycieli, tom 2, (red.)J. Grzesiak. Kalisz: Wyd. WPA UAM w Kaliszu 2007.

  3. M. Jabłoński, J. Nawrocki, Indywidualne style uczenia się a strategie dydaktyczne,
   [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji, red. nauk. J. Grzesiak. Konin: Wyd. PWSZ w Koninie 2007.

  4. M. Jabłoński, J. Nawrocki, O potrzebie, możliwościach i ograniczeniach badania indywidualnych stylów uczenia się, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji, red. nauk. J. Grzesiak. Poznań: Wyd. UAM ; Konin: PWSZ w Koninie 2007.

dr Mieczysław Woźniak

 1. Podstawy grafiki, skrypt. / M. Woźniak, T. Gaworzewski .Kalisz, Wydaw. UAM-IPA 1998.

 2. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu 1976 – 1999, monografia. / M. Woźniak .Kalisz, Wydaw. PZITB 1999.

 3. Środowisko i gospodarka jego zasobami, cz. I, podręcznik dla liceum profilowanego, dla kl. I. / M. Woźniak .Poznań, Wydaw.. eMPi2 2002.

 4. Środowisko i gospodarka jego zasobami, cz. II, podręcznik dla liceum profilowanego, dla kl. I. / M. Woźniak. Poznań, Wydaw.. eMPi2 2003.

 5. Obiekty w środowisku, podręcznik dla liceum profilowanego, dla kl. II./ M. Woźniak. Poznań, Wydaw. eMPi2 2003.

 6. Eksterminacja obywateli polskich narodowości żydowskiej na terenie Ziemi Kaliskiej w latach 1939–1943. / M. Woźniak [w:] Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi / red. A. Głowacki, S. Abramowicz. Łódź, Instytutu Pamięci Narodowej 1998, tom VI, s. 39-52.

 7. Proces obywateli niemieckich – członków ruchu oporu w Kaliszu. / M. Woźniak [w:] Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi / red. A. Głowacki, S. Abramowicz. Łódź, Instytutu Pamięci Narodowej 1998 tom VI., s. 53-57.

 8. Działalność Delegatury w Kaliszu Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi – Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1985 – 1998. / M. Woźniak [w:] Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu –/ red. A. Głowacki, S. Abramowicz. Łódź, Instytutu Pamięci Narodowej 1998, tom VI. s. 169 –173.

 9. Niemiecka opozycja antyhitlerowska w Kaliszu. / M. Woźniak. [w:] Kalisz miasto otwarte – mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i Ziemi Kaliskiej. Kalisz, Wydaw. KTPN 2003.

 10. Eksterminacja ludności żydowskiej miasta Kalisza w okresie II wojny światowe. / M. Woźniak. [w:] Kalisz miasto otwarte – mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i Ziemi Kaliskiej. Kalisz, Wydaw. KTPN 2003.

 11. Zniszczenie Kalisz w 1919 r. / M. Woźniak. [w:] Rocznik Kaliski XXIX

 12. Kalisz 1914 – zburzenie miasta / M. Woźniak. „Zeszyty Naukowe” (2003) nr 9, s. 10-17.

 13. Edukacja kulturalna w aspekcie integracji europejskiej / M. Woźniak. Wydawnictwo Konferencji Międzynarodowej „Aktualne problemy kultury światowej”. Uniwersytet w Grodnie, 2004 . Cz. 1. s. 43-47

 14. Planowanie elementów środowiska / M. Woźniak. Poznań, „eMPi2” 2004.

 15. Globalizacja i jej wpływ na kulturę narodową / M. Woźniak. [w:] Aktualnyje problemy Mirowom chudożiestwiennoj kultury. Cz. 1. Grodno 2006.

 16. Regionalizm w procesie kształcenia nauczycieli / M. Woźniak. [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji, (red.), J. Grzesiak. Konin 2007.

 17. Problemy edukacji kadr w zakresie rewaloryzacji dóbr kultury narodowej / M. Woźniak. Materiały konferencyjne Uniwersytetu im. J. Kupały w Grodnie, 2008 r.

dr Tomasz Olejniczak prof. PWSZ

 1. Wyższa Szkoła Zawodowa w świetle reformy szkolnictwa / T. Olejniczak.- „Biuletyn PWSZ” (1999) nr 1, s. 12.

 2. Mam czas dla studentów / T. Olejniczak.- „ Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie” (1999) nr 2, s. 5.

 3. Absolwenci naszą wizytówką / T. Olejniczak.- „Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie ” (2002) nr 1, s. 2.

 4. Radości i problemy / T. Olejniczak.-„Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie ” (2002) nr 2, s. 4.

 5. Pomagałem w narodzinach tej szkoły / T. Olejniczak.- „Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie” (2002) nr 4.

 6. Współpraca studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z instytucjami pozarządowymi / T. Olejniczak. „Wychowanie na co dzień” (2002) nr 7-8.

 7. Odczucia nauczycieli w przededniu reformy edukacyjnej / T. Olejniczak.- „Edukacja Multimedialna” (1999) nr 3, s. 18-20.

 8. Wdrażanie idei współpracy studentów specjalności nauczycielskich z instytucjami pozarządowymi. / T. Olejniczak.- ”Wychowanie na co dzień” (2002) nr 7-8, s. 31-32.

 9. Przygotowujemy kadrę do zadań wynikających z reformy oświaty / T. Olejniczak.- „Edukacja Multimedialna” (2002) nr 4, s. 13-15.

 10. Co dalej z klasami łączonymi? / T. Olejniczak.- „Edukacja Multimedialna” (2003) nr 2,

s. 10-11.

 1. Wdrażanie idei współpracy studentów... / T. Olejniczak. [w:] Rzecznictwo praw dziecka

w Polsce. – Konin, Wydaw. PWSZ w Koninie 2003.

 1. Ocena studiów magisterskich. / T. Olejniczak. [w:] Zarządzanie agrobiznesem / P. Jaworski. – Toruń 2000, s. 18-19.

 2. Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi / T. Olejniczak, J. Pieluchowski. Poznań, 2004.

 3. Podmiotowość w wychowaniu, perspektywa nauczyciel-uczeń / T. Olejniczak. [w:] Zagrożenia i ikonosfera religijnych przekonań integrującej się Europy. Włocławek 2005.

 4. Opinia o studiach zaocznych / T. Olejniczak. [w:] Studia zaoczne Wydziału Nauk Ekonomicznych i zarządzania. X – lecie istnienia i działania na Ziemi Konińskiej. Toruń, 2005.

 5. T. Olejniczak, M. Olejniczak, Tożsamość przyszłych nauczycieli w społeczeństwie ryzyka, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, t.2, (red.) J. Grzesiak. Kalisz 2007.

 6. Prace dyplomowe istotnym elementem pracy zawodowej nauczycieli, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Konin 2007.

 7. Uwarunkowanie podjęcia studiów na kierunkach nauczycielskich, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Konin 2008.


Recenzje wydawnicze oraz prac doktorskich i habilitacyjnych.


 1. Zeszyty naukowe. Rozprawy humanistyczne. T. 5. Włocławek, PWSZ we Włocławku, 2005.

 2. Edukacja wartości. Włocławek, PWSZ we Włocławku 2005.


dr Paweł Trzos

 1. Indywidualne preferencje barwy instrumentalnej w świetle pedagogiki muzycznej Edwina E. Gordona / P. Trzos. [w:] Jubileusz XXX-lecia Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego. Praca zbiorowa. Wyd. Rhytmos. Poznań – Konin 2004, s. 199-214.

 2. Muzyka w wybranych metodach terapii pedagogicznej z dziećmi niewidomymi w młodszym wieku szkolnym / P. Trzos. „LASKI. Pismo rehabilitacyjno-społeczne Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi” X (2004) Nr 1-2 (57-58), s. 85- 92.

 3. Problematyka indywidualnych preferencji barwy instrumentalnej w świetle pedagogiki muzycznej E. E. Gordona / P. Trzos. [w:] Studia Pedagogiczno-Artystyczne. T. VI. Poznań-Kalisz, Wyd. WPA Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, s. 351-358.

 4. „Współpodmiotowość” ucznia i nauczyciela w procesie kształcenia uzdolnień twórczych / P. Trzos. [w:] Różnorodność i pluralizm. Idee naszego czasu? Idee wielości czy pluralizmu w kształceniu, wychowaniu i resocjalizacji. Studia Pedagogiczno-Artystyczne. T. V. Poznań-Kalisz, Wyd. WPA Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 2005, s. 342 – 348.

 5. Przegląd Dziecięcej Twórczości Artystycznej / P. Trzos. ,, „Życie Szkoły. Edukacja wczesnoszkolna” LIX (660) (2005) Nr 3, s. 53-57.

 6. Twórcze aspekty edukacji dziecka / E. Soja, A. Wojciechowska, P. Trzos. „Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie” VIII (2005) Nr 3 (25), s. 25.

 7. Dziecko twórcą, odbiorcą, krytykiem / Paweł Trzos. „Życie Szkoły. Edukacja wczesnoszkolna” LXI (669) 2006 Nr 2, s. 4-8.

 8. Ocenianie kompetencji muzycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  w kontekstach rozwoju audiacji / P. Trzos. [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2. Kraków, „IMPULS” 2006, s. 343-354.

 9. Komunikacja artystyczna w pozalekcyjnej praktyce wychowawczej na przykładzie dzieci wiejskich / P. Trzos. [w] Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / M. Suświłło (red.). Olsztyn: Wyd. UWM 2006, s. 284 – 291.

 10. Audiacyjny kontekst ewaluacji w obszarach wczesnoszkolnej edukacji muzycznej dziecka jako przedmiot zainteresowania przyszłych nauczycieli, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli t.2, (red.) J. Grzesiak. Kalisz: UAM WPA, 2007.

 11. Edukacyjne konteksty badania preferencji uczniów do barw instrumentów muzycznych (w świetle badań własnych), [w:] Twórcze aspekty edukacji, (red.) E. A. Zwolińska. Bydgoszcz: Wyd. UKW 2007.

 12. O pewnych wyznacznikach muzycznych osiągnięć uczniów w świetle pedagogiki instrumentalnej Edwina E. Gordona. [w:] Pedagogika. Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, idee, Nauczyciel – zawód czy powołanie?, cz. 2, t. VI, (red.) J. Piekarski, J. Mielczarek, A. Głowala. Płock: Wydaw. PWSZ w Płocku 2007. (Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku).

 13. Determinanty wczesnoszkolnego kształcenia muzycznego – Ordonowskie aspekty ewaluacji. [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Autoewaluacja i refleksyjność nauczyciela, (red.) J. Grzesiak. Konin: Wydaw. PWSZ 2007.

 14. Inspiracje edukacyjne badań własnych nad preferencjami muzycznymi dzieci w wieku szkolnym / P. Trzos. [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji / J. Grzesiak (red.). Konin: Wyd. PWSZ 2007, s. 135-142.

 15. Audiacyjny kontekst ewaluacji w obszarach wczesnoszkolnej edukacji muzycznej dziecka jako przedmiot zainteresowania przyszłych nauczycieli / P. Trzos,, [w:] J. Grzesiak (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, UAM WPA, Kalisz 2007, t. 2, s. 239-251.

 16. Edukacyjne konteksty badania preferencji uczniów do barw instrumentów muzycznych (w świetle badań własnych) / P. Trzos. [w:] Twórcze aspekty edukacji / E.A. Zwolińska (red.). Bydgoszcz: Wyd. UKW 2007, s. 177-188.

 17. O pewnych wyznacznikach muzycznych osiągnięć uczniów w świetle pedagogiki instrumentalnej Edwina E. Gordona / P. Trzos [w:] Pedagogika. Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, idee. "Nauczyciel - zawód czy powołanie". T. VI, cz. 2 / J. Piekarski, J. Mielczarek, A. Głowala (red.). Płock: wyd. PWSZ 2007, s. 301-315. (Zeszyty Naukowe PWSZ).
 1. Determinanty wczesnoszkolnego kształcenia muzycznego – Gordonowskie aspekty ewaluacji / P. Trzos. [w:] Ewaluacja i innowacje w Edukacji. Autoewaluacja i refleksyjność nauczyciela,. Koni: Wyd. PWSZ 2007, s. 183-194.
 1. Indywidualizacja w instrumentalny kształceniu muzycznym dzieci wobec pytań o nowatorstwo. [w:], Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja w dialogu – dialog w ewaluacji (red.) J. Grzesiak. Kalisz – Konin: WPA UAM PWSZ 2008Recenzje wydawnicze oraz prac doktorskich i habilitacyjnych.


   1. Kształcenie głosu młodzieży w powszechnym systemie edukacji muzycznej / . P. Trzos. [Recenzja książki A. Wieloch, Uwarunkowania kształcenia głosu uczniów klas ósmych]. „Wychowanie Muzyczne w Szkole” LXIII (241) (2004) Nr 4, s. 238-240.dr Mariusz Jabłoński
    1. Dylematy projektowania dydaktycznego w kontekście teorii inteligencji wielorakich
     [w:] Konstruowanie programów autorskich stymulujących i wspierających rozwój uczniów, (red.) J. Gnitecki. Poznań: Wyd. Naukowe PTP 2007.

    2. Rozwijanie umiejętności wartościowania komunikatów medialnych w toku studiów nauczycielskich, w: Ewaluacja i innowacje w edukacji, red. nauk. J. Grzesiak. Kalisz: Wyd. WPA UAM 2007.

    3. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych we wspomaganiu indywidualnego uczenia się, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji, red. J. Grzesiak. Konin: Wyd. PWSZ w Koninie 2007.

    4. M. Jabłoński, J. Nawrocki, Indywidualne style uczenia się a strategie dydaktyczne,
     [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji, red. J. Grzesiak. Konin: Wyd. PWSZ w Koninie 2007.

    5. M. Jabłoński, J. Nawrocki, O potrzebie, możliwościach i ograniczeniach badania indywidualnych stylów uczenia się, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji, red. J. Grzesiak. Poznań: Wyd. UAM ; Konin: Wydaw. PWSZ w Koninie 2007.


dr Marianna Styczyńska

     1. Obraz rodziny w oczach dziecka przedszkolnego, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji, (red.) J. Grzesiak. Konin 2007.

     2. Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego, w: Dyrektor Szkoły, październik 2007.

     3. Nauczyciel, ale jaki?. „Dyrektor Szkoły”, luty 2008.

     4. Nauczyciel a wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego, [w:] Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji, W. Puślecki (red.). Wrocław 2008.

     5. Wykorzystanie koncepcji freinetowskiej do tworzenia pozytywnego obraz siebie na przykładzie dzieci sześcioletnich [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji, (red.) J, Grzesiak. Kalisz-Konin 2008.mgr Małgorzata Chybicka


      1. Jak przygotować się do akredytacji - sylwetka edukatora nauczycieli. / M. Chybicka. „Biuletyn Kolegiów Nauczycielskich” . Szczytno, ZKN 1999.

      2. Nabywanie kompetencji ewaluacyjnych i autokreacyjnych przez studentów kierunków pedagogicznych w trakcie praktyk. [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Autoewaluacja i refleksyjność nauczyciela, (red.) J. Grzesiak. Konin: Wydaw. PWSZ w Koninie 2007.

      3. Podstawy kształcenia matematycznego: Rola wczesnych doświadczeń matematycznych dziecka na drodze do sukcesu. „Koniński Kurier Oświatowy” (2007) nr 4.

      4. Stymulowanie zintegrowanej aktywności twórczej dzieci z zastosowaniem metody story – line. [w:] Oblicza sztuki dziecka. Inspiracje metodyczne, red. B. Majkut-Czarnota. Katowice: Wydaw. Archidiecezjalne 2007.

      5. Jak pomóc dziecku w przekraczaniu progów edukacyjnych? – refleksje wokół drożności kształcenia (w druku).

mgr Wiesława Kozłowska

  1. Rekonstrukcja ideologicznych założeń w programie ABC J. Konańskiej. - „Edukacja Szkoła – Nauczyciel - Programy szkolne” (2001) nr 4.

  2. To rozstanie, pożegnanie, Studenci weekendowi – edukacja wczesnoszkolna; Dużo i różnorodnie / Wiesława Kozłowska.- „Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie” (2005) nr 3(25) r. 8, s. 10.

  3. Od słowa do informacji / W. Kozłowska, [w:] Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych. T. 12. Toruń 2004.

  4. Literatura piękna w służbie kształcenia przyrodniczego – refleksja prakseologiczna. „Kurier Oświatowy”.mgr Ewa Łechtańska

 1. Środowisko Społeczno - Przyrodnicze realizowane inaczej / E. Łechtańska. [w:]: Przyrodnicze rozumowania najmłodszych . Poznań 1994.

 2. Świat zmysłów [scenariusz zająć] / E. Łechtańska. [w:] Przyrodnicze rozumowania najmłodszych. Poznań 1994.

 3. Nowe kompetencje w nauczaniu zintegrowanym dla wspierania działalności edukacyjnej uczniów / E. Łechtańska. Program kursu zakwalifikowany w konkursie organizowanym przez MEN, otrzymał grant edukacyjny i był przeprowadzony przez Kolegium Nauczycielskie w Koninie - grudzień 1998 do czerwiec 1999 (140 godz.).

 4. Jak oddychamy. / współautor E. Łechtańska.. [w:] Edukacja przyrodnicza w kształceniu zintegrowanym - część Procesy Życiowe. Warszawa, Pracownia Pedagogiczna

i Wydawnicza 1999.

 1. Anatomia w języku. / współautor E. Łechtańska. [w:] Edukacja przyrodnicza w kształceniu zintegrowanym-część Procesy Życiowe. Warszawa, Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza 1999.

 2. Mój świat - część Obserwuję kl. II./ współautor E. Łechtańska. Warszawa, Wydaw. Szk. PWN 2001.

 3. Jak przygotować się do akredytacji-sylwetka edukatora nauczycieli. / współautor E. Łechtańska.- ”Biuletyn Kolegiów Nauczycielskich” (1999) nr 1(25).

 4. Problem mobingu w szkole / E. Łechtańska. [w:] Problemy oświaty i wychowania. Leszno 2005.

 5. Wiedza przyrodnicza w nauczaniu zintegrowanym punktem wyjścia dla edukacji przyrodniczej na drugim etapie edukacyjnym / E. Łechtańska.- „Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (2005) nr 2.

 6. Refleksje wokół edukacji przyrodniczej najmłodszych. „Koniński Kurier Oświatowy” (2007) nr 3.

 7. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych wspierane technologią informacyjną – sprawozdanie z konferencji. „Koniński Kurier Oświatowy” (2007) nr 3.

 8. Kinezjologia edukacyjna – nauka, pseudonauka czy manipulacja. Sprawozdanie z konferencji. „Koniński Kurier Oświatowy” (2007) nr 4.

 9. Refleksje wokół podstawy programowej i programów nauczania. Między teorią a praktyką szkolną. „Koniński Kurier Oświatowy” (2008) nr 1.


Recenzje wydawnicze oraz prac doktorskich i habilitacyjnych.


 1. Recenzja programu nauczania przyrody. / współautor E. Łechtańska.- ”Edukacja” (2000), nr 3 (71) .


mgr Elżbieta Soja

 1. Kształcenie muzyczne nauczycieli WSZ w Koninie na potrzeby nauczania zintegrowanego. / E.

Soja, A. Wojciechowska. [w:] Muzyka w nauczaniu zintegrowanym. Bydgoszcz, Wydaw. Akademia Bydgoska 2002.

 1. Formy aktywności muzycznej w rozwijaniu twórczej postawy studentów edukacji wczesnoszkolnej / E. Soja, A. Wojciechowska. [w:] Edukacja kreatywna. Bydgoszcz 2005.

 2. Formy aktywności muzycznej z elementami muzykoterapii w rozwijaniu postawy studentów edukacji wczesnoszkolnej / E. Soja, A. Wojciechowska. [w:] Edukacja kreatywna. Bydgoszcz 2005.

mgr Aldona Wojciechowska

 1. Kształcenie muzyczne nauczycieli w Wyższej Szkole Zawodowej, w Koninie./

A. Wojciechowska, E. Soja. [w:] Muzyka w nauczaniu zintegrowanym. Bydgoszcz, Wydaw. Akademia Bydgoska 2002.

 1. Formy aktywności muzycznej w rozwijaniu twórczej postawy studentów edukacji wczesnoszkolnej / E. Soja, A. Wojciechowska. [w:] Edukacja kreatywna. Bydgoszcz 2005.

 2. Formy aktywności muzycznej z elementami muzykoterapii w rozwijaniu postawy studentów edukacji wczesnoszkolnej / E. Soja, A. Wojciechowska. [w:] Edukacja kreatywna. Bydgoszcz 2005.


mgr Marcin Olejniczak

 1. Nauczyciel-student: interakcje jako droga do upodmiotowienia / M. Olejniczak.- „Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie”(2005) nr 5.

 2. Praktyki zawodowe w systemie kształcenia nauczycieli / M. Olejniczak. [w:] Edukacja jutra. T. 2 . Wrocław 2006.

 3. Konin na tak’’ / M. Olejniczak. [w:] Wyniki badań ankietowych młodzieży szkół średnich i studentów PWSZ dotyczące stopnia akceptacji i dostępu informacji o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej’. „Studenckie prace badawcze” (2003) nr 1.

 4. Konin na tak / M. Olejniczak. ,,Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie’’ (2003) nr 3.

 5. ,***’’: posłowie w katalogu towarzyszącemu wystawie malarstwa Adama Nowaczyka / M. Olejniczak. Konin, BWA 2003.

 6. Przedsiębiorstwa a ochrona środowiska – sprawozdanie z badań / M. Olejniczak, U. Szymańska-Biednik. ,,Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie’’ (2004) nr 1.

 7. Reklama polityczna w dobie kultury audiowizualnej / M. Olejniczak. [w:]Poznańskie Studia Humanistyczne. T. 2 (2004).

 8. Wyzwania wobec edukacji kulturalnej w czasach zmiany’’ , w: ,,Konińskie Forum Naukowe’’,, t. I/2004

 9. Wierząca jednostka i wspólnota wiernych – refleksje na gruncie socjologii interpretatywnej / M. Olejniczak. [w:],Poznańskie Studia Humanistyczne. III (2004).

 10. Podmiotowość w wychowaniu: perspektywa nauczyciel – uczeń / M. Olejniczak, T. Olejniczak. [w:] Zagrożenia i ikonosfera religijnych przekonań integrującej się Europy. Włocławek.

 11. Nauczyciel – student: interakcje jako droga do upodmiotowienia / M. Olejniczak. ,,Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie’’ (2005) nr 5.

 12. Praktyki zawodowe w systemie kształcenia nauczycieli / M. Olejniczak. [w:] Edukacja jutr. T. 2. Wrocław 2006.

 13. Kształcenie na odległość (sprawozdanie z konferencji) / M. Olejniczak. „Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie” (2006) nr 3.

 14. Klasa szkolna miejscem interakcji’ / M. Olejniczak. [w:] . T. 5. (2006).

 15. Ocenianie skuteczności kształcenia w szkole wyższej (sprawozdanie z seminarium) / M. Olejniczak. [w:] Poznańskie Studia Humanistyczne. T. 6. (2006).

 16. T. Olejniczak, M. Olejniczak, Tożsamość przyszłych nauczycieli w społeczeństwie ryzyka. [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, t. 2, (red.) J. Grzesiak. Kalisz 2007.

 17. Nauczyciel a struktury normatywne w przestrzeni społecznej klasy szkolnej. [w:] Autoewaluacja i refleksyjność nauczyciela (red.) J. Grzesiak.Konin 2007.

 18. O potoczności, zaufaniu i odpowiedzialności nauczyciela. [w:] Ewaluacja
  w dialogu – dialog w edukacji, (red.) J. Grzesiak. Kalisz – Konin 2008.


mgr Jolanta Skowrońska

 1. Droga Dziecka do szkoły – scenariusz jednostki zintegrowanej dla klasy I. Wykorzystanie metod dobrego startu. Nauczanie Początkowe / J. Skowrońska.- „Kształcenie zintegrowane” (2005/2006), s. 65-70.

 2. Zjawisko ryzyka dysleksji a zaburzenia emocjonalne dzieci / J. Skowrońska.- „Oświata i Wiedza” (2005) nr 3.

 3. Autorski model pomocy dzieciom ryzyka dysleksji. [w:] Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu. Siedlce: Wydaw. Akademii Podlaskiej 2007.

 4. Ryzyko dysleksji u dzieci w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych. Refleksje z badań własnych. [w:] (red.) Ewaluacje i innowacje w edukacji. Autoewaluacja i refleksyjność nauczyciela, (red.) J. Grzesiak. Konin: Wyd. PWSZ w Koninie 2007.

 5. Zaburzenia dominacji stronnej dzieci z trudnościami w nauce w kontekście ewaluacji i innowacyjności nauczyciela. [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja w dialogu – dialog w ewaluacji, (red.) J. Grzesiak. Kalisz – Konin: Wydaw. PWSZ 2008.


mgr Dorota Śliwińska

  1. Edukacja przyrodnicza w kształceniu zintegrowanym. Procesy fizyczne / D. Śliwińska współpraca przy opracowaniu scenariusza pt.: ,,Jakie właściwości ma magnes i w jaki sposób człowiek je wykorzystuje? ”.Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza w Warszawie (1998).

  2. Wczesnoszkolna edukacja przyrodnicza i naukowa. Scenariusze zajęć.

D. Śliwińska współpraca przy opracowaniu scenariuszy pt.: ,,Jak człowiek

korzysta z baterii i żarówki? ”, ,,Porównywanie ptaków i ssaków na wybranych przykładach”. Zakład Technologii Kształcenia w Poznaniu(1997)

Pobieranie 102.35 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna