Prof dr habil. Tadeusz Zgółka wiedza o świecie, polsce I regioniePobieranie 26.85 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar26.85 Kb.


prof. dr habil. Tadeusz Zgółka

WIEDZA O ŚWIECIE, POLSCE I REGIONIEZamiast syllabusa
CZĘŚĆ I

 1. Cel i korelacje przedmiotu

  • przygotowanie do wykonywania zawodu nie tylko w zakresie dziennikarstwa medialnego, ale także w instytucjach prowadzących działania wspomagane komunikacją medialną i społeczną (dyplomacja, administracja rządowa i samorządowa, zasady public relations i komunikacji interkulturowej itp.)

  • umiejętność gromadzenia i opracowania źródeł informacji i samych informacji (zwłaszcza encyklopedycznych, medialnych i internetowych
 1. Wiedza o świecie
 1. Wiedza o Polsce – zintegrowana wiedza o różnych dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego, sportowego itp.
 1. Wiedza o regionie (zwłaszcza system i struktura urzędów administracji rządowej i samorządowej i komunalnej – od sołtysa i wójta po wojewodę i marszałka sejmiku wojewódzkiego wraz z personaliami i systemem podległości)
 1. Źródła i materiały

  • Encyclopedia Britannica, edycja polska, zwłaszcza tom 33 z hasłem Polska

  • Inne źróła encyklopedyczne, przewodniki (np. Wielkopolska od A do Z; publikacje typu who is who)

  • strony internetowe, zwłaszcza Wikipedia

  • strony internetowe instytucji, urzędów, instytucji, np.

  • www.men.gov.pl; www.nauka.gov.pl; www.opoka.org.pl

  • strony urzędów, organów, instytucji (np. kuratoriów), parafii itp. 1. Trójpodział władzy (Charles Montesqieue)

  • władza ustawodawcza, zwłaszcza parlament

  • władza wykonawcza (zwłaszcza prezydent i rząd); dwuznacznu układ w monarchii

  • sądownicza (powoływanie sędziów; ustrój sadów publicznych i innych)
 1. Systemy ustrojowe

  • monarchia absolutna lub konstytucyjna; król – cesarz – imperator; pochodzenie władzy królewskiej (z wyboru lub z elekcji); kompetencje władcy – od absolutyzmu do władzy pozornej („angielski król”)

  • system prezydencko – parlamentarny (np. w Stanach Zjednoczonych)

  • system parlamentarno – prezydencki; ograniczone kompetencje prezydenta na rzecz np. kanclerza i parlamentu

  • typy absolutyzmów: dyktatura (szlachty, arystokracji – rzeczpospolita szlachecka – monopartii, proletariatu lub władcy); totalitaryzm (faszyzm, komunizm) podległy ideologizacji

  • demokracja (najgorszy z ustrojów ...) oparty na wyborach; systemy monopartyjne, dwupartyjne, wielopartyjne
 1. Parlament

  • rola stanowiąca prawo (prawodawcza) lub doradcza wobec władcy (np. Rada Nieustająca, duma w carskiej Rosji)

  • relacje miedzy parlamentem a innymi organami władzy (jednoosobowymi, rządem, zwłaszcza powoływanie tych organów)

  • struktura: jednoizbowy lub dwuizbowy(np. Izba Gmin i Izba Lordów; Kongres i Senat; Sejm i Senat; Bundestag i Bundesrat (parlamenty krajowe w republikach federacyjnych)
 1. Jednoosobowy organ wykonawczy (król – prezydent – premier)

  • pochodzenie (dziedziczność króla, cesarza; wybór przez parlament lub w wyborach powszechnych bezpośrednich lub elektorskich; mianowanie przez inny organ, np. premier desygnowany przez prezydenta

  • zakresy kompetencji, np. prezydent i kanclerz w RFN, król i prezydent w UK; prezydent jako reprezentujący kraj na zewnątrz, zwierzchnik sił zbrojnych itp. Rada Państwa i jej przewodniczący

  • impeachment jako sposób odwoływania prezydenta przez parlament

  • prezydent w USA jako jedyny organ wykonawczy (bez [premiera, bez rządu, jedynie z sekretarzami stanu.
 1. Premier jako prezes Rady Ministrów (primus inter pares)

  • sposób powoływania (desygnowanie przez prezydenta, votum zaufania w parlamencie dla premiera i całego rządu (konstruktywne votum nieufności i votum nieufności do [poszczególnych ministrów)

  • naczelna władza wykonawcza, składająca expose w parlamencie, przygotowująca tzw. mowę tronową, odpowiedzialny za realizację postanowień parlamentu (np. przedstawianie i wykonywanie ustawy budżetowej, inicjatywa ustawodawcza)
 1. Sądownictwo i prokuratura

  • ustrój sądów powszechnych (Sąd Najwyższy, Sady Apelacyjne; Sądy Okręgowe, Sądy Rejonowe; Sady Grodzkie

  • kompetencje sądów (apelacja, kasacja; system odwoławczy)

  • sądy administracyjne (Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzkie Sądy Administracyjne)

  • sądy i prokuratury wojskowe (Garnizonowe, Okręgowe)

  • prokuratura – struktura analogiczna (od prokuratur rejonowych do Prokuratora Krajowego i Prokuratora Generalnego (np. Ministra Sprawiedliwości)

  • rządowa podległość prokuratury i zwierzchnictwo nad policją (np. wykonywania prokuratorskiego nakazu przeszukania lub zatrzymania, sądowy nakaz aresztowania)

  • ściganie przestępstw, zwłaszcza przewidzianych w Kodeksie Karnym, ale bez spraw cywilnych regulo3wanych przez Kodeks Cywilny

  • sądy polubowne; coraz częstsze (bez systemu odwoławczego)

  • niezależność sądów (ale nie prokuratury!) od innych organów władzy oraz suwerenność sędziów (zasada niekomentowania wyroków sadowych, zwłaszcza przed ich wydaniem

  • Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu 1. Podział terytorialny kraju i administracja komunalna; kompetencje organów administracji komunalnej

- Prezydent (miasta), burmistrz miasta//miasta i gminy; wójt gminy;

Rada Miejska, Rada Gminy//Miasta i Gminy

- Marszałek województwa i Sejmik Wojewódzki; Wojewoda

- Starosta powiatu

 1. Wojsko, policja, straż pożarna i inne służby mundurowe
 1. Organizacja służby zdrowia
 1. Placówki kulturalne, zarządzanie nimi i podległość administracyjna
 1. System oświaty i szkolnictwa wyższego
 1. Sytuacja wyznaniowa w Polsce
 1. Instytucje międzynarodowe

  • minione, np. RWPG, Pakt (Układ Warszawski)

  • ONZ (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa z członkami stałymi i wymiennymi z regionów; prawo veta dla członków stałych; rezolucje podejmowane przez Radę Bezpieczeństwa; siły zbrojne ONZ, tzw. „Błękitne Hełmy”; Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze; agendy wyspecjalizowane, np. UNESCO. UNICEF, WHO, World Trade Center; protektoraty ONZ; języki tzw. ONZ-owskie)
  • Unia Europejska (Rada Europy w Brukseli, Parlament Europejski w Strasburgu, Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu; komitety i komisarze struktur unijnych; zasady tłumaczenia na języki członków UE; perspektywa Stanów Zjednoczonych Europy H. Manna; kwestia suwerenności państwowej i prawa, np. zniesienie kary śmierci, aborcja) 1. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego jako pakt wojskowy (już dawno odległy od północnego Atlantyku; NATO a Unia Europejska, np. sprawa Turcji, zbliżanie się do granic Rosji, tarcza antyrakietowa)

 2. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Helsińska Fundacja Praw Człowieka (jako tzw. organizacja pozarządowa)

CZĘŚĆ II


Pobieranie 26.85 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna