Prof zw dr hab. Stefan ChwinPobieranie 91.8 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar91.8 Kb.

Prof. zw. dr hab. Stefan Chwin


Dorobek naukowy i literacki

Stefan Chwin urodził się 11 kwietnia 1949 w Gdańsku; syn Wilnianina, Józefa Chwina, ekonomisty, i Warszawianki, Aleksandry z domu Celińskiej, pielęgniarki, sanitariuszki AK w Powstaniu Warszawskim 1944 roku, którzy przybyli do Gdańska po II wojnie światowej. Uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie, które ukończył w roku 1968. Studiował filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas wydarzeń grudniowych w 1970 roku był świadkiem pacyfikacji Gdańska przez milicję i oddziały pancerne LWP. W 1973 z wyróżnieniem obronił na UG pracę magisterską (pt. Gombrowicz i Forma Polska, napisaną pod kierunkiem prof. Marii Janion). Po ukończeniu studiów jesienią 1973 rozpoczął pracę w Instytucie Filologii Polskiej UG. Debiutował w 1975 artykułami pt. „Trans Atlantyk” wobec „Pana Tadeusza” („Pamiętnik Literacki” z. 4) i Gombrowicz – sarmata kontestujący ( „Ruch Literacki” nr 4). W następnych latach publikował m.in. w wydawanym przez Koło Naukowe Polonistów UG piśmie „Litteraria. Próby literackie” (1977; brał również udział w redagowaniu tego periodyku) oraz w gdańskim kwartalniku „Punkt” (1978-81). W latach osiemdziesiątych był członkiem zespołu redagującego serię wydawniczą Transgresje; w 1989 (wraz z Marią Janion, Stanisławem Rośkiem i Zbigniewem Majchrowskim), otrzymał za tę działalność nagrodę „Wiatr od morza”, przyznawaną przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku. W 1982 z wyróżnieniem obronił pracę doktorską pt. System romantyczny we współczesnej literaturze polskiej (na przykładzie twórczości Wacława Berenta, Bruno Schulza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Konwickiego, Tadeusza Nowaka) (promotor prof. Maria Janion); za którą otrzymał również nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Jesienią 1984 otrzymał nagrodę Fundacji Kościelskich, którą odebrał w Genewie. Jako prozaik debiutował w 1985 powieścią fantastyczną pt. Ludzie-skorpiony. Przygody Joachima El Toro na wyspach Archipelagu San Juan de la Cruz, ogłoszoną pod pseudonimem Max Lars (z własnymi ilustracjami). W 1995 wszedł w skład kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Artystycznego”, w 1998-2003 był także członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Borussia”. Studia, artykuły i recenzje oraz eseje i fragmenty prozy ogłaszał nadto w wielu periodykach literackich i naukowych, dłuższą współpracę nawiązując z pismem literacko-artystycznym „Tytuł”, a potem z dziennikami „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” oraz „Tygodnikiem Powszechnym”. W 1994 na podstawie rozprawy pt. Literatura i zdrada. Od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy, wyróżnionej indywidualną nagrodą ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1998 otrzymał na UG stanowisko profesora nadzwyczajnego. Zajmował się problematyką związków współczesnej kultury polskiej z romantyzmem, badał filozoficzne, moralne i psychologiczne aspekty obrazu samobójstwa w literaturze i sztuce XIX i XX wieku, pisał też m.in. o twórczości Witolda Gombrowicza. Został członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w 1982, Polskiego PEN Clubu w 1998, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w 1990). W 1995–2010 odbył wiele zagranicznych podróży literackich i naukowych, m.in. w związku z publikacją przekładów jego książek na zaproszenie wydawców, księgarń i stowarzyszeń kulturalnych z Niemiec (około 100 spotkań autorskich), Rosji, Szwecji, Austrii, Szwajcarii, Czech, Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Węgier, Litwy, Ukrainy, Meksyku. Przebywając w 1984 w Paryżu poznał m.in. Konstantego Jeleńskiego i Herlinga Grudzińskiego. Przekłady jego artykułów, esejów i opowiadań a także wywiadów były publikowane w czasopismach i antologiach w 15 krajach (m.in. we „Frankfurter Allgemaine Zeitung”, „Die Welt”, „The New York Times”, „The New York Herald Tribune”, „Dagens Nyheter” „Inostrannaja Literatura”) szczególnie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
Książki, artykuły, opowiadania i eseje Stefana Chwina były publikowane w Niemczech, Austrii, Anglii, Francji, Rosji, Szwecji, Danii, Szwajcarii, Rumunii, Słowenii, na Ukrainie, na Węgrzech, na Litwie, w Japonii, w Izraelu, we Włoszech, w Hiszpanii, Meksyku, krajach Ameryki Środkowej i Południowej oraz w USA.

Otrzymał m.in. nagrodę za zasługi w dziedzinie stosunków polsko-niemieckich: im. E. Brosta (1997) i międzynarodową nagrodę im. A. Gryphiusa (1999), przyznawaną przez Gildię Artystów Niemieckich za najlepszą książkę Europy Środkowej, dotyczącą kwestii zbliżenia między narodami („Hanemann”), oraz m.in. nagrodę Polskiego PEN Clubu w dziedzinie prozy (1998), Paszport „Polityki” (1996) i Pomorską Nagrodę Artystyczną (1999). Splendor Gedanensis (2013). Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za całokształt twórczości, Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.


W 2007 został członkiem Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2002) oraz Srebrnym Medalem Gloria Artis (2008),
W 2013 Prezydent RP, Bronisław Komorowski, nadał Stefanowi Chwinowi tytuł naukowy profesora zwyczajnego.
Nagrody i odznaczenia (w porządku chronologicznym)
Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, 1982.

Nagroda Fundacji Kościelskich w Genewie, 1983.

Nagroda Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za książkę Romantyczna przestrzeń wyobraźni.

Nagroda "Wiatru od morza" za współredagowanie z prof. M. Janion serii "Transgresje".

Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej za wydanie w nowym opracowaniu książki A. Mickiewicza Konrad Wallenrod (w serii Biblioteka Narodowa Ossolineum).

Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe (1994) za książkę Literatura i zdrada. Od "Konrada Wallenroda" do "Małej Apokalipsy".

Nagroda "Pro Libro Legendo" 1994 za Literaturę i zdradę.

Nagroda Literacka Miasta Gdańska 1993 za Krótką historię pewnego żartu.

Nagroda Media Książce. Gdańska Książka Roku 1995 (Hanemann).

Nagroda Paszport "Polityki" (1996) za książkę Hanemann.

Nagroda im. Ericha Brosta (1997).

Nagroda Polskiego PEN Clubu w dziedzinie prozy za całokształt twórczości, 1998.

Nagroda Główna im. Andreasa Gryphiusa, 1999, Niemcy.

Nagroda Fundacji Kultury, 1999 (za "Esther").

Pomorska Nagroda Artystyczna w dziedzinie literatury, 1999.

Złoty Krzyż Zasługi, 2002

Nagroda w plebiscycie czytelników „Gazety Wyborczej” Gazeta Morska, Sztorm 2005, za Żonę prezydenta

Nagroda w plebiscycie czytelników „Gazety Wyborczej” Gazeta Morska, Sztorm 2006, za Dolinę Radości.

Srebrny Medal Gloria Artis, przyznawany przez Ministra Kultury, 2008.

Nagroda Miasta Gdańska 2008.

Nominacja do Nagrody Literackiej Mediów Publicznych COGITO 2009.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za całokształt twórczości, 2009

Honorowe wyróżnienie Samorządu Województwa Pomorskiego za zasługi dla Pomorza, 2010.

Medal Mściwoja II za zasługi dla Gdańska 2010

Nagroda Literacka Gdynia w dziedzinie eseju za książkę Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, 2011.

Nagroda „Gazety Wyborczej” Gazeta Morska, Sztorm 2011 w dziedzinie literatury za Pannę Ferbelin.

Nagroda Splendor Gedanensis 2013 za książki Miłosz. Interpretacje i świadectwa, Gdańsk 2012 oraz Miłosz. Gdańsk i okolice, pod red. Krystyny Chwin i Stefana Chwina, Gdańsk 2013.

Nagroda Rektora UG I stopnia za książki Miłosz. Interpretacje i świadectwa, Gdańsk 2012 oraz Miłosz. Gdańsk i okolice, pod red. Krystyny Chwin i Stefana Chwina, Gdańsk 2013.


Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał Stefanowi Chwinowi tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

TWÓRCZOŚĆ NAUKOWA

 1. Bez autorytetu. [Autorzy:] ..., S. Rosiek. [Szkice]. Gdańsk: W M 1981, 268 s.

Szkice o współcz. lit. pol., polemiczne wobec koncepcji literatury „nowej fali”. – Tu S.Ch.: Punkty oparcia. - O rytuałach: Rytuał czy rozmowa? O „czytaniu” społeczeństwa i „czytaniu” osoby; Przestrzeń zdrady. – O milczeniu: Jakimi pisarzami dziś mówimy; Socjologia milczenia. – O spustoszeniu: Czym była, czym mogła być „nowa prywatność”; Świat zalegoryzowany; Rany wewnętrzne. Trzy fragmenty o kolonizacji doświadczenia; Stopień ryzyka.

Nagroda Fundacji Kościelskich w Genewie (1983). 1. Romantyczna przestrzeń wyobraźni. [Szkice]. Bydg.: Pomorze 1989, 259 s.

Zawartość: Literatura, historia, „długie trwanie”: Literatura i pamięć; Historia i interpretacja. – Romantyzm i współczesność. (Dialogi wyobraźni): Myśl polska po „zmierzchu bogów”. (Powieść i „nowa mitologia”) [W. Berent]; Witkacy mistyczny, czyli „Bunt mas” i sacrum; Bruno Schulz - Golem, Demiurg i Materia; Wyobraźnia i Natura. (Gombrowicza „fenomenologia różnicy”); Romantyzm a „Forma polska”, czyli Gombrowicz wobec „Pana Tadeusza”; Sny nad „wierną rzeką”. (Tadeusz Konwicki i romantyczne przeżycie Losu); Jabłko Wallenroda. (Tadeusz Nowak i antynomie romantycznego marzenia).

Nagroda Klubu Krytyki Literackiej Gdańskiego Oddziału SPP w 1989.
 1. Literatura i zdrada. Od „Konrada Wallenroda” do „Małej Apokalipsy”. [Studia]. Kr.: OL 1993, 456 s.

Zawartość: Cz. 1. Konrad [dot. utworu A. Mickiewicza]: Wyobraźnia romantyczna a spisek; Makiawelizm i imperatyw jawności; Etos rycerski wobec „etosu maski”; Psychospołeczny paradoks „jawnego spiskowania”; Zrzucenie „maski” przed tyranem; Naród i „ludzie idei”. Zagadnienie społecznej obcości spisku; „Porwany za młodu”; Bunt indywidualistyczny. Powołanie do moralnej wielkości jako los; Samobójstwo Wallenroda. – Cz. 2. Literatura i zdrada – po Jałcie: Ciemna wrogość. Spór wokół „patriotycznej zdrady” [od czasów A. Mickiewicza do współczesności]; Przeklęta maska? [dot. głównie twórców: A. Trzebiński, K. K. Baczyński, W. Gombrowicz]; „Wallenrodowie lat wojny” [dot.: J. Gierałtowski: Wakacje kata, J. Krasiński: Syn Wallenroda]; Tyrmand, czyli „broń życiowego detalu”, dandyzm i duch pikarejski [dot. głównie: Filip]; Zdrada zdradzonych [dot.: J. Mackiewicz: Droga donikąd; Nie trzeba głośno mówić]; Mit „patriotycznego skrytobójcy” po roku 1945 [dot.: J. Andrzejewski: Popiół i diament, L. Kruczkowski: Odwety]; Wallenrodyzm w państwie Bieruta – trzy spojrzenia [dot.: Cz. Miłosz: Zniewolony umysł, L. Tyrmand: Dziennik, J. Trznadel: Hańba domowa]; Płowy wódz. Pisarze i „sprawa Piaseckiego” [dot. m.in.: T. Breza: Mury Jerycha, S. Kisielewski: Zbrodnia w Dzielnicy Północnej, Cz. Miłosz: Zdobycie władzy]; Błogosławiona Ochrana? [dot.: W. Terlecki: Dwie głowy ptaka; Powrót z Carskiego Sioła]; Wallenrodowie w teatrze [dot.: I. Iredyński: Głosy umarłych, S. Grochowiak: Po tamtej stronie świec]; Cień Bonhoeffera [dot. tekstów S. Barańczaka (z tomu Etyka i poetyka): Notatki na marginesach Bonhoeffera; Zmieniony głos Settembriniego]; Insurekcja bezbronnych, terroryzm, duch Machiavellego [dot. publicystyki autorów: J.J. Lipski, J. Kuroń, A. Michnik, P. Wierzbicki]; „Wallenrodowie” w Sierpniu [dot.: J. Głowacki: Moc truchleje]; „Ja płakał, ale bił”, czyli „Wallenrod” stanu wojennego [dot. m.in.: J.J. Szczepański: Kadencja, Z. Herbert: Raport z oblężonego miasta i inne wiersze]; Wallenrod po Afganistanie i Grudniu [dot. A. Braun: Wallenrod]; Wallenrodyczne barwy końca [dot.: T. Konwicki: Mała Apokalipsa]. – Cz. 3. O czym nie pisał Mickiewicz, czyli Urok wallenrodycznych drobiazgów: Święte gaje, kapłani, rycerze [dot. obrazu Litwy w twórczości polskich autorów z XVIII i XIX w.]; O czym wolał nie pisać Mickiewicz w „Konradzie Wallenrodzie”? [dot. recepcji poematu].

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 1994; Nagroda „Pro Libro Legendo” za 1993, przyznana w 1994.
 1. Stätten des Erinnerns. Gedächtnisbilder aus Mitteleuropa; Dresdner Poetikvorlesungen. [Miejsca wspomnień. Obrazy z Europy wschodniej; Drezdeńskie lekcje poetyckie]. [Przeł. z jęz. pol.:] S. Miodona, A. Sproede, B. Partyk-Hirschberger. [Wstęp:] R. Erb. [Posł. i bibliogr.:] A. Sproede. Dresden: Thelem 2005, 216 s.

Wykłady poświęcone doświadczeniu środkowoeuropejskiemu, autobiograficznemu mitowi Gdańska i pol. pisarzom-samobójcom z XX w.; wygł. na Uniwersytecie w Dreźnie w roku 2000 Zawartość: Roland Erb Rede auf Stefan Chwin – I Gedachtnisort Danzig, II Roman und Erfahrung in Mitteleuropa, III Literatur Und Selbstmord, Alfred Sproede Stefan Chwin – Philologe Und Erzhaler, Alfred Sproede: Stefan Chwin - Bibliographie. Powst. 2000 – 2004

 1. Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni. [Studia i szkice]. Gdańsk: „Tytuł” 2010, 557 s. Bibl. „Tytułu”. Ser. Światopoglądy.

Zawartość: [Wstęp:] Właściwie bez powodu; Nic takiego. – Między traumą a formą. Światoodczucie i forma symboliczna śmierci: Chronologia przyczyn czy semantyzacja śmierci?; „Poetyka” samobójstwa. Moment „estetyczny” czynu; Trzy wymiary samobójczego doświadczenia. – Samobójstwo jako czyn adresowany do innych. Znaczenia interakcyjne: Anty-obrazy śmierci. „Czarne” ikony samobójstwa. Samobójstwo Judasza i jego represyjne znaczenia; Jak społeczeństwo zachęca człowieka do śmierci; Fenomen samobójstwa altruistycznego. Samozniszczenie i samopoświęcenie; Święte samobójczynie. „Jasne” ikony samobójstwa altruistycznego. – Egzystencjalny wymiar samobójstwa: Samobójstwo w wodzie; Samobójstwo w ogniu; Samobójstwo a żywioł powietrza. Skok z wysokości, lot, spadanie w otchłań; Samobójstwo i czas. Długie i krótkie umieranie. Trucizna, opium, laudanum. – Co samobójca „robi” ze swoim ciałem. Marzona śmierć i konstruowanie „ciała symbolicznego”: Symboliczna kartografia ciała; Symboliczna indywidualizacja i dezindywidualizacja ciała. – Śmierć z własnej ręki i centralne metafory egzystencji: Metafory życia i obrazy anihilacji; Metafora życia jako „grzechu istnienia”; Niezdolność do bycia Bogiem jako „grzech istnienia”. Ciało i śmierć Kiriłłowa [o powieści F. Dostojewskiego: Biesy]; Samobójstwo godnościowe. Metafora życia jako „procesu medyczno-sądowego”; Metafora „mdłości”. Grzech „bezzasadnego istnienia”; Metafora „obojętności świata ”. – Jak wyobraźnia gromadzi argumenty przeciwko życiu: Konstruowanie obrazu „życia nie do zniesienia”; Hiperbolizacja „bolesności istnienia”. Obrazy „matni”; „Matnia” Witkacego; „Matnia” Gombrowicza; „Ludzie-skorpiony”. Metafora „żądła”. Samobójstwo wolicjonalne; Sztuka, samobójstwo i ryzyko psychologii motywów; Nadwartościowanie i odwartościowanie śmierci; Samobójstwo jako złudzenie i jako poznanie. – Rozszerzenia i dopowiedzi [przypisy].

7. Samobójstwo i „grzech istnienia”, Wydawnictwo Tytuł, Gdańsk 2012, s. 567.

Zawartość: Człowiek zbuntowany i skaza; Św. Augustyn wobec idei „grzechu istnienia”; Samobójstwo egzystencjalne w ujęciu gnostyków; Ból istnienia i „umowa społeczna”. Samobójstwo niedokonane kawalera Saint-Preux; Katońska teatralizacja życia i śmierci w kulturze XVIII wieku. Samobójstwo Radiszczewa a śmierć Jana Potockiego; Werter i „grzech istnienia”; Milton. Samobójstwo w Raju; Myśli samobójcze Prometeusza; Kain Byrona; Manfred. Fenomen „samobójstwa wolicjonalnego”; Sardanapal. Samobójstwo a „grzech istnienia”; Samobójstwo we Frankensteinie. Bóg, projekt eugeniczny i nieudane dziecko, które chce się zabić; Kleist. Samobójstwo i „antropologia nieciągłości”; Romantyzm i prawo do „własnej śmierci”; Stawrogin. Samobójstwo „człowieka przyrodniczego”; Czy doświadczenie „grzechu istnienia” jest możliwe w świecie bez Boga; Dlaczego napisałem książkę o „grzechu istnienia”.

8. Miłosz. Interpretacje i świadectwa, Wydawnictwo Tytuł, Gdańsk 2013, s. 356.

Zawartość: „Dachau koników polnych”. Miłosz i „ukąszenie darwinowskie”; Czesław Miłosz wobec powstania warszawskiego; Czas Biblii i czas Pana Cogito. O istocie sporu Herberta z Miłoszem; Miłosz i samobójstwo egzystencjalne; Czy Czesław Miłosz chciał, by wiersz Który skrzywdziłeś człowieka prostego został umieszczony na gdańskim Pomniku Poległych Stoczniowców; Kalendarium zdarzeń i ustaleń dotyczących umieszczenia na Pomniku Poległych Stoczniowców wiersza Czesława Miłosza Który skrzywdziłeś człowieka prostego; Czesław Miłosz i zabity milicjant czyli na jakim właściwie pomniku miał się znaleźć wiersz Który skrzywdziłeś człowieka prostego; Poeta bez wierszy czyli jak Czesław Miłosz zachowywał się w stoczni gdańskiej w czerwcu 1981 roku; „Dygotała mu ze złości szczęka”. Gdańska wizyta Miłosza w oczach Służby Bezpieczeństwa; Wariant cichej prawdy. Współczesny kontekst symboliczny tekstów Miłosza umieszczonych na Pomniku Poległych Stoczniowców.9. Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje, dokumenty, głosy, pod. Red. Krystyny Chwin i Stefana Chwina, Gdańsk 2013.

Prace edytorskie i redakcyjne


 1. Dzieci. Wybór, oprac. i red.: M. Janion i … T. 1-2. Gdańsk: WM 1988, 375, 358 s. Transgresje.

Antologia tekstów nauk. i lit. dot. obrazu dziecka w kulturze europejskiej z perspektywy idei antypsychiatrii i filozofii transgresji. – Zawiera m.in. teksty S.Ch. zob. Rozprawy i artykuły.

 1. A. Mickiewicz: Konrad Wallenrod. Wyd. 3 zmien. [Wstęp, oprac. i komentarz:] … Wr.: Ossol. 1991, CLXXIII, 116 s. BN I, 72. Wyd. 4 przejrz. tamże 1998.

Indywidualna Nagroda Rektora UG pierwszego stopnia w 1992 – Wstęp zob. też w bloku artykułów.

3. Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje, dokumenty, głosy, pod red. Krystyny Chwin i Stefana Chwina, Wydawnictwo Tytuł 2013, s. 468. Nagroda Splendor Gedanensis 2012.


TWÓRCZOŚĆ LITERACKA

 1. Ludzie-skorpiony. Przygody Joachima El Toro na wyspach Archipelagu San Juan de la Cruz. [Powieść fantastyczna]. Ilustr. Stefan Chwin ... Bydg.: Pomorze 1985 [właśc. 1986], 218 s. Wyd. 2 tamże 1989.

Autor podp. pseud.: Max Lars

 1. Człowiek-litera. Przygody Aleksandra Umwelta podczas akcji specjalnej w górach Santa Cruz. [Powieść fantastyczna]. [Ilustr. Stefan Chwin ]…. Bydg.: Pomorze 1989, 342 s.

Autor podp. pseud.: Max Lars

 1. Krótka historia pewnego żartu. (Sceny z Europy Środkowowschodniej). [Powieść]. [Wstęp:] J. Błoński. Kr.: OL 1991, 260 s. Wyd. nast.: wyd. 2 zmien. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria 1999; wyd. 3 Gdańsk: Tytuł [2007]. Przekłady fragmentów: przekład szwedzki [przeł. Anders Bodegard] Makterna,”90TAL. Tidskriften on literatur och konst” 1994 nr 12. – Der Flucht. Erzahlung [przeł. Esther Kinsky], “Transit” 1993 nr 6. - Die Beruhrung, [przeł. Renate Schmidgall], „Die Horen” 2006 nr 2.

Nagroda Gdańskiego Tow. Przyjaciół Sztuki za rok 1991 (przyznana w 1992; S.Ch. odmówił przyjęcia nagrody). Nagroda Lit. m. Gdańska w 1993.

 1. Hanemann. [Powieść]. Gdańsk: Marabut 1995, 202 s. Bibl. „Tytułu”, dwa wyd. nast. w 1996; Wyd. nast.: [wyd. 4] Gdańsk: słowo/obraz/terytoria 1997; [wyd. 5] Wwa: Świat Książki 1998; [wyd. 6] Gdańsk: „Tytuł” [2001], [wyd. 7] W-wa: Kolekcja „Polityki” Polska Literatura Współczesna, t. XV [2008], [wydanie 8] Gdańsk: Bibl. Tytułu, 2009 [z winietami graficznymi wykonanymi przez autora].

Nagroda Artusa­ ­- Gdańska Książka Roku 1995; Paszport „Polityki” za 1995 w 1996; Nagroda im. Gryphiusa.

Przekł.: ang.: Death in Danzig. [Przeł.] P. Boehm. Orlando, FL 2004, wyd. nast: London 2005, [Orlando, FL] 2005, London 2006, - czes.: Hanemann. [Przeł.] P. Vidlák. Brno 2005, - hiszp.: El doctor Hanemann. [Przeł.:] A. Rubió, J. Sławomirski. Barcelona 2005, - niem.: Tod in Danzig. [Przeł.] R.Schmidgall. Berlin 1997, wyd. nast.: Reinbek bei Hamburg 1999, tamże: 2001, 2005, - ros.: Haneman. [Przeł.] K.Â.Starosel’skaâ. „Inostrannaâ Literatura”, Moskva 1997 [nr] 12 całość], wyd. osob. Moskva 2003, tamże 2005, - rum.: Doctor Hanemann. [Przeł.] C. Geambaşu. Bucureşti 2004, wyd. nast. Piteşti 2005, - słowac.: Hanemann. [Przeł.] K. Chmel. Bratislava 2005, - szwedz.: Hanemann. [Przeł.] L. Mendoza Ǻsberg. [Stockholm] 2001, - węgier.: Hanemann. [Przeł.] K. Weber. Pozsony 2004. Francuski: [przeł. Lydia Waleryszak], 2012.

Adapt.: radiowa: Adapt.: E. Marcinkowska. Radio 1998, - teatr.: Adapt. i reż.: S. Majewski. Wyst. Koszalin, Bałtycki T. Dram. 1998; Adapt. i reż.: I. Cywińska. Wyst. Gdańsk, T. Wybrzeże 2002.

Recepcja zagraniczna (wybór):Szwecja: Eva Backstedt, Hanemann bleve succe for Chwin, „Svenska Dagbladet“. 28 września 2003; Gabriella Hakansson, Nar sorgen overfors pa tingen, „Dagens Nyheter“ 2001.11. 21, Szwajcaria: Andreas Breitenstein, Durch die Milchglasscheibe. "Tod in Danzig": Stefan Chwin betreibt Volkerversohnung, "Neue Zurcher Zeitung" , 9 -10. 08 1997. Rosja: Aleksandr Prawikow, Put c dwyetoronnim dwiżeniem, „Znamia” 2004 nr 4, Austria: Grażyna Krzechowicz, Die verlorenen Wurzeln in Danzig. Roman uber die Stadt, vorund nach ihrer Zerstorung im Zweiten Weltkrieg, "Salzburger Nachrichten", 28. 02. 1998. Niemcy: Aldelbert Reif Neues Leben in einer untergangen Welt. Der polnische Schriftsteller Stefan Chwin und sein Roman "Tod in Danzig" / Von, "Die Welt" , 5 Juni 1997. USA: Anna Mundow & Michael Kenney, Best fiction books of the year, “, „The Boston Globe” 2004, 5 grudnia. Jack Savage, Chwin creates brilliant characters, “Daily Herald-Tribune”, 21 marca 2005, Wielka Brytania: Michael Hofmann, What life after linden-blossom tea? “The Guardian” 5 marca 2005; D.J.Taylor, Shattered lives in the ruins of the Reich, “The Independent” , 11 marca 2005, Węgry:

Korner Gabor, Danzigbol Gdanskba, “Elet es Irodalom”, 2004, 48 evfolvyam, 17. szam.; Hiszpania

Fernando Castanedo, La ciudad perdita, „El Pais“, dodatek o książkach „Babelia”, 13 de Agosto 2005, numero 716.


 1. Esther. [Powieść]. Gdańsk: „Tytuł” 1999, 346 s., 16. k. tabl. [wyd. drugie 2000] Bibl. „Tytułu”. Wyd. 2 Wwa: Świat Książki 2000.

Nagroda Fundacji Kultury w 2000; Statuetka Gryfa – Pomorska Nagroda Artyst. w 2000.

Przekł.: niem.: Die Gouvernante. [Przeł. ] R. Schmidgall. Berlin 2000, wyd. nast.: Reinbek bei Hamburg 2003, -ros.: Guvernantka. [Przeł.] K. Â.Starosel’skaâ. Moskva 2004.

Recepcja zagraniczna (wybór): Niemcy: Rolf Volmann, Wenn Romane Frauen waren. Weshalb der polnische Romancier Stefan Chwin so schon schreibt und weshalb Georges Simenon an Ende vielleicht doch starker ist. "Zeit" 2000 nr 43, 19 X. "Zeit Literatur", Gregor Ziolkowski, Es riecht wie bei Buddenbrooks. Stefan Chwins Roman "Die Gouvernate", "Frankfurter Rundschau" 18.10.2000.Szwajcaria: Martin Ebel, Und schon war alles anders. Stefan Chwin beschwort ein vergangenes Polen, "Neue Zurcher Zeitung" 2000 nr 242, B7, 17. 10. Hermann Wallmann, Danzig und Gdansk oder Die Awesenheit der Abwesenheit. Uber "Die Gouvernate" des polnischen Schriftstellers Stefan Chwin, "Basel Zeitung" nr 233, 6.10. 2000
 1. Wspólna kąpiel. [Miniatury]. [Współautor: K. Chwin] K. Lars. Gdańsk: „Tytuł” [2000], 155 s. Bibl. „Tytułu”.

Zawartość: Wspólna kąpiel [wiersz]. – [Cykle miniatur prozą:] Dawne pomyłki; O mały włos; Siedem scen z życia mężczyzn; Ci, którzy przychodzą w snach; Sceny fantastyczne z historii literatury polskiej; Adam Zagajewski czyta wiersz w jednym z miast na północy Europy; Drobne poprawki; Republika marzeń; I po cóż to ruszać?; Prześwity; Dama pik; Gargantua i ja; Sceny fantastyczne z historii imperium; Koszyk łez; Wypisy z ksiąg nieużytecznych.

 1. Złoty pelikan. [Powieść]. Gdańsk: „Tytuł” [2002], 270 s. [wyd. drugie 2003] Bibl.” Tytułu”. [Wyd. 3] Wwa: Świat Książki 2004.

Przekł.: franc.: Le Pelican d’Or, [ Przeł. Frederique Laurent], Circe 2009, hiszp.: La Pelikan de oro. [Przeł.:] A. Rubió, J. Sławomirski. Barcelona 2007, - niem.: Der Goldene Pelikan. [Przeł.] R. Schmidgall. München 2005, wyd. nast. Deutsche Tachenbuch Verlag, tamże 2008, - szwedz.: Guldpelikanen. [Przeł.] L. Mendoza Ǻsberg. Stockholm 2004, węgierskie: Arany Pelikan, [Przeł.: Katalin Weber], 2007.

Recepcja zagraniczna (wybór): Szwecja: Rita Tornborg, Handlending for alla bekymrade, „Svenska Dagbladet“ 19 listopada 2004. Ulf Eriksson, Stefan Chwin, Guldpelikanen, „Goteborgs-Posten“, 12 grudnia 2004. Niemcy: Gerard Schulz, Diese dumme Sache in Danzig. Polnische literatur als moderne Weltliteratur: Stefan Chwins beruhrender Roman uber eine unselige Passion, „ Frankfurter Algemeine Zeitung“, 10. 09. 2005,

Gregor Dotzauer, Der Mensch wohnt in der der Niederlage. Ab in die Holle Stefan Chwin grosser Roman „Der Goldene Pelikan“, Der Tagesspiegel, 2 wrzesień 2005 Szwajcaria: Martin Ebel, Wundersame Errettung des Sunders, „Tages-Anzeiger Zurich“ 24. 09. 2005. Austria: Helena Verdel, Die Geschichte eines unaufhaltsamen Abstiegs, „Wiener Zeitung“ , 3. 10. 2005. 1. Kartki z dziennika. [Autobiograficzne sceny i obrazy z życia polskiego inteligenta z przełomu XX i XXI wieku]. Gdańsk: „Tytuł” [2004], 516 s. [drugie wydanie 2005] Bibl. „Tytułu”. Por. poz. 15.

 2. Żona prezydenta. [Powieść]. Gdańsk: „Tytuł” [2005], 192 s. [wyd. drugie 2006] Bibl. „Tytułu”. Przekład słoweński: Predsednikova zena, tł. Jana Unuk, Ljubljana 2012.
 1. Dolina Radości. [Powieść]. Gdańsk: „Tytuł” [2006], 543 s. [drugie wydanie 2007] Bibl. „Tytułu”. Przekład słowacki: „Dolina Radosti”, [przeł. K. Chmel], Bratysława 2008, Kalligram, s. 479. Przekład hiszpański: El Valle de la Alegria [przeł. Sławomirski i Anna Rubio], Barcelona 2013.

 2. Dziennik dla dorosłych. [Autobiograficzne sceny i obrazy z życia polskiego inteligenta na początku XXI wieku]. Gdańsk: „Tytuł” 2008, 472 s. Bibl. „Tytułu”.

Nominacja do Nagrody Cogito 2009.

Kontynuacja poz. 11.13. Panna Ferbelin, Wydawnictwo Tytuł, Gdańsk 2011.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: Gombrowicz - sarmata kontestujący. „Ruch Lit.” 1975 nr 4 s. 217-224 [dot.: Trans-Atlantyk]. ­­ – „Trans-Atlantyk” wobec „Pana Tadeusza”. „Pam. Lit.” 1975 z. 4 s. 97-121. – Jeszcze o „Świecie nieprzedstawionym” [J. Kornhausera i A. Zagajewskiego]. „Litteraria”, Gdańsk 1975 [nr 7] s. 9-17. – Sytuacja etyczna debiutu. „Litteraria”, Gdańsk 1976 [nr z XI] s. 13-21, przedr. „Nowy Wyraz” 1977 nr 6 s. 66-74. – Etyka i forma. „Litteraria”, Gdańsk 1977 [nr z X] s. 34-46, przedr. „Nowy Wyraz” 1978 nr 4 s. 95-100. – Kilka pytań w sprawie życia prywatnego. „Litteraria”, Gdańsk 1977 [nr z IV] s. 61-77 [dot. najmłodszego pokolenia pisarzy], przedr. „Punkt” 1978 nr 2 s. 16-25. – Paradoks awangardy. „Punkt” 1978 nr 3 s. 70-80. – Pisarz i bezimienność. „Punkt” 1979 nr 5 s. 5-15. – W stronę antropologii pogranicza. Fenomen recepcji prac Antoniego Kępińskiego. W: Galernicy wrażliwości. Gdańsk 1981 s. 442-467. – Twórczość i autorytety. (Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia). „Pam. Lit.” 1985 z. 1 s. 69-93. – Autoportret przeżycia pokoleniowego. Gdańskie debiuty poetyckie lat siedemdziesiątych. W: Literatura Gdańska i Ziemi Gdańskiej. T. 2. Gdańsk 1986 s. 273-291. – Gombrowicz i maska. W: Maski. T. 2. Gdańsk 1986 s. 307-332. – Kain, Prometeusz i dziecko. (O „spowiedzi Stawrogina”). „Twórczość” 1987 nr 7 s. 65-84, przedr. pt. Stawrogin i dziecko w: Dzieci. T. 2. Gdańsk 1988 s. 40-70 [dot.: J. Byron: Kain, F. Dostojewski: Biesy]. – „System romantyczny” w literaturze polskiej. (Kierunki badań). „Gdań. Zesz. Hum.” 1983 wyd. 1987 nr 30 s. 19-47. – Polskie marzenie o „dawnej Litwie”. „Autograf” 1989 nr 6/8 s. 44-52, wersja zmien. i poszerz. pt. Święte gaje, kapłani, rycerze zob. poz. 6 [dot. obrazu Litwy w twórczości polskich autorów z XVIII i XIX w.]. – Wstęp. W: A. Mickiewicz: Konrad Wallenrod. Wyd. 3 zmien. Wr. 1991 s. [III]-CLXXIII. BN I, 72. Wyd. 4 przejrz. tamże 1998. – Dlaczego upadek komunizmu zaskoczył literaturę polską? Powst. 1993. Druk „Teksty Drugie” 1994 nr 4, s. 5-28, przekł. niem.: Warum die polnische Literatur vom Zusammenbruch des Komunismus überrascht wurde. [Przeł.] Aleksandra Marszałek „Stint Zeitschrift fur Literatur”, Bremen 1993 nr 14. – Wolność pisana po Jałcie. „Tytuł” 1993 nr 4 s. 11-25, przekł. niem. [wg inf. autora]: Freiheit geschrieben nach Jalta. [Przeł. Karin Wolff] „Ostragehege”, Dresden 1996 nr 5,– Dlaczego właściwie polscy pisarze odrzucili komunizm i co z tego wynikło. „Kwart. Artyst.” 1994 nr 4 s. 32-48. – Schulz a Leśmian. W: Czytanie Schulza. Kr. 1994 s. 108-126, przekł. ukr.: Šul’c i Les’mân. [Przeł.] O. Sachn’ ûk. W: Poverennâ. Bruno Šul’c (1892-1942). Lublin 1996 s. 86-91. – Strefy chronione. Literatura i tabu w epoce pojałtańskiej. „Res Publica Nowa” 1995 nr 10 s. 39-48, przedr. w: Wiedza o literaturze i edukacja. Wwa 1997. – Wojaczek: samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni. „Tytuł” 1995 nr 3/4a s. 119-138. Region als geographische Tatsache Und als Werk der Einbildugskraft [przeł.; Monika Dziuba], w: Literarisches Schreiben aus regionaler Erfahrung, Paderborn 1996. - "Grzeszne manipulacje". Historia sztuki a historia medycyny, [w:] Czytanie Schulza, Kraków 1994. Przekł ang.: Bruno Schulz's "Sinful Manipulations. The History of Art the History of Medicine, w: Bruno Schulz 1892-1942. English supplement of Catalogue-Memoirs of the Exhibition "Bruno Schulz (1892-1942). Ad memoriam" in Muzeum Literatury in Warsaw. Edited by W. Chmurzyński, Warszawa 1995. Także w: "Periphery. Journal of Polish Affairs", Vol. 3, nr 1/2 1997. – Die phantasische Geschichte einer Stadt, „Ostragehege“ 1997 nr 10, s. 9 – 15 [Przeł. Eduard Merian] – Gombrowicz i Forma Polska. W: W. Gombrowicz: Trans-Atlantyk. Kr. 1996 s.121 –140 [posł.], wyd. nast. tamże 1998, 2003, 2004; przekł. niem.: Gombrowicz und die polnische Form. [Przeł. Nina Kozłowski] „Akzente”, München 2004, [nr z 3 VI], s. 255 - 274. „Literatura pogranicza” a dylematy Europy Środkowej. W: Tematy polsko-niemieckie. Olsztyn 1997 s. 161-171, przekł. niem.: „Grenzlandliteratur” und das mitteleuropäische Dilemma. [Przeł.] R.U. Henning. „Transodra”, Potsdam 1997 nr 17 s. 5-13 (strona internetowa http://www.dpg-brandenburg.de/nr17/chwinde.html.gz ). – Nowej Fali kłopoty z wolnością. „Tytuł” 1997 nr 1 s. 27-42. – Wyobraźnia i duch miejsca. „Tytuł” 1997 nr 3/4 s. 6-21. – Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod” – eksplikacja. „Warsztaty Polonist.” 1998 nr 4 s. 90-100, przedr. w: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Cz. 2. Wr. 1999. - Ujazwliennaja sowiest [brak nazwiska tłumacza], „Nowaja Polsza” 2001 nr 5,– Romantyzm i poszukiwanie „trzeciej drogi”. „Teksty Drugie” 1998 nr 5 s. 79 - 101. Der Freitodt von Dichtern als literarisches Sujet, “Ostragehege”, 2000 nr 19, [przeł. Sylwia Miodona i Peter Gehrisch]. – Czy pamięć sprzyja rozwojowi demokracji? „Tytuł” 2000 nr 1/2 -s. 5-17. - Najśmieszniejszy języka świata, „Gazeta Wyborcza” 1999 nr 183, przekład niemiecki [przeł. Marga i Roland Erb]: Die Lacherlichste Sprache der Welt oder Ein polnischer Schriftsteller in seinem Verhaltnis zu den slawischen Sprachen, „Sinn und Form. Beitrage zur Literatur. Herausgegeben von der Akademie der Kunste” 53. Jahr / 2001/ 4. Heft, Juli August. – Powieść i doświadczenie środkowoeuropejskie. „Tytuł” 2000 nr 1/2 s. 18-56. – Samobójstwa pisarzy polskich w wieku XX. „Tytuł” 2001 nr 3 s. 30-68. – Gdańsk – nowa tożsamość. „Tytuł” 2002 nr 1/2 s. 33-52. Tajemnica „dobrego zła” 2001 nr 4, przekł. litewski: „Gerojo-blogio” paslaptis [przeł.: Algis Kaleda] Tytuł 2001 nr 4, przekł. angielski: The Mystery of the „Good Evil”, „Lituanus. The lithuanian quartely” 2006 vol. 52:1 [Przeł.] A. Gąsienica-Bircyn. przekł. węgierski [Mihalyi Zsuzsa]: A „jo rossz” titka, „2000.Irodalmi es tarsadalmi havi lap” 2006, December - Mein Danzig [przekł. Renate Schmidgall]. W: Daheim und Daneben. Wo Schrifteller zu Hause sind. Herausgegebegen von Gunhild Kubler, 2001, -– Irak i „dusza polska”. Moralne aspekty „narracji irackiej” w mediach polskich. W: Obszary ładu i anomii. Konsekwencje i kierunki polskich przemian, Łódź 2006. - Gombrowicz i Niemcy; Gombrowicz und Deutschland. W: Berührungslinien Polnische Literatur und Sprache aus der Perpektive des Deutsch-Polnischen Kulturellen Austauschs. [Przeł.:] (streszczenie w języku niemieckim, brak nazwiska tłumacza) Hildesheim; Zurich; New York 2006 s. 51-64 [tekst w j. pol. i niem. streszczenie po niemiecku] Gazeta Wyborcza 2004 nr 190 pt. „Gombrowicz, my i Niemcy“? W „Gazecie wyborczej“ pierwodruk, [przekład węgierski:] Gombrowicz, mi es a Nemetek, „Kalligram“ 2005, marcius-aprilis. – Przedszkolanka z ulicy Twerskiej, „Tygodnik Powszechny” 2002 nr 47. Przekłady: niem.: „Die Welt” z 25 stycznia 2003, szwedzki: „Dagens Nyheter” z 30 Marca 2003, niemiecki (Szwajcaria): „Tages-Anzeiger” 2003 nr 34, litewski: „Literatura ir Menas” 2003 nr 8 z 21 lutego 2003, „Veidas” z 10 kwietnia 2003, rosyjski: w „Innostranna Literatura” 2003 nr 3, duński: "Lettre Internationale" Semptember 2003. Przedruk w: "Europa schreibt. Was ist das Europaische an den Literaturen Europas?“, pod redakcją Ursuli Keller i Ilmy Rakusa, Edition Korber-stiftung, Hamburg 2003 (przekłady na angielski, włoski, słoweński, japoński publikowane w kolejnych wersjach językowych tej książki,) - Traktat o dłoniach i rzeczach, przekł. niemiecki: Traktat uber die Hande and die Dinge [przeł. Helga Gutshe], „Sinn und From“, 2003, November/December. - Ratusz i Katedra, w: Postmosty. Polacy i Niemcy w Nowej Europie, pod redakcją Gabrieli Matuszek, Tom poświęcony pamięci Henryka Bereski, Kraków 2006, s. 13 –27, Przekład niemiecki: Rathaus und Kirche, w: Fahrmann grenzlos. Deutsche und Polen im heutige Europa. Zum Gedenken an Henryk Bereska. Herausgeben von Brigitta Helbig-Mischewski und Gabriela Matuszek. Aus dem Polnischen ubersetzt von Heidemarie Petersen, Antje Ritter-Jasińska, Thomas Weiler und Brigitta Helbig Mischewski, Georg Olms Verlag. Hildesheim-Zurich-New York 2008, s. 19 - 31.- Szczęście wypędzonych, „Tygodnik Powszechny“ 2003 nr 39, [przekł. niemiecki: Gerard Gnauck] Das Gluck der Vertiebenen, „Neue Zurcher Zeitung“ 2003, 30 listopada. - Romantyzm i prawo do własnej śmierci. W: Księga Janion. Gdańsk [2007] s. 214-235; przekł. niem.: Die Romantik und das Recht auf den eigenen Tod. [Przeł.] Isabella Such, W: Romantik und Geschichte. Wiesbaden 2007, s. 195-218. My, Ablowie, czyści jak łza, „Gazeta Wyborcza“ 2008 z 4/5 października, [przekł. czeski]: My, kristalove cisti Abelove, „Listy“ 2008 nr 6 [brak nazwiska tłumacza]. Złote runo Zbigniewa Herberta, „Kwartalnik Artystyczny” 2008 nr 2 (58) Dodatek, s. 11-21. Przekład węgierski: [Mihalyi Zsuzsa] Zbigniew Herbert es az Aranygyapju, „2000. Irodalmi es tarsadlmi havi lap”, 2010, styczeń - Moje podróże niemieckie. W: Moje Niemcy – moi Niemcy. Odpominania polskie. Pod red. Huberta Orłowskiego, Poznań 2010. - Czas Biblii i czas Pana Cogito. O istocie sporu Herberta z Miłoszem, w: Album gdańskie. Prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, Gdańsk, 2009, s. 713-727,

Opowiadania w polskich antologiach opowiadań i czasopismach (nigdzie indziej nie publikowane):

Róża Zbawienia, w: Pod dobrą gwiazdą. Opowiadania, Kraków 2009, ZNAK, s.291-315

Puste miejsce przy wigilijnym stole, w: 9 Wigilii, Świat książki, Warszawa 2007, s. 7 – 28.

Opowiadanie o miłości, w: Wszystkie dni lata,, Warszawa WAB 2005, s. 119 -137.

Wiedeńska miłość Stacha W., w: Wakacyjna miłość, Warszawa 2008, Świat książki, s. 7 – 32.

Droga na Belweder, „Przegląd Polityczny” 2003 nr 4.Semen, Zamarznięte łąki, ”Tygodnik Powszechny. Kontrapunkt” 1998 nr 1/2 (1marca) Przekład niemiecki: Eisbedeckte Wiesen, „Manuscripte. Zeitschrift fur Literatur”, 2000 nr 148.

Wyobraźnia i ból pod koniec wieku, "Tygodnik Powszechny" 1998, nr 16 [m.in. o Gombrowiczu i Wacie]. Przedruk: "Prasa Polska", Paryż 1998, nr 5/56. przekł. węgier.: Képzelet és fájdalom a századvégen. [Przeł.] K. Weber. „Jelenkor. Irodalmi és Művészeti Folyóirat”, Pécs 2000 [nr z XI] s. 900-910.

Przekłady opowiadań, esejów i fragm. powieści w antologiach: ang.: The eagle and the crown. Modern Polish short stories.[Oprac.: T. Halikowska, G. Hyde]. London, New York 1996, – białorus.: Dvaccac' pol'skìh apavâdan'nâŭ. [Oprac.] A. Hadanovìč. Mìnsk 2007, niem.: Polnische Tagung für Verleger, Kritiker und Schriftsteller, durchgefürt von der Villa Decius. Krakau 1996; Zwischen de Linien. Eine polnische Anthologie. [Oprac.] S. Geist. Hannover 1996; Irgendwo bei Kattowitz. Stimmen aus dem Nachbarhaus. Polnische Gegenwart im Spiegel der Literatur. „Die Horen”, Hannover 2000 nr 2; Das Land Ulro nach Schliessung der Zimläden. [Oprac.:] P. Gehrisch, A. Helbig. Dresden 2000; Europa schreibt. Was ist das Europäische an den Literaturen Europas? Essays aus 33 europäischen Ländern. [Oprac.:] U. Keller, I. Rakusa. Hamburg 2003; Gombrowicz, Schulz, Witkacy. Die „Grossen Drei” und ihre Kinder. Beispiele modern Prosa. „Die Horen”, Hannover 2006 nr 2; Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europäischer Kontext, deutsch-polnische Perspektive. [Oprac.] A. Gall [i In.]. Wiesbaden 2007.
­

OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2008. – Autor o sobie: Krótkie zeznanie w sprawie pióra i ołówka oraz kilku innych przewinień popełnionych w wieku dojrzałym z udziałem osoby trzeciej płci żeńskiej. „Kwart. Artyst.” 1996 nr 3; – Wywiady: Niebezpieczne zajęcie. Rozmowa ze S.Ch., pisarzem, autorem nagrodzonej Paszportem „Polityki” książki „Hanemann”. Rozm. G. Łęcka. „Polityka” 1996 nr 3, przedr. w: G. Łęcka: Salon literacki. Wwa 2000; O Hanemannie, tauromachii i trzech samobójstwach. Rozm. A. Bagłajewski. „Kresy” 1996 nr 1; Uroki wykorzenienia. O narracji reistycznej, grach z losem i kilku innych pokusach. Rozm. W. Werochowski. „Tytuł” 1996 nr 3, przedr. w: Rozmowy „Tytułu”. Gdańsk 1996; Wytrwać w wielkim przeczeniu. Rozm. J. Klejnocki. „Odra” 1996 nr 12; Złe miejsce na Ziemi. Rozm. A. Franaszek, „Tyg. Powsz.” 1996 nr 1; Mitologia Gdańska. Rozm. A. Ubertowska. „Prz. Polit.” 1997 nr 33/34, przekł. niem.: Das Danziger Universum. Interview mit dem Schrifsteller und Literaturhistoriker S. Ch. [Przeł.] brak nazwiska tłumacza, „Dialog. Deutsch-Polnisches Magazin; Mag. Pol.-Niem.”, Berlin 1997 nr 1; „Chcielibyśmy, żeby literatura pozwalała sobie na więcej”. Rozm.: P. Czapliński i P. Śliwiński. „Megaron” 1998 nr 4, przedr. w: P. Czapliński, P. Śliwiński: Kontrapunkt. Pozn. 1999; Tajemnica jest warunkiem życia. Rozm. R. Grzela. „Literatura” 1998 nr 10, przedr. w: R. Grzela: Rozum spokorniał. Wwa 2000; Cena duszy nieco spadła. Rozm. K. Kubisiowska. „Rzeczypospolita” dod. „Plus-Minus” 1999 nr 195 [dot. gł.: Krótka historia pewnego żartu oraz Hanemann ]; Inna twarz Hioba. Rozm.: K. Janowska i P. Mucharski. „Tyg. Powsz.” 1999 nr 47, przedr. zmien. w: Rozmowy pod koniec wieku. T. 3. Kr. 1999; O rzeczach i o sztuce. Rozm. M. Malatyńska. „Dekada Lit.” 2001 nr 7/8; Państwo Hanemann. Rozm. [i wstęp:] B. Pawłowicz. „Elle” 2001 nr 12; Bez Małgorzaty Faust byłby niczym. Rozm. E. Pytka. „Twój Styl” 2003 nr 2 [o kobietach w życiu i twórczości S.Ch.]; Na własne oczy. Rozm. J. Cieślak. „Rzeczpospolita” dod. „Plus-Minus” 2003 nr 75 [dot.: Złoty pelikan]; „Ręce precz od pisarzy.” Wywiad ze S.Ch. i Pawłem Huelle. Rozm. J. Wróblewski. „Tytuł” 2003 nr 47/48. – Słowo i kryształ ametystu. Rozm.: Ł. Grodziński, M. Larek. „Kresy” 2003 nr 4; Niebezpieczne sprawy. Rozm. M. Łaska. „Czas Kult.” 2004 nr 2/3; Fałszywy thriller. Rozm. K. Kubisiowska. „Tyg. Powsz.” dod. „Książki w Tyg.” 2005 nr 33 [dot.: Żona prezydenta]; Jestem jak Kaj z bajki Andersena. Rozm. S. Łupak. „Gaz. Wybor.” dod. „Trójmiasto” 2005 nr 1 [dot.: Kartki z dziennika]; Wściekły. Ze S.Ch., autorem bestsellerowej powieści „Żona Prezydenta” rozmawia S. Łupak. „Gaz. Wybor.” dod. „Duży Format” 2005 nr 28; Przejście przez literę. Rozm. A. Dziewit. „Lampa” 2006 nr 1. – Prześwity w kamiennych tablicach. Rozm. A. Franaszek. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 52 [dot. gł.: Dolina Radości]. Polska walcząca, Polska milcząca. Ze Stefanem Chwinem rozmawia Rober Walenciak, „Przegląd” 2009 nr 29 (499) z dnia 28 lipca 2009, s. 12-16- Von der Unubersichtlichkeit der Welt [Gesprach mit Stefan Chwin Bettina Eberspacher], Ostragehege. Die Literarische Arena, Heft 2009 Nr 56, s. 51-58,

LP XX w. (E. Zydlewska).Ogólne: R. SCHMIDGALL: Die Macht des Genius Loci. Danzig in der Prosa von S.Ch. und Paweł Huelle. „Ansichten”, Darmstadt 1995/6 nr 7. – A. UBERTOWSKA: Literatura i miasto. „Prz. Polit.” 1997 nr 33/34 [dot. Gdańska w twórczości S.Ch. i P. Huelle] ALEKSANDRA UBERTOWSKA, "Szkoła gdańska" we współczesnej prozie polskiej, "Dialog. Deutsch-Polnisches Magazin", 1997, nr 1. – TADEUSZ KOMENDANT, Ekspresja i maska, "Tygodnik Powszechny" 1998, nr 46. – M. BRZÓSTOWICZ: Rzeczy mówią o człowieku. O prozie S.Ch. W: Człowiek i rzecz. Pozn. 1999. Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit., 26. - Andrzej Franaszek, Kamień i wino. Wokół pisarstwa Stefan Chwina, „Twórczośc” 2000 nr 12, s. 58-82. – P. CZAPLIŃSKI: Stefan Chwin. [Przeł.] R. Stapf. Kr.: Villa Decius. „Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000”, 2000, 23 s. [tekst w jęz. niem.; zawiera szkic o twórczości S.Ch. autorstwa P. Czaplińskiego oraz wybór fragm. wywiadów i wypowiedzi krytycznych o pisarzu pióra różnych autorów]. – J. SZYDŁOWSKA: Obcowanie z Tajemnicą. Topos Gdańska w prozie S.Ch. i Pawła Huellego jako literacki dyskurs z przeszłością i twórcza refleksja nad przyszłością. W: Literackie strategie lat dziewięćdziesiątych. Olsztyn 2002. E. Abelgeum, „Kratkij kurs archeologii pamiati”; predmietnyj mir polskiej prozy 1990-ch gg, w: Studia Polonorossica. K 80-letiju Zacharowny Cybienko, Izdatielstwo Moskowskowo Uniwersiteta 2003, s. 496 – 521. – P. ZAVŘELOVÁ: Gdańskie przestrzenie – duch miejsca i historii. (O prozie S.Ch.). W: Nova generace české polonistiky. Olomouc 2002. – K. DUNIN: Czytając Polskę. Wwa 2004, passim. – M. WOŹNIAKIEWICZ DZIADOSZ, Powrót Mitteleuropy. O gdańskim tryptyku Stefana Chwina. W ks. zb.: Multikulturalitas, nemzeti identitas, kisebbsegek madyarragon es lengyelorsagban pod red. Forian Eva, Debrecen 2004. – E. SZYBOWICZ: Co S.Ch. ma wspólnego z Maksem Larsem, czyli autor powieści przygodowej dziś. W: Doktoranckie varia i wariacje. Pozn. 2005. – M. CEMERYS: Autokreacja literacka w twórczości S.Ch. „Ann. Acad. Paedagogicae Crac. Studia Historicolitteraria” 2006 [nr] 6. – A. TIPPNER: Ślady przeszłości. Opowiadanie i fotografia jako media pamięci u S.Ch. i Pawła Huelle. W: Kamp, lingwizm. Pozn. 2006. Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit., 33. –W. BROWARNY: Mieszczańska ikonosfera w powieściach S.Ch., Pawła Huellego i Olgi Tokarczuk. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Tor. 2007. – N. MIKOŁAJCZAK-WOJCIECHOWSKA: Symfonia rzeczy. Funkcje opisu przedmiotów w prozie S.Ch. „Acta Univ. Wratisl.” 2007 nr 47. – B. BOSSAK-HERBST: Gdańsk w powieściach Pawła Huellego i S.Ch. – próba rekonstrukcji. „Konteksty” 2008 nr 3/4. – BARBARA BOSSAK HERBST. The changing image of Gdansk - from regained homeland to multiculturecity w: Homecoming. An Anthropology of Return Migrations, „Nomos”, r. 2008.– K. LARS: Gdańsk według Stefana Chwina. Gdańsk: Urząd Miej. 2008, 115 s. [przewodnik i antologia fragmentów książek Stefana Chwina]. JUSTYNA CEMBROWSKA, „Mędrzec kontra fabulator. Przypadek Stefana Chwina, „FA-art.” Kwartalnik Literacki nr 3 (77) 2009 (ukazał się w lutym 2010).

Bez autorytetu (poz. 1): L. BUGAJSKI: Filologowie w rozterce. „Kultura” 1981 nr 42. – T. NYCZEK: Nowa prywatność krytyki. „Literatura” 1981 nr 36. – M. DANILEWICZ ZIELIŃSKA: Intermezzo. (Literatura krajowa pomiędzy sierpniem 1980 a grudniem 1981). „Kultura”, Paryż 1982 nr 6 [rozdz. pt.: Buntownicy gdańscy: S.Ch. i Stanisław Rosiek]. – A. OGRODOWCZYK: Terapia krytyki. „Mies. Lit.” 1982 nr 10. – J. SOCHOŃ: Dopiero zaczynamy. „Akcent” 1982 nr 4. – A. NOWAK: Granice niezależności. „Poezja” 1984 nr 3. – A. URBAŃSKI: Gra o świadomość, czyli spóźniona glosa do krytyki lat siedemdziesiątych. „Alm. Lit. Iskier” 1984 nr 1. – B. MISZEWSKI: Die „Rückkehr zur Person” in der Literaturkritik: „Ohne Autorität”. W tejże: New-Age-Diskurs in der polnischen Literaturwissenschaft, Literaturkritik und Lyrik der 70er und 80er Jahre. München 1995. Slavistische Beiträge, 328.

Ludzie-skorpiony (poz. 2): L. ŻULIŃSKI: Nasz człowiek na Karaibach. „Autograf” 1990 nr 6 [dot. także poz. 4].

Człowiek-litera (poz. 3 ): L. ŻULIŃSKI: Nasz człowiek na Karaibach. „Autograf” 1990 nr 6 [dot. także poz. 2].

Romantyczna przestrzeń wyobraźni (poz. 4): A. BAGŁAJEWSKI: „Romantyzm bez granic?”. „Twórczość” 1990 nr 11.

Krótka historia pewnego żartu (poz. 5): Z. CHOJNOWSKI: Esteta wśród rzeczy oglądanych w Gdańsku. „Borussia” 1992 nr 3/4. – T. KOMENDANT: Sny na jawie. „Twórczość” 1992 nr 1. – A. NIEWIADOMSKI: Krótka historia na czas przeprowadzki. „Kresy” 1992 nr 9/10 [dot. także: P. Huelle: Opowiadania na czas przeprowadzki]. – M. ORSKI: Mitologia czasów stalinowskich. „Prz. Powsz.” 1992 nr 6, wersja zmien. pt. S.Ch.: Mitologie czasów zniewolenia. W tegoż: A mury runęły. Wr. 1995. – S. STERNA–WACHOWIAK: „Nautiliusem” (?) nad Europą Środkowowschodnią. „Tytuł” 1992 nr 2. – M. Czermińska: Centrum i kresy w prozie pisarzy urodzonych po wojnie. „Akcent” 1993 nr 4 [dot. także: M. Baranowska: Pamiętnik mistyczny, P. Huelle: Weiser Dawidek, A. Jurewicz: Lida, A. Zagajewski: Dwa miasta]. – A. DOBOSZ: Granice literatury. „Kultura”, Paryż 1993 nr 11. –D. KUBACKI: W co wierzy Ch. „Opole” 1993 nr 1/2. – A. BAGŁAJEWSKI: Gdańskie miejsca. „Kresy” 1995 nr 22 [dot. także twórcz. G. Grassa, P. Huelle, W. Hrynkiewicza]. – A. BAGŁAJEWSKI: „Fanatyk” detalu i miejsca? Kilka uwag interpretacyjnych o prozie S. Ch. „FA-art” 1997 nr 4 [dot. także poz. 7]. NAWROCKA: Uroda rzeczy i wariactwa historii. „Tytuł” 1998 nr 1 [dot. także poz. 7], przekł.? [czy inny tekst?] niem.: Eine literaturwissenschaftliche Einführung zum Werk S.Ch. [Przeł.] H. Stasiak. „Adalbertusforum”, Frankfurt am Main 1998 [z.] 1. – S. ROSIEK: I ja byłem w Arkadii Ch. „Tytuł” 1999 nr 4. -– M. CUBER: Łaźnia gdańska. Kobiety w „Krótkiej historii pewnego żartu”. „FA-art” 2002 nr 2– H. GOSK: Bohater swoich czasów. Izabelin 2002, passim. – Zob. też Wywiady. –

Literatura i zdrada (poz. 6): M. ADAMIEC: Konrad Wallenrod, łajdactwa i transportery opancerzone. „Prz. Polit.” 1993 nr 19/20. – A. BAGŁAJEWSKI: Wallenrod, Jałta i sprawa polska. „Znak” 1993 nr 12. – A. DOBOSZ: Granice literatury. „Kultura”, Paryż 1993 nr 11. – J. JARZĘBSKI: Podsumowanie dziejów wallenrodyzmu. „Tytuł” 1993 nr 2. – W. LEWANDOWSKI: „Wallenrod mnoży się niepowstrzymanie…” „Res Publica Nowa” 1993 nr 10. – M. URBANOWSKI: Zdrajca – nasz bliźni? „Dekada Lit.” 1993 nr 14, przedr. w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007. – W. BROWARNY: Wallenrodyzm współczesny – ludzie i książki. „Odra” 1994 nr 7/8. – D. DOBROWOLSKA. „Pam. Lit.” 1995 z. 4.

Hanemann (poz. 7): P. HUELLE: Laudacja, czyli słowo pochwalne. „Tytuł” 1995 nr 3/4b. – J. JARZĘBSKI: Hanemann i samobójcy. „Znak” 1995 nr 12, przedr. w tegoż: Apetyt na Przemianę. Kr. 1997. – J. STACHOWIAK: Miasto i świat. „FA-art” 1995 nr 4. – K. UNIŁOWSKI: Odpominanie. „Śląsk” 1995 nr 2, przedr. w tegoż: Skądinąd. Bytom 1998. – M. WILCZYŃSKI: Opowieść o dwóch miastach. „Czas Kult.” 1995 nr 4. – M. ZALESKI: Elegia na obcość świata. „Res Publica Nowa” 1995 nr 10. – A. FRANASZEK: Milczenie z wnętrza rozpaczy. Zapiski na marginesach „Hanemanna”. „NaGłos” 1996 nr 23. – M. KISIEL: Lektura fotografii. „Tygiel Kult.” 1996 nr 6/7. – A. KOSS: Gotyk i melancholia. „Kresy” 1996 nr 2. – W. MACIĄG: Źródła wierności. „Dekada Lit.” 1996 nr 2. – D. NOWACKI: Obok i ponad. „Twórczość” 1996 nr 3, przedr. zmien. w tegoż: Zawód czytelnik. Kr. 1999 [fragm. rozdz. pt. Im dawniej, tym lepiej]. – M. ORSKI: W tonacji trenu. „Odra” 1996 nr 3. – A. BAGŁAJEWSKI: „Fanatyk” detalu i miejsca? Kilka uwag interpretacyjnych o prozie S.Ch. „FA-art” 1997 nr 7 [dot. także poz. 5]. – M. KIJOWSKA: Femininer Blick. Der Pole S. Ch. vollführt in seinem Roman „Tod in Danzig” ein bizzares Rollenspiel. „Focus”, München 1997 nr 46. – A. LEGEŻYŃSKA: Inny Niemiec, inny Gdańsk. „Polonistyka” 1996 nr 10. – M. PĄKCIŃSKI: Spokojne światło bytu. „Literatura” 1997 nr 1. Zapędowska, Kreacje i rekonstrukcje. Gdańsk w prozie współczesnej, "Polonistyka" 1997, nr 4. – E. NAWROCKA: Uroda rzeczy i wariactwa historii. „Tytuł” 1998 nr 1 [dot. także poz. 5], przekł. niem.: Eine literaturwissenschaftliche Einführung zum Werk S.Ch. [Przeł.] H. Stasiak. „Adalbertusforum”, Frankfurt am Main 1998 [z.] 1. – L. QUINKENSTEIN: Entsiegelte Geschichte. Zur Bildfunktion der Stadt Danzig in der polnischen Gegenwartsliteratur unter Berücksichtung der Wirkungsgeschichte von Günter Grass. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. Bonn 1998. – P. CZAPLIŃSKI: „Hanemann” S.Ch. albo o kruchości istnienia. W: Literatura współczesna – Lektury polonistyczne. T. 2. Kr. 1999, przedr. pt. O kruchości istnienia. W: P. Czapliński: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001. – M. POLLACK: Krieg, Flucht, Ironie und tiefere Bedeutung. Eine subjektive Geschichte der Literatur Polens. „Literaturen. Die Erfindung des Ostens”, Berlin 2000 nr 1/00. – J. GRUDZIŃSKA: „Hanemann” i „Weiser Dawidek” w przekładach. „Tytuł” 2001 nr 1/2 [dot. przekł. na jęz. ang. i niem.]. – W. SCHLOTT: W poszukiwaniu tożsamości kulturalnej: Güntera Grassa „Wróżby kumaka” i S.Ch. „Hanemann”. „Slavia Occidentalis” 2001 t. 58. – E. BANIEWICZ: „Hanemann” i przyległości. „Twórczość” 2002 nr 5/6 [dot. także adapt. w T. Wybrzeże]. – L. SOBKIEWICZ: Literatur als Archäologie: Danzig/Gdańsk in der Bildlichkeit von S.Ch. Roman „Hanemann”. „Acta Univ. Nicolai Copernici. Filol. Germańska” 2002 z. 24. – R. ZEKERT: Nähe und Distanz. Erzählstruktur und Motivgeflecht in S.Ch. Roman „Tod in Danzig”. W: Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft, Politik und Dichtung = Obszerna polska peleryna. Polityczne, społeczne i literackie wizje Polski i Polaków. Dettelbach 2002. Kulturwissenschaftliche Beiträge, 1[art. w jęz. niem. ze streszczeniem w jęz. pol.]. – A. BAGŁAJEWSKI: O „Hanemannie” S.Ch. W: W poszukiwaniu nowego kanonu. Goleszów 2003. – P. PIETRYCH: Powieść o porcelanie. Inne spojrzenie na „Hanemanna” Ch. W: Literatura polska 1990-2000. T. 2. Kr. 2003. – A. PRAVIKOV: Put’ s dvustronnim dviženiĕm. „Znamă”, Moskva 2004 nr 4. – E. Z. CYBIENKO, Roman Stefana Chwina „Hanemann” w kontekscie polskoj prozy 199-ch gg, w :”Sławianskij Wiestnik”, Wypusk 2, K 70-liietiju B. P. Gubkowa. Pod redakcijej N. E. Ananiewoj i Z. I. Karcewoj, Maks Press Moskwa 2004, , s. 587 – 607.– Z. WASILEWSKA-LIPKE: Obecność i ślady – rzecz o „Hanemannie” S.Ch. W: Czytane na nowo. Izabelin 2004. – A. ROTER-BOURKANE: „Nad łóżkiem pistolety i portret Hanemanna” – obecność pewnej sceny u Kraszewskiego i Ch. „Pr. Komis. Filol. PTPN” 2006 t. 47. – H. TUMOLSKA: „Hanemann” S.Ch. – tren na cześć umierającego miasta. W tejże: Mitologia Kresów Zachodnich w pamiętnikarstwie i beletrystyce polskiej (1945-2000). Tor. 2007. – B. DARSKA: Zmysłowa nieobecność: mit kobiety utraconej i straceńczej w powieściach S.Ch. „Hanemann” i „Esther”. „Media, Kult., Komunikacja Społ.” 2007/2008 nr 3/4. – Zob. też Wywiady. .

Esther (poz. 8): A. BAGŁAJEWSKI: Opowiem wam o Esther. „Kresy” 2000 nr 1. – P. CZAPLIŃSKI: Opowieść, siostra pamięci. „Polityka” 2000 nr 6. – E. CZERWIŃSKA: Księga Estery według Ch. „Zesz. Lit.” 2000 nr 3. – J. DRZEWUCKI: Rzecz o rzeczach. „Twórczość” 2000 nr 8. – K. DUNIN: Nowe Jeruzalem dla nowego mieszczucha. „Res Publica Nowa” 2000 nr 9, polem.: S. Chwin: Nowa Polska i „wściekli”. „Res Publica Nowa” 2000 nr 11. –– M. FRĄTCZAK. „PAL. Prz. Artyst.-Lit.” 2000 nr 5. – J. JARZĘBSKI: Esther w mieszczańskiej Arkadii. „Tyg. Powsz.” 2000 nr 33. – K. JERZAK: Coraz bledsze, coraz niklejsze, czyli nowa powieść S.Ch. „Pogranicza” 2000 nr 3. – M. MIZIURO: Nietzsche od kuchni. „Odra” 2000 nr 1. – K. UNIŁOWSKI: Konstruowanie pamięci. O nowych książkach Jerzego Limona i S.Ch. „FA-art” 2000 nr 1/2, przedr. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002. – M. MEDECKA: Ulotna trwałość rzeczy. O „Esther” S.Ch. W: W poszukiwaniu nowego kanonu. Goleszów 2003. – M. Cuber: Żydówka w butach z safianowej skórki. O „Esther” S. Ch. W: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1. Kat. 2005. Pr. Nauk. UŚl. W Katow., 2289. – M. MEDECKA: Dziewiętnastowieczny romans w formule narracji seryjnej. „Esther” S.Ch. W tejże: Apokryf rodzinny jako odmiana dwudziestowiecznej powieści historycznej. Lubl. 2007. – B. DARSKA: Zmysłowa nieobecność: mit kobiety utraconej i straceńczej w powieściach S.Ch. „Hanemann” i „Esther”. „Media, Kult., Komunikacja Społ.” 2007/2008 nr 3/4. – J. LEHUN: Konstrukcja narratora w „Esther” S.Ch. jako sposób przywoływania dawności. „Kwart. Opol.” 2008 nr 1.

Wspólna kąpiel (poz. 9): M. LECIŃSKI: Gdybanie. „Pracownia” 2001 nr 4. – E. RAJEWSKA: Wspólna kąpiel. „Arkusz” 2001 nr 10 [dot. także: [K. Chwin] K. Lars: Umieranki i inne wiersze]. – K. UNIŁOWSKI: Tradycja, ironia i język ojczysty. „FA-art” 2001 nr 3.

Złoty pelikan (poz. 10): J. CEMBROWSKA: Pisane złotym pelikanem. „Świat i Sł.” 2003 nr 1. – M. CUBER: Zbrodnia i kara. „Opcje” 2003 nr 1. – A. FRANASZEK: Ziarno bez rdzy. „Tyg. Powsz.” 2003 nr 4. – J. KANDZIORA: Uciekinier z krainy Auchan. „Arkusz” 2003 nr 4. – J. KLEJNOCKI: Ostatnia taka powieść. „Borussia” 2003 nr 29. – P. ŁYŻBICKA: Apetyt na życie. „Polonistyka” 2003 nr 10. – M. ZALESKI: Pozłacany pelikan. „Res Publica Nowa” 2003 nr 3. – M. MIKOŁAJCZAK: W zawieszeniu. „Kwart. Artyst.” 2004 nr 2. – M. JENTYS: S.Ch. rzecz o ekspiacji. W tejże: Nić Ariadny. Tor. 2005. – L. SZARUGA: Stan rzeczy. „Borussia” 2005 nr 36 [dot. także: E. Rylski: Człowiek w cieniu, P. Huelle: Castorp]. – Zob. też Wywiady.

Kartki z dziennika (poz. 11): P. CZAPLIŃSKI: Walka krawata z niebytem. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 108. – A. Dobosz: Kartki z dziennika. „Tyg. Powsz.” 2004 nr 22, polem.: S. CHWIN: Cierpiał wiele, więc ma prawo. „Tyg. Powsz.” 2004 nr 25. – M. LAREK: Mieszczanin romantykiem? „Czas Kult.” 2004 nr 4. – J. WINIARSKI: Dusza we fraku. „Studium” 2004 nr 2/3. – A. Zawada: Sztuka uwodzenia. „Nowy Dz.” Dod. „Prz. Pol.”, Nowy Jork 2004 nr z 9 VII. – R. JOCHYMEK: Autokreacja S.Ch. w jego „Kartkach z dziennika”. „Ann. Acad. Paedagogicae Crac. Stud. Historicolitteraria” 2006 [nr] 6. – J. MADEJSKI: „Wystawianie duszy na niebezpieczeństwa”. Gombrowicz Chwina. W: Gombrowicze. Słupsk 2006. - Jarosław Zalesiński, Gnostyk z sielską duszą, Przegląd Polityczny 2007 nr 81.Zob. też Wywiady.

Stätten des Erinners. Gedachtnisbilder aus Mitteleuropa. Dresdner Poetikvorlesungen [Miejsca wspomnień. Obrazy z Europy wschodniej. Drezdeńskie lekcje poetyckie]. (poz. 12): A. SAUTER: In der Mitte Europas. Wie S.Ch. seinen deutschen Lesern das polnische Geschichtsbewusstsein auf einfuhlsame Weise nahe bringt. „Literaturkritik.de” , Marburg 2006 nr 12 (strona internetowa http://www.literaturkritik.de).

Żona prezydenta (poz. 13): M. CUBER: Apelacja – seqel. „Twórczość” 2005 nr 12. – J. ROSTROPOWICZ-CLARK: Polka w kazamatach USA (czyli koncernu Maliburton); J. ZIELIŃSKI: Mistrz i Krystyna. „Nowy Dz.” Dod. „Prz. Pol.”, Nowy Jork 2005 nr z 16 IX. – M. URBANOWSKI: Obce ciało III RP. W tegoż: Dezerterzy i żołnierze [dot. także: R. Ziemkiewicz: Ciało obce, D. Bieńkowski: Nic]. – Zob. też Wywiady.

Dolina Radości (poz. 14): T. MIZERKIEWICZ: Apokryf o modernistycznej radości. „FA-art” 2006 nr 4. – A. SKRENDO: Dolina smutku. „FA-art” 2006 nr 4. – J. CEMBROWSKA: Literatura! I coś jeszcze. „Opcje” 2007 nr 1. – B. DARSKA: Czytanki z historii. „Kresy” 2007 nr 1/2. – S. IWASIÓW: Pan życia i śmierci. „Pogranicza” 2007 nr 3. – K. UNIŁOWSKI: Mit powieści mieszczańskiej. (2). „Dekada Lit.” 2007 nr 4. – J. ZALESIŃSKI: Gnostyk z sielską duszą. „Prz. Polit.” 2007 nr 81. – A. ADAMCZYK: Panie szofer, gazu! – bracia strzelają do braci! „Czas Kult.” 2008 nr 3. – Zob. też Wywiady.

Dziennik dla dorosłych (poz. 15): P. Mackiewicz: Żywot Lwa Nikołajewicza z Moreny. „Kwart. Artyst.” 2009 nr 1. Jarosław Zalesiński, Na łodydze pokrzywy, “Przegląd Polityczny” 2009 nr 91/92.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna