Profesor Andrzej Zaborski (1942–2014) – klasyk semitystyczno-afrykanistycznego językoznawstwa porównawczegoPobieranie 24.15 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar24.15 Kb.
SPIS TREŚCI / CONTENTS
SPIS TREŚCI

IN MEMORIAMProfesor Andrzej Zaborski

(1942–2014) – klasyk semitystyczno-afrykanistycznego

językoznawstwa porównawczego

Nina Pawlak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

SUMMARIES OF ARTICLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

ARTYKUŁY DEDYKOWANE PROFESOROWI

STANISŁAWOWI PIŁASZEWICZOWI Z OKAZJI JUBILEUSZU

Michał TymowskiPodroże i poselstwa władcow zachodnioafrykańskich

do Portugalii w XV w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ewa SiwierskaAbubakara Gumiego koncepcja reformy islamu w Nigerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

ISLAM W AFRYCE

Sabina Brakoniecka

Spor o zachodnią edukację. Od ‘Yan Izala do Boko Haram . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA

Ryszard Vorbrich

Afroeuropejczycy czy Euroafrykanie? Rasa i tożsamość

w przestrzeni kulturowego przenikania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Z HISTORII AFRYKI

Michał Leśniewski

Dlaczego krol Zulusow Dingaan zdecydował się na zabojstwo

Pieta Retiefa i jego towarzyszy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

4 „AFRYKA” 40 (2014 r.)

Spis treści

VARIA


Michał Tymowski

Afryka” 25–39. Oceny i propozycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

RECENZJE

Ewa Kalinowska :Je suis la femme-Afrique... Antologia afrykańskiej poezji kobiecej . . . . . . . . . . . . .133

NOWE KSIĄŻKI

Krzysztof Trzciński

Wiesław Lizak, Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

Patryk ZającSabina Brakoniecka, W trosce o czystość wiary. Północnonigeryjski

ruch ‘Yan Izala a fundamentalistyczna myśl muzułmańska . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

KONFERENCJE NAUKOWEMiędzynarodowa konferencja „African studies in contemporary

world” (relacja Mikołaja Szczepańskiego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Panel naukowy:

Afryka w polityce Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla Polski

(relacja Małgorzaty Szupejko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Międzynarodowa konferencja

≪ Etudiants africains en URSS et dans les autres pays du monde

communiste: entre histoires nationales & contexte international ,

Afrykańscy studenci w ZSRR i innych krajach światakomunistycznego w latach 1960–1990: od historii narodowych

do kontekstu międzynarodowego(relacja Karoliny Kani

i Błażeja Popławskiego). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

Ogolnopolska konferencja „Bilad as-Sudan. Napięcia i konfl ikty”

(relacja Małgorzaty Szupejko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

IFORMACJE PTAfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

IFORMACJE REDAKCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

„AFRYKA” 40 (2014 r.)


CONTENTS

IN MEMORIAMIn memory of Professor Andrzej Zaborski (1942–2014)

Nina Pawlak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

SUMMARIES OF ARTICLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

ARTICLES DEDICATED TO PROFESSOR STANISŁAW

PIŁASZEWICZ ON THE OCCASION OF HIS JUBILEE

Michał TymowskiThe Travels and Envoys of West African Rulers to Portugal

in the 15th Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ewa SiwierskaAbubakar Gumi’s Concept of the Reform of Islam in Northern

Nigeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

ISLAM IN AFRICA

Sabina Brakoniecka

The Dispute Over Western Education. From ‘Yan Izala

to Boko Haram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

SOCIETY AND CULTURE

Ryszard Vorbrich

Afro-Europeans or Euro-Africans? Race and Identity

in the Space of Cultural Diffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

FROM THE HISTORY OF AFRICA

Michał Leśniewski

Why did the Zulu King Dingaan Decide to Murder Piet Retief

and his Companions?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

6 „AFRYKA” 40 (2014 r.)

Contents

VARIA


Michał Tymowski

Afryka 25–39. Evaluations and Proposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

REVIEWS


Ewa Kalinowska

Je suis la femme-Afrique... An Anthology of African Women’s Poetry . . . . . . . 133

NEW BOOKS

Krzysztof Trzciński

Wiesław Lizak, African Security Institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Patryk ZającSabina Brakoniecka, For the Sake of the Purity of Faith. Northern

Nigerian Movement ‘Yan Izal and fundamentalist Muslim thought . . . . . . . . . .140

SCIENTIFIC CONFERENCESInternational Conference

African Studies in Contemporary World”(account by Mikołaj Szczepański) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

Africa in the Policy of the European Union. Possibilitiesand Challenges for Poland”

(account by Małgorzata Szupejko). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

International Conference

≪ Etudiants africains en URSS et dans les autres pays du monde

communiste: entre histoires nationales & contexte international ,

(account by Karolina Kania i Błażej Popławski);

(International Conference „African Students in the Soviet Union and

Other Communist Countries between 1960 and 1990: from National

History to the International Context”, account by Karolina Kania

i Błażej Popławski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149


National Conference

Bilad as-Sudan. Tensions and Confl icts” (account by MałgorzataSzupejko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

PTAfr INFORMATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154EDITORIAL INFORMATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

„AFRYKA” 40 (2014 r.) 7
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna