Profilaktyczno wychowawczychPobieranie 171.99 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar171.99 Kb.
PLAN ODDZIAŁYWAŃ

PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

W AZSO nr 2

III Liceum Ogólnokształcącym

im Stefana Batorego

w Chorzowie
ROK SZKOLNY 2012/2013


Plan oddziaływań profilaktyczno -wychowawczych

w III Liceum Ogólnokształcącym im Stefana Batorego w roku szkolnym 2012/2013

Na podstawie:


 • Programu wychowawczego

 • Analizy sprawozdań wychowawców z realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych. klas

 • ankiet przeprowadzonych w roku szkolnym 2011/2012 pośród uczniów i rodziców

 • obserwacji zachowań uczniów

 • rozmów, konsultacji z nauczycielami oraz pracownikami szkoły
  1. Pięć podstawowych filarów planu to:

- działania wychowawczo-profilaktyczne podczas godzin wychowawczych, ścieżek między przedmiotowych, zastępstw z pedagogiem szkolnym

oraz wycieczek i obozów szkolnych,

- działania wychowawcze podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych w roku szkolnym 2012/2013,

- pomoc psychologiczno – pedagogiczna,

- zajęcia psychoedukacyjne,

- programy profilaktyczne oraz lekcje z zakresu profilaktyki uzależnień.


  1. Wyznaczono następujące cele do realizacji:

Naczelnym celem wychowania szkolnego jest pełny rozwój młodego człowieka poprzez kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: kultura osobista, gotowość do uczestniczenia w kulturze, brania odpowiedzialności za swój rozwój oraz świadomość zagrożeń cywilizacyjnych.
W szczególności:


 • kształcenie postawy odpowiedzialnej za swoje zdrowie – „nie palę, nie piję, nie biorę”,

 • wykształcenie postawy szacunku dla innych ludzi i ich różnorodności,

 • rozwijanie ciekawości świata i indywidualnych zainteresowań,

 • rozwijanie kreatywności i umiejętności współdziałania w zespole.


Wskaźników skuteczności profilaktyki szkolnej:

 • zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniu uczniów, na te sprzyjające zdrowiu

 • angażowanie się uczniów w działania alternatywne wobec patologii a sprzyjające rozwojowi osobistemuCEL

PW

ZADANIA

REALIZACJA PROGRAMU

SPOSOBY REALIZACJI;

OSOBY ODPOWIEDZIALNE.

KLASA

TERMIN REALIZACJI

PW

PP

I

II

III


I. Wychowanie obywatelskie i regionalne
 • Kształtowanie postawy obywatelskiej

 • Kształtowanie postaw świadomej przynależności do środowiska lokalnego, regionu, kraju Europy i świata.

 • Kształtowanie wiedzy z zakresu Praw Człowieka oraz antydyskryminacji

 • Krzewienie wartości demokratycznych i umiejętności korzystania z procedur demokratycznych.

 • Popularyzacja tematyki integracji europejskiej, pogłębianie wiedzy na temat instytucji europejskich.

 • Rozwijanie zainteresowań przemianami społeczno- politycznymi w kraju.

 • Kształtowanie postawy szacunku dla dobra wspólnego.

 • Świadome tworzenie współczesności zgodnej z zasadami etyki w poszanowaniu światopoglądu wszystkich uczniów

 • Zdobywanie i przekazywanie wiedzy na temat własnej szkoły, dzielnicy, miasta, regionu:
X
Realizacja ścieżki wychowania obywatelskiego na lekcjach przedmiotowych i godzinie wychowawczej.

Osoby odpowiedzialne: Nauczyciele, wychowawcy.

X

X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Organizacja i udział uczniów w akademiach z okazji świąt narodowych.Osoby odpowiedzialne: Samorząd uczniowski, wychowawcy.

X

X

XCały rok szkolny

X

X

Organizacja Statuetek Batorego

Osoby odpowiedzialne: samorząd uczniowski

X

X

X

Kalendarz imprez

X

X

Organizacja Dni Otwarte Szkoły.

Osoby odpowiedzialne: Samorząd uczniowski.

X

X

X

Kwiecień 2012r

X

X

Promowanie idei wolontariatu.

Osoby odpowiedzialne: koordynator Edyta Naczulska

X

X

X

Cały rok szkolny

X

X

Działalność Szkolnej Grupy Amnesty International

Osoby odpowiedzialne: Edyta Naczulska

X

X
od X..2011r. do V.2012r.

X

X

Działalność Klubu Europejskiego.

Osoby odpowiedzialne: Tomasz Buja

X

X

X

Cały rok szkolny.

X
Organizacja Dni Europejskich.


X

X

X

Kalendarz imprez

X

X

Aktywna działalność Samorządu Szkolnego poprzez organizacje imprez oraz współtworzenie prawa szkolnego

Osoby odpowiedzialne: Samorząd Szkolny wraz z opiekunami.


X

X

X

Cały rok szkolny

X
Poznawanie historii szkoły

Osoby odpowiedzialne; wychowawca klasy


XCały rok szkolny

X

X

Spotkania z wybitnymi absolwentami oraz osobowościami ze świata nauki i kultury

Osoby odpowiedzialne: organizatorzy imprez szkolnych min. Dni Akademickich


X

X
Podczas imprez w roku szkolym
CELE

PW

ZADANIA

REALIZACJA PROGRAMU

SPOSOBY REALIZACJI;

OSOBY ODPOWIEDZIALNE.

KLASA

TERMIN REALIZACJI

PW

PP

I

II

III
II. Wychowanie prozdrowotne z profilaktyka uzależnień

 • Propagowanie kultury fizycznej w celu promocji zdrowego stylu życia oraz efektywnej rekreacji.

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 • Kształcenie umiejętności zachowania zasad higieny w czasie nauki i odpoczynku.

 • Kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych poprzez dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych oraz profilaktyki (choroby nowotworowe, HIV/AIDS…)

 • Dostarczenie wiedzy z zakresu rozwoju psychoseksualnego człowieka.

 • Kształcenie umiejętności zachowania zasad higieny w czasie nauki i odpoczynku:

 • Konstruktywne radzenie sobie ze stresem

 • Kształtowanie właściwej postawy wobec uzależnień: wiedzy z zakresu etapów i rodzajów uzależnień,

 • Wskazanie postaw, jakie mogą ochronić przed wejściem w uzależnienie: funkcjonowaniu rodziny z problemem uzależnienia współuzależnieniu, m-sca pomocy.X

X

Udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, np. SKS

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele wychowania fizycznego

X

X

X

Cały rok szkolny

X

X

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele wychowania fizycznego

X

X

X

Cały rok szkolny

X

X

Organizacja Dnia Sportu

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele wychowania fizycznego

XCzerwiec 2013r.

X

X

Dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych oraz profilatyki (choroby nowotworowe, HIV/AIDS…)

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele biologii, PO, wychowawcy, pedagog, higienistka szkolna.

X

X
Cały rok szkolny

X

X

Dostarczenie wiedzy z zakresu rozwoju psychoseksualnego człowieka

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy ,pedagog, nauczyciele biologii..

X

X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Światowy Dzień walki z HIV/AIDS

Osoby odpowiedzialne: nauczyciel biologii, pedagog, wychowawcy

X

X

X

Cały rok szkolny.

X
Realizacja Szkolnych Procedur Postępowania w Sytuacji Zagrożenia Dzieci i Młodzieży oraz w Trudnych Sytuacjach Wychowawczych.

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele i pracownicy szkoły.

X

X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Przeprowadzenie i analiza ankiet dla uczniów klas trzecich dotyczących realizacji ich oczekiwań wobec szkoły i opinii o działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

Osoby odpowiedzialne: pedagog i wychowawcy kl.3X

05. 2013

X

X

Warsztaty konstruktywnego radzenia sobie ze stresem – relaksacja

Osoba odpowiedzialna: pedagog szkolnyX

Marzec-maj 2011
X

Lekcje profilaktyczne: mechanizm uzależnienia, rodzina z uzależnieniem – specyfika i jak pomóc.

Osoba odpowiedzialna: pedagog szkolny

X

X
I semestr

X

X

Działalność kółek pozalekcyjnychOdpowiedzialni wszyscy nauczyciele

X

X

XCały rok

X

X

Udział w konkursach szkolnych oraz o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim – konkursy przedmiotowe, tematyczne, językowe, interdyscyplinarne (według kalendarza roku szkolnego).

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele przedmiotowi.

X

X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Organizowanie konsultacji i poradnictwa dla uczniów.

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pedagog


X

X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo /Policja, Straż Miejska,/ oraz z Sądem, kuratorami, OPS – w sytuacji interwencji, rozmowy dyscyplinujące, Komisje Wychowawcze, spotkania interdyscyplinarne.

Osoby odpowiedzialne: dyrektor, wychowawcy, pedagog

X

X

X

Cały rok

X

X

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia zgodnie z wskazaniami poradni P-P

Osoby odpowiedzialne: dyrektor, zespoły pomocy P-P

X

X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Kontrola realizacji obowiązku nauki.

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy i pedagog

X

X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo /Policja, Straż Miejska,/ oraz z Sądem, kuratorami, OPS – w sytuacji interwencji, rozmowy dyscyplinujące, Komisje Wychowawcze, spotkania interdyscyplinarne.

Osoby odpowiedzialne: dyrektor, wychowawcy, pedagog.


X

X

X

Cały rok
X

Realizacja Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

Osoby odpowiedzialne: pedagog, pielęgniarka szkolna,wychowawcy, nauczyciele biologii

X

X
Cały rok


X

X

Zapoznawanie uczniów z przepisami BHP mającymi bezpośredni związek z bezpiecznym funkcjonowaniem w szkole i poza nią.

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy klas.

X

X

X

Cały rok
X

Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu preorientacji zawodowej oraz spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym.

Osoby odpowiedzialne: doradca zawodowy.

X

X

X

Cały rok szkolny.

owanie umiejętności prospołecznych
X

X

Prelekcje związane z profilaktyką nowotworową oraz tematyką transplantacji

Osoby odpowiedzialne: pielęgniarka szkolna, pedagog, specjalista


X

X

I /II semestr

X

X

Przeprowadzenie i analiza badań ankietowych (lub na podstawie wywiadów) na temat potrzeb i oczekiwań rodziców klas pierwszych oraz realizacji oczekiwań rodziców klas trzecich.

Osoby odpowiedzialne: pedagog i psycholog szkolny.

X
X

Wrzesień 2012 i Marzec 2012

X

X

Program profilaktyczny „Uzależnienie- przecież nie ja” (może być inna oferta)

Osoby odpowiedzialne; specjalista zewnętrzny, pedagogXDo uzgodnienia

X

X

Popołudniowe dyżury pedagogiczne dla rodziców (raz w miesiącu) umożliwiające rodzicom kontakt z nauczycielami.

Osoby odpowiedzialne: wszyscy nauczyciele.

X

X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Organizacja imprez szkolnych i środowiskowych z udziałem rodziców.

Osoby odpowiedzialne: dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele

X

X

X

Cały rok szkolny

X

X

Realizacja projektu Amnesty International Prawa człowieka: TERAZ!" To jest w Twoich rękach"

Osoby odpowiedzialne: pedagog

X

X

X

Cały rok szkolny.CELE

PW

ZADANIA

REALIZACJA PROGRAMU

SPOSOBY REALIZACJI;

OSOBY ODPOWIEDZIALNE.

KLASA

TERMIN REALIZACJI

PW

PP

I

II

III


III. Kształtowanie umiejętności prospołecznych

 • Wspieranie rozwoju pasji i zainteresowań młodych ludzi.

 • Wspieranie i zachęcanie uczniów do rozwijania ich zdolności, umiejętności i zainteresowań.

 • Rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi sprawdzania wiedzy.

 • Niwelowanie niepowodzeń szkolnych.

 • Analizowanie i ocenianie własnego postępowania, autorefleksja służąca konstruktywnym zmianom swojej postawy.

 • Umiejętność nazywania i radzenia sobie z emocjami.

 • Kształtowanie postawy asertywnej.

 • Poszanowanie godności, praw i odrębności drugiego człowieka.

 • Kształtowanie wiedzy, umiejętności , a w konsekwencji postawy z zakresu przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.
 • Branie odpowiedzialności za swoje czyny i dobro społeczności szkolnej.

 • Umiejętności pracy w zespole, kształtowanie postawy otwartej na współdziałanie.

 • Negocjowanie i rozwiązywanie problemów (przeprowadzanie procesu decyzyjnego).

 • Skuteczne komunikowanie się, jasne formułowanie myśli i poglądów.

 • Umiejętność autoprezentacji.

 • Dbałość o relacje rodzinne, świadomość przemian w niej zachodzących.

 • Integracja środowiska rodzinnego w zakresie prawidłowych relacji miedzy rodzicami a dziećmi; wspieranie wychowawczej roli rodziny; pomoc w wytwarzaniu pozytywnych więzi między szkołą, rodzicami i dziećmi.

 • Pomoc rodzinie we właściwym pojmowaniu okresu dojrzewania oraz w rozwiązaniu problemów z nim związanych.

 • Przekazywanie rzetelnej wiedzy nt. zmian biologicznych, psychicznych i społecznych na różnych etapach rozwoju człowieka, dostosowanej do wieku, potrzeb i poziomu dziecka.

 • Uświadamianie uczniom roli rodziny w życiu człowieka – promowanie trwałych związków małżeńskich opartych na miłości, wierności i współpracy.
X

X

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz autoprezentacji

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, pedagog.

X

X
1 raz w roku

X

X

Skuteczne komunikowanie się, jasne formułowanie myśli i poglądów ( udział w debatach, dyskusjach…)

Osoby odpowiedzialne: pedagog.
X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Branie odpowiedzialności za swoje czyny i dobro społeczności szkolnej.

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, samorząd szkolny, pedagog, dyrektor.

X

X

X

Cały rok

X

X

Organizowanie imprez, tworzenie spektakli teatralnych – jako kształtowanie umiejętności pracy w zespole, kształtowanie postawy otwartej na współdziałanie.

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele
X
Cały rok

X

X

Lekcje z zakresu przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.

Osoby odpowiedzialne: pedagog, wychowawcy

X

X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Działalność Grupy Rozwoju Osobistego Młodzieży

X

X

X

Cały rok szkolny.Realizacja projektu Amnesty International Prawa człowieka: TERAZ!" To jest w Twoich rękach"
Osoby odpowiedzialne: pedagog

X

X

X

Cały rok szkolny

X

X

Stworzenie możliwości alternatywnej pracy profilaktycznej poprzez organizowanie form spędzania czasu wolnego takich jak: zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, festiwale, praca świetlicy szkolnej i biblioteki, imprezy środowiskowe, miejskie i szkolne (według kalendarza roku szkolnego oraz planu zajęć pozalekcyjnych).

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarz, pedagog

X

X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Przeprowadzenie i analiza ankiet dla uczniów klas pierwszych na temat ich oczekiwań oraz poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy klas pierwszych, pedagog.

XWrzesień 2011Oferta warsztatów dla rodziców z zakresu problematyki okresu dorastania 16-19 lat

Osoby odpowiedzialne; pedagog
X

X

X

1 raz na semestr

X

X

Dbanie o bezpieczeństwo poprzez: dyżury nauczycieli na przerwach, monitoring wizyjny, zamknięcie szkoły

Osoby odpowiedzialne: dyrektor, nauczyciele dyżurujący.

X

X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Przedstawienie społeczności uczniowskiej prawnych i szkolnych skutków zachowań sprzecznych z normami społecznymi.Osoby odpowiedzialne: dyrektor, wychowawcy, pedagog

X

X

X

Cały rok szkolny.


X


X


Zapoznawanie zespołów klasowych z prawami i obowiązkami ucznia oraz prawami człowieka.Osoby odpowiedzialne: wychowawcy.

X


X


X


Wg planów pracy wych.


X

X

Lekcje WDZ dla uczniów klas pierwszychOsoba odpowiedzialna: nauczyciel WDZ

XCały rok szkolny
CELE

PW

ZADANIA

REALIZACJA PROGRAMU

SPOSOBY REALIZACJI;

OSOBY ODPOWIEDZIALNE.

KLASA

TERMIN REALIZACJI

PW

PP

I

II

III


IV. Wychowanie w dobie kultury masowej

 • Kształtowanie umiejętności dojrzałego korzystania z produktów kultury masowej.

 • Wyrabianie umiejętności różnicowania fikcji od rzeczywistości w mediach.

 • Promocja dobra w kulturze masowej.

 • Przygotowanie do rozumienia języka mediów.

 • Pobudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i wychowanków jako alternatywnego przekazu informacji.

 • Kształcenie umiejętności samodzielnego wyboru i korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 • Rozbudzanie i rozwijanie potrzeb zdobywania informacji związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami i uzdolnieniami za pomocą różnych nośników informacji.

 • Uczenie dokonywania dojrzałej oceny postępowania bohaterów filmowych- problem niezdrowej identyfikacji z nimi.
X

X

Udział w wewnątrzszkolnych imprezach kulturalnych oraz w wyjściach do miejsc animacji kultury – kino, teatr.

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy.

X

X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Bezpieczeństwo w Internecie, przestrzeganie prawa, kreowanie swojego wizerunku w portalach społecznościowych

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele informatyki, wychowawcy, pedagog

X

X

X

Cały rok

X
Działalność biblioteki szkolnej

Osoby odpowiedzialne: nauczyciel bibliotekarz.

X

X

X

Cały rok

X

X

Organizacja Nocy Filmowej

Osoby odpowiedzialne: samorząd uczniowski

X

X

X

1 raz w semestrze

X
Kształtowanie postawy dystansu wobec przekazów medialnych.

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy

X

X

X

Cały rok

X

X

Zachęcanie do kreatywnej działalności kulturalnej: prowadzenie gazetek szkolnych i klasowych, Festiwal Teatralny, samodzielne ekspresje twórcze na forum szkoły.

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi.

X

X

X

Cały rok szkolny.

X

X

Dostarczanie uczniom I rodzicom wiedzy nt. zagrożeń jakie niesie ze sobą nierozważne korzystanie z Internetu. Realizacja zagadnienia na lekcjach wychowawczych, zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej.

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele.

X

X

X

Wg planów pracy wych.


Legenda: PW – Program Wychowawczy, PP – Program Profilaktyki.

str.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna