Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020Pobieranie 0.9 Mb.
Strona1/21
Data07.05.2016
Rozmiar0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Prognoza

oddziaływania na środowisko

Aktualizacji

Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich,

poprzemysłowych i powojskowych

w mieście Kielce

na lata 2014 – 2020

Opracowanie na zlecenie i we współpracy z Lider Projekt Sp. z o.o. zostało wykonane przez:

I n t e g r u M C o n s u l t i n G


mgr inż. Daniel Konopacki

mgr inż. Jarosław Walczak
mgr inż. Monika Gawłowska

Kielce, styczeń 2014Spis treści

1 . Wprowadzenie 5

1.1 . Podstawa formalna 5

1.2 . Podstawa prawna 5

1.3 . Zakres prognozy 5

2 . Przedmiot prognozy 7

2.1 . Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji 8

2.2 . Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 10

2.3 . Zasięg terytorialny LPR 12

2.3.1 . Obowiązujące obszary miejskie wyznaczone do rewitalizacji w ramach pierwotnego opracowania 12

2.3.2 . Obowiązujące obszary miejskie wyznaczone do rewitalizacji w ramach aktualizacji opracowania 20

2.4 . Projekty rewitalizacyjne planowane w ramach aktualizacji LPR 35

2.5 . Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi 40

3 . Stan środowiska miasta Kielce 44

3.1 . Położenie i charakterystyka miasta 44

3.2 . Klimat 45

3.3 . Jakość powietrza 46

3.3.1 . Emisja zanieczyszczeń 47

3.3.2 . Główne źródła zanieczyszczeń powietrza w mieście 48

3.4 . Wody powierzchniowe 48

3.5 . Wody podziemne 50

3.6 . Klimat akustyczny 51

3.7 . Gospodarka wodno-ściekowa 53

3.8 . Gospodarka odpadami 56

3.9 . Obszary chronione i sieć natura 2000 57

3.10 . Zabytki 70

4 . Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji LPR, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 72

5 . Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia aktualizacji LPR, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania aktualizacji LPR 73

5.1 . Dokumenty międzynarodowe 73

5.2 . Dokumenty wspólnotowe 74

5.3 . Dokumenty krajowe 75

5.4 . Podsumowanie 78

6 . Cechy obszaru rewitalizowanego 79

7 . Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w aktualizacji LPR 90

8 . Oddziaływanie na środowisko 91

8.1 . Etap realizacji zadań 107

8.1.1 . Obszary sieci Natura 2000 107

8.1.2 . Powietrze atmosferyczne 107

8.1.3 . Hałas 108

8.1.4 . Roślinność 108

8.1.5 .Zwierzęta, różnorodność biologiczna 109

8.1.6 . Grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe oraz gospodarka wodno–ściekowa 111

8.1.7 . Odpady 111

8.1.8 . Klimat 112

8.1.9 . Krajobraz 113

8.1.10 . Powierzchnia ziemi 113

8.1.11 . Zasoby naturalne 113

8.1.12 . Zabytki i dobra materialne 114

8.1.13 . Ludzie 1148.2 . Etap eksploatacji 114

8.2.1 . Obszary sieci Natura 2000 114

8.2.2 . Powietrze atmosferyczne 115

8.2.3 . Hałas 116

8.2.4 . Roślinność 116

8.2.5 . Zwierzęta, różnorodność biologiczna 117

8.2.6 . Grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe oraz gospodarka wodno–ściekowa 117

8.2.7 . Odpady 117

8.2.8 . Klimat 118

8.2.9 . Krajobraz 118

8.2.10 . Powierzchnia ziemi 118

8.2.11 . Zasoby naturalne 118

8.2.12 . Zabytki i dobra materialne 119

8.2.13 . Ludzie 1198.3 . Faza likwidacji 119

8.3.1 . Obszary sieci Natura 2000 119

8.3.2 . Powietrze atmosferyczne 120

8.3.3 . Hałas 120

8.3.4 . Roślinność 121

8.3.5 .Zwierzęta, różnorodność biologiczna 121

8.3.6 . Grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe oraz gospodarka wodno–ściekowa 123

8.3.7 . Odpady 123

8.3.8 . Klimat 124

8.3.9 . Krajobraz 124

8.3.10 . Powierzchnia ziemi 125

8.3.11 . Zasoby naturalne 125

8.3.12 . Zabytki i dobra materialne 125

8.3.13 . Ludzie 1259 . Ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko 127

9.1 . Faza budowy 127

9.2 . Faza eksploatacji 128

9.3 . Faza likwidacji 130

10 . Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych 132

11 . Skutki braku realizacji aktualizacji LPR dla środowiska 133

12 . Metody analizy skutków realizacji aktualizacji LPR 134

13 . Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 135

14 . Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1361. Wprowadzenie

1.1. Podstawa formalna


Podstawę formalną niniejszego opracowania p.n. Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 - 2020 stanowi zlecenie Lider Projekt Sp. z o. o. z Poznania.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna