Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020Pobieranie 0.9 Mb.
Strona10/21
Data07.05.2016
Rozmiar0.9 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

3.6. Klimat akustyczny


Aktualnie największy wpływ na klimat akustyczny Kielc ma ruch drogowy, który na przestrzeni lat ulega zwiększeniu poprzez wzrost liczby pojazdów osobowych i ciężarowych. Hałas oddziałując bezpośrednio na tereny sąsiadującej zabudowy miejskiej stanowi główne źródło zagrożenia.

Stopień tego zagrożenia zależy przede wszystkim od typu drogi oraz struktury strumienia pojazdów, a także od rodzaju zabudowy zlokalizowanej w otoczeniu dróg. Istniejąca sieć ulic oparta jest w większości na układzie prostokątnym w ścisłym Centrum miasta, natomiast w obszarze poza Centrum układ ulic jest promienisty. Zaletą kieleckiej sieci ulic jest obecność licznych przekrojów dwujezdniowych, jednak występują one poza obszarami Centrum lub na jego granicach. Na terenie Kielc najistotniejszy udział w oddziaływaniach akustycznych odgrywają jednak drogi tranzytowe, charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu w przeciągu całej doby, po których poruszają się pojazdy ciężkie, mające szczególny udział w poziomie generowanego hałasu.

W ciągu ostatnich lat cześć ulic została przebudowana – przykładem jest przedłużenie ul. Świętokrzyskiej do Cedzyny, które odciążyło ulicę Sandomierską. Kolejnym przykładem jest także przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej. W najbliższym czasie zostaną również oddane do eksploatacji inwestycje zmieniające w znacznym stopniu ruch w zachodniej części miasta:


 • budowa węzła Żytnia na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka – Żelazna – Żytnia – Armii Krajowej wraz z estakadą zapewniającą bezkolizyjny przejazd w relacji północ – południe,

 • budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudowa ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego,

 • przebudowa ulicy Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta,

 • rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach,

 • budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska – Źródłowa – al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do al. Tysiąclecia PP),

 • budowa drogi ekspresowej S74 - przejście przez Kielce na odcinku od węzła „Kostomłoty” z drogą S7 do węzła „Kielce” z drogą krajową nr 73 – al. Solidarności.

Zgodnie z polityką rozwoju transportu publicznego w miejscach, gdzie jest to możliwe wydzielane są pasy autobusowe np.: na odcinku ulicy Sandomierskiej pomiędzy ul. Źródłową i ul. Szczecińską oraz tak jak ma to miejsce w przypadku ul. Czarnowskiej przy przebudowie Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, odcinki ulic zostaną przeznaczone wyłączenie dla ruchu autobusów. Głównym celem powyższego działania jest promocja transportu publicznego wśród mieszkańców Kielc, która przyczyni się do zmniejszenia liczby aut osobowych na kieleckich drogach, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia uciążliwości akustycznych.

Źródłami hałasu kolejowego na terenie Kielc są przede wszystkim dworce kolejowe oraz szlaki dojazdowe. Węzeł kolejowy obsługujący przewozy pasażerskie tworzą następujące linie kolejowe: • linia nr 8: Warszawa – Kraków – linia pierwszorzędna, zelektryfikowana, dwutorowa na linii wykonywane są przewozy pasażerskie i towarowy,

 • linia nr 61: Kielce – Fosowskie – linia pierwszorzędna, zelektryfikowana, dwutorowa, na której prowadzony jest ruch pasażerski i towarowy,

 • linia kolejowa nr 73: Sitkówka – Nowiny – Busko Zdrój – linia pierwszorzędna, dwutorowa do Włoszczowic, na której jest prowadzony ruch towarowy.

W granicach administracyjnych miasta Kielce znajdują się trzy stacje kolejowe oraz dwa przystanki kolejowe:

 • stacje kolejowe na terenie miasta:

 • Kielce,

 • Kielce Białogon,

 • Kielce Herbskie,

 • przystanki kolejowe na terenie miasta:

 • Kielce Piaski,

 • Kielce Czarnów.

W przypadku linii kolejowych wielkość stwierdzonych przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku mieści się w granicach niepewności metody obliczeniowej wykorzystanej do stworzenia map akustycznych.

Oddziaływanie akustyczne związane z działalnością przemysłową na terenie Kielc uwarunkowane jest emisją hałasu pochodzącą z: • zakładów przemysłowych,

 • małych zakładów rzemieślniczych.

Kielce skupiają prawie 30% przedsiębiorstw działających w regionie jednakże województwo świętokrzyskie nie należy do najprężniejszych pod względem liczby działających przedsiębiorstw.

Podmioty gospodarcze działające na terenie miasta, są źródłem lokalnej emisji hałasu. Hałas przemysłowy nie ma zatem znaczącego wpływu na klimat akustyczny w skali całego miasta i jest znacznie mniej odczuwalny niż np. hałas komunikacyjny. W przypadku obszarów przemysłowych wielkość stwierdzonych przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku mieści się w granicach błędu metody obliczeniowej wykorzystanej do stworzenia map akustycznych.

Inną uciążliwą w odbiorze społecznym grupą oddziaływań akustycznych jest tzw. hałas komunalny. Są to najczęściej punktowe źródła emisji, zlokalizowane we wszystkich dzielnicach Kielc. W Centrum dominujące są oddziaływania pochodzące z restauracji, barów i klubów. Ponadto zlokalizowane w różnych punktach miasta pawilony handlowe są również przyczyną nadmiernej emisji hałasu do środowiska. Źródłami hałasu w tym przypadku są najczęściej instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz agregaty chłodnicze bez zabezpieczeń akustycznych. Do źródeł grupy hałasu komunalnego można również zaliczyć imprezy masowe odbywające się w centrum miasta. Jednakże w przypadku imprez masowych na organizatorach spoczywa obowiązek dotrzymania dopuszczalnych norm emisji hałasu w trakcie trwania imprezy.

3.7. Gospodarka wodno-ściekowa


Woda i wodociągi

Miejski system wodociągowy tworzy sieć rurociągów dosyłowych, magistralnych


i rozdzielczych. Obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta położony w zlewniach Silnicy
i Sufragańca. Położone poza zasięgiem miejskiego systemu, zabudowane tereny w rejonie Cedzyny, wschodnia część osiedla Ostrogórka, Suków, Kleckie, Dyminy, Posłowice, Sitkówka i Słowik zaopatrywane są w wodę z ujęć lokalnych lub ze studni kopanych.

Długość czynnej, rozdzielczej sieci ulicznej w granicach miasta wynosi 245,7 km (stan na 31.12.2002 r.). Łączna długość czynnej sieci magistralnej (w granicach obszaru działania „Wodociągów Kieleckich”) wynosi 75,9 km (stan na 31.12.2002 r.).

Z ujęć wody „Białogon” i „Zagnańsk” woda wyprowadzona jest w kierunku centrum rurociągami dosyłowymi. Podstawowy układ zasilania wodociągów tworzy sieć rurociągów magistralnych pracujących w układzie pierścieniowym. Głównymi elementami tego systemu są przewody magistralne, współpracujące ze zbiornikami wyrównawczymi, jedno–, dwu– lub trzykomorowymi, służącymi do magazynowania (przy niskich poborach) i dostarczania (przy wysokich poborach) wody pitnej dla odbiorców. Łączna pojemność 8 zbiorników wyrównawczych znajdujących się na terenie Kielc (m.in. „Szydłówek Dolny”, „Szydłówek Górny”, „Żeromskiego”) i 13  zlokalizowanych poza granicami miasta (np. „Świerczyny”) wynosi 51 005 m3.

Obszar miasta charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem wysokościowym. Deniwelacje terenu, w granicach zasięgu miejskiego systemu wodociągowego, dochodzą do około 110 m. Najwyżej położona zabudowa w osiedlu Świętokrzyskim zlokalizowana jest na terenie o rzędnych około 345 m n.p.m., natomiast cześć zabudowy w osiedlu Białogon znajduje się na terenie o rzędnych około 235 m n.p.m.

Specyficzne warunki terenowe występujące na obszarze miasta spowodowały konieczność utworzenia systemu wodociągowego wielostrefowego. Obecnie w eksploatowanym systemie wodociągowym miasta wyodrębnione są następujące strefy ciśnień:

I strefa ciśnień – obejmuje obszar miasta położony od rzędnej 265 m n.p.m. do rzędnej 286 m n.p.m., tylko lokalnie zasilając tereny do rzędnej 295 m n.p.m. Sieć wodociągowa w tej strefie zasilana jest z istniejących ujęć wody współpracujących ze zbiornikiem wyrównawczym „Szydłówek Dolny”.

II strefa ciśnień – obejmuje obszar miasta ograniczony warstwicami o rzędnych 286 m n.p.m. i 315 m n.p.m., położony w północnej części miasta (osiedla: Bocianek, Uroczysko, Związkowiec, Sieje i Dąbrowa). Sieć wodociągowa na tym obszarze zasilana jest ze zbiornika wodociągowego „Szydłówek Górny”.

III strefa ciśnień – obejmuje obszar w północnej części miasta (osiedla: Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskie, Na Stoku), położony pomiędzy warstwicami o rzędnych 315 m n.p.m. i 346 m n.p.m. Sieć wodociągowa w tej strefie zasilania jest ze zbiornika wyrównawczego „Świerczyny”, położonego poza granicami miasta, na terenie gminy Masłów.

IV strefa ciśnień – obejmuje dzielnicę Posłowice-Dyminy oraz Osiedla Nowiny i Słowik.

0 strefa ciśnień – obejmie dzielnice: Pakosz, Podkarczówka, Biesak, Zalesie i Białogon. Zostanie wydzielona z terenu strefy I, po zakończeniu budowy magistrali  400mm.

Występujące w kilku rejonach miasta tereny zabudowy mieszkaniowej położone powyżej 286,00 m n.p.m., tj. poza zasięgiem wodociągu I strefy ciśnień, zaopatrywane są w wodę poprzez lokalne hydrofornie. Dotyczy to terenów w rejonie ulic Żeromskiego, Prostej i Placu Wolności – z hydrofornią przy zbiorniku wodociągowym „Żeromskiego”, części osiedla Ostrogórka – z hydrofornią przy ul. Wrzosowej, Osiedla Kochanowskiego – z hydrofornią przy ul. Wapiennikowej i osiedla Pod Dalnią – z hydrofornią przy ul. Szajnowicza.

Stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej jest dosyć zróżnicowany, co w istotny sposób wpływa na jej sprawność eksploatacyjną w poszczególnych rejonach miasta.

Ścieki i sieć kanalizacyjna

Kielce posiadają system kanalizacji rozdzielczej, odprowadzający osobno wody opadowe oraz osobno ścieki bytowo–gospodarcze i przemysłowe do oczyszczalni komunalnej „Sitkówka”. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. zajmują się eksploatacją kanalizacji sanitarnej, a sieć kanalizacji deszczowej podlega Miejskiemu Zarządowi Dróg.Kanalizacja sanitarna i oczyszczanie ścieków

W granicach zlewni miejskiego systemu kanalizacji jest około 85% zabudowanych terenów miasta. Na koniec 2002 roku całkowita długość systemu sieci kanalizacji sanitarnej,


w granicach miasta wynosiła 205,3 km, łączna długość kolektorów magistralnych
(w granicach obszaru działania „Wodociągów Kieleckich”) wynosiła 45,2 km.

W przeważającej większości kanałów występuje system kanalizacji grawitacyjnej (99,4% ogólnej długości sieci). Od 1997 roku eksploatowane są przepompownie ścieków, z którymi związane są kanały tłoczne (0,6% ogólnej długości sieci), przepompowujące ścieki


z przepompowni do kanałów grawitacyjnych. Jest 8 lokalnych przepompowni ścieków:
w tym na terenie Kielc 2 - ul. Krakowska, Pompownia PCI Dzielnica „Wschód” (oddana do użytku w listopadzie 2001 r.), a pozostałe poza granicami miasta: Słowik-Markowizna, Trzcianka, Bolechowice, Wola Murowana - koło remizy, Wola Murowana - koło oczyszczalni, Nowiny – obok gimnazjum.

Na omawianym terenie jest sześć głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej: „Pakosz-Sitkówka”, „Lewobrzeżny”, „Prawobrzeżny”, „Niewachlów-Białogon”, „Wapiennikowa”, „Leszczyńska”. Kolektor „Pakosz-Sitkówka” jest bardzo obciążony i pracuje na granicy swej przepustowości.

Poza zasięgiem miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej pozostaje jeszcze część miasta. Nieuzbrojone w sieć kanalizacyjną są następujące osiedla Kielc: Niewachlów II, Zalesie II, Dobromyśl, Nowy Folwark, Dyminy, Wschód, Łazy, Gruchawka, oraz część rejonów: Biesak, Szydłówek Górny, Czarnów (południowa cześć ul. Piekoszowskiej), Baranówek, enklawa w rejonie ulic: Karczówkowskiej, Podklasztornej i Bernardyńskiej, enklawa ulic: Warszawskiej, Sikorskiego, Starogórskiej, Północnej, Witosa i Karczunek oraz ulica Szybowcowa, a także ulice Borowa i Podleśna (od Krakowskiej do Stokowej). Ścieki sanitarne z terenów nieskanalizowanych (z lokalnych zbiorników bezodpływowych) wywożone są do punktu zlewnego nieczystości płynnych na terenie oczyszczalni „Sitkówka”, natomiast odcieki ze składowisk odpadów komunalnych z Promnika
i nieczynnego w Barczy do specjalnie przystosowanego punktu zlewnego przy ul. Jarząbek.

Do komunalnej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta są również odprowadzane ścieki przemysłowe i inne.

Część ścieków, wytworzonych na terenie miasta, nie zostaje włączona do systemu miejskiego kanalizacji, lecz jest odprowadzana bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do gruntu. Są to (w większości) ścieki z prywatnych domostw i z kilku zakładów, posiadających przydomowe bądź przyzakładowe oczyszczalnie ścieków. Podmioty te posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne na zrzut oczyszczonych ścieków do odbiorników. Lokalizacja małych oczyszczalni jest dopuszczona na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i istnieją dogodne warunki hydrogeologiczne odprowadzania oczyszczonych ścieków.

Komunalna oczyszczalnia ścieków „Sitkówka” zlokalizowana jest w miejscowości


Wola Murowana, w gminie Sitkówka–Nowiny, w odległości ok. 10 km na południe od Kielc. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z technologią jednostopniowego osadu czynnego, oparta o komory napowietrzania Inka i Knap oraz osadniki wtórne.
Po modernizacji i rozbudowie, zakończonej w 1993 r., jej przepustowość, zatwierdzona pozwoleniem wodnoprawnym, wynosi 72 000 m3/d. Pozwala to na oczyszczenie wszystkich ścieków sanitarnych, doprowadzonych do oczyszczalni z terenu Kielc, gminy Sitkówka–Nowiny oraz sołectwa Dąbrowa w gminie Masłów. Z ogólnej ilości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni 13,93% stanowią ścieki przemysłowe (wytworzone głównie przez przemysł spożywczy i metalowy), 72,3% pochodzi z gospodarstw domowych (ścieki bytowo-gospodarcze), a pozostałe 13,77% to ścieki z instytucji. Obecnie do oczyszczalni dopływa średnio 37 000 m3/d (dane z Wodociągów Kieleckich, za 2003 r.), przy czym w czasie pogody deszczowej ich ilość wzrasta do 80 000 m3/d. Jest to efekt dopływu wód infiltracyjnych oraz wód opadowych miejscowymi włączeniami kanalizacji deszczowej. Przepływy godzinowe wahają się w szerokim zakresie 7005 000 m3/h.

Ścieki oczyszczane są dwustopniowo: • oczyszczanie I stopnia  wstępne, mechaniczne,

 • oczyszczenie II stopnia  biologiczne.

Kanalizacja opadowa i oczyszczanie ścieków

Ścieki opadowe powstają w zasadzie w czasie opadów deszczu, ale do tej grupy zalicza się także spływy z topniejącego śniegu, polewania i mycia ulic, awarii sieci wodociągowej, itp. Objętość ścieków i ładunek zanieczyszczeń zależą od: czasu trwania i intensywności deszczu, charakteru odwadnianej zlewni oraz stanu czystości powierzchni, z której spływają ścieki (ulic i placów miejskich, dróg). Ze źródeł literaturowych (Cebula, i in., 1996) wiadomo, że w pierwszym okresie deszczu o większej intensywności, trwającym od 10 do 20 minut, zanieczyszczenia są trzy-, a nawet czterokrotnie większe w porównaniu z wartościami średnimi dla całego okresu deszczu. Mogą one niekiedy dorównywać ściekom komunalnym o dużym stężeniu.

Miasto Kielce dysponuje systemem kanalizacji deszczowej, dostosowanym do naturalnego ukształtowania obszaru miasta, umożliwiającym grawitacyjne odprowadzanie wód deszczowych do naturalnych odbiorników. Odbiornikami wód opadowych są rzeki, przepływające przez miasto: Silnica, Lubrzanka, Sufraganiec i Bobrza. Ogólna długość czynnej sieci kanalizacji deszczowej wynosi około 180 km (Plan wodny, 2001). Na wylotach kolektorów deszczowych istnieje 13 podczyszczalni wód opadowych (stan na styczeń 2004 r.), a kolejne są w fazie projektowania. Docelowo na wylotach kanalizacji deszczowej funkcjonować ma 25 podczyszczalni wód opadowych (na wszystkich wylotach kolektorów powyżej Ø 400).

Głównym odbiornikiem wód opadowych jest Silnica. W jej zlewni znajduje się przeważająca część aglomeracji miejskiej. Ma do niej swoje ujście 15 głównych kolektorów deszczowych oraz 64 wyloty wód deszczowych. Urządzenia podczyszczające, użytkowane przez MZD w Kielcach, są zainstalowane na kolektorach głównych: przy ul. Karczunek i ul. Witosa oraz przy ul. Kusocińskiego, przy Skwerze Szarych Szeregów i przy Rondzie Giedroycia. Na koniec 2003 r. oddano do użytku podczyszczalnie przy ujściu kolektorów głównych Si-12, Si-13, Si-14 (przy skrzyżowaniu Topolowej i Jesionowej) oraz 2 przy ul. Sienkiewicza, obok mostu. W fazie projektowania są podczyszczalnie wód deszczowych przy ul. Pakosz (Si-3), w rejonie ul. Krakowskiej i hali „Iskry” (Si-2), na Plantach (Si-7), przy Al. IX Wieków Kielc po stronie Urzędu Wojewódzkiego (Si-9). Przed fazą projektowania, w założeniach technicznych są podczyszczalnie na ul. Piotrkowskiej (Si-8),


w rejonie ul. Pocieszka (Si-10) i ul. Jarzębinowej (Si-11).

W zlewni Sufragańca znajduje się zachodnia część miasta oraz tereny przemysłowo-składowe Niewachlowa. System kanalizacji opadowej tworzą 3 główne kolektory deszczowe, sieć kanałów ulicznych oraz podczyszczalnia wód deszczowych przy ul. Jarząbek. W założeniach jest budowa podczyszczalni V-Su przy ul. Batalionów Chłopskich

Zorganizowany system kanalizacji deszczowej na obszarze miasta, położonym w zlewni Lubrzanki, tworzą: rów otwarty od ulicy Poleskiej do ujścia oraz włączone do niego dwa kolektory deszczowe. Zaprojektowana jest podczyszczalnia w rejonie ul. Prochownia stanowiąca element odwodnienia ul. Zagórskiej (Lu-VII).

Do Bobrzy odprowadzane są wody opadowe z osiedla Białogon oraz z terenu Kieleckiej Fabryki Pomp. Na wylotach trzech kolektorów, przy ul. Druckiego-Lubeckiego, ul. Zalesie i ul. Za Walcownią, zainstalowane są podczyszczalnie.

Kanalizacja deszczowa budowana była w miarę uzbrajania terenu pod budownictwo i przemysł. Całe centrum miasta oraz nowe osiedla mieszkaniowe wyposażone są w kanalizację deszczową. Problemy występują w tych rejonach miasta, gdzie rozwijało się indywidualne budownictwo, wyprzedzające budowę infrastruktury podziemnej. Należy dodać, że są takie rejony miasta (centrum), gdzie istniejące kanały deszczowe nie są w stanie przyjąć wszystkich dopływających wód. Dotyczy to kanałów deszczowych, uchodzących do Silnicy (Si-7, Si-8, Si-14) i Lubrzanki (VII Lu).
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna