Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020


Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w aktualizacji LPRPobieranie 0.9 Mb.
Strona15/21
Data07.05.2016
Rozmiar0.9 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

7. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w aktualizacji LPR


Analizowana Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 składa się niezależnych projektów przypisanych do poszczególnych zespołów rewitalizacyjnych. Taka ilość projektów powoduje możliwość, a najczęściej konieczność, wariantowania polegającego na nierealizowaniu niektórych projektów na rzecz innych.

Przyczyny takich sytuacji mogą być różne – w pierwszym rzędzie finansowe. Uwzględniając natomiast skalę oddziaływania projektów na środowisko, przesłanki środowiskowe na pewno nie byłyby tymi, które spowodowały wykluczenie danego projektu na rzecz innego.

O rozwiązaniach alternatywnych nie można więc mówić w kontekście ogólnej koncepcji LPR, ale na etapie wdrażania aktualizacji LPR może się pojawić potrzeba lub celowość wariantowania, uwzględniająca:


  • wybór innych od pierwotnie zakładanych funkcji dla poszczególnych obiektów lub obszarów,

  • wybór nieco innej koncepcji zagospodarowania oraz funkcjonowania poszczególnych obiektów lub obszarów,

  • zmianę priorytetów (kolejność działań),

  • wybór szczegółowych rozwiązań technicznych i architektonicznych, sposobów wdrażania projektów itp.

Metodologia opracowania prognozy nakazuje dokonanie propozycji rozwiązań alternatywnych w stosunku do rozwiązań przewidywanych w projekcie dokumentu, które pozwoliłyby osiągnąć zamierzone cele przy mniejszej skali oddziaływań na różne aspekty środowiska. Zadania przewidziane w aktualizacji LPR mają tylko nieznaczny wpływ na analizowane aspekty środowiska, a większość ma charakter neutralny, a spośród tych oddziałujących na środowisko, obserwuje się przewagę oddziaływań pozytywnych, nad negatywnymi. Oceniając wpływ na różne elementy środowiska należy zauważyć, że zmiany pozytywne będą „silne”, to znaczy istotne i zauważalne, podczas gdy prognozowane zmiany negatywne będą raczej „słabe” (skala ich oddziaływania będzie okresowa i raczej niewielka). Uwzględniając powyższe, należy więc stwierdzić, że poszukiwanie rozwiązań alternatywnych (istotnych z punktu widzenia ograniczania oddziaływania na środowisko) jest bezcelowe, gdyż zaproponowane działania pozwalają na realizację zakładanych celów przy niewielkich kosztach środowiskowych.

Większość projektów znajdujące się w aktualizacji LPR dotyczy obiektów istniejących i jest związana z ich modernizacją, przebudową, adaptacją, itp. w celu utrzymania ich dotychczasowej funkcji lub przystosowania do funkcji nowej. W takim przypadku wariantowanie może dotyczyć tylko sposobu prowadzenia prac remontowych oraz używanych materiałów budowlanych czy osprzętu technicznego. Nie ma możliwości np. wariantowania lokalizacyjnego. Różnice pomiędzy różnymi sposobami prowadzenia prac, używanymi materiałami budowlanymi czy osprzętem technicznym nie mają w zasadzie znaczenia w związku z zakresem i zasięgiem oddziaływania projektów na środowisko.

Cześć proponowanych projektów może zaliczać się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub wyznaczać ramy późniejszych przedsięwzięć mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Analiza wariantowa tych przedsięwzięć zostanie przeprowadzona na etapie procedur związanych z wydawaniem dla nich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

8. Oddziaływanie na środowisko


Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 przewiduje podejmowanie działań (projektów), które będą wpływały na środowisko. Działania te to przede wszystkim zadania inwestycyjne, które będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe, odwracalne oddziaływania negatywne. Natomiast na etapie eksploatacji zrealizowane inwestycje zasadniczo będą wpływać korzystnie na stan środowiska, choć zakłada się możliwość realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Oddziaływania związane z realizacją zadań zapisanych aktualizacji LPR będą oddziaływaniami przejściowymi, odwracalnymi i wystąpią jedynie w czasie prowadzonych robót. Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji poszczególnych zadań leży w gestii wykonawcy i dotyczą sprzętu (hałas, emisja spalin wycieki), organizacji prac (np. koordynacja prac w pasie drogowym, unikanie prac będących źródłem znacznych, akustycznych oddziaływań negatywnych w porze wieczornej). Minimalizowaniu oddziaływań negatywnych na środowisko będzie służyło przestrzegania obowiązujących zasad w zakresie gospodarki odpadami.

Oddziaływania związane z funkcjonowaniem przedsięwzięć zrealizowanych w ramach planowanych projektów i zadań będą zasadniczo wpływać korzystnie na stan środowiska. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zakres i zasięg oddziaływania będzie zamykała się na terenach, na których zostaną zrealizowana tego typu przedsięwzięcia. Obowiązkiem inwestorów będzie dbanie o nie przekraczanie standardów jakości środowiska poza granicami tych terenów. Nadzór i szczegółowa analiza zakresu oddziaływania tych przedsięwzięć na środowisko będzie przedmiotem postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które są wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zestawienie zadań planowanych do realizacji w ramach aktualizacji LPR oraz ich identyfikacja pod kątem czy są one przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub czy wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji takich przedsięwzięć zamieszczono w tabeli 2.Tabela 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

Lp.

Projekt

Czy jest przedsięwzięciem mogącym znacząco

oddziaływać na środowisko

Czy wyznacza ramy późniejszych przedsięwzięć mogącym znacząco oddziaływać na środowisko

1

2

3

4

Zespół 1 „Śródmieście”

Projekty z zakresu infrastruktury aktywizacji gospodarczej

1

Projekt 1.1. Rewitalizacja objętego ochroną konserwatorską zespołu kamienic przy ul. Ściegiennego i Śniadeckich w Kielcach z przeznaczeniem pod nowoczesne centrum usług wspólnych

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowany w ramach projektu parking podziemny będzie spełniał kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 56 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

2

Projekt 1.2. Budowa miejskiej hali targowej w rejonie ul. Gosiewskiego (obok PKS)

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowany hala będzie spełniała kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 55 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury sieciowej

3

Projekt 1.3. Budowa zbiornika wód deszczowych w rejonie Placu Św. Wojciecha

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu zagospodarowania terenu

4

Projekt 1.4. Zagospodarowanie istniejącego skweru między rzeką Silnicą i ul. Paderewskiego

Nie jest

Nie wyznacza

5

Projekt 1.5. Rewitalizacja rejonu rzeki Silnicy na odcinku śródmiejskim (od ul. Sienkiewicza do ul. IX Wieków)

Nie jest

Nie wyznacza

6

Projekt 1.6. Nowe Miasto ul. Mielczarskiego – budowa infrastruktury (włączenie do obszaru Śródmieścia – poszerzanie granic rewitalizacji)

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowana infrastruktura będzie spełniała kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 33, 68 lub 79, Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

7

Projekt 1.7. Przebudowa dziedzińca przed Pałacem Biskupów

Nie jest

Nie wyznaczakontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

Projekty z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej

8

Projekt 1.8. Adaptacja budynku dawnej bożnicy przy ul. IX Wieków

Nie jest

Nie wyznacza

9

Projekt 1.9. Adaptacja i przebudowa „budynku starosty” i „kuźni” przy ul. Zamkowej (część dawnego zespołu powięziennego) na funkcje kulturowe i ekspozycyjno-wystawiennicze – przeniesienie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

10

Projekt 1.10. Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych przy ul. Bodzentyńskiej

Nie jest

Nie wyznacza

11

Projekt 1.11. Budowa Centrum Usług Socjalnych i Turystycznych Caritas Diecezji Kieleckiej

Nie jest

Nie wyznacza

12

Projekt 1.12. Przebudowa i rozbudowa dawnej siedziby Biura Wystaw Artystycznych na cele kultury i rozrywki

Nie jest

Nie wyznacza

13

Projekt 1.13. Utworzenie Laboratorium Kreatywności (w ramach Muzeum Zabawy i Zabawek) w dawnej aptece na rogu ul. Mickiewicza i Placu Wolności

Nie jest

Nie wyznacza

14

Projekt 1.14. Adaptacja budynku Tytoń Polski ul. Zamkowa na cele kultury i gastronomii

Nie jest

Nie wyznacza

15

Projekt 1.15. Adaptacja dzwonnicy katedralnej na funkcje ekspozycyjno-kulturalne

Nie jest

Nie wyznacza

16

Projekt 1.16. Erazmus +, edycja 2014-2021, Edukacja i popularyzacja dawnych sportów, gier plenerowych i zabaw ruchowych

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowane w ramach projektu obiekty będą spełniały kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 55 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

17

Projekt 1.17. Apteka Wyobraźni pracownia edukacji kreatywnej

Nie jest

Nie wyznacza

18

Projekt 1.18. Otwarcie nowego Oddziału Muzeum Zabawek i Zabawy – Muzeum Lalki Teatralnej

Nie jest

Nie wyznacza

kontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

Projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej

19

Projekt 1.19. Zdjęcie azbestowych płyt fasadowych, wykonanie nowych fasad, wykonanie pionów mokrych zgodnych z obecnymi normami w zakresie p-poż. Przedstawione propozycje dotyczą czterech budynków wielorodzinnych o dziesięciu kondygnacjach. Wykonanie instalacji solarnych wspomaganych pompami ciepła na dachach płaskich budynków wielorodzinnych o czterech kondygnacjach – ilość budynków 8

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury bezpieczeństwa publicznego

20

Projekt 1.20. Rozbudowa Monitoringu Śródmieścia Miasta Kielce

Nie jest

Nie wyznacza

21

Projekt 1.21. Rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej budynku KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12

Nie jest

Nie wyznacza

22

Projekt 1.22. Rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej budynków KMP w Kielcach przy ulicy Wesołej 43

Nie jest

Nie wyznacza

23

Projekt 1.23. Rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej Komisariatu Policji przy Śniadeckich 14 KMP w Kielcach

Nie jest

Nie wyznacza

24

Projekt 1.24. Rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej Komisariatu Policji KMP w Kielcach

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury komunikacyjnej

25

Projekt 1.25. System parkingów śródmiejskich – strefa ruchu uspokojonego

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowane w ramach projektu parkingi będą spełniały kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 56 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza


kontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

26

Projekt 1.26. Budowa ul. Nowosulniczej (połączenie ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Silniczej)

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowane w ramach projektu parkingi będą spełniały kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

27

Projekt 1.27. Budowa ul. Głowackiego

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowane w ramach projektu parkingi będą spełniały kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

28

Projekt 1.28. Budowa regionalnego centrum komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, połączeniem pieszym, parkingiem, infrastrukturą

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowane w ramach projektu obiekty będą spełniały kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 55, 56 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

Projekty inne

29

Projekt 1.29. (Inter)Aktywne zabytkowe śródmieście Kielc

Nie jest

Nie wyznacza

30

Projekt 1.30. Młodzi odpowiedzialni – młodzieżowy wolontariat społeczny w policji

Nie jest

Nie wyznacza

Zespół 2 „Wielorodzinne – północ”

Projekty z zakresu infrastruktury sieciowej

31

Projekt 2.1. Remont kanalizacji sanitarnej

Nie jest

Nie wyznacza

32

Projekt 2.2. Remont kanalizacji sanitarnej zewnętrznej

Nie jest

Nie wyznacza

33

Projekt 2.3. Likwidacja gazowych piecyków kąpielowych oraz wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody przyłączonej do sieci miejskiej

Nie jest

Nie wyznacza

34

Projekt 2.4. Ograniczenie strat oraz poprawa pewności dostaw ciepła poprzez wymianę osiedlowych sieci ciepłowniczych niskich parametrów

Nie jest

Nie wyznaczakontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

35

Projekt 2.5. Ograniczenie strat oraz poprawa pewności dostaw ciepła oraz ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę osiedlowych sieci ciepłowniczych niskich parametrów oraz sieci ccw.

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej

36

Projekt 2.6. Utworzenie plenerowego Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Uroczysko”

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowane w ramach projektu obiekty będą spełniały kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 55 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

37

Projekt 2.7. Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią

Nie jest

Nie wyznacza

38

Projekt 2.8. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego z placem treningowym do ćwiczeń gimnastycznych i budynkiem szatniowo-sanitarnym

Nie jest

Nie wyznacza

39

Projekt 2.9. Plac Outdoor Fitness

Nie jest

Nie wyznacza

40

Projekt 2.10. Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw

Nie jest

Nie wyznacza

41

Projekt 2.11. Rozbudowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z siłownią zewnętrzną

Nie jest

Nie wyznacza

42

Projekt 2.12. Budowa placu zabaw

Nie jest

Nie wyznacza

43

Projekt 2.13. Budowa Skateparku

Nie jest

Nie wyznacza

44

Projekt 2.14. Rewitalizacja ciągu pieszo-rowerowego w zieleni osiedli Świętokrzyskie i Na Stoku

Nie jest

Nie wyznacza

45

Projekt 2.15. Wykonanie alejek rekreacyjnych ze ścieżką rowerową oraz „ścieżką zdrowia”, siłownia na otwartym powietrzu

Nie jest

Nie wyznacza

46

Projekt 2.16. Modernizacja strefy rekreacyjnej na osiedlu Na Stoku z miniparkiem

Nie jest

Nie wyznaczakontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

47

Projekt 2.17. Adaptacja pomieszczenia świetlicy dla potrzeb mieszkańców, udostępnienie i modernizacja lokalu

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej

48

Projekt 2.18. Rewitalizacji Osiedli Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Większość zadań wchodzących w zakres tego projektu nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Jedno z nich – Modernizacja instalacji odpylania w kotłowni – ul. Żniwna – 5 jednostek kotłowych WLM-5 – zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3, ust. 1, pkt 4 i ust. 2, pkt 2 Rozporządzenia RM 1)Nie wyznacza

49

Projekt 2.19. Termomodernizacja budynków z wielkiej płyty

Nie jest

Nie wyznacza

50

Projekt 2.20. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wykonanych w systemie W-70. (docieplenie). Budynki w Kielcach przy ul Ćwiklińskiej 7, 9, 11, Orzeszkowej 8, 14, Zapolskiej 23, 25, 27 oraz adaptacja części wymiennika na świetlicę.

Nie jest

Nie wyznacza

51

Projekt 2.21. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej dzięki zainstalowaniu kolektorów słonecznych na budynkach przy ul. Nałkowskiej 2 i Klonowej 42c.

Nie jest

Nie wyznacza

52

Projekt 2.22. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej na osiedlu Uroczysko II dzięki zainstalowaniu kolektorów słonecznych na budynku wymiennikowni przy ul. Orkana 14.

Nie jest

Nie wyznacza

53

Projekt 2.23. Ocieplenie elewacji budynków

Nie jest

Nie wyznacza


kontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

54

Projekt 2.24. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowaka Jeziorańskiego nr. 83, 85, 97, 103, i ul. Marszałka Piłsudskiego 6

Nie jest

Nie wyznacza

55

Projekt 2.25. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Kielcach nr. 8 ,10,12, 16, 18, 20, 24, 26, 32 I przy ul. Nowaka Jeziorańskiego 31, 45, 81, 107, 109, 111

Nie jest

Nie wyznacza

56

Projekt 2.26. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowaka Jeziorańskiego nr 31, 45

Nie jest

Nie wyznacza

57

Projekt 2.27. Kompleksowa rewitalizacja wielorodzinnych budynków wysokich na terenie Os. Uroczysko - jako element działań prospołecznych na obszarze typowanym do rewitalizacji

Nie jest

Nie wyznacza

58

Projekt 2.28. Ocieplenie stropów piwnic od spodu

Nie jest

Nie wyznacza

59

Projekt 2.29. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Kielcach nr 16, 18, 20 i 24

Nie jest

Nie wyznacza

60

Projekt 2.30. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowaka Jeziorańskiego nr. 83, 85, 97, 103, i ul. Marszałka Piłsudskiego 6

Nie jest

Nie wyznacza

61

Projekt 2.31. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Kielcach nr 8 , 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 32 i przy ul. Nowaka Jeziorańskiego 31, 45, 81, 107, 109, 111

Nie jest

Nie wyznacza

62

Projekt 2.32. Budowa wiatrołapów przy wejściach do klatek schodowych budynków wielorodzinnych

Nie jest

Nie wyznaczakontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

Projekty z zakresu infrastruktury bezpieczeństwa publicznego

63

Projekt 2.33. Wymiana oświetlenia klatek schodowych i lamp nad wejściami do budynków na oświetlenie energooszczędne

Nie jest

Nie wyznacza

64

Projekt 2.34. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Nie jest

Nie wyznacza

65

Projekt 2.35. Monitoring w obrębie budynków z lokalami użytkowymi

Nie jest

Nie wyznacza

66

Projekt 2.36. Doświetlenie osiedla „Na Stoku”

Nie jest

Nie wyznacza

67

Projekt 2.37. Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie miejsc dla niesłyszących

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury komunikacyjnej

68

Projekt 2.38. Remont chodników na terenie osiedla

Nie jest

Nie wyznacza

69

Projekt 2.39. Budowa parkingu wielopoziomowego

Nie jest

Nie wyznacza

70

Projekt 2.40. Parking wielopoziomowy wraz z pomieszczeniami na bibliotekę multimedialną i świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowane w ramach projektu obiekty będą spełniały kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 55, 56 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

71

Projekt 2.41. Budowa parkingu wielopoziomowego

Nie jest

Nie wyznacza

72

Projekt 2.42. Rewitalizacja terenów polegająca na odciążeniu przestrzeni międzybudynkowej z ruchu samochodowego i utworzenie miejsc rekreacji, obejmująca budowę parkingu naziemnego przy ul. Turystycznej, wraz z opracowaniem i wdrożeniem kompleksowego projektu ruchu drogowego i pieszego oraz utworzenie miejsc rekreacji w nieruchomościach NI/1 i NI/5

Nie jest

Nie wyznacza

73

Projekt 2.43. Parking wielopoziomowy

Nie jest

Nie wyznacza


kontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

Projekty inne

74

Projekt 2.44. Rewitalizacja terenów nieruchomości ŚSM przylegających do ul. Orkana: Obszar nr 37 – Osiedle Uroczysko I oraz Obszar nr 38 – Osiedle Uroczysko II - polegająca na odciążeniu przestrzeni międzybudynkowej z ruchu samochodowego poprzez budowę parkingu wielopoziomowego przy ul. Orkana wraz z opracowaniem i wdrożeniem projektu ruchu drogowego i pieszego oraz utworzenie na tych terenach zieleni i miejsc rekreacyjnych

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowane w ramach projektu obiekty będą spełniały kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 56 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

75

Projekt 2.45. Każdy jest twórcą otaczającej nas przestrzeni

Nie jest

Nie wyznacza

76

Projekt 2.46. Każdy jest twórcą otaczającej nas przestrzeni – artystyczne zagospodarowanie terenów zielonych i placów zabaw na osiedlu Uroczysko przez mieszkańców osiedla

Nie jest

Nie wyznacza

Zespół 3 „Wielorodzinne – wschód”

Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

77

Projekt 3.1. Budowa Kieleckiego Centrum Wspierania Rodziny

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowany w ramach projektu obiekt spełnia kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 55 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

78

Projekt 3.2. Budowa Mieszkań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowany w ramach projektu obiekt spełnia kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 53 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza


kontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

Projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej

79

Projekt 3.3. Rewitalizacji Osiedli Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Większość zadań wchodzących w zakres tego projektu nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zadania związane z modernizacją lub budową sieci kanalizacji deszczowej mogą zaliczać się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeśli spełnią kryteria z §3, ust. 1, pkt 79 Rozporządzenia RM 1)Modernizacja instalacji odpylania w kotłowni – ul. Szczecińska – 3 jednostki kotłowe WLM 5 – zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3, ust. 1, pkt 4 i ust. 2, pkt 2 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury bezpieczeństwa publicznego

80

Projekt 3.4. Monitoring wizyjny w osiedlu ,,Chęcińskie”

Nie jest

Nie wyznacza

Zespół 4 „Wielorodzinne – zachód”

Projekty z zakresu zagospodarowania terenu

81

Projekt 4.1. Rewitalizacja terenów zielonych osiedla Czarnów i Jagiellońskie

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej

82

Projekt 4.2. Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią

Nie jest

Nie wyznacza

83

Projekt 4.3. Zbudowanie siłowni na świeżym powietrzu

Nie jest

Nie wyznacza

84

Projekt 4.4. Zbudowanie siłowni na świeżym powietrzu

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

85

Projekt 4.5. Rozbudowa obiektu Świętokrzyskiego Klubu Abstynenta RAJ w Kielcach ul. Jagiellońska 42A

Nie jest

Nie wyznacza


kontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

Projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej

86

Projekt 4.6. Usunięcie płyt azbestowych wykonanie nowego ocieplenia ścian budynku Karczówkowska 21 w Kielcach

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury bezpieczeństwa publicznego

87

Projekt 4.7. Monitoring wizyjny w Osiedlu „Jagiellońskie”

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury bezpieczeństwa publicznego

88

Projekt 4.8. Monitoring wizyjny w osiedlu ,,Chęcińskie”

Nie jest

Nie wyznacza

89

Projekt 4.9. Monitoring wizyjny w Osiedlu „Jagiellońskie”

Nie jest

Nie wyznacza

90

Projekt 4.10. Wykonanie instalacji nawodnionej przeciwpożarowej w budynku wysokim przy ul. Jagiellońskiej 101 w Kielcach

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury komunikacyjnej

91

Projekt 4.11. Rozbudowa i modernizacja ciągu pieszo-jezdnego Słoneczna – Urzędnicza wraz z budową miejsc parkingowych.

Nie jest

Nie wyznacza

Zespół 5 „Jednorodzinne – północny–zachód”

Projekty z zakresu zagospodarowania terenu

92

Projekt 5.1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ulicy Hożej 27 w Kielcach

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej

93

Projekt 5.2. Zbudowanie siłowni na świeżym powietrzu

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej

94

Projekt 5.3. Usunięcie płyt azbestowych wykonanie nowego ocieplenia ścian budynków Szczygla 1, 3, 7 w Kielcach

Nie jest

Nie wyznacza


kontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

Projekty z zakresu infrastruktury komunikacyjnej

95

Projekt 5.4. Zwiększenie ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy istniejącym parkingu między budynkiem Szczygla 7 Strycharska 15 w Kielcach

Nie jest

Nie wyznacza

Zespół 6 „Jednorodzinne południowy–wschód”

Projekty z zakresu zagospodarowania terenu

96

Projekt 6.1. Rewitalizacja terenu Pakosz-Cegielnia wzdłuż torów kolejowych

Nie jest

Nie wyznacza

Obszary poprzemysłowe

97

Projekt 7.1. Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej w oparciu o nieruchomości poprzemysłowe przy ul. Głęboczka w Kielcach

Nie jest

może wyznaczać jeśli w ramach terenu aktywności gospodarczej zostaną uruchomione przedsięwzięcia/instalacje wypełniające kryteria przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w Rozporządzeniu RM 1)

98

Projekt 7.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych: Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowice pod potrzeby edukacji i turystyki

Nie jest

Nie wyznacza

99

Projekt 7.3. Budowa ogrodu botanicznego w Kielcach - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych pod potrzeby edukacji i turystyki

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowane w ramach projektu obiekty będą spełniały kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 55 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

100

Projekt 7.4. Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych na Stadionie Leśnym

Nie jest

Nie wyznacza

101

Projekt 7.5. Przebudowa Parku Baranowskiego – projekt Wieczna Miłość

Nie jest

Nie wyznacza


kontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

Obszary powojskowe

102

Projekt 8.1. Rewitalizacja terenów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Kusocińskiego 51 w Kielcach

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowane w ramach projektu obiekty będą spełniały kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 52, 60 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

Pozostałe projekty

103

Projekt 9.1. Przywróćmy blask modernizmu – rewitalizacja osiedli bloków z wielkiej płyty

Nie jest

Nie wyznacza

104

Projekt 9.2. Bez Narkotyków w szkole bezpieczniej

Nie jest

Nie wyznacza

105

Projekt 9.3. Świadomy Kibic

Nie jest

Nie wyznacza

106

Projekt 9.4. Stworzenie programu zwiększającego bezpieczeństwo w ruchu drogowym na ulicach miasta Kielce

Nie jest

Nie wyznacza

107

Projekt 9.5. Dzielnicowy bliżej społeczeństwa

Nie jest

Nie wyznacza

Projekty w fazie koncepcji i wstępnie odrzucone

108

Projekt 0.1. Budowa miasteczka ruchu drogowego

Nie jest

Nie wyznacza

109

Projekt 0.2. Zbudowanie siłowni na świeżym powietrzu

Nie jest

Nie wyznacza

110

Projekt 0.3. Budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Młodzieżowego przy ul. Naruszewicza

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowany w ramach projektu obiekt spełnia kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 55 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

111

Projekt 0.4. Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowany w ramach projektu obiekt spełnia kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 55 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza


kontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

112

Projekt 0.5. Świetlica dla Kieleckiej Społeczności Romskiej

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowany w ramach projektu obiekt spełnia kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 55 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

113

Projekt 0.6. Usunięcie płyt azbestowych wykonanie nowego ocieplenia ścian budynku Dolomitowa 1 w Kielcach

Nie jest

Nie wyznacza

114

Projekt 0.7. Budowa Mieszkań Chronionych dla Osób Starszych przy ul. K. Wielkiego

Nie jest

Nie wyznacza

115

Projekt 0.8. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Os. Pod Dalnią w Kielcach

Nie jest

Nie wyznacza

116

Projekt 0.9. Rewitalizacja doliny rzeki Silnicy i terenów przyległych w północno-wschodniej części miasta Kielce (Dąbrowa).

Nie jest

Nie wyznacza

117

Projekt 0.10. Budowa garażu wielopoziomowego w rejonie osiedla „Pod Dalnia” w Kielcach

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowany w ramach projektu obiekt spełnia kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 56 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

118

Projekt 0.11. Placówka dla wolontariatu

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowany w ramach projektu obiekt spełnia kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 55 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

119

Projekt 0.12. Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowany w ramach projektu obiekt spełnia kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 55 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza


kontynuacja Tabeli 2. Klasyfikacja projektów planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

1

2

3

4

120

Projekt 0.13. Świetlica dla Kieleckiej Społeczności Romskiej

Może być przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli projektowany w ramach projektu obiekt spełnia kryteria, o których mowa w §3, ust. 1, pkt 55 Rozporządzenia RM 1)

Nie wyznacza

121

Projekt 0.14. Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach osiedla „Pod Dalnią” w Kielcach

Nie jest

Nie wyznacza

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późniejszymi zmianami)
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna