Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020Pobieranie 0.9 Mb.
Strona17/21
Data07.05.2016
Rozmiar0.9 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

8.2. Etap eksploatacji

8.2.1. Obszary sieci Natura 2000


Projekty planowane w ramach aktualizacji LPR nie będą realizowane w obrębie terenów objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000. Najbliższe obszary tej sieci znajdują się poza zasięgiem terytorialnym programu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach aktu aktualizacji LPR nie będą w większości przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko. Niektóre z nich będą kwalifikowały się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, projekty aktualizacji LPR, z jednym wyjątkiem, nie wyznaczają również ram dla takich przedsięwzięć.Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z reguły nie powodują oddziaływania ponadnormatywnego poza swoimi granicami. Dotyczy to wszystkich komponentów środowiska, zwłaszcza, że przedsięwzięcia te będą realizowane w przestrzeni miejskiej co ułatwia prawidłową i minimalizujące zagrożenia dla środowiska eksploatacje przedsięwzięć, np. w zakresie gospodarki wodno–ściekowej (możliwość odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji miejskiej). Zasięg i zakres oddziaływania przyszłych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na powietrze atmosferyczne i środowisko akustyczne na pewno nie będzie miał charakteru ponadnormatywnego, ponieważ przepisy polskiego prawa nie dopuszczają do realizacji przedsięwzięć oddziałujących ponadnormatywnie na te komponenty środowiska. Regulują to przepisy określające dopuszczalne poziomy emisji, stężenia imisji zanieczyszczeń w środowisku oraz dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów podlegających ochronie akustycznej.

Oddziaływanie projektów planowanych w ramach aktualizacji LPR na cele i przedmioty ochrony obszarów sieci Natura 2000 oraz jego integralność na etapie ich funkcjonowania będzie miało charakter neutralny

8.2.2. Powietrze atmosferyczne


Większość przedsięwzięć, które mają być zlokalizowane w ramach analizowanej aktualizacji LPR nie będzie wykazywała w fazie eksploatacji oddziaływania na powietrze atmosferyczne. Część będzie takie oddziaływanie wykazywała. Do nich należy zaliczyć projektowane:

 • parkingi – będą niezorganizowanym źródłem emisji do powietrza produktów spalania benzyn i oleju napędowego w silnikach samochodów (głównie osobowych); dotyczy to zwłaszcza nowoprojektowanych parkingów, które będą nowymi źródłami emisji,

 • drogi i ulice – będą, podobnie jak parkingi, niezorganizowanym źródłem emisji do powietrza produktów spalania benzyn i oleju napędowego w silnikach samochodów; w przypadku dróg poddawanych modernizacji lub remontowi, które wpłyną na płynność ruchu można uznać, że poziom emisji zanieczyszczeń w stosunku do stanu obecnego zmniejszy się; nowe drogi biegnące po nowych trasach będą nowymi źródłami emisji,

 • obiekty użyteczności publicznej i usługowe – z ich funkcjonowaniem będą się wiązały dwie grupy źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza:

   • parkingi i garaże podziemne, których zakres oddziaływania będzie zbliżony do opisanych powyżej parkingów,

   • źródła ciepła (c.o. i c.w.u.) – które będą źródłem emisji produktów spalania paliw w urządzeniach grzewczych; z uwagi na to, że wszystkie te źródła będą nowoprojektowane można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że zastosowane urządzenia grzewcze będą wysokosprawne, a zastosowane paliwo ekologiczne (gaz, olej, biomasa),

Praktyka wskazuje, że wszystkie w/w obiekty będą źródłami, które będą miały lokalny tylko wpływ na jakość powietrza. Poprawne przeprowadzenie procedur środowiskowych pozwoli na to by wpływ ten nie miał charakteru ponadnormatywnego. Przepisy polskiego prawa określające standardy jakości powietrza atmosferycznego oraz dopuszczalne wielkości emisji z niektórych instalacji wykluczają możliwość realizacji przedsięwzięć wykazujących ponadnormatywne oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego.

Część projektów planowanych w ramach aktualizacji LPR wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a więc spowoduje poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Projekty te dotyczą: • wymiany osiedlowych sieci ciepłowniczych z tradycyjnych na preizolowane; działanie to ograniczy straty ciepła w cieci ciepłowniczej dzięki czemu produkcja ciepła w źródle będzie niższa; niższa będzie także ilość spalanego paliwa, a więc i emisja zanieczyszczeń do powietrza,

 • termomodernizacji budynków poprzez poprawę m.in. ich izolacyjności cieplnej; działanie to ograniczy straty ciepła z tych budynków dzięki czemu produkcja ciepła w źródle będzie niższa; niższa będzie także ilość spalanego paliwa, a więc i emisja zanieczyszczeń do powietrza,

 • modernizacji systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych; działanie to ograniczy zapotrzebowanie ciepła wytwarzanego tradycyjnie na potrzeby przygotowania c.w.u.; dzięki temu produkcja ciepła w źródle tradycyjnym będzie niższa; niższa będzie także ilość spalanego paliwa, a więc i emisja zanieczyszczeń do powietrza,

 • modernizacja systemów odpylania węglowych kotłowni osiedlowych; działanie to pozwoli na ograniczenie emisji pyłów do powietrza atmosferycznego.

Oddziaływanie zadań planowanych w ramach aktualizacji LPR na powietrze atmosferyczne na etapie ich funkcjonowania będzie miało charakter bezpośredni, krótkoterminowy lub długoterminowy, odwracalny, od neutralnego do negatywnego (w zależności od projektu).

8.2.3. Hałas


Większość przedsięwzięć, które mają być zlokalizowane w ramach analizowanej aktualizacji LPR nie będzie wykazywała w fazie eksploatacji oddziaływania na środowisko akustyczne. Część będzie takie oddziaływanie wykazywała. Do nich należy zaliczyć projektowane:

 • parkingi – będą niezorganizowanym źródłem emisji hałasu pochodzącego od przemieszczających się po ich terenie pojazdów mechanicznych; dotyczy to zwłaszcza nowoprojektowanych parkingów, które będą nowymi źródłami hałasu,

 • drogi – będą, podobnie jak parkingi, niezorganizowanymi źródłami hałasu; w przypadku dróg poddawanych modernizacji lub remontowi, które wpłyną na płynność ruchu oraz poprawę jakości nawierzchni remontowanych dróg można uznać, że poziom emisji hałasu w stosunku do stanu obecnego zmniejszy się; nowe drogi biegnące po nowych trasach będą nowymi źródłami hałasu,

 • zespoły zabudowy mieszkalnej i usługowej – z ich funkcjonowaniem będzie się wiązała jedna grupa źródeł hałasu – parkingi i garaże podziemne, których zakres oddziaływania na środowisko akustyczne będzie zbliżony do opisanych powyżej parkingów;

 • obiekty użyteczności publicznej i usługowe – mogą tu pojawić się instalacje, które będą źródłami emisji hałasu; nie sposób teraz przewidzieć jaka będzie skala tej emisji; można jednak założyć, że w przypadku gdy na ich wyposażenia znajdą się źródła znaczącej emisji hałasu będą stosowane środki techniczne do ograniczenia tej emisji tak by standardy normy akustyczne na terenach chronionych nie zostały przekroczone; zostanie to zweryfikowane w czasie procedury uzyskiwania przez te instalacje decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Praktyka wskazuje, że wszystkie w/w obiekty będą źródłami, które będą miały lokalny tylko wpływ na jakość środowiska akustycznego. Poprawne przeprowadzenie procedur środowiskowych pozwoli na to by wpływ ten nie miał charakteru ponadnormatywnego. Przepisy polskiego prawa określające standardy jakości środowiska akustycznego (dopuszczalne poziomy hałasu) wykluczają możliwość realizacji przedsięwzięć wykazujących ponadnormatywne oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego.

Oddziaływanie zadań planowanych w ramach aktualizacji LPR na środowisko akustycznego na etapie ich funkcjonowania będzie miało charakter bezpośredni, krótkoterminowy lub długoterminowy, odwracalny, od neutralnego do negatywnego (w zależności od projektu).

8.2.4. Roślinność


Funkcjonowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach aktualizacji LPR nie będzie miało wpływu na okoliczną roślinność.

Poziomy substancji emitowanych do powietrza nie będą przekraczały dopuszczalnych norm, w tym również dopuszczalnych norm ze względu na ochronę roślin.

Z terenu przedsięwzięć nie będą się wydostawały do środowiska niebezpieczne ścieki. Wszystkie ścieki będą ujmowane w systemy kanalizacyjne, które będą kierowały je do miejskiej oczyszczalni ścieków. W przypadku gdyby ścieki z terenu przedsięwzięcia nie odpowiadały wymaganiom określonym przez zarządcę sieci miejskiej, będą oczyszczane, przed odprowadzeniem do miejskiego systemu kanalizacyjnego, w lokalnych oczyszczalniach ścieków.

Z terenu przedsięwzięć nie będą się przedostawały do środowiska odpady. Wszystkie powstające odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności z zakresu gospodarowania odpadami.Oddziaływanie zadań planowanych w ramach aktualizacji LPR na roślinność na etapie ich funkcjonowania będzie miało charakter neutralny.

8.2.5. Zwierzęta, różnorodność biologiczna


Zadania planowane w ramach aktualizacji LPR będą realizowane w całości w przestrzeni miejskiej. Występowanie zwierząt, zwłaszcza gatunków chronionych jest w takiej przestrzeni ograniczona, ze względu na stałą, obecność człowieka oraz znaczące ograniczenie terenów zielonych. Różnorodność biologiczna w przestrzeni miejskiej jest ograniczona, uformowana antropogeniczne. Większe skupiska zieleni pochodzenia naturalnego praktycznie nie występują.

Na części terenów objętych zasięgiem terytorialnym aktualizacji LPR znajdują się pomniki przyrody. Część z tych terenów znajduje się ponadto w granicach Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Projekty planowane do realizacji w ramach tych obszarów nie będą wiązały się z bezpośrednią ingerencją w miejsca występowania pomników przyrody czy terenów zielonych cennych ze względów przyrodniczych. Ich oddziaływanie na środowisko będzie mieściło się w granicach dopuszczalnych polskim prawem. Zatem ich negatywne oddziaływanie na zwierzęta czy różnorodność biologiczną nie będzie występowało.

Część projektów dotyczących terenów poprzemysłowych – projekt 7.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych: Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowice pod potrzeby edukacji i turystyki i projekt 7.3. Budowa ogrodu botanicznego w Kielcach – Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych pod potrzeby edukacji i turystyki – zostanie realizowana w obrębie rezerwatów Kadzielnia, Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego, Ślichowice im. Jana Czarnockiego, Karczówka.

Projekty te na etapie funkcjonowania nie będą wpływały negatywnie na cele ochrony tych rezerwatów, które zakładają zachowanie terenów nimi objętych dla celów naukowo–dydaktycznych. Zrealizowane projekty będą służyły właśnie temu celowi.Oddziaływanie zadań planowanych w ramach aktualizacji LPR na zwierzęta i różnorodność biologiczną na etapie ich realizacji będzie miało charakter neutralny.

8.2.6. Grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe oraz gospodarka wodno–ściekowa


Pojawienie się nowych obiektów użyteczności publicznej i usługowych będzie wiązało się ze wzrostem zapotrzebowania na wodę oraz ze wzrostem ilości powstających ścieków deszczowych i komunalnych. System wodociągów i kanalizacji Kielc pozwoli na zaopatrzenie projektowanych obiektów w wodę wodociągową oraz na odbiór powstających w nich ścieków komunalnych.

Oddziaływanie zadań planowanych w ramach aktualizacji LPR na grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe oraz ze względu na gospodarkę wodno–ściekową na etapie ich funkcjonowania będzie miało charakter neutralny.

8.2.7. Odpady


Pojawienie się nowych obiektów użyteczności publicznej i usługowych będzie wiązało się ze wzrostem ilości odpadów powstających na terenie Kielc. Powstałe odpady będą jednak gromadzone i zagospodarowywane poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w sposób zgodny z zapisami ustawy o odpadach. W przypadku odpadów komunalnych ich odbiorem zagospodarowaniem będzie zajmował się lokalny zakład gospodarki komunalnej

W związku z poprawą infrastruktury zewnętrznej pojawią się (powinny się pojawić) odpady z utrzymania czystości na tych chodnikach i ścieżkach rowerowych. Ilość tych odpadów będzie niewielka (nawet przy założeniu, że gospodarz terenu będzie sumiennie realizował obowiązki, wynikające z przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie).Oddziaływanie zadań planowanych w ramach aktualizacji LPR ze względu na gospodarkę odpadami na etapie ich funkcjonowania będzie miało charakter neutralny.

8.2.8. Klimat


Funkcjonowanie zadań planowanych w ramach aktualizacji LPR nie będzie się wiązało ze znaczącą emisją zanieczyszczeń do powietrza, w tym substancji odpowiedzialnych np. za efekt cieplarniany. Będzie dochodziło co prawda do emisji zanieczyszczeń do powietrza ze środków transportu czy źródeł energetycznych – w tym dwutlenku węgla (CO2) – emisje te będą jednak na tyle niewielkie, że nie będą miały wpływu na zamiany klimatyczne w rejonie przedsięwzięcia, w regionie czy na świecie. Będą miały znaczenie jedynie dla lokalnej czystości powietrza. Przy czym istotne jest, że przepisy polskiego prawa określające standardy jakości powietrza atmosferycznego oraz dopuszczalne wielkości emisji z niektórych instalacji wykluczają możliwość realizacji przedsięwzięć wykazujących ponadnormatywne oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego

Oddziaływanie zadań planowanych w ramach aktualizacji LPR na klimat na etapie ich funkcjonowania będzie miało charakter neutralny.

8.2.9. Krajobraz


Działania w ramach aktualizacji LPR dotyczące rewitalizacji obiektów budowlanych, prace remontowe i budowlane planuje się przeprowadzić z dbałością o lokalny, często historyczny i tradycyjny styl, tak aby nie zaburzyć ładu przestrzennego. Nowe obiekty będą tak zaprojektowane, aby komponowały się z otoczeniem i były dostosowane architektonicznie do pozostałych obiektów, nie powodując dysharmonii krajobrazu. Odremontowana infrastruktura przyczyni się do poprawy wizerunku zdegradowanych obszarów, które lepiej będą komponować się z otoczeniem.

Oddziaływanie zadań planowanych w ramach aktualizacji LPR na krajobraz na etapie ich funkcjonowania będzie miało charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, odwracalny, od neutralnego do pozytywnego (w zależności od projektu).

8.2.10. Powierzchnia ziemi


Funkcjonowanie przedsięwzięć wchodzących w zakres zadań zawartych w aktualizacji LPR nie będzie wykazywało oddziaływania na powierzchnię ziemi. Zwłaszcza, że obszary objęte programem znajdują się poza obszarami wykorzystywanymi rolniczo.

Oddziaływanie zadań planowanych w ramach aktualizacji LPR na powierzchnię ziemi na etapie ich funkcjonowania będzie miało charakter neutralny.

8.2.11. Zasoby naturalne


Funkcjonowanie przedsięwzięć wynikających z zapisów aktualizacji LPR nie będą wpływały na zasoby naturalne występujące w obrębie Kielc. W czasie ich funkcjonowania będą wykorzystywane przede wszystkim woda, energia elektryczna, cieplna, paliwa. Woda będzie pochodziła z miejskiej sieci wodociągowej. Energia elektryczna będzie pochodziła z sieci elektroenergetycznych. Energia cieplna będzie pochodziła z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z własnych źródeł ciepła zasilanych w paliwa gazowe lub ciekłe. Możliwe, choć mało prawdopodobne jest również stosowanie paliw stałych. Paliwa będą pochodziły bądź z miejskiej sieci gazowej (gaz ziemny), bądź od lokalnych dystrybutorów tych paliw (LPG, olej opałowy, paliwa stałe). W funkcjonujących obiektach powstałych bądź będących efektem remontu, adaptacji czy modernizacji zakłada się wykorzystywanie w/w zasobów naturalnych w sposób racjonalny.

Oddziaływanie zadań planowanych w ramach aktualizacji LPR na zasoby naturalne na etapie ich funkcjonowania będzie miało charakter neutralny.

8.2.12. Zabytki i dobra materialne


W ramach aktualizacji LPR przewiduje się przeprowadzenie remontów m.in. budynków o charakterze zabytkowym. Wszystkie te działania będą prowadzone z należytą starannością i pod nadzorem organów odpowiedzialnych za ochronę zabytków. Celem tych działań jest restauracja i przywrócenie świetności obiektom zabytkowym. Na etapie funkcjonowania wpływ projektów aktualizacji LPR nie będzie miał wpływu na obiekty zabytkowe.

Oddziaływanie zadań planowanych w ramach aktualizacji LPR na zabytki i dobra materialne na etapie ich funkcjonowania będzie miało charakter neutralny.

8.2.13. Ludzie


Jednym z głównych założeń aktualizacji LPR jest rozwój społeczny miasta i stworzenie miejsca przyjaznego dla ludzi oraz rozwój przedsiębiorczości. Planuje się działania koncentrujące się na zapobieganiu patologiom i wykluczeniu społecznemu (przestępczości, marginalizacji, bezrobociu) oraz mające na celu wzrost poziomu integracji mieszkańców. Miasto boryka się z wieloma problemami w strefie społecznej (migracje młodych ludzi, mała aktywność społeczna w zakresie organizowania czasu wolnego itp.).

Program z założenia ma wspierać grupy społeczne i prowadzić działania przyczyniające się do poprawy jakości ich życia. Większość działań ma charakter prospołeczny i w większym bądź mniejszym stopniu wpłyną pozytywnie na lokalną społeczność, a także turystów. Realizacji projektów aktualizacji LPR wpłynie między innymi na poprawę poziomu przedsiębiorczości oraz utworzenie nowych miejsc pracy dla lokalnychOddziaływanie zadań planowanych w ramach aktualizacji LPR na ludzi na etapie ich funkcjonowania będzie miało charakter bezpośredni lub pośredni, długoterminowy, stały, odwracalny, od neutralnego do pozytywnego (w zależności od projektu).1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna