Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020Pobieranie 0.9 Mb.
Strona2/21
Data07.05.2016
Rozmiar0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1.2. Podstawa prawna


Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy jest art. 46 Ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami). Artykuł ten nakłada obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji dokumentów strategicznych (m. in. programów w dziedzinie transportu, gospodarki wodnej, turystyki i wykorzystania terenu) opracowywane przez organy administracji.

Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności: 1. uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,

 2. sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

 3. uzyskanie wymaganych ustawą opinii,

 4. zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Zapisy Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko są przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

1.3. Zakres prognozy


Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w artykule 51 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z Ustawą prognoza oddziaływania na środowisko powinna: 1. Zawierać:

 1. informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

 2. informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

 3. propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

 4. informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

 5. streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

 1. Określać, analizować i oceniać:

 1. istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

 2. stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

 3. istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

 4. cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

 5. przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

 • różnorodność biologiczną,

 • ludzi,

 • zwierzęta,

 • rośliny,

 • wodę,

 • powietrze,

 • powierzchnię ziemi,

 • krajobraz,

 • klimat,

 • zasoby naturalne,

 • zabytki,

 • dobra materialne

 • z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

 1. Określać, analizować i oceniać:

 1. rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

 2. biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

2. Przedmiot prognozy


Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 znajduje się obecnie w fazie opracowywania. Niniejszy dokument jest prognozą oddziaływania na środowisko pełnej wersji tego dokumentu, która będzie poddana procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020, jako Lokalny Program Rewitalizacji, stanowi element realizacji działań, których zasadniczym celem jest odnowa przestrzenna zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych, ich ożywienie gospodarcze i społeczne, m.in. poprzez zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego, a także nadanie zdegradowanym terenom i obiektom nowych funkcji.

Dotychczasowe formalne projekty rewitalizacyjne w krajach UE były przedmiotem dedykowanego programu URBAN. Od 2004 r. rewitalizacja stała się częścią głównego nurtu priorytetów i działań programów Funduszy Strukturalnych. W Polsce działania z zakresu rewitalizacji w latach 2004-2006 stanowiły element realizacji działania 3.3 ZPORR „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” w ramach priorytetu 3: „Rozwój lokalny”. Od roku 2007 r. w województwie świętokrzyskim obowiązywał Świętokrzyski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (ŚRPO).

LPR 2007 został przyjęty w pierwszym roku budżetowania polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013. W okresie tym w wielu regionalnych programach operacyjnych, w tym także województwa świętokrzyskiego, przewidziano środki na projekty głównie inwestycyjne dotyczące rewitalizacji. Warunkiem niezbędnym pozyskiwania środków z tego źródła było opracowanie programu rewitalizacji, a w jego ramach wyznaczenie obszarów do rewitalizacji. Programy te zrealizowany zostały przy wykorzystaniu środku z Uni Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków oraz działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. W okresie programowania funduszy w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 również przewiduje się środki na projekty rewitalizacyjne. Przyjęte w 2007 r. założenia delimitacji obszarów do rewitalizacji zostały oparte przede wszystkim o cele strategiczne zapisane w Strategii Rozwoju Miasta „Kielce 2015”. Zgodnie z nimi miasto powinno utrzymać i rozwijać funkcje metropolii regionu, m.in. poprzez stworzenie bazy i atrakcyjnej oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej dla regionu i Miasta oraz tworzenie warunków do aktywnego stylu życia, rekreacji i wypoczynku mieszkańców.

LPR jest próbą kompleksowego podejścia do rozwiązania problemów przestrzennych, społecznych i gospodarczych wyodrębnionych obszarów miasta Kielce. W założeniu miasto powinno utrzymać i rozwijać funkcje metropolii regionu, m.in. poprzez stworzenie bazy i atrakcyjnej oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej dla regionu i Miasta oraz tworzenie warunków do aktywnego stylu życia, rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Ważną przesłanką podjęcia działań rewitalizacyjnych był również cel związany z utworzeniem wielofunkcyjnego Centrum Miasta. Zgodnie z założeniami polityki ekologicznej Kielcom miał być nadany indywidualny charakter ośrodka o unikatowych zasobach przyrodniczych i kulturowych. Realizacja LPR 2007 miała się przyczynić do osiągnięcia tego celu, a także do wyeksponowania walorów przyrodniczych terenów rewitalizowanych. Lokalny Program Rewitalizacji został przewidziany również jako narzędzie usprawniające zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Miasta. Istotne cele LPR dotyczyły rozwiązywania problemów społecznych, szczególnie ubóstwa i bezrobocia oraz podnoszenia bezpieczeństwa publicznego.

Mieszkańcy miasta są głównymi beneficjentami planowanych do realizacji działań, w części ich projektodawcami, a w założeniach również współwykonawcami. Stanowi to swoisty „efekt dodany” procesu rewitalizacji – wspólnej pracy wszystkim zaangażowanych podmiotów zjednoczonych w dążeniu do jednego celu – zrównoważonego rozwoju Kielc.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna