Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020


Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznychPobieranie 0.9 Mb.
Strona21/21
Data07.05.2016
Rozmiar0.9 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

10. Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych


Zakres i zasięg oddziaływania przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 będzie miał charakter lokalny. Nie będzie wykraczał poza tereny przypisane do poszczególnych przedsięwzięć. W związku z tym nie przewiduje się kumulowania oddziaływania projektowanych przedsięwzięć z przedsięwzięciami realizowanymi poza granicami Kielc. Możliwe jest oddziaływanie skumulowane pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami realizowanymi w sąsiedztwie. Jeżeli weźmie się jednak pod uwagę fakt, że niektóre z planowanych zadań będą skutkowały ograniczeniem oddziaływania na środowisko – przykładowo modernizacje i przebudowy dróg, termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłowniczych itp. – można stwierdzić, że realizacja aktualizacji LPR, nawet z uwzględnieniem ewentualnych oddziaływań skumulowanych nie będzie wykazywała ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na położenie Kielc względem granic Polski – najbliższa z granica Polsko – Słowacka znajduje się w odległości około 160 kilometrów w linii prostej na południe od granic miasta – nie ma możliwości by któryś z planowanych do realizacji projektów oddziaływał transganicznie na środowisko. Dotyczy to fazy realizacji, funkcjonowania i likwidacji przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach tych projektów.11. Skutki braku realizacji aktualizacji LPR dla środowiska


Zaniechanie działań związanych z infrastrukturą zewnętrzną – z budową lub przebudową węzłów komunikacyjnych, budową lub przebudową obiektów mieszkalnych, usługowych – może w konsekwencji doprowadzić do dalszego pogarszania się stanu technicznego przeznaczonych do przebudowy lub remontu obiektów co może skutkować np. wzrostem negatywnego wpływu na stan powietrza atmosferycznego lub klimat akustyczny.

Niepodjęcie działań związanych z modernizacją i rewitalizacją budynków – zdegradowanej substancji mieszkaniowej a także obiektów zabytkowych spowoduje utratę szansy obniżenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z systemów ciepłowniczych (brak termomodernizacji przyczyni się do wzrostu zapotrzebowania na ciepło). Istotny jest tu również czynnik ekonomiczny – poza osiągnięciem efektu ekologicznego związanego ze zmniejszeniem strat ciepła, ograniczone zostaną również koszty związane z utrzymaniem tych budynków. Brak realizacji tych zadań jest więc niekorzystny zarówno ze względu na stan środowiska jak również z uwagi na racjonalną gospodarkę finansami publicznymi. Zaniechanie remontu zabytkowych obiektów będzie skutkowało sukcesywnym pogarszaniem ich stanu technicznego a w konsekwencji bezpowrotnym zniszczeniem ważnych historycznie obiektów Kielc.

Zaniechanie podejmowania działań zawartych w Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 wpłynie niekorzystnie na wizerunek miasta.

Zrównoważony rozwój społeczno–gospodarczy miasta gwarantuje jego mieszkańcom poprawę warunków życia, odpowiednią promocję walorów środowiskowych i zasobów oraz szersze możliwości jego wykorzystania. Taki zrównoważony rozwój będzie możliwy przy realizacji zadań zakładanych w aktualizacji LPR, natomiast zaniechanie realizacji programu spowoduje jego zachwianie.12. Metody analizy skutków realizacji aktualizacji LPR


Monitorowanie programu rewitalizacji

Monitorowanie jest to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych opisujących postęp i efekty programu (wskaźniki). Monitoring spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach. W monitorowaniu programu rewitalizacji Kielc brać będzie udział Urząd Miasta Kielce, a konkretnie jednostki tego urzędu delegowane do tego zadania. Jednostki te będą oceniać skuteczność i jakość realizacji programu rewitalizacji, tj.: • dokonywać okresowego przeglądu postępów na drodze do osiągnięcia konkretnych celów programu rewitalizacji,

 • analizować wyniki wdrażania, w szczególności osiągnięcie celów określonych
  dla każdej kategorii interwencji,

 • analizować i zatwierdzać roczne sprawozdania z realizacji programu rewitalizacji,

 • przygotowywać wnioski o ujęcie w budżecie gminy środków na przygotowanie
  do realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Monitoring i ocena wdrażania programu rewitalizacji dokonywana będzie raz na rok.

Również raz do roku, wraz z oceną realizacji innych dokumentów programowych Kielc, w kontekście wykonania zadań ujętych w budżecie miasta, władze samorządowe będą miały za zadanie podsumować realizację zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach programu rewitalizacji. W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania korekt


w Programie Rewitalizacji, zmiany te wprowadzone zostaną poprzez odpowiednią uchwałę Rady Miejskiej.

Ocena programu rewitalizacji

Zasada dokonywania ocen na wszystkich etapach procedury planistycznej stosowana jest zarówno wobec planów o charakterze strategicznym, jak i programów operacyjnych. Stosuje się ocenę wstępną (ex ante), która zwykle jest obowiązkiem podmiotu przygotowującego plan czy program, ocenę pośrednią / oceny pośrednie, oraz ocenę końcową (ex post) przy współpracy operatora projektu z podmiotem zarządzającym realizacją programu. Wynika z tego, że ocena programu rewitalizacji ma charakter wieloetapowy, zawsze przy udziale podmiotu wdrażającego program, którym w przypadku Kielc jest Urząd Miasta.

Do Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 zastosowany został ten sam schemat ocen unijnych opierający się na 5-ciu kryteriach:


 • oceny trafności,

 • oceny skuteczności,

 • oceny wydajności,

 • oceny użyteczności,

 • oceny trwałości efektów osiągniętych w realizacji programu.13. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy


Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w artykule 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami).

W niniejszym dokumencie dokonano analizy oddziaływań na środowisko w oparciu o dane literaturowe oraz doświadczenie autorów, które zestawiono z różnymi lokalnymi uwarunkowaniami. Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metody opisowe oraz wykorzystano dostępne publikacje, dokumenty i raporty dotyczące obszaru Kielc opracowane przez inne instytucje, a dotyczące środowiska i zmian w nim zachodzących.

W prognozie analizowano konkretne zapisy Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 dotyczące propozycji celów strategicznych i kierunków działań.

14. Streszczenie w języku niespecjalistycznym


Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy jest art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami). Artykuł ten nakłada obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji dokumentów strategicznych (m. in. programów w dziedzinie transportu, gospodarki wodnej, turystyki i wykorzystania terenu) opracowywane przez organy administracji.

Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w artykule 51 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 (aktualizacji LPR) znajduje się obecnie w fazie opracowywania. Niniejszy dokument jest prognozą oddziaływania na środowisko pełnej wersji tego dokumentu, która będzie poddana procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020, jako Lokalny Program Rewitalizacji, stanowi element realizacji działań, których zasadniczym celem jest odnowa przestrzenna zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych, ich ożywienie gospodarcze i społeczne, m.in. poprzez zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego, a także nadanie zdegradowanym terenom i obiektom nowych funkcji.

Dotychczasowe formalne projekty rewitalizacyjne w krajach UE były przedmiotem dedykowanego programu URBAN. Od 2004 r. rewitalizacja stała się częścią głównego nurtu priorytetów i działań programów Funduszy Strukturalnych. W Polsce działania z zakresu rewitalizacji w latach 2004-2006 stanowiły element realizacji działania 3.3 ZPORR „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” w ramach priorytetu 3: „Rozwój lokalny”. Od roku 2007 r. w województwie świętokrzyskim obowiązywał Świętokrzyski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (ŚRPO).

LPR 2007 został przyjęty w pierwszym roku budżetowania polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013. W okresie tym w wielu regionalnych programach operacyjnych, w tym także województwa świętokrzyskiego, przewidziano środki na projekty głównie inwestycyjne dotyczące rewitalizacji. Warunkiem niezbędnym pozyskiwania środków z tego źródła było opracowanie programu rewitalizacji, a w jego ramach wyznaczenie obszarów do rewitalizacji. Programy te zrealizowany zostały przy wykorzystaniu środku z Uni Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków oraz działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. W okresie programowania funduszy w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 również przewiduje się środki na projekty rewitalizacyjne. Przyjęte w 2007 r. założenia delimitacji obszarów do rewitalizacji zostały oparte przede wszystkim o cele strategiczne zapisane w Strategii Rozwoju Miasta „Kielce 2015”. Zgodnie z nimi miasto powinno utrzymać i rozwijać funkcje metropolii regionu, m.in. poprzez stworzenie bazy i atrakcyjnej oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej dla regionu i Miasta oraz tworzenie warunków do aktywnego stylu życia, rekreacji i wypoczynku mieszkańców.

LPR jest próbą kompleksowego podejścia do rozwiązania problemów przestrzennych, społecznych i gospodarczych wyodrębnionych obszarów miasta Kielce. W założeniu miasto powinno utrzymać i rozwijać funkcje metropolii regionu, m.in. poprzez stworzenie bazy i atrakcyjnej oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej dla regionu i Miasta oraz tworzenie warunków do aktywnego stylu życia, rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Ważną przesłanką podjęcia działań rewitalizacyjnych był również cel związany z utworzeniem wielofunkcyjnego Centrum Miasta. Zgodnie z założeniami polityki ekologicznej Kielcom miał być nadany indywidualny charakter ośrodka o unikatowych zasobach przyrodniczych i kulturowych. Realizacja LPR 2007 miała się przyczynić do osiągnięcia tego celu, a także do wyeksponowania walorów przyrodniczych terenów rewitalizowanych. Lokalny Program Rewitalizacji został przewidziany również jako narzędzie usprawniające zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Miasta. Istotne cele LPR dotyczyły rozwiązywania problemów społecznych, szczególnie ubóstwa i bezrobocia oraz podnoszenia bezpieczeństwa publicznego.Mieszkańcy miasta są głównymi beneficjentami planowanych do realizacji działań, w części ich projektodawcami, a w założeniach również współwykonawcami. Stanowi to swoisty „efekt dodany” procesu rewitalizacji – wspólnej pracy wszystkim zaangażowanych podmiotów zjednoczonych w dążeniu do jednego celu – zrównoważonego rozwoju Kielc.
Próby rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, ujęte w ramy programowe, rozpoczęto w Kielcach na początku 2004 roku, gdy władze miasta przystąpiły do opracowania i wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Opracowany w 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji (LPR 2004) Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce był pierwszym dokumentem o charakterze polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów. Program zgodnie z przyjętymi założeniami na poziomie lokalnym miał zoperacjonalizować zapisy Strategii Rozwoju Miasta Kielce „Kielce 2015”, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta (Kielce, 2000 r.) oraz innych programów strategicznych, w tym Założeń polityki ekologicznej dla Miasta Kielce, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Kielcach na lata 2002 – 2006, Strategia Bezpieczeństwa „Służyć i chronić”, Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi Gminy. Opracowany Program odpowiadał również na potrzeby wynikające z dokumentów ponadlokalnych, w tym Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz Strategii Lizbońskiej.
Zgodnie z przyjętą polityką miejską w zakresie realizacji założeń strategicznych, Lokalny Program Rewitalizacji:

 • ma być jednym z ważniejszych dokumentów operacyjnych wdrażających w życie postanowienia Strategii; Wyzwania stojące przez miastem na najbliższe lata związane są z procesami zmiany funkcji z przemysłowej na usługową i handlową, co związane jest z rozwojem funkcji wystawienniczej w ramach Targów Kielce,

 • musi skupić się na przyspieszeniu przemian funkcjonalnych, jak również na dalszym wpieraniu rozwoju szkolnictwa wyższego oraz realizacji celów związanych ze sportem, kulturą i turystyką,

 • jako ośrodek metropolitalny Kielce powinny być miejscem atrakcyjnym do inwestowania, ale przede wszystkim bogatym w ofertę usług dla ludności i biznesu rozwijanych przez sektor prywatny,

 • powinien wspierać rozwój mieszkalnictwa; Miasto musi się rozwijać demograficznie i być przygotowane na zaoferowanie obecnym i przyszłym mieszkańcom atrakcyjnych warunków życia; To warunki podstawowe rozwoju silnego ośrodka metropolitalnego.

W związku z tak przyjętymi założeniami oraz faktem, że dotychczasowe procesy rewitalizacyjne są na końcowym etapie lub zaawansowane przystąpiono do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce. Dodatkowym bodźcem do zrewidowania założeń LPR jest silna aktywność partnerów społecznych reprezentujących sektor pozarządowy oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Partnerzy ci deklarują włączenie się w proces rewitalizacji, co może wiązać się ze znacznym rozprzestrzenieniem procesów rewitalizacyjnych na terenie miasta.

W ramach aktualizacji LPR przyjęto, że wszystkie dotychczasowe obszary zachowują status obowiązujących obszarów wskazanych do rewitalizacji oraz że zostaną przeprowadzone analizy zmierzające do wytypowania wszystkich innych potencjalnie zagrożonych procesami degradacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszarów miasta.

Przygotowując Lokalny Program Rewitalizacji Kielc na lata 2014-2020 samorząd zdaje sobie sprawę z faktu, że efektywne działania rewitalizacyjne mogą być realizowane poprzez połączenie trzech sfer rozwojowych:


 • Gospodarczej (pobudzanie przedsiębiorczości, promocja gospodarcza, podnoszenie jakości kapitału ludzkiego przedsiębiorstw działających w zdegradowanym obszarze);

 • Społecznej (integracja społeczna oraz zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, rozwój kultury i tożsamości lokalnej oraz poprawa warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa publicznego);

 • Przestrzennej (poprawa funkcjonalności terenu, odnowa przestrzeni publicznej i uatrakcyjnienia miejsca zamieszkania oraz rozwoju turystycznego).

Tylko równoczesne działania łączące te obszary rozwojowe mogą przyczynić się do przełamania kryzysu społeczno-gospodarczego rewitalizowanego obszaru.

Podstawowe założenia Programu Rewitalizacji obejmują okres programowania działań rewitalizacyjnych: • zasięg terytorialny wraz z diagnozą obszaru wskazanego do rewitalizacji (musi zawierać analizę statystyczną uzasadniającą konieczność podjęcia działań rewitalizacyjnych na danym obszarze)

 • uwarunkowania i problemy przestrzenne wybranego obszaru do rewitalizacji,

 • logikę interwencji na wskazanym obszarze zdegradowanym,

 • plany działań przestrzennych, gospodarczych i społecznych, za pomocą których będą realizowane cele rewitalizacji.

Prognoza jako punkt wyjścia dla dalszych analiz charakteryzuje pokrótce stan środowiska na terenie miasta oraz określa cechy obszaru rewitalizowanego.


Realizacja projektów wyspecyfikowanych w Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 będzie polegała na realizacji zadań, m.in. inwestycyjnych, które będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe, odwracalne oddziaływania negatywne.

Największy wpływ na środowisko w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych będą miały: • emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliwa w silnikach spalinowych pojazdów mechanicznych używanych w trakcie prac budowlanych,

 • hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego,

 • odpady powstające w czasie wykonywania robót ziemnych i budowlanych.

Przy prawidłowo prowadzonym procesie budowlanym oddziaływania te nie będą miały charakteru ponadnormatywnego. Generalnie oddziaływania związane z realizacją projektów zapisanych w aktualizacji LPR będą oddziaływaniami przejściowymi, odwracalnymi i wystąpią jedynie w czasie prowadzonych robót.

Realizacja projektów określonych w aktualizacji LPR, przyczyniając się do osiągnięcia celów zakładanych w tym dokumencie, przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków środowiskowych na rewitalizowanym terenie.

Realizacja aktualizacji LPR będzie miała pozytywny wpływ na takie zagadnienia ochrony środowiska jak:


 • jakość powietrza, ze względu na realizację zadań związanych z termomodernizacją budynków, modernizacją osiedlowych sieci ciepłowniczych wykorzystanie kolektorów słonecznych w systemach przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz usprawnieniem układu komunikacyjnego;

 • krajobraz, ze względu na realizację zadań związanych poprawą estetyki przestrzeni publicznej uwzględniających krajobraz kulturowy miasta,

 • zabytki – zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed degradacją,

 • ludzi – poprawa poziomu życia mieszkańców Kielc, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w mieście, zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w obrębie zmodernizowanych ulic i chodników,

Transgraniczne oddziaływania na środowisko przedsięwzięć ujętych w Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 nie jest możliwe, tak ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko (powietrze, hałas), jak i odległość od granic Państwa. Nie jest możliwe również oddziaływanie transgraniczne ze względu na gospodarkę wodno–ściekową ani gospodarkę odpadami.
Zaniechanie działań związanych z infrastrukturą zewnętrzną – z budową lub przebudową węzłów komunikacyjnych, przebudową obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych – może w konsekwencji doprowadzić do dalszego pogarszania się stanu technicznego przeznaczonych do przebudowy lub remontu obiektów co może skutkować np. wzrostem negatywnego wpływu na stan powietrza atmosferycznego lub klimat akustyczny.

Niepodjęcie działań związanych z modernizacją i rewitalizacją budynków – zdegradowanej substancji mieszkaniowej a także obiektów zabytkowych spowoduje utratę szansy obniżenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z systemów ciepłowniczych (brak termomodernizacji przyczyni się do wzrostu zapotrzebowania na ciepło). Istotny jest tu również czynnik ekonomiczny – poza osiągnięciem efektu ekologicznego związanego ze zmniejszeniem strat ciepła, ograniczone zostaną również koszty związane z utrzymaniem tych budynków. Brak realizacji tych zadań jest więc niekorzystny zarówno ze względu na stan środowiska jak również z uwagi na racjonalną gospodarkę finansami publicznymi. Zaniechanie remontu zabytkowych obiektów będzie skutkowało sukcesywnym pogarszaniem ich stanu technicznego a w konsekwencji bezpowrotnym zniszczeniem ważnych historycznie obiektów Kielc.

Zaniechanie podejmowania działań zawartych w Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 wpłynie niekorzystnie na wizerunek miasta.

Zrównoważony rozwój społeczno–gospodarczy miasta gwarantuje jego mieszkańcom poprawę warunków życia, odpowiednią promocję walorów środowiskowych i zasobów oraz szersze możliwości jego wykorzystania. Taki zrównoważony rozwój będzie możliwy przy realizacji zadań zakładanych w aktualizacji LPR, natomiast zaniechanie realizacji programu spowoduje jego zachwianie.


W niniejszym dokumencie dokonano analizy oddziaływań na środowisko w oparciu o dane literaturowe oraz doświadczenie autorów, które zestawiono z różnymi lokalnymi uwarunkowaniami. Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metody opisowe oraz wykorzystano dostępne publikacje, dokumenty i raporty dotyczące obszaru Kielc opracowane przez inne instytucje, a dotyczące środowiska i zmian w nim zachodzących.
Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 przewiduje podejmowanie działań, które będą wpływały na środowisko. Działania te to przede wszystkim zadania inwestycyjne, które będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich realizacji, powodując oddziaływania przejściowe, odwracalne. Natomiast na etapie eksploatacji zrealizowane inwestycje zasadniczo będą wpływać korzystnie na stan środowiska.
Generalnie oddziaływania związane z realizacją zadań zapisanych w aktualizacji LPR będą oddziaływaniami przejściowymi, odwracalnymi i wystąpią jedynie w czasie prowadzonych robót. Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji poszczególnych zadań leży w gestii wykonawcy i dotyczą sprzętu.
Analiza oddziaływań na środowisko w związku z realizacją poszczególnych zadań Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 znajduje się w rozdziale 8 niniejszej prognozy.


Lider Projekt Sp. z o.o.

ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000275825, NIP 783-16-26-059, kapitał zakładowy: 50.000 PLNtel. (061) 828 08 11 www.liderprojekt.pl, e-mail: liderprojekt@liderprojekt.pl
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna