Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020


Cele Lokalnego Programu RewitalizacjiPobieranie 0.9 Mb.
Strona3/21
Data07.05.2016
Rozmiar0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

2.1. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji


Próby rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, ujęte w ramy programowe, rozpoczęto w Kielcach na początku 2004 roku, gdy władze miasta przystąpiły do opracowania i wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Opracowany w 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji (LPR 2004) Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce był pierwszym dokumentem o charakterze polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów. Program zgodnie z przyjętymi założeniami na poziomie lokalnym miał zoperacjonalizować zapisy Strategii Rozwoju Miasta Kielce „Kielce 2015”, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta (Kielce, 2000 r.) oraz innych programów strategicznych, w tym Założeń polityki ekologicznej dla Miasta Kielce, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Kielcach na lata 2002 – 2006, Strategia Bezpieczeństwa „Służyć i chronić”, Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi Gminy. Opracowany Program odpowiadał również na potrzeby wynikające z dokumentów ponadlokalnych, w tym Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz Strategii Lizbońskiej.

W ramach pierwotnego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przewidziano kilka zasadniczych zadań. Zrealizowana została spora część spośród nich. Podzielone zostały na następujące strefy: • ”Rewaloryzacja Śródmieścia”, czyli odtworzenie, odnowa oraz ożywienie przestrzeni publicznej wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego Śródmieścia Kielc została zrealizowana w następującym zakresie:

Etap I:

 • Przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku);

 • Budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Placu Św. Wojciecha);

 • Przebudowa płyty Placu Najświętszej Maryi Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej);

 • Przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc;

 • Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3;

 • Adaptacja budynku przy ulicy Kapitulnej 2, na potrzeby Biura Wystaw Artystycznych;

Etap II:

 • Przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul Orlej);;

 • Zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – przebudowa ul. Planty;

 • Zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – przebudowa ul. Leśnej;

 • Przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej);

Etap III:

 • Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach;

 • Otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego;

 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych:

 • Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielina;

 • Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny.

 • Podstrefa Stadion – Ogród:

 • Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Ściegiennego w Kielcach;

 • Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Pakosz w Kielcach – parking zrealizowany przy hali na ul. Bocznej;

 • Budowa Parku Sportu i Rekreacji w rejonie ul. Pakosz w Kielcach wraz z towarzyszącą infrastrukturą – inwestycja w przygotowaniu;

 • Modernizacja wybranych elementów infrastruktury drogowej i podziemnej w dzielnicy Pakosz w Kielcach – inwestycja na etapie projektowania;

 • Modernizacja i rozbudowa stoku narciarskiego na Pierścienicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą;

 • Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych na Stadionie Leśnym;

 • Rewitalizacja Osiedla Legionów w Kielcach;

 • Podstrefa Zalew Kielce:

 • Budowa przystani żeglarskiej (przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego) nad zalewem;

 • Realizacja infrastruktury wynikająca z zadań własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zrealizowano w części;

 • Strefa Rewitalizacji „Karczówka”:

 • Budowa Pallotyńskiego Centrum Kształcenia Integralnego Młodzieży;

 • Strefa Rewitalizacja „Jagiellońska”:

 • Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej oraz zagospodarowanie terenu związane z blokiem komunalnym przy ulicy Jagiellońskiej w Kielcach;

 • Strefa Rewitalizacji poeksploatacyjnych terenów kamieniołomów:

 • GEOPARK KIELCE: Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych pod potrzeby kultury, edukacji i wypoczynku (amfiteatr „Kadzielnia”);

 • GEOPARK KIELCE: Udostępnienie do zwiedzania jaskiń Odkrywców, Prochownia i Szczelina na Kadzielni;

 • GEOPARK KIELCE: Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia;

 • Budowa i urządzenie Parku Miniatur Zabytków Regionu Świętokrzyskiego w wyrobisku poprzemysłowym;

 • Budowa i urządzenie Strefy Rekreacji Dziecięcej moduł „C” (rejon ul. Okrężnej, Husarskiej), „D” (rejon Kadzielni, ul. Gagarina) i „E” (Las Komunalny) – w trakcie realizacji;

 • GEOPARK KIELCE: Budowa Muzeum Geologicznego w rezerwacie Wietrznia;

 • Strefa dawnych terenów poprzemysłowych Herbów w kierunku Targów Kielce:

 • Opracowanie programu ożywienia dawnych terenów poprzemysłowych Herby;

 • Strefa rewitalizacji terenów powojskowych miasta Kielce:

 • Przygotowanie terenu i adaptacja budynków pokoszarowych pod nowe funkcje usługowe, gospodarcze, społeczne – w trakcie realizacji;

 • Budowa zespołu kortów tenisowych „Kuźnia talentów tenisowych” – dz. Nr 60/16;

 • Strefa rewitalizacji terenów powojskowych Komedy Wojewódzkiej Policji:

 • Przygotowanie terenu i adaptacja budynków powojskowych pod nowe funkcje – w części zrealizowane: szpital (oddział psychiatrii), archiwum państwowe, delegatura IPN.

Uwzględniając przyjęte założenia rewitalizacji, wyodrębniono następujące obszary:

 • OBSZAR A – TERENY MIEJSKIE:

 • strefa rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych i mieszkaniowych,

 • strefa rewitalizacji miejskich obszarów sportowo-rekreacyjnych:

   • podstrefa Stadion – Ogród,

   • podstrefa Zalew Kielce,

 • strefa rewitalizacji „Karczówka”; zespół klasztorny na Karczówce, zgodnie z wpisem do rejestru zabytków, w obrębie granic władania,

 • strefa rewitalizacji „Jagiellońska”; blok komunalny przy ul. Jagiellońskiej wraz ze związanym z nim terenem (działką),

 • OBSZAR B – TERENY POPRZEMYSŁOWE:

 • strefa rewitalizacji poeksploatacyjnych terenów kamieniołomów:

   • Kadzielnia,

   • Wietrznia,

   • Ślichowice,

 • OBSZAR C – TERENY POWOJSKOWE:

 • strefa rewitalizacji terenów powojskowych należących do Miasta Kielce,

 • strefa rewitalizacji terenów powojskowych należących do Komendy Wojewódzkiej Policji.

Dobrze wykorzystane pieniądze unijne można obserwować w wielu miejscach. Duże zmiany przyczyniły się do poprawy infrastruktury technicznej, zmiany funkcji kilku terenów poprzemysłowych i powojskowych na turystyczne, kulturowe, rekreacyjne, a także usługowe i administracyjne, co było jednym z celów rewitalizacji. Przeprowadzone działania rewitalizacyjne przyczyniły się również do uatrakcyjnienia i poprawy funkcjonalności obszarów centralnych. Zyskały one przestrzeń publiczną o wyższej jakości. W strefie śródmiejskiej zostały osiągnięte cele związane z poprawą systemu komunikacji, poprawą funkcjonowania instytucji edukacji, w tym wyższej, rozwojem turystycznym i kulturalnym. Wiele inwestycji jest w trakcie realizacji, na różnych etapach. W najmniejszym zakresie przeprowadzono działania rewitalizacyjne w rejonie Zalewu Kieleckiego. Generalnie jednak należy stwierdzić, że rewitalizacja Kielc jako polityka miejska jest realizowana poprawnie. Kielce stały się atrakcyjniejszym ośrodkiem miejskim. Duży postęp, jaki dokonał się w przeciągu kilku lat wpłynął na wizerunek Kielc, które coraz częściej wywołują pozytywne skojarzenia.

Aby ostatecznie zakończyć procesy rewitalizacyjne we wszystkich wskazanych w ramach LPR 2007 obszarach, zakłada się, że pozostaną one aktualnymi obszarami wskazanymi do rewitalizacji.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna