Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020


Założenia Lokalnego Programu RewitalizacjiPobieranie 0.9 Mb.
Strona4/21
Data07.05.2016
Rozmiar0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

2.2. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji


Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2007-2020:

w sferze społecznej należy: • stworzyć mieszkańcom Kielc atrakcyjne warunki do zdrowego życia, rozwoju i pracy w bezpiecznym, atrakcyjnym i otwartym na świat mieście kultury, edukacji, turystyki i sportu,

w sferze gospodarczej należy:

 • rozwijać w Kielcach i Kieleckim Obszarze Metropolitarnym sektory gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach komunikacyjnych,

 • rozwijać kompleksowy system wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw,

natomiast w sferze przestrzenno-ekologicznej miasto Kielce z pozostałymi gminami Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego ma być:

 • powiązane w spójną komunikacyjnie i funkcjonalnie całość z zachowaniem walorów środowiskowych i urbanistycznych.

Zgodnie z przyjętą polityką miejską w zakresie realizacji założeń strategicznych, Lokalny Program Rewitalizacji:

 • ma być jednym z ważniejszych dokumentów operacyjnych wdrażających w życie postanowienia Strategii; Wyzwania stojące przez miastem na najbliższe lata związane są z procesami zmiany funkcji z przemysłowej na usługową i handlową, co związane jest z rozwojem funkcji wystawienniczej w ramach Targów Kielce,

 • musi skupić się na przyspieszeniu przemian funkcjonalnych, jak również na dalszym wpieraniu rozwoju szkolnictwa wyższego oraz realizacji celów związanych ze sportem, kulturą i turystyką,

 • jako ośrodek metropolitalny Kielce powinny być miejscem atrakcyjnym do inwestowania, ale przede wszystkim bogatym w ofertę usług dla ludności i biznesu rozwijanych przez sektor prywatny,

 • powinien wspierać rozwój mieszkalnictwa; Miasto musi się rozwijać demograficznie i być przygotowane na zaoferowanie obecnym i przyszłym mieszkańcom atrakcyjnych warunków życia; To warunki podstawowe rozwoju silnego ośrodka metropolitalnego.

W związku z tak przyjętymi założeniami oraz faktem, że dotychczasowe procesy rewitalizacyjne są na końcowym etapie lub zaawansowane przystąpiono do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce. Dodatkowym bodźcem do zrewidowania założeń LPR jest silna aktywność partnerów społecznych reprezentujących sektor pozarządowy oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Partnerzy ci deklarują włączenie się w proces rewitalizacji, co może wiązać się ze znacznym rozprzestrzenieniem procesów rewitalizacyjnych na terenie miasta.

W ramach aktualizacji LPR przyjęto, że wszystkie dotychczasowe obszary zachowują status obowiązujących obszarów wskazanych do rewitalizacji oraz że zostaną przeprowadzone analizy zmierzające do wytypowania wszystkich innych potencjalnie zagrożonych procesami degradacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszarów miasta.

Przygotowując Lokalny Program Rewitalizacji Kielc na lata 2014-2020 samorząd zdaje sobie sprawę z faktu, że efektywne działania rewitalizacyjne mogą być realizowane poprzez połączenie trzech sfer rozwojowych:


 • Gospodarczej (pobudzanie przedsiębiorczości, promocja gospodarcza, podnoszenie jakości kapitału ludzkiego przedsiębiorstw działających w zdegradowanym obszarze);

 • Społecznej (integracja społeczna oraz zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, rozwój kultury i tożsamości lokalnej oraz poprawa warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa publicznego);

 • Przestrzennej (poprawa funkcjonalności terenu, odnowa przestrzeni publicznej i uatrakcyjnienia miejsca zamieszkania oraz rozwoju turystycznego).

Tylko równoczesne działania łączące te obszary rozwojowe mogą przyczynić się do przełamania kryzysu społeczno-gospodarczego rewitalizowanego obszaru.

Podstawowe założenia Programu Rewitalizacji obejmują okres programowania działań rewitalizacyjnych: • zasięg terytorialny wraz z diagnozą obszaru wskazanego do rewitalizacji (musi zawierać analizę statystyczną uzasadniającą konieczność podjęcia działań rewitalizacyjnych na danym obszarze)

 • uwarunkowania i problemy przestrzenne wybranego obszaru do rewitalizacji,

 • logikę interwencji na wskazanym obszarze zdegradowanym,

 • plany działań przestrzennych, gospodarczych i społecznych, za pomocą których będą realizowane cele rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji jest przepisem miejscowym, który nie zastępuje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tj. aktu prawa miejscowego, o którym mowa w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w Ustawie Prawo Budowlane.

2.3. Zasięg terytorialny LPR

2.3.1. Obowiązujące obszary miejskie wyznaczone do rewitalizacji w ramach pierwotnego opracowania


TERENY MIEJSKIE

 • Strefa rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych i mieszkaniowych


Teren obszaru w całości pokrywa się ze zdegradowanym obszarem wskazanym w ramach aktualizacji.
 • Strefa rewitalizacji miejskich obszarów sportowo-rekreacyjnych:

 • podstrefa Stadion – Ogród

Teren ten częściowo (w części północnej) pokrywa się z wyznaczonym w ramach aktualizacji zespołem zdegradowanych obszarów.
 • podstrefa Zalew Kielce
 • strefa rewitalizacji „Karczówka”; zespół klasztorny na Karczówce, zgodnie z wpisem do rejestru zabytków, w obrębie granic władania
 • strefa rewitalizacji „Jagiellońska”; blok komunalny przy ul. Jagiellońskiej wraz ze związanym z nim terenem (działką)

Teren ten wchodzi w skład wyznaczonego w ramach aktualizacji zespołu obszarów zdegradowanych.OBSZARY POPRZEMYSŁOWE

 • Rezerwat Wietrznia
 • Kadzielnia • Rezerwat ŚlichowiceOBSZARY POWOJSKOWE

Strefa rewitalizacji terenów powojskowych w Kielcach obejmuje teren po dawnej jednostce wojskowej, a dokładniej kompleksu koszarowego Jednostki Wojskowej 3417, będącego obecnie częściowo w zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, a częściowo w zarządzie Miasta.
2.3.2. Obowiązujące obszary miejskie wyznaczone do rewitalizacji w ramach aktualizacji opracowania


TERENY MIEJSKIE

Wskazanie tych obszarów poprzedzono analizą ilościowo–jakościową.

Tereny o wysokim poziomie degradacji charakteryzują się słabą sytuacją w porównaniu ze średnią dla całego miasta. Występuje tam szereg problemów natury demograficznej, związanej z bezrobociem, ubóstwem czy niskim poziomem przedsiębiorczości. Niski jest też komfort mieszkalnictwa, a saldo migracji wewnętrznej przybiera ujemny charakter. Co prawda, poszczególne obszary niekiedy wykazują pozytywne poziomy pojedynczych wskaźników, jednak ogólna sytuacja wyrażona przez wskaźnik sumaryczny nie pozostawia wątpliwości co do poziomu degradacji. Spośród wszystkich 87 obszarów wyłoniono 30, ujętych w 6 zespołów, o złej ogólnej sytuacji, z których aż 15 charakteryzuje się bardzo negatywnym poziomem wskaźnika sumarycznego.

Przeprowadzona analiza wskaźników ilościowych i jakościowych pozwala na wskazanie obszarów zdegradowanych. Przy wyborze poszczególnych obszarów podzielono je na sześć większych powierzchniowo zespołów obszarów o względnie jednorodnych cechach lub funkcjach: • zespół 1 „Śródmieście” o powierzchni 260 ha

W tym zespole wyróżniono następujące obszary: • Obszar nr 51 – Centrum

 • Obszar nr 11 – Żelazna

 • Obszar nr 1 – 1 Maja

 • Obszar nr 6 – Plac Moniuszki

 • Obszar nr 29 – Osiedle Czarnockiego

 • Obszar nr 80 – Zgoda

 • Obszar nr 2 – Aleja Legionów
 • zespół 2 „Wielorodzinne – północ” o powierzchni 367 ha

W tym zespole wyróżniono następujące obszary: • Obszar nr 34 – Osiedle Na Skarpie i ul. Targowa

 • Obszar nr 84 – Osiedle Sady 2

 • Obszar nr 47 – Szydłówek

 • Obszar nr 37 – Osiedle Uroczysko

 • Obszar nr 38 – Osiedle Związkowiec

 • Obszar nr 32 – Osiedle Na Stoku

 • Obszar nr 36 – Osiedle Świętokrzyskie

 • Obszar nr 35 – Osiedle Słoneczne Wzgórze

 • Obszar nr 8 – Osiedle Bocianek • zespół 3 „Wielorodzinne – wschód” o powierzchni 129 ha

W tym zespole wyróżniono następujące obszary: • Obszar nr 68 – Osiedle Zagórska Północ i Zagórska Południe

 • Obszar nr 45 – Osiedle Sandomierskie i ul. Leszczyńska • zespół 4 „Wielorodzinne – zachód” o powierzchni 188 ha

W tym zespole wyróżniono następujące obszary: • Obszar nr 18 – Czarnów Wielorodzinny

 • Obszar nr 65 – Tereny przemysłowo-usługowe 7

 • Obszar nr 30 – Osiedle Jagiellońskie

 • Obszar nr 14 – Chęcińska

 • Obszar nr 41 – Piekoszowska-Łąkowa • zespół 5 „Jednorodzinne – północny–zachód” o powierzchni 399 ha

W tym zespole wyróżniono następujące obszary: • Obszar nr 15 – Czarnów Jednorodzinny 1

 • Obszar nr 22 – Herby-Głęboczka

 • Obszar nr 76 – Niewachlów • zespół 6 „Jednorodzinne – południowy–wschód” o powierzchni 173 ha

W tym zespole wyróżniono następujące obszary: • Obszar nr 39 – Pakosz

 • Obszar nr 10 – Cegielnia

 • Obszar nr 61 – Tereny przemysłowo-usługowe 3

 • Obszar nr 23 – Karczówka

OBSZARY POPRZEMYSŁOWE

Obszary poprzemysłowe zakwalifikowane do rewitalizacji w całości:


 • Obszar stacji kolejowej Kielce Herbskie
 • Obszar przy ulicy Głęboczka


Obszary poprzemysłowe niezakwalifikowane do rewitalizacji jako całość:

 • Obszar po dawnych Zakładach Wyrobów Metalowych SHL
 • Obszar po dawnym Kieleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego
 • Obszar po dawnej Kieleckiej Fabryce Pomp „Białogon” oraz przyległe tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej osiedla Białogon

 • Obszar po dawnym przedsiębiorstwie Chemar
 • Obszar po dawnych zakładach Fabryki Łożysk Tocznych ISKRA SA
 • Obszar w dużej części wykorzystywany jest pod działalność gospodarczą; znajduje się tu m. in. siedziba Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego
 • Obszar przy ulicy Żagańskiej • Obszar składowo-przemysłowy


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna