Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020


Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymiPobieranie 0.9 Mb.
Strona6/21
Data07.05.2016
Rozmiar0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

2.5. Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi


Strategiczne podejście do planowania działań prorozwojowych, w tym i rewitalizacyjnych wymaga szerokiej analizy dokumentów programowych na poziomie zarówno lokalnym, ale i krajowym czy regionalnym. Lokalny Program Rewitalizacji powinien być więc zgodny z założeniami innych opracowań dotyczących różnych sfer rozwoju obszaru rewitalizacji i miasta, a jego zapisy – spójne z dokumentami strategicznymi opracowanymi na poziomie polityki regionalnej UE, krajowym, regionalnym i lokalnym:

 • EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu

Strategia Europa 2020 przedstawia wytyczne dla działań prorozwojowych Unii Europejskiej na najbliższą dekadę (2010-2020). Kładą one nacisk na:

   • Inteligentny wzrost - wspierający rozwój gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach i nowych technologiach

   • Trwały wzrost - wspierający rozwój niskoemisyjnej, konkurencyjnej gospodarki, wykorzystującej w bardziej efektywny sposób zasoby Wspólnoty

   • Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu - wspierający rozwój gospodarki nastawionej na jak najwyższy poziom zatrudnienia oraz zapewniający spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną Unii Europejskiej.

Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce są zgodne z kierunkami wsparcia rozwoju polityki regionalnej w Unii Europejskiej. Realizacja katalogu działań infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych zapisanych w niniejszym programie rewitalizacji przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej i ekonomicznej miasta Kielce, jak również pośrednio całego regionu.

Stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego założenia powinny być uwzględniane w dokumentach strategicznych samorządów lokalnych. Lokalny Program Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce wpisuje się w cele strategiczne i kierunki interwencji w obszarze równoważenia potencjałów rozwojowych regionów. W szczególności przedmiotowy program rewitalizacji wypełnia założenia celu 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, w którym zostało określony kierunek interwencji „Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach”.

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR)

Jest to dokument strategiczny odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. KSRR wyznacza cele polityki regionalnej wobec poszczególnych terytoriów w kraju, w tym w szczególności obszarów miejskich i wiejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. Dokument ten określa także sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju.

W KSRR przyjęto trzy główne cele polityki regionalnej do 2020 roku:   • Cel 1 – „konkurencyjność” – wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów;

   • Cel 2 – „spójność” – budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych;

   • Cel 3 – „sprawność” – tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie.

Problematyka rewitalizacji została ujęta w drugim celu polityki regionalnej. W KSRR 2010-2020 wyodrębniono obszary strategicznej interwencji, dotyczące miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i ich obszarów funkcjonalnych, które wymagają restrukturyzacji i rewitalizacji „Cel 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”. W województwie świętokrzyskim do takich miast zaliczono Kielce oraz następujące ośrodki subregionalne: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna.

Z punktu widzenia realizacji celów KSRR istotne jest wsparcie tych miast, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. W dokumencie zostały wymienione najważniejsze zagadnienia, które powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu i realizacji działań restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych:   • działania nakierowane na wsparcie jakości kapitału ludzkiego

   • działania skierowane na modernizację struktury gospodarczej

   • działania wspierające nadrabianie zaległości w zakresie infrastruktury technicznej

   • działania wspierające modernizację i rozwój obiektów użyteczności publicznej

   • wsparcie kompleksowych programów rewitalizacyjnych obejmujących zagadnienia infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne

Działania w określonych powyżej obszarach będą realizowane w ramach lokalnego programu rewitalizacji w mieście Kielce.

 • Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

Nadrzędna idea działań podejmowanych w regionie w perspektywie 2020 roku została zawarta w misji Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020: „Pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska”. Konkretyzacja powyższej misji Strategii będzie się odbywała na drodze realizacji następujących sześciu celów strategicznych:

 1. Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej.

 2. Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu.

 3. Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki.

 4. Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu.

 5. Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich.

 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu.

Program rewitalizacji, jako zespół kompleksowych działań dotyczących zarówno sfery społecznej, gospodarczej, jak i przestrzennej jest zgodny z celami strategicznymi rozwoju województwa. W szczególności działania podejmowane w ramach rewitalizacji wpisują się w następujące cele operacyjne:

4.1 Kielecki Obszar Funkcjonalny jako ważny stymulator rozwoju całego regionu

4.2 Ośrodki miejskie jako subregionalne i lokalne bieguny wzrostu


 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja robocza do dalszych prac maj 2013 r.)

Główny cel RPOWŚ 2014-2020 brzmi „Województwo świętokrzyskie jako region efektywnie wykorzystujący swoje potencjały rozwojowe, w oparciu o postęp technologiczny, odpowiedzialne czerpanie z zasobów środowiska, oraz budowę kapitału społecznego”. W dokumencie sformułowano cztery cele uzupełniające:

 1. Województwo świętokrzyskie dysponujące infrastrukturą, podnoszącą jego zdolność do budowy nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki

 2. Województwo świętokrzyskie jako region umiejętnie korzystający z posiadanych zasobów oraz innowacji, stanowiących podstawę dla budowy przewagi konkurencyjnej gospodarki

 3. Miasta województwa świętokrzyskiego jako obszary koncentracji czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego

 4. Województwo świętokrzyskie, jako region ludzi aktywnych, konkurujących swoją wiedzą i umiejętnościami na otwartym rynku pracy

Cele te będą realizowane w ramach dziesięciu osi priorytetowych. Wsparcie w Programie będzie miało za zadanie m.in. poprawę jakości środowiska miejskiego, włącznie z rewitalizacją terenów zdegradowanych oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Działania poświęcone szeroko pojętej rewitalizacji i restrukturyzacji obszarów poprzemysłowych zostały wyodrębnione w Osi priorytetowej 6. Rozwój miast. Zadaniem polityki spójności w 2014-2020 jest wsparcie odbudowy funkcji społeczno-gospodarczych t obszarów tracących funkcje społeczno-gospodarcze (do których zakwalifikowano m.in. Kielce), bądź nadawanie im nowych funkcji. Służyć mają temu m.in. następujące przedsięwzięcia:

   • kompleksowa rewitalizacja społeczno-gospodarcza,

   • rekultywacja obszarów zdegradowanych,

   • poprawa jakości kapitału ludzkiego, w kontekście rynku pracy oraz aktywizacji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu,

Niniejszy program rewitalizacji należy do typów przedsięwzięć objętych wsparciem w następujących priorytetach inwestycyjnych:

   • Priorytet inwestycyjny 6.5. działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, rekultywację terenów poprzemysłowych i redukcję zanieczyszczenia powietrza

   • Priorytet inwestycyjny 9.2. wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności oraz obszarów miejskich i wiejskich

 • Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2007-2020

W strategii rozwoju sformułowano wizję miasta „Kielce – ambitne miasto liderów”, której realizacja odbywa się poprzez podejmowane liczne inicjatywy i działania budujące przewagi konkurencyjne Kielc.

Cele strategiczne zostały określone dla trzech sfer:   • społecznej „Stworzenie mieszkańcom Kielc atrakcyjnych warunków do zdrowego życia, rozwoju i pracy w bezpiecznym, atrakcyjnym i otwartym na świat mieście kultury, edukacji, turystyki i sportu”,

   • gospodarczej „Rozwinięcie w Kielcach i Kieleckim Obszarze Metropolitarnym sektorów gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach komunikacyjnych oraz rozwinięcie kompleksowego systemu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw”,

   • przestrzenno-ekologicznej „Powiązanie miasta Kielce i pozostałych gmin Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego w spójną komunikacyjnie i funkcjonalnie całość z zachowaniem walorów środowiskowych i urbanistycznych”.

Problematyka rewitalizacji została ujęta w sferze przestrzenno-ekologicznej, w celu kierunkowym „Poprawa stanu przestrzeni miejskiej oraz podniesienie jakości życia w mieście poprzez rewitalizację oraz działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”. W strategii podkreślono wagę realizacji zadań przewidzianych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych „odpowiednie zagospodarowanie centrum miasta, rewitalizacja zabytkowych ulic i obiektów z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, w tym przede wszystkim na funkcje rozrywkowe oraz bazę hotelowo-restauracyjną znacznie poprawi jakość życia w Kielcach”.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna