Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020Pobieranie 0.9 Mb.
Strona7/21
Data07.05.2016
Rozmiar0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

3. Stan środowiska miasta Kielce


Opis stanu środowiska miasta Kielce, w zakresie – klimatu, jakości powietrza, wód powierzchniowych, wód podziemnych, klimatu akustycznego, gospodarki wodno–ściekowej, obszarów chronionych – sporządzono w oparciu o dokumenty:

  • Program ochrony środowiska dla miasta Kielce na lata 2011–2015, Kielce 2011 r.

  • Program ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego, projekt, Kielce 2011 r.

  • Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2012 WIOŚ w Katowicach, Kwiecień 2013 r.

  • Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2010÷2012 WIOŚ w Kielcach, Kielce 2013 r.,

oraz inne dostępne źródła pisane i elektroniczne – www.um.kielce.pl, www.umww.pl, itp.

3.1. Położenie i charakterystyka miasta


Kielce są miastem na prawach powiatu, stolicą województwa świętokrzyskiego. Położone są w południowo–wschodniej części Polski, na zachodnim krańcu Doliny Kielecko–Łagowskiej, w dorzeczu Nidy i zlewni Bobrzy i Lubrzanki.

Kielce otoczone są zalesionymi wzgórzami Tumlińskimi oraz innymi urozmaiconymi pasmami górskimi – od północnej strony Dąbrowskim, a od południowej Dymińskim i Posłowickim. Układ wzgórz nadaje unikalny charakter w ukształtowaniu miasta dzięki przełomowym odcinkom rzek Silnicy, Bobrzy, Lubrzanki i Sufragańca. Jedna część miasta leży w znacznym obniżeniu terenu, co utrudnia zagospodarowanie, w naturalny sposób ograniczając rozwój Kielc.

Powierzchnia miasta wynosi 109,45 km2. Miasto otoczone jest powiatem kieleckim i graniczy z 11 innymi powiatami, które należą do województwa świętokrzyskiego. Najbliżej zlokalizowane miasta to Radom (77 km), Tarnów (121 km), Częstochowa (133 km). Największymi miastami w pobliżu są Warszawa, stolica Polski (178 km), Kraków (117 km), Łódź (148 km), Katowice (154 km), Rzeszów (173 km), Lublin (176 km). Według badań przeprowadzonych przez GUS liczba ludności w mieście w 2011 roku wynosiła 196 508.

Kielce zaliczane sa do miast zurbanizowanych. Centrum miasta stanowią grunty antropogeniczne (urbanoziemy, industroziemy, kulturoziemy) i zajmują 38,5% ogółu powierzchni miasta. Użytki rolne zajmują około 33 z dominacją gruntów, niewielkim udziałem łąk i pastwisk. Sady stanowią zaledwie 0,4 % powierzchni miasta. Lasy oraz grunty leśne zajmują powierzchnię 2311 ha głównie w południowej części miasta.

Miasto zlokalizowane jest w obrębie kilku ważnych połączeń drogowych, m.in. przy drodze:


  • nr 7 (relacji Gdańsk – Warszawa – Kielce – Kraków – Chyżne),

  • nr 73 (relacji Tarnów – Kielce – Warszawa),

  • nr 74 (relacji Sulejów – Kielce – Kraśnik),

  • nr 761 (relacji Kielce – Częstochowa).

Rozmieszczenie dróg w mieście obrazuje rysunek 2.Rysunek 1. Sieć dróg miasta Kielce

źródło:www.um.kielce.pl
Rozwój miasta we wcześniejszych latach odbywał się głównie dzięki istnieniu Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Następnie w wyniku restrukturyzacji doszło do zmian profilów produkcyjnych, a w konsekwencji nawet do upadku wielu przedsiębiorstw. Obecnie gospodarka Kielc opiera się głównie na dominującej branży handlowej. Prężnie działa również sektor przedsiębiorstw budowniczych oraz przetwórstwa przemysłowego. Należy również wspomnieć o wiceliderze na polskim rynku targowy – Targach Kielce.

Województwo Świętokrzyskie jest najmniej zurbanizowanym rejonem w kraju. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że jest to jeden z najczystszych i najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo, pod względem nagromadzenia walorów środowiska przyrodniczego, regionów Polski.


3.2. Klimat


Klimat Kielc charakteryzuje wyżynny region klimatyczny śląsko–małopolski czyli Kraina Gór Świętokrzyskich. Cechują go typowość dla małopolskich wyżyn. Powstające masy powietrza zastoiskowego wraz z zanieczyszczeniami wywierają znaczący wpływ na klimat miasta. Dodatkowo lokalne warunki klimatyczne Kielc – jak wszystkich wielkich miast – kształtowane są nie tylko w wyniku frontów atmosferycznych, ale również w wyniku zmian w charakterze pierwotnego podłoża, dopływu do atmosfery ciepła wytwarzanego sztucznie, zwiększonego albedo oraz zanieczyszczeń powietrza. Powoduje to, iż w stosunku do terenów poza miastem obserwuje się częstsze powstawanie chmur o budowie pionowej, powodujące częste burze z opadami o charakterze nawalnym i ulewnym, mniejszą liczbę dni pogodnych, wyższe temperatury powietrza (tzw. miejska wyspa ciepła) częstsze występowanie mgieł, zmniejszenie siły wiatrów oraz występowanie silnych turbulencji powietrza.

W obrębie miasta występują znaczące różnice klimatyczne. Najlepsze warunki klimatyczne występują na zboczach południowych, południowo – zachodnich i południowo - wschodnich. Najmniej korzystne występują na zboczach o dużym nachyleniu jak i o ekspozycji północnej. Topografia terenu, deniwelacja terenu jak i typowe dla obszarów wyżynnych kierunki i ruchy mas powietrza wpływają na kształtowanie się lokalnego mikroklimatu.

Na obszarze Kielc przeważają wiatry z kierunku zachodniego oraz południowo– i południowo–zachodniego. Największe prędkości wiatrów występują w okresie zimowym, a najmniejsze – w letnim. Cisze stanowią około 15,8% w skali roku.

Okolice Kielc nie należą do najbardziej suchych w Polsce. Średnia roczna suma opadów wynosi 724 mm. Najwilgotniejszym miesiącem jest lipiec (średnie opady 76 mm), a najbardziej suchym październik (około 34 mm). Burze występują przez 23 dni w roku. Pokrywa śnieżna zalega przez 86 dni.

Średnioroczna temperatura powietrza w Kielcach wynosi 7,8°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (+18,7°C), a najzimniejszym styczeń (-2,3°C). Średnia roczne nasłonecznienie wynosi w rejonie Kielc około 4,5 godzin dziennie, a względna wilgotność powietrza 80%. Zimy są zwykle łagodne, lata umiarkowane ciepłe, gdzie okres wegetacji trwa około 200÷215 dni.

Rozkład wiatrów na terenie miasta, w postaci 12–kierunkowej róży wiatrów pokazano na rysunku 2.
Rysunek 2. Róża wiatrów dla Kielc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna